Noore põllumajandustootja toetus 2016

EAGF

Tutvustus

Noore põllumajandustootja toetuse (NPT) eesmärgiks on alustava noore tootja toetusega soodustada põlvkondade vahetust põllumajanduses, et tagada toidu tootmise järjepidevus Eestis. NPT on üks otsetoetustest.

Taotleja peab täitma lisaks nõuetele vastavuse nõuetele ja otsetoetuste saamise üldistele nõuetele ka kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade ehk rohestamise toetuse (ROH) saamise nõudeid.

VÕRRELDES 2015. AASTAGA ON NÕUETES MUUDATUSI!

Täpsema info noore põllumajandustootja toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt: 

 • Vastuvõtuaeg- ja koht 
 • Toetuste tutvustus/tingimused
 • Toetuse ühikumäära kehtestamine, toetuse määramine ja väljamaksmine ning finantsdistsipliini reeglid
 • Lisainfo ja kontakt

 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Taotluste vastuvõtt kestab 2. maist kuni 23. maini 2016.

Hilinenult saab taotlusi esitada 24. maist kuni 17. juunini, kuid sel juhul vähendatakse toetust 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Pärast 17. juunit esitatud taotlusi menetlusse ei võeta.

Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 17. juunini 2016. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

Taotluse soovitame esitada elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel, mis asub siin. Taotlust saab e-PRIAs esitada alates 2. maist kuni 17. juunini kõigil nädalapäevadel ööpäevaringselt.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kl 8.30-16.00.

Maakondlikes teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega on võimalik kõikidele tööpäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (siin). Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondliku teenindusbüroo telefonil  ja infotelefonil 737 7679.

Samuti pakuvad põllu- ja maamajanduse konsulendid ja nõustajad taotlejatele abi pindalatoetuste taotluse ja maksetaotluse täitmisel ning tuge e-PRIA kasutamisel. Täpsemat infot leiate Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistuse kodulehelt aadressil www.pikk.ee.

 Tagasi algusesse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetuse menetlemise aluseks on maaeluministri 17.04.2015. aasta määrus nr 32 “Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” (loe siit). 

 • NPT toetust saab taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline või juriidiline isik, kes taotleb ühtsete pindalatoetust (ÜPT) ning kliima- ja keskkonnatoetust (ROH). (ÜPT ja ROH kohta loe siit.)
 • NPT toetust makstakse kuni 39 hektari eest. Toetust makstakse ÜPT raames kindlakstehtud hektarite alusel.
 • NPT toetust saab taotleda isik, kes asub esimest korda tegutsema põllumajandusliku majapidamise juhina või kes on asutanud põllumajandusliku majapidamise esimese viie  tegevusaasta jooksul alates esmakordsest toetuse taotlemisest.
 • Tegemist on üheaastase kohustusega toetusega.
 • Toetust makstakse kuni 5 aastat põllumajandusliku tegevusega alustamisest arvates.
 • Varasema põllumajandusliku tegevusena võetakse arvesse põllumajanduslike pindala- ja loomatoetuste taotlemised ja loomapidamisega tegelemine.
 • Esimesel toetuse taotluse esitamise aastal peab noor põllumajandustootja olema kuni 40 aastane (esimese taotluse esitamise aastal ei tohi saada 41).
 • Kui äriühingus, sihtasutuses või mittetulundusühingus (MTÜ) on mitu noort põllumajandustootjat, kes on äriühingusse, sihtasutusse või MTÜ-sse tulnud erineval ajal, siis arvestatakse viieaastast perioodi kõige varem äriühinguga, sihtasutusega või MTÜ-ga liitunud noore põllumajandustootja liitumise aja järgi. Näiteks kui põllumajanduslik majapidamine asutati 2012, siis on võimalik toetust veel saada kolm aastat (2015., 2016. ja 2017. aasta eest).
 • Alates 2016. aastast saavad NPT toetust sellised äriühingud, sihtasutused ja MTÜ-d, kus 100% kuulub noor(t)ele põllumajandustootja(te)le. Siiski on võimalus, et 2015. aastal saavad noore põllumajandustootja toetust taotleda ka need äriühingud, sihtasutused ja MTÜ-d, kelle omanike ja juhatuse ringis ei olnud 100% noored, kuid vastavad muudatused tehakse äriregistris hiljemalt 17. juuniks 2016. aastaks.
 • Kui noor põllumajandustootja tegutseb äriühingus üksinda või koos teiste noorte põllumajandustootjatega, siis omab ta tõhusat ja pikaajalist kontrolli äriühingu üle eeldusel, et:

1)      ta omab üksinda või koos teiste noorte põllumajandustootjatega täisühingus või usaldusühingus 100% häältest ja iga noor põllumajandustootja on täis- või usaldusosanik;

2)      ta omab üksinda või koos teiste noorte põllumajandustootjatega 100% osaühingu osakutest, aktsiaseltsi aktsiatest või tulundusühistus osakutest ja osanik või aktsionär on osaühingu, aktsiaseltsi või tulundusühistu juhatuse liige.

 • Kui nende osanike, aktsionäride või liikmete arv on suurem kui juhatuse liikmete arv, ei pea kõik osanikud, aktsionärid või liikmed kuuluma äriühingu juhatusse.
 • Juhul, kui toetust taotleva äriühingu osanikuks on juriidiline isik, peab ka see juriidiline isik vastama NPT toetuse taotlemise tingimustele ning tema esindaja peab kuuluma toetust taotleva äriühingu juhatusse.
 • Toetuse taotleja peab olema vähemalt 18 aastane teovõimeline isik.

 

 Tagasi algusesse

TOETUSE TAOTLEMINE

Toetuse taotlemiseks tuleb taotluste vastuvõtuperioodil PRIA-le esitada pindalatoetuste taotlus ja maksetaotlus koos juurdekuuluvate dokumentidega. Taotluse soovitame esitada elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel, mis asub siin. Erinevad juhendid ja abiinfo, kuidas e-PRIAsse siseneda ja portaalis toimida, on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehe alajaotuses (siin).

Esitada tuleb järgmised dokumendid:

 • vormid PT50 ja PT50A (pindalatoetuste taotlus ja maksetaotlus koos põldude loeteluga);
 • põllumassiivi kaart, millele on märgitud põldude loetelus loetletud põldude numbrid ja nende piirid. Kui taotleja kasutuses olev põllumajandusmaa ei ole kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, tuleb esitada katastri kaart või muu kaardimaterjal.
 • Kui MTÜ taotleb noore põllumajandustootja toetust, esitab taotluse esitamise aastale eelnenud viie aasta kohta oma liikmete nimekirja.
 • kui taotleja andmed ei ole kättesaadavad äriregistrist, tuleb ise esitada andmed tõhusa ja pikaajalise kontrolli tegemise kohta.

 

 Tagasi algusesse

TOETUSE ÜHIKUMÄÄRA KEHTESTAMINE, TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE NING FINANTSDISTSIPLIINI REEGLID

PRIA kinnitas noore põllumajandustootja toetuse ühikumäära 28. novembril 2016. Täpsemalt loe siit.

Enne toetuse määramist teeb PRIA administratiivseid ja kohapealseid kontrolle. Kontrollitakse, kas taotleja ning tema maa vastavad toetusõiguslikkuse ja toetuse saamise ning nõuetele vastavuse süsteemi nõuetele.

Toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab PRIA 10. detsembriks 2016. Toetus makstakse välja hiljemalt 30. juuniks 2017.

Finantsdistsipliini reeglite alusel toetuse vähendamine võib rakenduda ka 2016. Otsuse toetuse vähendamise osas võib teha Euroopa Nõukogu või Euroopa Komisjon hiljemalt 16. oktoobriks 2016.

 Tagasi algusesse

   

LISAINFO JA KONTAKT

Küsimuste korral palume helistada infotelefonil 737 7679.

 Tagasi algusesse