Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus 2019

Meede 6.1 IV voor MAK 2014-2020

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus (MAK 2014-2020 meede 6.1) 2019 IV taotlusvoor

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 6 „Põllumajanduslike majapidamiste ja ettevõtluse arengˮ alameetme 6.1 „Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine“ raames antav toetus. 

Meetme üldine eesmärk on noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise hõlbustamine ja põlvkondade vahetusele kaasaaitamine põllumajanduses ning kaasaegsete teadmistega ja kogemustega põllumajandustootjate arvu suurendamine.

Käesolevaks programmperioodiks kavandatud meetme eelarve kokku on 22,1 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu osa on 18,1 miljonit eurot ja Eesti riigi kaasfinantseering 4 miljonit eurot. Käesolevaks vooruks on meetme eelarve kokku viis miljonit eurot.

Toetustaotluste esitamine toimub ainult elektroonselt uue e-PRIA kaudu. Toetustaotlusi saab esitada 28. augustist kuni 4. septembrini 2019. Alates 21. augustist on võimalik toetustaotlust uues e-PRIAs eeltäita.

NB! Taotluste esitamise tähtaega pikendati. Taotluste esitamise viimane päev on 11.09.2019 südaööni.

 Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 

EESMÄRK

Toetuse spetsiifilised eesmärgid on:

 • noorte põllumajandustootjate abistamine põllumajandusliku majapidamise sisseseadmisel;
 • tööhõive võimaluste laiendamine noortele ning noorte põllumajandustootjate erialase pädevuse ja juhtimiskogemuse suurendamine

Tagasi algusesse

 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Taotlusi võetakse vastu 28. augustist 11. septembrini 2019.

Toetustaotluste esitamine toimub ainult elektroonselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu. Alates 21. augustist on võimalik toetustaotlusi eeltäita  e-PRIAs. Eeltäidetud taotlused tuleb esitada vastuvõtuperioodil.

Taotleja võib ettenähtud tähtajal esitada ühe taotluse.

e-PRIA toetustaotluse esitamiseks koostatud juhend on leitav käesoleva teksti lõpust lisamaterjalide hulgast.

Vajadusel saab e-PRIA kasutamisel abi küsida investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678, e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee) või PRIA maakondlikest teenindusbüroodest. Teenindusbüroodes on kohapeal olemas kliendiarvutid, mille kasutamiseks on võimalik endale sobiv aeg broneerida. Meie klienditeenindajad aitavad e-teenusega tutvuda ning on abiks taotluse eeltäitmisel ja esitamisel.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Selleks palume täita ja esitada „Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse." Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Tingimused toetuse saamiseks ja taotlejale esitatavad nõuded on sätestatud maaeluministri 09.09.2016, määruses nr 53, „Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus“. 

Toetust võib taotleda FIE või äriühing (va tulundusühistu) järgmistel tingimustel:

 • taotleja on mikro- või väikeettevõtja;
 • kõik osanikud või aktsionärid on samaaegselt ka äriühingu juhatuse liikmed ja kõik juhatuse liikmed on ka osanikud või aktsionärid;
 • täisühingu ja usaldusühingu korral on sõlmitud leping, kus on näha, et kõik osanikud on õigustatud äriühingut juhtima;
 • taotleja ei ole tegelenud taotluse esitamise tähtpäevaks põllumajandusliku majandustegevusega füüsilisest isikust ettevõtjana kauem kui 24 kuud;
 • ta ei ole omanud taotluse esitamise tähtpäevaks osalust põllumajandusliku majandustegevusega tegelenud äriühingus kauem kui 24 kuud.

Kui taotleja või tema osanik või aktsionär soovib alustada põllumajanduslikku majandustegevust omandatud põllumajandusettevõtte kaudu, siis omandatud ettevõttele  kehtivad järgmised nõuded:

 • omandatud äriühing või põllumajandusettevõte on tegutsenud vahetult enne omandamist vähemalt ühe 12 kuu pikkuse majandusaasta;
 • omandatud äriühingu või põllumajandusettevõtte omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu moodustas omandamisele vahetult eelnenud majandusaastal üle 50,00 protsendi kogu müügitulust;
 • omandatud äriühingu või põllumajandusettevõtte omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu oli omandamisele vahetult eelnenud majandusaastal üle 14 000 euro, kuid ei ületanud 500 000 eurot.

 

Nõuded füüsilisest isikust ettevõtja või äriühingu kõikide osanike  või aktsionäride kohta:

 • nad on  taotluse esitamise ajal kuni 40 aasta (kaasa arvatud) vanused;
 • Füüsilisest isikust ettevõtjal või äriühingu kõigil osanikel/aktsionäridel peab olema vähemalt kaheaastane põllumajandusalane töökogemus ja

          - põllumajandusalane keskeriharidus või

          - põllumajandusalane kõrgharidus või

          - kutseseaduse § 4 lõikes 4 kutsekvalifikatsiooni 5. tase põllumajandustootmise valdkonnas või

          - Eesti hariduse infosüsteemis enne 2013. aasta 1. septembris registreeritud õppekavale vastav põllumajandusalane kutseharidus.

Vastava töökogemuse, hariduse või kutse puudumisel tuleb see omandada 36 kuu jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Nõuded taotlejale:

 • taotleja on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tasunud tagasimaksed ettenähtud summas;
 • taotlejal ei ole riiklikku maksu võlga või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas;
 • toetuse taotleja kohta ei ole  varem tehtud taotluse rahuldamise otsust MAK 2014-2020 meetmest 6.3 „Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine“;
 • toetuse taotleja kohta  või tema osaniku või aktsionäriga seotud ettevõtja kohta  ei ole tehtud taotluse rahuldamise otsust MAK 2007-20013 meetmest 1.2 „ Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine“ ega käesolevast meetmest;
 • toetust ei saa taotleda ettevõtja, kes kuulub kontserni või omab konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses valitsevat mõju teise põllumajandustootmisega tegeleva ettevõtja üle.

Taotleja peab kavandama ning saavutama oma tegevused äriplaanis selliselt, et ta vastaks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 12 lõikes 11 sätestatud aktiivse põllumajandustootja määratlusele hiljemalt 18 kuu möödumisel taotluse rahuldamise otsuse tegemisest ning olla aktiivne põllumajandustootja vähemalt sihipärase kasutamise perioodi lõpuni.

Taotlejal on aega reaalse põllumajandusliku tegevuse alustamiseks 18 kuud arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. See tähendab, et PRIA kontrollib aktiivse põllumajandustootja määratlusele vastavust pärast eelnimetaud tähtaja möödumist.

Toodud nõuete loetelu ei ole täielik. Täpsemalt palume kehtestatud nõuetega tutvuda meetme määrusest.

Toetust võib taotleda äriplaanis kavandatud põllumajanduslike toodete tootmise alustamiseks või arendamise alaseks tegevuseks. Vähemalt 50% äriplaanis kavandatud tegevuste maksumusest peab olema kasutatud põllumajandustoodete otsest ja korduvat tootmist või töötlemist võimaldavale materiaalsele varale (sh bioloogiline vara).

Tegevusi, mida tehakse põllumajandusliku tegevuse arenduseks, kuid mis ei ole käsitletavad investeeringuna (näiteks väetise ostmine), nimetatakse määruses ja toetustaotlusel „Muud põllumajanduslike toodete tootmise alustamise või arendamise alased tegevused“.

Toetust antakse ühe taotleja kohta kuni 40 000 eurot üks kord arengukava programmperioodil.

Alates 2017. aastast ei saa toetust taotleda tegevuse elluviimiseks, mille raames ehitatakse ehitis või tehakse muu investeering maale, mis Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringu kohaselt määratakse Rail Balticu raudtee trassi koridori asukohaks.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetuse abil kavandatava tegevuse vastavust EL õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

Toetustaotlusi hinnatakse meetme määruse lisas sätestatud  hindamiskriteeriumite alusel. Minimaalne hindepunktide summa toetustaotluse rahuldamiseks on 15 hindepunkti. Taotleja koostatud äriplaani hindab PRIA moodustatud hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad liikmed erinevatest põllumajanduslikest organisatsioonidest.

Hindamiskriteeriumite alusel eelistatakse ettevõtte omandamise korral taotlusi:

 • põlvkondade vahetus;
 • piimakarjakasvatusega jätkamist;
 • aiakultuuride tootmise jätkamist.

Hindepunktid avalikustatakse taotlejate lõikes PRIA kodulehel pärast menetlustähtaja lõppu.

Toetuse määramise või taotluse mitterahuldamise otsused tehakse hiljemalt 4. detsembriks 2019. a.

Toetus makstakse välja kahes osas:

 • PRIA teeb toetuse esimese osa (75% määratud toetusest) maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast.
 • Toetuse saaja peab kavandatud tegevused ellu viima  ja PRIA-le tehtud kulutuste aruanded ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid esitama kuni kahes osas ühe taotluse kohta.
 • Toetuse esimese osaga tehtavate kulutuste elluviimine peab algama kuue kuu jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest ja need peavad olema ellu viidud ühe aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. Äriplaanis kavandatud tegevuste elluviimist ei või alustada varem ja tegevuste elluviimist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval. Esimese osaga tuleb ellu viia vähemalt 75% äriplaanis kavandatud tegevustest, sealhulgas peab äriplaanis ettenähtud investeering moodustama vähemalt 50% äriplaanis kavandatud tegevuste maksumusest. Toetuse teise osaga tehtavad tegevused peavad olema ellu viidud kahe aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.
 • PRIA teeb toetuse teise osa maksmise toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates äriplaanis kavandatud kõigi tegevuste elluviimisest ning nõuetekohaste dokumentide saamisest.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE SAAJA KOHUSTUSED:

Toetuse saamisega võtab toetuse saaja järgmised kohustused:

 • investeeringuobjekti säilitada ja sihipäraselt kasutada vähemalt üks aasta arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
 • tegeleda vähemalt kahe taotlemisele järgneva majandusaasta jooksul piimakarjakasvatusega ning iga-aastane müügitulu omatoodetud piima ja selle töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügist ning piimakarjakasvatusest kas koos või eraldi peab moodustama üle 50 protsendi omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulust, kui ta on saanud hindepunkte lisas kehtestatud hindamiskriteeriumi alusel;
 • tegeleda vähemalt kahe taotlemisele järgneva majandusaasta jooksul puuvilja-, marja-, köögivilja- või viinamarjakasvatusega ning iga-aastane müügitulu eespool loetletud toodetest või nende töötlemisel saadud toodete müügist kas koos või eraldi peab moodustama üle 50 protsendi omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulust, kui ta on saanud hindepunkte lisas kehtestatud hindamiskriteeriumi alusel;
 • vastata Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 12 lõikes 11 sätestatud aktiivse põllumajandustootja määratlusele hiljemalt 18 kuu möödumisel taotluse rahuldamise otsuse tegemisest ning olla aktiivne põllumajandustootja vähemalt sihipärase kasutamise perioodi lõpuni;
 •  tagada, et tema omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu on igal majandusaastal üle 4000 euro arvates taotlemisele järgnevast majandusaastast kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni;
 • tagada, et omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu moodustab üle 50 protsendi kogu müügitulust;
 • tagada, et põllumajandusliku standardkogutoodangu väärtus on igal majandusaastal üle 14 000 euro arvates taotlemisele järgnevast majandusaastast kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni, kui ta tegutseb peamiselt puuvilja-, marja-, pähkli, köögivilja-, viinamarja-, veise- või hobusekasvatuse või mesinduse tegevusalal ja 4000 euro müügitulu nõue ei ole täidetud;
 • toetuse saaja taotluse esitamisele järgnev majandusaasta on kuni 12 kuu pikkune.

 Toetuse saaja peab vastama järgmistele toetuskõlblikkuse nõuetele:

 • omandama põllumajandusalase töökogemuse, hariduse või kutse, kui toetuse saajal on selle saavutamise kohustus, ning esitama ühe kuu jooksul arvates nimetatud lõikes märgitud tähtaja lõppemisest PRIA e-teenuse keskkonna kaudu omandatud põllumajandusalast töökogemust, haridust või kutset tõendava dokumendi ärakirja;
 • tagama, et sihipärase kasutamise perioodi jooksul äriühingu osaniku, aktsionäri või juhatuse liikme vahetumise korral vastab uus osanik, aktsionär või juhatuse liige toetuse saamiseks esitatud nõuetele;
 • toetuse saaja suhtes ei ole kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti;
 • toetuse saajal ei tohi kuni viimase toetusosa väljamaksmiseni olla riikliku maksu võlga või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas;
 • toetuse saaja ei tohi kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni olla äriseadustiku § 6 tähenduses tütarettevõtja ja tema üle ei tohi omada konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses valitsevat mõju teine ettevõtja.

Toodud kohustuste loetelu ei ole täielik. Täpsemalt palume kehtestatud kohustustega tutvuda meetme määrusest.

Liisingu kasutamisel tegevuste elluviimisel tuleks lähtuda määruse § 4 ja § 14 lõikest 1 ehk liisingusse võetava investeeringuobjekti viimane maksegraafiku maksmise kuupäev ei tohi ületada äriplaanis kavandatud tegevuse elluviimise tähtaega.

Juhime tähelepanu, et toetuse saaja on kohustatud lisaks täitma nõudeid, mis puudutavad toetust saanud objektide tähistamist. Siit leiad juhiseid, kuidas tähistada toetust saanud objekte.

Tagasi algusesse

 

 LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja PRIA keskusest Tartus, Tähe tn 4, tel 737 7678, e-post: info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)

NB! Käesolev meetme tutvustus ei ole ammendav. Taotlemise ettevalmistamisel tuleb kindlasti põhjalikult tutvuda selgituste ja tingimustega meetme määrusest ja seletuskirjast.

Tagasi algusesse