Perioodi 2023–2027 maaparandussüsteemi eesvoolu uuendamise ning keskkonnakaitserajatise ehitamise ja uuendamise investeeringutoetus

Meede 1.9 I voor EAFRD ÜPP SK 2023-2027

Juhime tähelepanu!

11. märtsil toimus toetust tutvustav infopäev, mida saab järele vaadata Maainfo Youtube kanalilt.

Taotluse esitamisel tutvuge palun toetustaotluse täitmise juhendiga, mille leiate peatükist Abiks taotlejale.

Iga maaparandussüsteemi kohta tuleb esitada eraldi taotlus, kuhu koondatakse kõik sellel maaparandussüsteemil kavandatavad tegevused (ühe süsteemi kõik eesvoolude lõigud ja keskkonnakaitserajatised). Üks taotleja võib esitada ka mitu taotlust.

Kaardile eesvoolude lõikusid või keskkonnakaitserajatisi märkides on kaardil välistatud märkimine riigieesvooludele, lõikudele, mis on lähemal kui 400 meetrit Natura 2000 alast ning lõikudele, mis asuvad üle 50% turvasmuldadega aladel. 

Eesvoolude lõikusid ei saa märkida ühe pideva joonena kui eesvoolud hargnevad või on maaparandussüsteemide registris erinevate ehitiste koodidega. Sellisel juhul tuleb sisestada lõik taotlusele mitme tegevusena või mitme lõiguna.

Kaardil on võimalus nupust „Kaardikihid“ erinevaid kaardikihte sisse või välja lülitada nii, et kaardile jäävad ainult toetusõiguslikud eesvoolud.

Kui toetust taotletakse eesvoolu, settebasseini ja puhastuslodu uuendamiseks, tuleb taotlusele lisada asukohamärgisega fotod või videod, mis tõendavad uuendamise vajadust. Loe juhendit siit. Asukohamärgisega video tegemine ja esitamine toimub samadel põhimõtetel nagu asukohamärgisega foto puhul. Video failimahu limiit on 20MB.

Kui maa, millel toetatavaid tegevusi ellu viiakse, ei ole taotleja omandis, vaid on tema valduses muul asjaõiguslikul või võlaõiguslikul alusel, peab taotleja esitama maa valdamise õigust tõendavad dokumendid. Kui valdamise õigust tõendavatest dokumentidest ei nähtu kavandatavaks tegevuseks vajalik omaniku nõusolek, siis tuleks see eraldi lisada.

Tutvustus

Toetust antakse maaparandussüsteemi eesvoolu ja keskkonnakaitserajatiste ehitamiseks ning uuendamiseks, et tagada kliimamuutuste tingimustes põllumajandussektori vastupanuvõime ning vähendada saagi kadu. Toetuse eesmärk on parandada maaparandussüsteemide eesvoolude tehnilist ja ökoloogilist seisundit ning tagada seeläbi süsteemide toimimine. Lisaks on eesmärk leevendada kaasnevat negatiivset keskkonnamõju läbi keskkonnakaitserajatiste ehitamise.

Toetust rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning Eesti riigieelarvest.

Toetusega rakendatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava aastateks 2023–2027” sekkumisi: „Investeeringud põllumajandusega seotud taristu (kuivendus- ja veerežiimi kahepoolsed reguleerimissüsteemid) kaasajastamisse erasektori poolt”, „Investeeringud põllumajandusega seotud taristu (kuivendussüsteemid) kaasajastamisse – avaliku sektori investeeringud” ja „Maaparanduslikud keskkonnakaitserajatised”.

2024. aasta I vooru eelarve jaguneb järgmiselt:

 • sekkumine 1.9.1 eesvoolude uuendamine – 1 700 000 eurot;
 • sekkumine 1.9.2 avaliku sektori investeeringud – 100 000 eurot; 
 • sekkumine KK3 maaparanduslikud keskkonnakaitserajatised – 200 000 eurot.

Toetustaotluseid saab esitada 2.-9. mail 2024. a.

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse, osalise rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast, hiljemalt 02.08.2024. a.

Taotlusi saab esitada e-PRIAs. e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Tingimused

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud regionaalministri 30.01.2024 määrusega nr 7 „Perioodi 2023–2027 maaparandussüsteemi eesvoolu uuendamise ning keskkonnakaitserajatise ehitamise ja uuendamise investeeringutoetus“ (edaspidi määrus).

Taotleja või tema liikme valduses peab olema maa, millel toetatavaid tegevusi ellu viiakse. Toetust saavad taotleda järgnevad isikud:

 1. füüsiline isik;
 2. äriühing ja füüsilisest isikust ettevõtja;
 3. maaparandusühistu vastavalt tema tegevuskavas ettenähtud ulatusele;
 4. mittetulundusühing, kui toetatav tegevus vastab tema põhikirjalisele eesmärgile;
 5. kohaliku omavalitsuse üksus.

Iga maaparandussüsteemi kohta tuleb esitada eraldi taotlus, kuhu koondatakse kõik sellel maaparandussüsteemil kavandatavad tegevused (ühe süsteemi kõik eesvoolud ja keskkonnarajatised). Kui toetust taotletakse mitut erinevat maaparandussüsteemi teenindava eesvoolu lõikude kohta, siis tuleb esitada mitu taotlust ehk iga maaparandussüsteemi kohta eraldi taotlused. Üks taotleja võib esitada mitu taotlust. 

Taotlejatele kehtivad järgmised nõuded:

 • taotleja riikliku maksu võlg ilma intressita on väiksem kui 100 eurot või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud;
 • taotleja kohta ei ole kehtivat karistust karistusseadustiku §-s 491, 209, 2091, 210, 294, 296, 298, 2981, 372, 373 või 384 sätestatud süüteo toimepanemise eest;
 • taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
 • taotleja on riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tasunud tagasimaksed ettenähtud summas;
 • taotleja suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti või algatatud sundlõpetamist ja tal ei ole kehtivat registrist kustutamise hoiatust;
 • taotlejal peab olema keskkonnakaitserajatise ehitamise korral ehitusluba või esitatud ehitusteatis, kui see on nõutav ehitusseadustiku või maaparandusseaduse kohaselt;
 • tähtajaliselt asutatud mittetulundusühingu ja maaparandusühistu tähtaeg on vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt toetuse maksmisest;
 • maaparandusühistu viib tegevusi ellu kooskõlas oma tegevuskavas määratud tegevuste ja nende mahtudega.

Toetatavad põhitegevused on:

 1. eesvoolu,  settebasseini ja puhastuslodu uuendamine:
  • uuendamine peab toimuma maaparandusseaduses sätestatud tingimustel ja korras;
  • kui uuendataval eesvoolul paikneb uuendamist vajav settebassein või puhastuslodu, tuleb see koos eesvooluga uuendada.
 2. eesvoolul paikneva keskkonnakaitseks vajaliku keskkonnakaitserajatise ehitamine:
  • maaparandusseaduses sätestatud keskkonnakaitserajatis, sealhulgas settebassein, puhastuslodu, eesvoolu koelmupadjand, eesvoolu soodi avamiskraav, eesvoolu põhjapais ja eesvoolu nõlva kivipuiste;
  • muu keskkonnakaitseks vajalik rajatis, sealhulgas kahe-astmeline voolusäng, leevendusveekogu ja veetaseme reguleerimise rajatis.

Koos eesvoolu, settebasseini ja puhastuslodu uuendamisega võib toetust taotleda järgmiste tegevuste kohta:

 1. keskkonnamõju hindamisega seotud tegevus;
 2. ekspertarvamuse tellimine isikult, kellel on kõrgharidus hüdrobioloogia või ihtüoloogia erialal ja kogemus keskkonnamõjude hindamise alal, sealhulgas osalemine vastavates projektides (edaspidi vee-elustiku ekspert).

Koos keskkonnakaitserajatise ehitamisega võib toetust taotleda järgmiste tegevuste kohta:

 1. projekteerimistöö ja projekteerimiseks vajaliku maaparanduse uurimistöö, ehitusgeoloogilise ja -geodeetilise töö, ehitusprojekti ekspertiisi tellimine;
 2. keskkonnamõju hindamisega seotud tegevused;
 3. vee-elustiku eksperdilt ekspertarvamuse tellimine;
 4. omanikujärelevalve tegemine ehitamisele maaparandusseaduse alusel;
 5. veetaseme reguleerimiseks vajaliku regulaatorseadme ostmine ja paigaldamine.

Maa, millel toetatavaid tegevusi ellu viiakse, peab olema taotleja või tema liikme valduses asjaõiguslikul (omand, kasutusvaldus vms) või võlaõiguslikul (rendileping, tasuta kasutamise leping vms lihtkirjalik leping) alusel vähemalt viis aastat alates PRIA poolt toetuse maksmisest.

Toetavaid tegevusi võib ellu viia maal, mis ei ole taotleja omandis üksnes selle maaomaniku nõusolekul. See nõusolek võib sisalduda juba kasutuslepingus, olla tuvastatav kinnistusraamatu kandest, eraldi kirjaliku nõusolekuna või tõendatav muu dokumendi kaudu.

Ettevalmistavad tööd peavad olema tehtud ja nende kohta peab olema arve väljastatud enne, kui taotleja esitab taotluse toetuse taotlemiseks.

Tegevused ei ole toetusõiguslikud, kui nendega on alustatud või nende kohta on võetud siduvaid kohustusi enne, kui toetustaotlus on PRIAle esitatud. Tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid ei tohi olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval, välja arvatud määruse § 3 lõike 4 punktides 1–3 sätestatud tegevuste puhul.

Abikõlblikud kulud on välja toodud määruse § 7.

Eesvoolu uuendamiseks saab toetust taotleda siis, kui selle veetase ei taga maaparandussüsteemi nõuetekohast toimimist ja kui esineb vähemalt üks alljärgnevatest juhtudest:

 1. eesvoolul on voolutakistus;
 2. eesvoolule on kogunenud sete maaeluministri 19. detsembri 2018. a määruse nr 75 „Maaparandushoiutööde nõuded” § 3 punktides 1 ja 2 sätestatud mahus;
 3. eesvoolul paiknev suue on vee all või setet täis.

Eesvoolu uuendamiseks antakse toetust üksnes selle lõigu ulatuses, kus uuendustöid tehakse. 

Kui uuendataval eesvoolul paikneb uuendamist vajav settebassein või puhastuslodu, tuleb see koos eesvooluga uuendada. Settebassein vajab uuendamist, kui selle setteruum on vähemalt 50 % ulatuses setet täis. Puhastuslodu vajab uuendamist, kui sellesse on kuhjunud taimekõdu.

Eesvoolu, settebasseini ja puhastuslodu uuendamiseks antakse toetust, kui täidetud on järgnevad nõuded:

 1. see ei paikne hoiu- või kaitsealal või selle hoiu- ja kaitsealal paiknemise korral on selle uuendamiseks olemas kaitseala valitseja nõusolek ning uuendustööde kavandamisse ja elluviimisesse on kaasatud vee-elustiku ekspert;
 2. nn lõhejõel (keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määruse nr 73 „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu” §-s 2 sätestatud veekogul) paikneva eesvoolu, settebasseini või puhastuslodu uuendamisel on teostatud keskkonnamõju eelhinnang, millest nähtub, et tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju ning eraldi keskkonnamõju hindamist ei ole vaja algatada. Eelhinnang peab olema koostatud keskkonnamõju hindamise litsentsi omava isiku poolt. Uuendustööde planeerimisele ja elluviimisele peab olema kaasatud vee-elustiku ekspert; 
 3. see paikneb maaparandussüsteemi osal, mille maa-ala on valdavalt mineraalmuldadel;
 4. see asub vähemalt 400 meetri kaugusel Natura 2000 võrgustiku alast;
 5. kattudes pinnaveekogumiga on uuendustööde kavandamisse ja elluviimisesse kaasatud vee-elustiku ekspert.

NB! Toetustaotlusele tuleb lisada asukohamärgisega fotod või videod, mis tõendavad uuendamise vajadust. Loe juhendit siit. Asukohamärgisega video tegemine ja esitamine toimub samadel põhimõtetel nagu asukohamärgisega foto puhul. Video failimahu limiit on 20MB.

Maaparandusseaduses sätestatud keskkonnakaitserajatise ehitamiseks antakse toetust, kui:

 1. keskkonnakaitserajatise ehitusprojekti koostanud ettevõtja on läbinud keskkonnasäästliku maaparandussüsteemi projekteerimise koolituse;
 2. keskkonnakaitserajatise ehitusprojekti koostamisse on kaasatud vee-elustiku ekspert, kui keskkonnakaitserajatis rajatakse lõhejõele, hoiualale, kaitsealale või pinnaveekogumile.

Ehitusseadustiku alusel muu keskkonnakaitserajatise ehitamiseks antakse toetust, kui:

 1. muu keskkonnakaitserajatise ehitusprojekt on maaparandusseaduse § 50 kohaselt kooskõlastatud Põllumajandus-ja Toiduametiga;
 2. muu keskkonnakaitserajatise ehitusprojekti koostanud ettevõtja on läbinud keskkonnasäästliku maaparandussüsteemi projekteerimise koolituse ja projekti koostamisse on kaasatud vee-elustiku ekspert.

Sõltuvalt tegevusest ja asukohast on vajalik esitada järgmised dokumendid:

 • asukohamärgisega fotod või videod, kui toetust taotletakse eesvoolu, settebasseini ja puhastuslodu uuendamiseks. Fotod ja videod tõendavad uuendamise vajadust. Loe juhendit foto/video tegemise ja esitamise kohta siit. Asukohamärgisega video tegemine toimub samadel põhimõtetel nagu asukohamärgisega foto puhul;
 • PTAga kooskõlastatud ehitusprojekt, kui toetust taotletakse ehitusseadustiku alusel muu keskkonnakaitserajatise ehitamiseks;
 • keskkonnamõju eelhinnang, kui toetust taotletakse lõhejõel kavandatava tegevuse kohta või muudel juhtudel, kui seda nõuab õigusakt;
 • vee-elustiku eksperdi kõrgharidust tõendav dokument ja töökogemust kinnitav dokument või nimekiri senistest töödest, millest nähtub vee-elustiku eksperdi kogemus keskkonnamõjude hindamise alal. Vee-elustiku eksperdi arvamus esitatakse, kui tegevus paikneb lõhejõel, kattub pinnaveekogumiga või keskkonnakaitserajatis ehitatakse kaitsealale. Kui toetust taotletakse määruse § 3 lõike 2 punktis 2 nimetatud ehitusseadustiku alusel muu keskkonnakaitserajatise ehitamiseks, esitatakse vee-elustiku eksperdi arvamus alati sõltumata tegevuse asukohast;
 • keskkonnasäästliku maaparandussüsteemi projekteerimise koolituse läbimise tõend. Koolituse peab olema läbinud projekteerija. Esitatakse, kui toetust taotletakse keskkonnakaitserajatise ehitamiseks;
 • arve-saateleht või arve, mille on väljastanud isik, kellelt taotleja tellis määruse § 3 lõike 4 punktides 1-2 nimetatud töö või teenuse, kui taotleja taotleb toetust ka nende kulude hüvitamiseks;
 • maaparandusühistu tegevuskava, kui toetust taotleb maaparandusühistu;
 • maa valdamise ja sellel toetatavate tegevuste elluviimise õigust tõendav dokument, kui toetatavad tegevused kavandatakse ellu viia maal, mis ei ole taotleja omandis;
 • kaasomaniku kirjalik nõusolek tegevuse elluviimiseks, kui investeeringuobjekt, mille kohta toetust taotletakse, asub kaasomaniku maal.

Dokumentide täielik loetelu on välja toodud määruses § 12.

Kohustused

Toetuse saaja peab toetatava tegevuse ellu viima, sh esitama tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid ja võtma toetusobjekti sihipäraselt kasutusse ühe aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30. juunil 2029. a. 

Eesvoolu ja keskkonnakaitserajatise uuendamine peab toimuma järgmistel tingimustel:

 • sete tuleb eemaldada maaeluministri 19. detsembri 2018. a määruse nr 75 „Maaparandushoiutööde nõuded” §-s 8 sätestatud nõuete kohaselt;
 • enne sette eesvoolust eemaldamist peab seal paiknev settebassein olema töökorras ja veekogusse tuleb paigaldada settepüüdematt, põhupakk või setteekraan või tuleb veekogus rakendada muud analoogset tehnoloogiat, vältimaks sette kandumist veekogus allavoolu;
 • sette eemaldamisel peab eesvoolu kaldal olev taimestik säilima vähemalt eesvoolu ühel kaldal, välja arvatud juhul, kui taimestiku säilitamine ei ole võimalik ja sellest on enne taimestiku eemaldamist teavitatud PTAd PRIA kaudu;
 • uuendamine tuleb ellu viia vähemalt taotluses näidatud minimaalses mahus.

Lisaks kehtivad toetuse saajale järgnevad kohustused:

 • vähemalt 3 tööpäeva enne uuendus- või ehitustöö tegemise alustamist tuleb teavitada PTAle PRIA kaudu töö tegemise aeg ja koht;
 • toetuse saaja on kohustatud tähistama toetust saanud objektid nõuetekohaselt. Objektide tähistamise kohta saab täpsemalt lugeda siit.
 • toetuse saaja peab tagama, et toetuse abil uuendatud või ehitatud eesvool ja keskkonnakaitserajatis toimib nõuetekohaselt vähemalt viis aastat alates PRIA poolt toetuse maksmisest (sihipärase kasutamise periood);
 • toetuse saaja peab vastama kuni PRIA poolt toetuse maksmiseni määruse § 10 lõigetes 1, 3 ja 4 sätestatud nõuetele;
 • toetuse saaja peab vastama kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni määruse § 10 lõikes 2 sätestatud nõuetele.

Toodud nõuete loetelu ei ole täielik. Täpsemalt on võimalik lugeda määruse § 16 ja § 17.

Toetuse määrad

Toetuse määr ja suurus sõltuvad toetatavast tegevusest ning on täpsemalt välja toodud määruses § 6.

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 520 000 eurot Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2023–2027 (ÜPP SK) kõikide maaparanduslike sekkumiste kohta kokku.

Keskkonnakaitserajatise ehitamisel antakse toetust kuni 100% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

Ühikuhinna alusel antakse toetust järgnevalt:

 • eesvoolu uuendamise korral on toetuse käibemaksuta ühikuhind 7847 eurot kilomeetri kohta;
 • puhastuslodu uuendamise korral on toetuse käibemaksuta ühikuhind 877 eurot puhastuslodu kohta;

 • settebasseini uuendamise korral on toetuse käibemaksuta ühikuhind 515 eurot settebasseini kohta;

 • lõhejõe uuendamise korral on keskkonnamõjude eelhinnangu käibemaksuta ühikuhind 2000 eurot ühe taotluse kohta;

 • vee-elustiku eksperdi eksperdiarvamuse käibemaksuta ühikuhind on 1000 eurot ühe taotluse kohta.

Tegevuste puhul, mida toetatakse ühikuhinna alusel, ei ole tarvis esitada projekti ega hinnapakkumusi, kuid tegevused tuleb teostada maaparandusseaduses sätestatud tingimustel ja korras.

Eesvoolu, puhastuslodu ja settebasseini uuendamise korral sisaldab ühikuhind ka toetust saanud objektide tähistamist. Keskkonnakaitserajatise ehitamisel saab taotleja tähistamise kulule toetust taotleda hinnapakkumuste alusel. 

Toetuse määramine

PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja, kavandatava tegevuse ja investeeringuobjekti vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadusesEuroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavas ja määruses sätestatud nõuetele.

PRIA hindab nõuetele vastavaid taotluseid määruse lisas välja toodud hindamiskriteeriumite alusel. Taotluste paremusjärjestuse koostamisel loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus. Võrdsete hindepunktide summaga taotluste puhul eelistatakse selle taotleja taotlust, kus uuendatava eesvoolu minimaalne kogupikkus on suurem. Kui ka see näitaja on võrdne eelistatakse taotlust, mille uuendatav lõik asub suublale lähemal. Paremusjärjestused avaldatakse käesoleval veebilehel.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa eelarvet, siis rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa. Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab eelarvet, rahuldatakse hindamise tulemusel koostatud paremusjärjestuse alusel parimad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa.

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse, osalise rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast.

Taotleja võib toetatava investeeringu tegemist alustada taotluse esitamise päevale järgneval päeval. See tähendab, et ka investeeringu tegemist tõendavad dokumendid võivad olla väljastatud alates taotluse esitamise päevale järgnevast päevast. Nõue ei kehti määruse § 3 lõike 4 punktides 1-3 nimetatud ettevalmistavatele tegevustele.

Toetuse väljamaksmiseks tuleb esitada pärast tegevuse täielikku elluviimist e-PRIA kaudu maksetaotlus koos investeeringu tegemist tõendavate nõuetekohaste dokumentidega

Maksetaotluse saab esitada, kui olenevalt toetatavast tegevusest on täidetud järgmised tingimused:

 1. töö on tehtud või teenus on osutatud ja vastu võetud;
 2. vara on soetatud ja oma valdusesse või omandisse saadud;
 3. töö, teenuse või vara eest on täielikult tasutud.

Maksetaotluses esitatakse järgmised andmed:

 1. toetuse saaja nimi ja registri- või isikukood ning selle taotluse viitenumber, mille kohta maksetaotlus esitatakse;
 2. toetuse summa, mille maksmist taotletakse;
 3. teave elluviidud tegevuse maksumuse kohta;
 4. teave tegevuse elluviimist tõendavate dokumentide kohta;
 5. andmed toetatava tegevuse kogumaksumuse muutumise kohta;
 6. eesvoolu, settebasseini ja puhastuslodu uuendamise korral asukohapõhine foto- või videosalvestis, mis tõendab määruse § 16 lõike 2 punktis 2 sätestatud tehnoloogia rakendamist.

Keskkonnakaitserajatise ehitamise korral tuleb lisaks maksetaotlusele esitada järgmised dokumendid:

 1. arve-saateleht või arve, mis on väljastatud selle isiku poolt, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö või soetas vara;
 2. maksekorraldus või selle väljatrükk või arvelduskonto väljavõte, mis tõendab punktis 1 nimetatud arve-saatelehel või arvel märgitud rahalise kohustuse tasumist;
 3. teenuse või tehtud töö üleandmist-vastuvõtmist tõendav dokument, mis on väljastatud selle isiku poolt, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö.

Täpsema info leiate määruse § 18.

Toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja alles siis, kui toetuse saaja on tegevused nõuetekohaselt ellu viinud.

Toetus makstakse välja ühes jaos ehk ühe taotluse kohta saab esitada ainult ühe maksetaotluse.

Toetuse saajal peab maksetaotluse esitamise ajaks olema täidetud toetuse abil soetatud, ehitatud või uuendatud vara sihipäraseks kasutamiseks vajalikud eeldused, sealhulgas olema ehitisregistrist või maaparandussüsteemide registrist kättesaadav ehitise kasutusluba või kasutusteatis, kui see on nõutud ehitusseadustiku või maaparandusseaduse kohaselt. Kasutusloa või kasutusteatise väljastamine tagab selle, et rajatis on ehitatud nõuetekohaselt ja sihipäraseks kasutamiseks valmis ning seega on täidetud toetuse andmise eesmärk.

PRIA otsustab toetuse maksmise sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul nõuetekohaste maksedokumentide laekumisest alates.

Kui taotleja on ellu viinud tegevused väiksemas mahus, näiteks uuendatava eesvoolu pikkus või uuendatavate settebasseinide ja puhastuslodude arv on väiksem kui taotlusele märgitud minimaalne väärtus,  jäetakse toetus selle tegevuse osas välja maksmata.

Kui taotleja on taotluses märkinud uuendatava eesvoolu pikkuse ja uuendatavate settebasseinide ja puhastuslodude kavandatavad tegevused maksimaalses mahus, kuid taotletud tegevused on ellu viidud vähemalt taotluses kavandatud minimaalses mahus, makstakse toetust ellu viidud tegevuste ulatuses.  

Abiks taotlejale

Lisainfo:

Investeeringutoetuste infotelefon +372 737 7678

Toetustega seotud info info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)