Mesindussektorisse sekkumise toetus

EAGF ÜPP SK 2023-2027

Tutvustus

Mesindussektorisse sekkumise toetuse eesmärk on tõsta mesindussektori konkurentsivõimet ja turule orienteeritust mesinike teadmiste ja oskuste parandamise, mesilashaiguste ja kahjuritega võitlemiseks materiaalsesse ja mittemateriaalsesse varasse investeerimise, mesilashaiguste ja mesindustoodete analüüsimise, teadusasutustega tehtava koostöö edendamise, tarbijate teadlikkuse suurendamise ning tegevuskavas kavandatud tegevuste elluviimiseks tehnilise abi andmise kaudu.

Mesindussektorisse sekkumise eelarve on 280 946 eurot eelarveaasta kohta (50% EL eelarvest ja 50% Eesti riigieelarvest). Tegevuskava esitatakse korraga kolme eelarveaasta kohta.

Taotlusi saab esitada 15.–31. märtsini 2023. a.

Taotlusi saab esitada e-PRIAs. e-PRIA kasutamiseks on vaja ID-kaarti koos kehtivate sertifikaatide ja PIN koodidega või mobiil-IDd.

e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Taotlusvormi leiate e-PRIAs valides jaotuse „Taotlemine“ ning klõpsates nupul „Esita toetustaotlus“. Avanevast rippmenüüst valige „Mesindussektori sekkumise toetus“.

Esindusõigusi ja volitusi e-PRIA teenuste kasutamiseks saab anda jaotusest „Esindusõigused ja volitused“. Kui taotlejal ei ole võimalik e-PRIAs digitaalselt volitusi anda, siis saab esindajat määrata ka vastava volituskirjaga. Täiendavat infot saate lugeda PRIA kodulehelt.

Tingimused

Toetust antakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 18 lõikes 1 nimetatud mesinduskogule. Tegevuskava esitatakse kolme eelarveaasta kohta, viimane eelarveaasta lõpeb 15.10.2025.

 • Mesinduskogu liikmeteks või seltsinglasteks peab olema vähemalt kolm juriidilisest isikust mesindussektori isikute ühendust, kelle põhikirjaliseks tegevuseks on mesinduse arendamine. Igal ühendusel peab olema vähemalt kümme mesinikust liiget, kes ei ole samal ajal teise mesinduskogu liikmeks oleva mesindussektori isikute ühenduse liige.
 • Mesinduskogu peab lepingu alusel kaasama strateegiakavas sätestatud mesindussektori sekkumise eesmärgi saavutamiseks vähemalt ühe Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 18 lõikes 3 nimetatud partneri. Partneriks saab olla mesinduse ja meetoodete uuringuid tegev teadus- ja arendusasutus või põllumajanduse ja maaelu valdkonnas küllaldase kogemuse ja eksperditeadmistega isik.
 • Toetuse saamiseks esitab mesinduskogu hiljemalt 31. märtsil 2023. a PRIAle elektrooniliselt e-PRIAs esimese perioodi (lõpuajaga 15.10.2025) tegevuskava.

Tegevuskava saab esitada elektrooniliselt e-PRIA kaudu.

Koos tegevuskavaga esitatakse järgmised dokumendid:

 1. mesinduskogu üldkoosoleku või seltsinglaste otsuse protokoll, millega kinnitati tegevuskava;
 2. mesinduskogu seltsingulepingu ärakiri ja partnerilepingu ärakiri;
 3. mesinduskogu liikmeks olevate mesindussektori isikute ühenduste mesinikest liikmete nimekirjad.

Tegevuskava esitamisega loetakse taotlus esitatuks.

Kohustused

 • Teabe- ja õppepäeva, kursuse mett ja meetooteid tutvustava ürituse või kampaania toimumise kohast ja ajast tuleb PRIAt teavitada elektrooniliselt vähemalt 10 tööpäeva enne tegevuse toimumist.
 • Heakskiidetud tegevuskavas sekkumisviiside piires muudatuse tegemiseks peab mesinduskogu esitama hiljemalt 60 päeva enne muudatust puudutava eelarveaasta algust ePRIAs tegevuskava muutmise taotluse koos koosoleku, millel tegevuskava muutmise otsus tehti, protokolli ärakirjaga.
 • Põhjendatud juhul võib mesinduskogu muuta jooksva eelarveaasta tegevuskava sekkumisviisi piires ja kuni 10% ulatuses sekkumisviisi tegevuste rahastamiseks eelarveaasta kohta eraldatud rahalistest vahenditest, esitades PRIAle kavandatava muudatuse sisu ja põhjenduse ning koosoleku, millel tegevuskava muutmise otsus tehti, protokolli ärakirja e-PRIAs vähemalt 30 päeva enne kavandatava muudatuse rakendamist.
 • Mesinduskogu peab tegevuskava ja selles ettenähtud tegevuste rakendamise kohta pidama veebilehte, kus avaldab ajakohasena vähemalt järgmise teabe:
  1) mesinduskogu nimi ja kontaktandmed;
  2) mesinduskogu liikmete ja partnerite nimekiri;
  3) heakskiidetud tegevuskava ja selle muudatused;
  4) tegevuskavas sisalduvate teabe- ja õppepäevade ning kursuste toimumise kohad, ajad ja päevakavad;
  5) teave tegevuskava raames mesinikele pakutavatest tegevustest osasaamise võimaluste kohta;
  6) ülevaade tegevuskava raames elluviidud tegevuste kohta, sealhulgas uuringute tulemused ja avaldatud teabematerjal.
 • Tegevuskavas tuleb kavandatavate tegevuste hulgas ette näha mesindussektori turuteabe andmete kogumine. Turuteabeks mesinduskogu kogub ja esitab PRIAle iga kahe aasta järel tegevuskavaga hõlmatud aasta 1. juuniks eelmise kalendriaasta kohta järgmised turuteabe andmed:
  1) mesinike ühendustega liitunud mesinike arv;
  2) mitmeliigilise õiemee hinnavahemik eurodes tootmiskohas;
  3) mitmeliigilise lahtise õiemee hinnavahemik eurodes hulgimüügikohas.
 • Mesinduskogu peab pidama arvestust toetuse abil ostetava varroatoosi ja muude mesilashaiguste monitoorimise, ennetamise ja tõrje ning kahjurite tõrje vahendi saanud mesinike kohta ning selle vahendi nimetuse, koguse ja mesinikule andmise aja kohta. Vastav arvestus tuleb esitada koos maksatotlusega PRIAle.

 • Mesinduskogu peab koos maksetaotlusega esitama usaldusmesinike osas koondi arvestusest, kus on välja toodud järgnev info:
  1) nõustamisteenuse osutamise aeg ja koht;
  2) nõustamisteema;
  3) nõustatavale välja pakutud lahendus;
  4) mesiniku juures kohapeal nõustamisteenuse osutamise korral kirje isikliku sõiduauto kasutamise kohta.
 • Mesinduskogu peab koostama iga lõppenud eelarveaasta kohta tegevuskava täitmise tegevusaruande ning esitama selle e-PRIAs hiljemalt 1. detsembriks. PRIA teeb tegevusaruande heakskiitmise või heaks kiitmata jätmise otsuse 45 tööpäeva jooksul tegevusaruande esitamise tähtpäevast arvates.

Toetuse määramine

Tegevuskavasid toetatakse 100% ulatuses. Toetust rahastatakse 50% ulatuses Eesti riigieelarvest ja 50% Euroopa Komisjoni eelarvest.

PRIA teeb tegevuskava osalise või täieliku heakskiitmise otsuse või tegevuskava heaks kiitmata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul tegevuskava esitamise tähtpäevast arvates.

Toetuse saamiseks peab mesinduskogu esitama e-PRIAs maksetaotluse(d) koos kulusid tõendavate dokumentidega hiljemalt asjakohase eelarveaasta 1. septembriks. Iga maksetaotlusega tuleb esitada PRIAle ka Euroopa Komisjoni seirearuandluse andmete vorm (vt. Vormid).

Kui toetatava tegevuse raames kavandatava töö, teenuse või toote käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, tuleb võtta üksteisest sõltumatute ettevõtjate käest vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust. Juhul kui taotleja ei ole saanud kolme hinnapakkumust või ei ole valinud odavaimat pakkumust, peab ta seda põhjendama.

Mesinduskogu võib maksetaotluse koos tõendavate dokumentidega esitada kuni kümnes osas ühe eelarveaasta kohta.

PRIA teeb mesinduskogu esitatud nõuetekohase maksetaotluse ja kulusid tõendavate dokumentide alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda mesinduskogu arvelduskontole 30 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja kulusid tõendavate dokumentide esitamisest.

Mesinduskogu võib taotleda tegevuskavas ettenähtud tegevuste elluviimiseks ettemaksu, esitades selleks e-PRIAs ettemakse taotluse ning tagatise.

Tagatiseks on PRIAle krediidiasutuste seaduse alusel ja korras tegutseva krediidiasutuse või tema konsolideerimisgruppi kuuluva finantseerimisasutuse esitatav garantii.

PRIA otsustab ettemaksu maksmise sellise aja jooksul, et toetuse ettemaksu raha oleks võimalik kanda mesinduskogu arvelduskontole 30 tööpäeva jooksul arvates toetuse ettemaksu taotluse ja tagatise esitamisest.

Ettemaksu maksmise otsusega seotud tagatise vabastab PRIA nõuete täitmisel taotluse alusel 10 tööpäeva jooksul arvates tagatise vabastamise taotluse esitamisest.