Noore põllumajandustootja toetus 2019

EAGF

Tutvustus

Noore põllumajandustootja toetuse (NPT) eesmärgiks on alustava noore tootja toetusega soodustada põlvkondade vahetust põllumajanduses, et tagada toidu tootmise järjepidevus Eestis. NPT on üks otsetoetustest.

Taotleja peab täitma lisaks nõuetele vastavuse nõuetele ja otsetoetuste saamise üldistele nõuetele ka kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade ehk rohestamise toetuse (ROH) saamise nõudeid.

Täpsema info NPT toetuse tingimuste kohta leiate alljärgnevalt: 


 

VASTUVÕTUAEG JA TOETUSE TAOTLEMINE

Taotlusi saab esitada ainult elektroonilise iseteeninduskeskkonna e-PRIA vahendusel.

Kõigi pindalapõhiste toetuste, sh NPT vastuvõtt kestab 2.-21. maini 2019.

Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 22. maist kuni 17. juunini 2019. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste 1% iga hilinetud tööpäeva kohta. Pärast 17. juunit esitatud pindalatoetuste taotlusi menetlusse ei võeta. Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 17. juunini 2019. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

e-PRIA kasutamiseks on vaja ID-kaarti koos kehtivate sertifikaatide ja PIN koodidega või Mobiil-IDd. Palume teil aegsasti kontrollida oma ID kaardi ja selle sertifikaatide kehtivust ja PIN koodide olemasolu. Täpsemat infot ID-kaardi ja Mobiil-ID kohta saab Politsei ja Piirivalveametist ja veebilehelt www.id.ee. Alates 2019. aastast saab e-PRIAsse siseneda ka pangalingi kaudu, vajutades nuppu „Sisene TARA’ga“. TARA (turvaline autentimine asutuste e-teenustesse) kaudu saab e-PRIAsse sisse logida kasutades ID-kaarti, Mobiil-IDd või pangalinki. Pangalingi kaudu omakorda saab e-PRIAs end tuvastada kasutades Smart ID’d või PIN-kalkulaatorit.

e-PRIA portaali saate siseneda PRIA kodulehe siit. Erinevad juhendid ja abiinfo, kuidas e-PRIA-sse siseneda ja portaalis toimida, on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel e-PRIA juhendite alajaotuses.

e-PRIAsse saab siseneda ühtse „värava“ kaudu, mis viib teid esmalt uude e-PRIAsse. Seal saate üle vaadata oma andmed, valides siniselt menüürealt „Kliendi andmed“. Juhul, kui teete andmetes muudatusi, siis need jõustuvad kohe, kuid vanasse e-PRIAsse jõuavad uued andmed paari minuti jooksul. Kui olete oma andmed kontrollinud, siis saate pindalatoetuste ja MAK loomatoetuste taotlemiseks liikuda edasi otse vanasse e-PRIAsse, valides siniselt menüürealt „Vana e-PRIA“.  Kui teie eest esitab taotluse esindaja, on oluline, et esindajale on antud volitus. Volituse saab vormistada e-PRIA uues iseteeninduskeskkonnas või soovituslikul vormil, mis on kättesaadav siit. Need volitused kehtivad ka vana e-PRIA teenuste kasutamiseks. Alates 27.06.2018 portaalid ühendati, seega peab klient vana e-PRIA teenuste kasutamiseks volitused uuesti andma juhul,  kui ta seda juba teinud ei ole.

Pindalatoetuste taotlemiseks vajalikud teenused asuvad vanas e-PRIAs. Esitada tuleb vorm “Pindalatoetuste taotlus ja maksetaotlus (vormid PT50 ja PT50A) ning ökoalade loetelu”, mille leiate e-PRIA peamenüüst “Teenused” alt. Taotleja teeb NPT toetuse taotlemise kohta märke taotlusvormi lahtrisse 1.3. Pindalatoetuste taotluse ja maksetaotluse vormil on personaalselt taotlejale mõeldud lisainfo. Enne taotluse esitamist toimuvad eelkontrollid, mis annavad märku võimalikest vigadest taotleja taotlusel. Tutvuge kindlasti ka taotlusvormi lõpus oleva koondinfoga ja vajadusel tehke muudatused taotluse andmetes.

e-PRIA on kasutatav ööpäevaringselt. PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast kolmapäevani kl 9.00-16.00.

Teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega on võimalik kõikidele teeninduspäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (siit). Eelregistreerida võib ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679. 

Taotlusperioodil saate pöörduda e-PRIAs taotluste esitamiseks juhendamisteenuse saamiseks konsulentide poole. Juhendamisteenust koordineerib Maaelu Edendamise Sihtasutus. Täpsem info ja teenuse osutajate nimekiri on aadressil www.pikk.ee/.

 

Tagasi algusesse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetuse menetlemise aluseks on maaeluministri 17.04.2015. aasta määrus nr 32 “Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus”. Nõudeid on selgitatud ka juhendis „Abiks taotlejale“.

 • NPT toetust saab taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline või juriidiline isik, kes taotleb ühtset pindalatoetust (ÜPT) ning kliima- ja keskkonnatoetust (ROH). Toetust ei saa taotleda riigiasutus.

 • NPT toetust makstakse kuni 39 hektari eest. Toetust makstakse ÜPT toetuse raames kindlakstehtud hektarite alusel.

 • Kohustus on 1-aastane.

 • Põllumajandusega alustamise nõue. NPT toetust saab taotleda füüsiline või juriidiline isik, kes asub esimest korda tegelema põllumajandusega (on alustanud põllumajandusliku majapidamise juhina või on asutanud põllumajandusliku majapidamise).

 • Toetust makstakse 5 aastat. NPT toetust saab 5 aastat alates esimesest NPT taotluse esitamisest, juhul kui esimene NPT toetuse taotlus (mille alusel määrati taotlejale NPT toetust) on esitatud viie aasta jooksul alates põllumajandusega alustamisest.

Näiteks kui taotleja asus esimest korda tegutsema põllumajandusliku majapidamise juhina 2010. aastal ning esimene NPT toetuse määramine toimus 2015. aastal, siis on võimalik 2019. aastal viimast korda NPT toetust saada.

Näiteks kui toetust taotleb 2018. aastal registreeritud FIE, kes varasemalt kuulus OÜ juhatusse, mis sai tulu põllumajandusest, siis see isik ei vasta toetuse saamise nõudele, sest ei ole esimest korda asunud tegutsema põllumajandusega.

Näiteks kui taotleja esitab esimese NPT taotluse 2019. aastal ja asus esimest korda tegutsema põllumajandusliku majapidamise juhina 2013. aastal, siis ei ole tema esimene NPT toetuse taotlus esitatud viie aasta jooksul alates põllumajandusega alustamisest, vaid kuuendal aastal  -  NPT toetust ei määrata.

Näiteks taotleja asus esimest korda tegutsema MTÜ juhina 2013. aastal ja esitas esimese NPT taotluse 2018. aastal, aga sai mittemääramise otsuse, kuna MTÜ liikmete nimekiri oli esitamata. - Kui ta esitab 2019. aastal uue NPT toetuse taotluse, siis on see esitatud kuuendal aastal pärast põllumajandusega alustamist - NPT toetust ei määrata.

 • Vanuse nõue. Esimesel ÜPT toetuse taotluse esitamise aastal peab noor põllumajandustootja olema kuni 40-aastane (esimese ÜPT taotluse esitamise aastal ei tohi saada 41-aastaseks). Seda vaadatakse alates 2015. aastast, enne 2015. aastat esitatud ÜPT taotlused ei lähe arvesse.

Näiteks kui FIE taotles 2015. aastal ÜPT toetust ja oli 2015. a lõpu seisuga 40-aastane, siis saab ta taotleda 2019. aastal NPT toetust, kuigi on üle 41-aastane.

Kui esimesel ÜPT taotluse esitamise aastal ei olnud äriühingus kontroll noorte käes, siis arvestatakse põllumajandustootja vanust selle ÜPT taotluse esitamise seisuga, kui kontroll oli noorte käes.

Näiteks OÜ esimene ÜPT taotlemine oli 2016. aastal, aga üks juhatuse liige ei vastanud nõuetele, sest on liiga kaua tegutsenud. OÜ taotleb NPT toetust uuesti 2019. aastal, kui lisandunud on ka üks uus juhatuse liige. Kuna 2016. aastal ei olnud kontroll noorte käes, siis ei kontrollita juhatuse liikmete vanust 2015. seisuga, vaid kontrollitakse uuesti 2019. aasta seisuga.

Näiteks OÜ esimene ÜPT taotlemine toimus 2015. aastal. Kuigi taotleja vastas NPT toetuse saamise nõuetele juba 2015. aastal, taotles osaühing NPT toetust esimest korda 2016. aastal. 2018. aastal lisandus üks uus juhatuse liige. Uue liikme vanust kontrollitakse 2015. aasta seisuga, sest 2015. aastal oli ettevõttes kontroll noorte käes.

NPT toetuse taotleja peab olema vähemalt 18-aastane teovõimeline isik.

 • Põllumajanduslik tegevus. Varasema põllumajandusliku tegevusena võetakse arvesse põllumajanduslike pindala- ja loomatoetuste taotlemised ja loomapidamisega tegelemine. Juhul, kui äriregistris muudetakse äriühingu tegevusala, siis loetakse põllumajandusliku tegevuse alguseks aega, mil äriregistris muudeti tegevusala põllumajanduseks. Samas arvestatakse ka majandusaasta aruandes näidatud põllumajandusliku tulu saamise aastaga ja vajadusel tehakse järelepärimine Maksu- ja Tolliametile isiku põllumajandusliku tulu saamise kohta.

Näiteks kui ettevõte on tegelenud kaubandusega, aga alates 2013. aastast on äriregistris registreeritud tegevusalaks põllumajandus ja on saadud tulu põllumajandusest, siis põllumajandusliku tegevuse alguseks loetakse aasta 2013.

Kui äriühingus, SAs või MTÜs on mitu noort põllumajandustootjat, kes on äriühingu, SA või MTÜga liitunud erineval ajal, siis arvestatakse põllumajandusliku tegevuse algust kõige varem äriühinguga, SAga või MTÜga liitunud noore põllumajandustootja järgi.

Kui taotleja liige on kuulunud varem teise põllumajandusega tegeleva OÜ või AS juhatuse liikmete hulka või oli FIE-ks või oli varem sellise MTÜ või SA liige või täis- või usaldusühingu täis- või usaldusosanikuks, mille tegevusalaks on olnud põllumajandus, siis ei saa teda pidada esmakordselt alustavaks nooreks põllumajandustootjaks. Seega ei ole taotleja NPT toetusõiguslik ja seda toetust ei maksta. Lisaks kontrollitakse, kas taotleja liige on ise füüsilise isikuna põllumajandusega tegelenud. Arvesse võetakse liikme kehtivaid ja kehtetuid seoseid teiste ettevõtetega.

 • 100% noored. NPT toetust saavad sellised äriühingud, SAd ja MTÜd, kus 100% kuulub noor(t)ele põllumajandustootja(te)le. Siiski on võimalus, et NPT toetust saavad taotleda ka need äriühingud, SAd ja MTÜd, kelle omanike ja juhatuse ringis eelnevalt ei olnud 100% noored, kuid vastavad muudatused tehakse äriregistris hiljemalt 17. juuniks 2019. aastal.

Näiteks juhul, kui 2018. aastal taotles OÜ esmakordselt NPT toetust ja NPT toetust ei määratud OÜle põhjusel, et ühe juhatuse liikme esindusõigus on äriregistri andmetel möödas, on taotlejal võimalus äriregistri andmeid muuta. Kui hiljemalt 17. juuniks 2019. aastal on äriregistris tehtud vastav muudatus ja OÜ vastab NPT toetuse saamise tingimustele, saab OÜ taotleda NPT toetust 5 aastat alates 2019. aastast, kui põllumajandustegevusega alustamisest ei ole 2019. a möödunud rohkem kui 5 aastat.

Kui taotlejaks on OÜ, AS või tulundusühistu, peavad kõik osanikud ja juhatuse liikmed vastama toetuse saamise nõuetele.

Kui taotlejaks on MTÜ, SA või täis- või usaldusühing, peavad kõik liikmed vastama toetuse saamise nõuetele.

 • Juhatuse liikmed peavad olema osanikud. Kui osanike, aktsionäride või liikmete arv on suurem kui juhatuse liikmete arv, siis ei pea kõik osanikud, aktsionärid või liikmed  kuuluma äriühingu juhatusse, kuid kõik juhatuse liikmed peavad olema osanikud, aktsionärid, liikmed. Noor põllumajandustootja peab omama tõhusat ja pikaajalist kontrolli ettevõtte üle, ta peab otsustama ettevõtte juhtimise ja tulude üle ning vastutama finantsriskide eest igal toetuse taotlemise aastal.

 • Juhatuse liikme tähtajalisus. Kui juriidilise isiku juhatuse liikme esindusõigus on äriregistri andmetel määratud tähtajaliselt, siis esindusõigus peab olema kehtiv vähemalt taotluse esitamise aasta lõpuni (ei tohi olla lõppenud).

 • Kui äriühingu osanikuks on juriidiline isik, peab ka see juriidiline isik vastama NPT toetuse taotlemise tingimustele ning tema esindaja peab kuuluma toetust taotleva äriühingu juhatusse.

 • MTÜ lisatingimused:

  • liikmete nimekiri: Kui MTÜ taotleb NPT toetust, peab esitama esimese ÜPT taotluse esitamise aastale eelnenud viie aasta kohta ning iga taotlemise aasta kohta oma liikmete nimekirja (juhatuse liikmed ja lihtliikmed koos liikmete isikukoodidega). Nimekirja esitamiseks valige e-PRIA peamenüüst “Teenused” alt “Dokumendi üleslaadimine (pindalatoetuste taotluse lisadokumentide esitamiseks)”.

  • liikmete arv: Mittetulundusühingute seaduse alusel peab MTÜl olema vähemalt kaks liiget.

 • Varasema põllumajandusliku tegevuse jätkamine. Kui taotleja on ka varasemalt põllumajandusliku tegevusega tegelenud, kuid seejärel muutnud enda õiguslikku seisundit (ettevõtlusvormi) ja taotleja ei ole tegutsenud põllumajandusliku tegevusega erinevates põllumajanduslikes majapidamistes samaaegselt, siis sellisel juhul arvestatakse taotleja praeguses põllumajanduslikus majapidamises teostatavat põllumajanduslikku tegevust varasema põllumajandusliku tegevuse jätkamisena. Sellisel juhul võetakse taotleja põllumajandusliku tegevuse algusaja määramisel arvesse ka taotleja varasema põllumajandusliku tegevuse kestust.

Näiteks kui füüsiline isik on olnud loomapidaja aastatel 2015-2016, seejärel on 2017. aastal registreeritud FIEna ja füüsilise isiku nimel olnud loomad on kõik FIEle üle antud. Põllumajanduslike tegevustega jätkab FIE. Taotleja põllumajandusliku tegevuse alguseks loetakse 2015. Füüsiline isik vastas NPT toetuse saamise nõudele aastatel 2015-2016, alates 2017. vastab NPT toetuse saamise nõuetele FIE ja toetust taotleb FIE.

Kui taotleja hakkab taas samaaegselt tegelema põllumajandusliku tegevusega ka oma esialgses vormis (selle näite puhul füüsilise isikuna), siis ei saa PRIA enam arvestada taotleja varasemat põllumajanduslikku tegevust jätkamisena ning noore põllumajandustootja toetust FIE-le ei määrata.

 • Kui ettevõte on ostetud või päritud, siis võib tekkida selline olukord, kus ühtegi liiget ei ole varasemalt NPT toetust saanud juriidilises isikus alles. Sellisel juhul aga NPT toetust ei määrata. Kui ettevõte on juba varasemalt NPT toetust saanud, siis juriidilise isiku juhatuses peab olema vähemalt üks liige, kes vastas NPT toetuse saamise tingimustele esimesel toetuse saamise aastal. OÜ, AS, tulundusühistu puhul peab juhatuse liikmeks olema vähemalt üks liige, kes oli juhatuse liikmeks NPT toetuse saamise esimesel aastal; MTÜ, SA, täis- või usadusühingu või FIE puhul peab liikmeks olema vähemalt üks liige, kes oli liikmeks NPT toetuse saamise esimesel aastal. Tegemist on toetusega, mida makstakse 5 aastat. Kui ühel aastal on kõik liikmed uued, siis ei alga uuesti toetuse 5-aastane saamise periood, kuna juriidiline isik on juba nö skeemis sees. Ettevõtet ei loeta nö uueks ettevõtteks kõikide isikute vahetamise tõttu.

 • Täiendav sanktsioon. NPT toetuse saamise nõuetele mittevastamine võib kaasa tuua täiendava sanktsiooni – tulevikuvähenduse, kui taotleja vastas 2018. aastal NPT toetusõiguslikkuse nõuetele, aga põldude kogupindala kontrollimisel on kohaldunud nn kollane kaart ning 2019. aastal ei vasta NPT taotleja enam toetusõiguslikkuse nõuetele. Täpsemalt nn kollase kaardi ja tulevikuvähenduse kohandumise kohta loe juhendist „Abiks taotlejale“ peatükist 7.3.

Tulevikuvähendus on näiteks võimalik, kui 2018. aastal vastas juriidilisest isikust taotleja küll NPT nõuetele, aga sai nn kollase kaardi vähenduse; 2019. aastal on juriidilisest isikust taotleja liikmetes toimunud muudatus ja kõik liikmed ei vasta enam nõuetele. Ka näiteks sellisel juhul, kui MTÜ ei esita liikmete nimekirja, ei vasta taotleja enam toetusõiguslikkuse nõuetele.

 • Taotleja peab täitma nõuetele vastavuse nõudeid terves oma majapidamises.

 

Tagasi algusesse

 

TOETUSE ÜHIKUMÄÄRA KEHTESTAMINE, TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kinnitas NPT ühikumäära 2. detsembril 2019. NPT ühikumääraks on 2019. a 48,78 eurot abikõlbliku hektari kohta.

Enne toetuse määramist teeb PRIA administratiivseid ja vajadusel kohapealseid kontrolle. Kui taotleja andmed ei ole kättesaadavad äriregistrist, teeb PRIA taotlejale järelepärimise. Vajadusel teeb PRIA ka järelepärimise Maksu- ja Tolliametile isiku põllumajandusliku tulu saamise kohta. Lisaks kontrollitakse, kas taotleja ning tema maa vastavad toetusõiguslikkuse ja toetuse saamise ning nõuetele vastavuse süsteemi nõuetele. NPT toetust makstakse kuni 39 hektari eest. NPT toetust makstakse ÜPT raames kindlakstehtud hektarite alusel.

Toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab PRIA 10. detsembriks 2019. Toetus makstakse välja hiljemalt 30. juuniks 2020. (Füüsilistele isikutele makstavast toetusest peetakse kinni üksikisiku tulumaks. Täpsemalt loe siit.)

Finantsdistsipliini reeglite alusel toetuse vähendamine rakendus ka 2019 ja Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/1928 art 1 alusel on otseteotuste kohandamise määr 1,432635%.

 

Tagasi algusesse 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfo on juhendis „Abiks taotlejale“.

Küsimuste korral palume helistada pindalatoetuste infotelefonil 737 7679.

Tagasi algusesse