Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2019

Riiklik

Tutvustus

Põllumajanduskultuuri üleminekutoetus (PTO) ja heinaseemne üleminekutoetus (SEL) on täiendavate otsetoetuste toetusõiguste alusel määratavad toetused. Täiendava otsetoetuse toetusõigused põhinevad ajaloolistel ehk varasemate taotlusperioodide andmetel põllumajandusministri asjaomase aasta määrustes sätestatud korras kindlaks määratud ühikutel.

Täpsema info põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetuse tingimuste kohta leiate alljärgnevalt: 

 


VASTUVÕTUAEG JA TOETUSE TAOTLEMINE

Taotlusi saab esitada ainult elektroonilise iseteeninduskeskkonna e-PRIA vahendusel.

Kõigi pindalapõhiste toetuste, sh PTO ja SEL vastuvõtt kestab 2.-21. maini 2019.

Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 22. maist kuni 17. juunini 2019. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste 1% iga hilinetud tööpäeva kohta. Pärast 17. juunit esitatud taotlusi menetlusse ei võeta. Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 17. juunini 2019. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

e-PRIA kasutamiseks on vaja ID-kaarti koos kehtivate sertifikaatide ja PIN koodidega või Mobiil-IDd. Palume Teil aegsasti kontrollida oma ID kaardi ja selle sertifikaatide kehtivust ja PIN koodide olemasolu. Täpsemat infot ID-kaardi ja mobiil-ID kohta saab Politsei ja Piirivalveametist ja veebilehelt www.id.ee. Alates 2019. aastast saab e-PRIAsse siseneda ka pangalingi kaudu, vajutades nuppu „Sisene TARA’ga“. TARA (turvaline autentimine asutuste e-teenustesse) kaudu saab e-PRIAsse sisse logida kasutades ID-kaarti, Mobiil-IDd või pangalinki. Pangalingi kaudu omakorda saab e-PRIAs end tuvastada kasutades Smart ID’d või PIN-kalkulaatorit.

e-PRIA portaali saate siseneda siit. Erinevad juhendid ja abiinfo, kuidas e-PRIA-sse siseneda ja portaalis toimida, on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel e-PRIA juhendite alajaotuses.

e-PRIAsse saab siseneda ühtse „värava“ kaudu, mis viib teid esmalt uude e-PRIAsse. Seal saate üle vaadata oma andmed, valides siniselt menüürealt „Kliendi andmed“. Juhul, kui teete andmetes muudatusi, siis need jõustuvad kohe, kuid vanasse e-PRIAsse jõuavad uued andmed paari minuti jooksul. Kui olete oma andmed kontrollinud, siis saate toetuste taotlemiseks liikuda edasi otse vanasse e-PRIAsse, valides siniselt menüürealt „Vana e-PRIA“.  Kui teie eest esitab taotluse esindaja, on oluline, et esindajale on antud volitus. Volituse saab vormistada e-PRIA uues iseteeninduskeskkonnas või soovituslikul vormil, mis on kättesaadav siit. Need volitused kehtivad ka vana e-PRIA teenuste kasutamiseks. Alates 27.06.2018 portaalid ühendati, seega peab klient vana e-PRIA teenuste kasutamiseks volitused uuesti andma, kui ta seda juba teinud ei ole.

Pindalatoetuste taotlemiseks vajalikud teenused asuvad vanas e-PRIAs. Esitada tuleb vorm “Pindalatoetuste taotlus ja maksetaotlus (vormid PT50 ja PT50A) ning ökoalade loetelu”, mille leiate e-PRIA peamenüüst “Teenused” alt. Pindalatoetuste taotluse ja maksetaotluse vormil on personaalselt taotlejale mõeldud lisainfo. Enne taotluse esitamist toimuvad eelkontrollid, mis annavad märku võimalikest vigadest taotleja taotlusel. Tutvuge kindlasti ka taotlusvormi lõpus oleva koondinfoga ja vajadusel tehke muudatused taotluse andmetes.

e-PRIA on kasutatav ööpäevaringselt. PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast kolmapäevani kl 9.00-16.00.

Teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega on võimalik kõikidele teeninduspäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/broneering). Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679. 

Taotlusperioodil saate pöörduda e-PRIAs taotluste esitamiseks juhendamisteenuse saamiseks konsulentide poole. Juhendamisteenust koordineerib Maaelu Edendamise Sihtasutus. Täpsem info ja teenuse osutajate nimekiri on aadressil www.pikk.ee/.

 

Tagasi algusesse

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetuse menetlemise aluseks on maaeluministri 17.04.2017 määrus nr 33 „Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus". Selgitusi ja lisainfot saab juhendist „Abiks taotlejale“.

 

Täpsemad tingimused põllumajanduskultuuri üleminekutoetuse (PTO) kohta:

 • Taotleja omab põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse toetusõigust käesoleva aasta 17. juuni seisuga.

 • Taotleja taotleb ÜPT-d ja märgib taotlusvormile ÜPT taotlemise vähemalt 1 ha-le.

 • Taotleja teeb PTO toetuse taotlemise kohta märke taotlusvormi punktis 1.6. (Taotleja ei märgi taotlusele temale määratud toetusõiguste ühikute arvu, vaid ainult oma soovi nimetatud toetust taotleda. Taotlusvormil on personaalselt taotlejale mõeldud lisainfo toetusõiguste ühikute arvu kohta.)

 • Toetuse määramisel on aluseks ÜPT menetluse raames kindlakstehtud toetusõiguslikud hektarid. Kui taotlejal on nii 2006. kui ka 2008. a alusel määratud toetusõigused, siis neid ühikuid võrreldakse eraldi ÜPT kindlaksmääratud hektaritega. Kui toetusõiguste arv eraldivõetuna alusaasta kohta on suurem kui ÜPT kindlaksmääratud pind käesoleval taotlusaastal, siis võetakse toetuse määramisel aluseks ÜPT kindlaksmääratud pind. Ülejäänud toetusõiguste ühikute eest toetust küll ei määrata, kuid need on jätkuvalt taotleja nimel olemas.

Näide: Taotlejal on:
2006. a alusel määratud toetusõiguste ühikuid 10 ha
2008. a alusel määratud toetusõiguste ühikuid 12 ha.
2019. a kindlaksmääratud ÜPT toetuse hektareid 11 ha.
PTO toetus määratakse 10+11=21 ha eest.
Kuna 2008. a toetusõiguste ühikuid on rohkem kui ÜPT kindlaksmääratud hektareid 2019, siis toodud näites võetakse PTO toetuse määramisel aluseks ÜPT kindlaksmääratud hektarid ehk 11 ha.

 

Täpsemad tingimused heinaseemne üleminekutoetuse (SEL) kohta

 • Taotleja omab heinaseemne täiendava otsetoetuse toetusõigust käesoleva aasta 17. juuni seisuga.
 • Taotleja tegeleb põllumajandusliku tegevusega põllumajanduslikus majapidamises. Põllumajanduslikuks tegevuseks loetakse määruse (EL) nr 1307/2013 alusel põllumajandustoodete kasvatamine või tootmine, sealhulgas saagikoristus, lüpsikarja pidamine, põllumajandusloomade aretamine ja pidamine või põllumajandusmaa hoidmine karjatamiseks või harimiseks sobilikus seisukorras ilma tavapärasest erinevaid põllumajandusmeetodeid või -masinaid vajava ettevalmistava tegevuseta. Põllumajanduslikud majapidamised üleminekutoetuste tähenduses on põllumajandustootja poolt juhitavad Eestis asuvad põllumajanduslikud tootmisüksused, kus:

  • on vähemalt üks hektar põllumajandusmaad, mis on taotluse esitamise aastal ühtse pindalatoetuse (ÜPT) taotluse menetlemise käigus kindlaks määratud või mida taotleja tõendab muul viisil, või
  • kasvatati põllumajandusloomade registri andmete alusel taotluse esitamise aasta 2. mai seisuga vähemalt ühele loomühikule vastaval hulgal põllumajandusloomi (nt veised, lambad, kitsed jt) või kelle olemasolu tõendab taotleja muul viisil.
 • Taotleja teeb SEL toetuse taotlemise kohta märke taotlusvormi punktis 1.7. (Taotleja ei märgi taotlusele temale määratud toetusõiguste ühikute arvu, vaid ainult oma soovi nimetatud toetust taotleda. Taotlusvormil on personaalselt taotlejale mõeldud lisainfo toetusõiguste ühikute arvu kohta.)

Tagasi algusesse

 

TOETUSÕIGUSTEST

Täiendava otsetoetuse toetusõigused põhinevad ajaloolistel ehk varasemate taotlusperioodide andmetel põllumajandusministri asjaomase aasta määrustes sätestatud korras kindlaks määratud ühikutel.

Määratud toetusõigusi saab näha siit.

PRIA määras täiendava otsetoetuse toetusõigused isikutele 1. jaanuaril 2010. Alates 2013. aastast nimetatakse täiendava otsetoetuse toetusõigusi vastava üleminekutoetuse toetusõigusteks. Põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse toetusõigused on üleantavad ehk neid on võimalik võõrandada ja pärida. Heinaseemne täiendava otsetoetuse toetusõiguseid saab vaid pärida.

Täpsemalt on toetusõiguste üleandmine/ülevõtmine kirjeldatud juhendis „Abiks taotlejale“. Oma toetusõigust vaadata ja üle anda saate ka vanas e-PRIAs: Teenused -> Andmete esitamine -> Täiendava otsetoetuse toetusõiguste vaatamine ja üleandmine. Vajadusel vaata ka toetusõiguste vaatamise ja üleandmise e-teenuse kasutusjuhendit.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE ÜHIKUMÄÄRA KEHTESTAMINE TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kehtestab PTO ja SEL toetuste ühikumäärad 2. detsembriks 2019.

Toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab PRIA 10. detsembriks 2019, arvestades kontrollide tulemusi. Toetus makstakse välja hiljemalt 30. juuniks 2020. (Füüsilistele isikutele makstavast toetusest peetakse kinni üksikisiku tulumaks. Täpsemalt loe siit.)

PRIA kinnitas põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetuse ühikumäärad 2. detsembril 2019.

 • põllumajanduskultuuri üleminekutoetus 7,30 eurot
 • heinaseemne üleminekutoetus 11,32 eurot

Tagasi algusesse

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfo on juhendis „Abiks taotlejale“.

Küsimuste korral palume helistada pindalatoetuste infotelefonil 737 7679.

Tagasi algusesse