Perioodi 2023–2027 kvaliteedikava arendamise toetus 2024

EAFRD ÜPP SK 2023-2027

Tutvustus

Toetuse eesmärk on kvaliteedikavade arendamistegevuste kaudu suurendada kvaliteedikavade turujõudu ja seeläbi tugevdada põllumajandustootjate positsiooni tarneahelas. Kvaliteedikavad aitavad parandada põllumajandussektori konkurentsivõimet, tõsta tarbijate teadlikkust kvaliteedikavade raames toodetud kõrgema lisandväärtusega toodete omadustest ja eelistest ning luua eeldused kõrgema ja stabiilsema kvaliteediga toodete turule jõudmiseks.

Kvaliteedikava töötab välja ja rakendab põllumajandustootjaid ühendav tulundusühistu, mittetulundusühing või seltsing (edaspidi tootjarühm). Kvaliteedikava tulem on inimtoiduks sobiv ning jaekaubanduses müüdav toiduaine, mille põhitoorainena on kasutatud 100% ulatuses kvaliteedikavas osalejate toodetud põllumajandussaaduseid. Täpsemalt saab kvaliteedikavade tunnustamise kohta lugeda Põllumajandus- ja Toiduameti kodulehelt.

Käesoleva taotlusvooru eelarve on 1 000 000 eurot. Toetust rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning Eesti riigieelarvest.

Toetustaotlusi saab esitada 10. aprillist 17. aprillini 2024. a. 

Taotlusi saab esitada e-PRIAs. e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Tingimused

Toetust antakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 92 lõikes 1 nimetatud kvaliteedikava rakendavale tootjarühmale Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2115 artikli 83 lõike 1 punktide b ja d ning sama artikli lõike 2 punktide a ja c kohaselt ühikuhinna ja ühtse määra alusel.

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud regionaalministri 22.02.2024 määrusega nr 15 „Perioodi 2023-2027 kvaliteedikava arendamise toetus“ (edaspidi määrus).  

Taotlejale kehtivad järgmisel nõuded:

 • toetust antakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 92 lõikes 1 nimetatud kvaliteedikava rakendavale tootjarühmale (edaspidi taotleja);
 • taotleja riikliku maksu võlg ilma intressita on väiksem kui 100 eurot või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg tasutud tähtaegselt ja ettenähtud summas;
 • taotleja suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti või algatatud sundlõpetamist ja tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust;
 • taotleja ei ole saanud taotluses sisalduva kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisabi vahenditest ega muud tagastamatut riigiabi;
 • taotleja on riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tasunud tagasimaksed ettenähtud summas;
 • taotlejal ei ole kehtivat karistust loomakaitseseaduse §-s 661, 662 või 666, väetiseseaduse §‑s 37, jäätmeseaduse §-s 120, 1201, 126 või 1264, toiduseaduse §-s 531, 532, 533, 535 või 536, söödaseaduse §-s 33, 34 või 35 ega karistusseadustiku §-s 491, punktis 2, §-s 209, 2091, 210, 296, 298, 2981, 364, 365, 372, 373 või 384 sätestatud süüteo toimepanemise eest.

Toetust antakse järgmiste arendamistegevuste elluviimiseks:

 1. infopäeva korraldamine;
 2. õpiringi korraldamine;
 3. ettevõtja juhendamine;
 4. õppereisi korraldamine;
 5. täienduskoolituse korraldamine;
 6. konverentsi korraldamine;
 7. kvaliteedikavas osaleva põllumajandustootja regulaarne kvaliteedikava nõuetele vastavuse kontrollimine;
 8. kvaliteedikava arendamise tegevuskava haldamine ja projektijuhtimine.

Taotleja esitab taotluses järgmised andmed:

 1. taotleja nimi;
 2. mittetulundusühingu või tulundusühistu registrikood;
 3. taotleja esindaja nimi ja kontaktandmed;
 4. kvaliteedikava nimetus ning tunnustamise kuupäev ja number;
 5. taotluse selgelt sõnastatud sisu;
 6. taotletava toetuse suurus;
 7. kvaliteedikava puhul, mis on tunnustatud rohkem kui seitse aastat tagasi, tuleb esitada teave selle kohta, et tegevuskavas kavandatud tegevused on taotleja jaoks uued tegevused.

Koos taotlusega esitatakse määruse §-s 4 sätestatud andmeid sisaldav tegevuskava (vt ka akordionit „Nõuded tegevuskavale) ja tunnustatud kvaliteedikavas osalejate nimekiri.

 

Tegevuskava peab sisaldama järgmisi andmeid:

 1. tegevuskava kestus ja eesmärk;
 2. kavandatavate tegevuste kirjeldus, maht ning eeldatav kasusaajate arv;
 3. kavandatavad tegevused ja nende eelarve tegevuskavaga hõlmatud aastate kaupa;
 4. tegevuskava rakendamise oodatava tulemuse kirjeldus ning põhjendus, kuidas kavandatavad tegevused aitavad kaasa kvaliteedikavade turujõu suurendamisele ja põllumajandustootjate positsiooni tugevdamisele tarneahelas;
 5. kvaliteedikava raames toodetud toodete turuolukorra kirjeldus ja prognoos, milline on kavandatavate tegevuste oodatav mõju turupositsiooni parandamisele.

Tegevuskava elluviimiseks tehtavad kulud peavad olema tehtud sihtotstarbeliselt, mõistlikult, majanduslikult soodsaimal viisil ning olema vajalikud toetuse eesmärgi saavutamiseks.

 1. Infopäeva korraldamine
 • toimumise kohast ja ajast tuleb teavitada PRIAt elektrooniliselt vähemalt kümme tööpäeva enne tegevuse toimumist;
 • kestus ilma vaheaegadeta peab olema vähemalt kolm akadeemilist tundi ühel kalendripäeval;
 • osalejate nimekirja alusel peab osa võtma vähemalt kümme määruses § 5 lõikes 2 või 3 sätestatud nõuetele vastavat osalejat;
 • osaliselt või täielikult veebikeskkonnas toimuval infopäeval osalejate üle peetakse arvestust elektrooniliselt registreeritud osalejate nimekirja alusel;
 • toetatakse põllumajandustoodete tootmise või töötlemisega tegeleva füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osaniku, aktsionäri, liikme, juhtorgani liikme ja tema töötaja osalemist. Infopäeval osaleja ei pea olema kvaliteedikava rakendava tootjarühma liige.
 1. Õpiringi korraldamine
 • toimumise kohast ja ajast tuleb teavitada PRIAt elektrooniliselt vähemalt kümme tööpäeva enne tegevuse toimumist;
 • kestus ilma vaheaegadeta peab olema vähemalt kolm akadeemilist tundi ühel kalendripäeval;
 • üheks õpiringiks loetakse vähemalt neli korda toimunud õpitegevust sisaldavat kohtumist, mille kestus ilma vaheaegadeta on vähemalt kolm akadeemilist tundi;
 • osalejate nimekirja alusel peab osa võtma vähemalt viis määruses § 5 lõikes 2 või 3 sätestatud nõuetele vastavat osalejat;
 • toetatakse põllumajandustoodete tootmise või töötlemisega tegeleva füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osaniku, aktsionäri, liikme, juhtorgani liikme ja tema töötaja osalemist. Õpiringis osaleja ei pea olema kvaliteedikava rakendava tootjarühma liige.
 1. Ettevõtja juhendamine
 • toimumise kohast ja ajast tuleb teavitada PRIAt elektrooniliselt vähemalt kümme tööpäeva enne tegevuse toimumist;
 • kestus ilma vaheaegadeta peab olema vähemalt kolm akadeemilist tundi ühel kalendripäeval;
 • toetatakse põllumajandustoodete tootmise või töötlemisega tegeleva füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osaniku, aktsionäri, liikme, juhtorgani liikme ja tema töötaja osalemist. Ettevõtja juhendamisel osaleja ei pea olema kvaliteedikava rakendava tootjarühma liige.
 1. Õppereisi korraldamine
 • õppereis peab hõlmama vähemalt kaht eesmärgistatud tegevust ühel kalendripäeval ja riigisisese õppereisi korral toetatakse kuni kahepäevast õppereisi;
 • osalejate nimekirja alusel peab osa võtma vähemalt viis määruses § 5 lõikes 2 või 3 sätestatud nõuetele vastavat osalejat;
 • toetatakse kvaliteedikavas osaleva põllumajandustoodete tootmise või töötlemisega tegeleva füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning kvaliteedikavas osaleva eraõigusliku juriidilise isiku osaniku, aktsionäri, liikme, juhtorgani liikme ja tema töötaja osalemist.
 1. Täienduskoolituse korraldamine
 • toimumise kohast ja ajast tuleb teavitada PRIAt elektrooniliselt vähemalt kümme tööpäeva enne tegevuse toimumist;
 • kestus ilma vaheaegadeta peab olema vähemalt kolm akadeemilist tundi ühel kalendripäeval;
 • läbiviija peab vastama täiskasvanute koolituse seaduse §-s 3 sätestatud nõuetele ja toetatav täienduskoolitus tuleb läbi viia sama seaduse § 9 lõike 2 kohaselt;
 • toetakse kuni kolmepäevast täienduskoolitust;
 • osalejate nimekirja alusel peab osa võtma vähemalt kümme määruses § 5 lõikes 2 või 3 sätestatud nõuetele vastavat osalejat;
 • toetatakse kvaliteedikavas osaleva põllumajandustoodete tootmise või töötlemisega tegeleva füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning kvaliteedikavas osaleva eraõigusliku juriidilise isiku osaniku, aktsionäri, liikme, juhtorgani liikme ja tema töötaja osalemist.
 1. Konverentsi korraldamine
 • toimumise kohast ja ajast tuleb teavitada PRIAt elektrooniliselt vähemalt kümme tööpäeva enne tegevuse toimumist;
 • kestus ilma vaheaegadeta peab olema vähemalt kolm akadeemilist tundi ühel kalendripäeval;
 • osalejate nimekirja alusel peab osa võtma vähemalt 30 inimest.
 • toetatakse põllumajandustoodete tootmise või töötlemisega tegeleva füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osaniku, aktsionäri, liikme, juhtorgani liikme ja tema töötaja osalemist. Konverentsil osaleja ei pea olema kvaliteedikava rakendava tootjarühma liige.
 1. Kvaliteedikavas osaleva põllumajandustootja regulaarne kvaliteedikava nõuetele vastavuse kontrollimine
 • Kvaliteedikavas osaleva põllumajandustootja regulaarse kvaliteedikava nõuetele vastavuse kontrolli tegemise kulud kaetakse kuni seitsmel aastal arvates selle osaleja esmakordsest kavaga liitumisest.
 • Kvaliteedikavas osaleva põllumajandustootja regulaarse kvaliteedikava nõuetele vastavuse kontrolli tegemise kulusid ei kaeta nende kvaliteedikavas osalejate puhul, kellele on samal aastal määratud või kes samal ajal taotlevad toetust Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 3 „Põllumajandustoodete ja toiduainete kavad“ tegevuse liigi „Liidu kvaliteedikavades ja siseriiklikult tunnustatud kvaliteedikavades osalemine“ raames antavat põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetust.

Kohustused

Toetuse saaja viib tegevuskavas kavandatud tegevused ellu, sealhulgas esitab kõik tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid, tegevuskava lõpptähtpäevakskuid hiljemalt 30. juunil 2029. a.

Infopäeva, õpiringi, ettevõtja juhendamise, konverentsi ning täienduskoolituse toimumise kohast ja ajast tuleb teavitada PRIAt elektrooniliselt vähemalt kümme tööpäeva enne tegevuse toimumist. Teavitus tuleb saata e-posti aadressile kvaliteedikavad [at] pria [dot] ee (kvaliteedikavad[at]pria[dot]ee).

Toetuse saaja täidab kuni PRIA poolt viimase toetusosa maksmiseni järgmisi kohustusi:

 • võimaldab teha auditit, teostada järelevalvet ja teha muud toetuse saamisega seotud kontrolli ning osutab selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldab viibida toetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja vara kohapeal;
 • esitab auditi tegemiseks, järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul;
 • esitab toetuse kasutamisega seotud seireks ja hindamiseks vajalikud andmed, milleks on kvaliteedikava alusel aasta jooksul toodetud ja turustatud toodangu kogus;
 • eristab selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
 • teavitab viivitamata PRIAt taotluses esitatud või toetatava tegevusega seotud andmete muutumisest või tegevuskavas nimetatud tegevuse elluviimist takistavast asjaolust;
 • näitab avalikkusele, et tegemist on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) toetuse abil elluviidava tegevusega, ning kasutab selleks ettenähtud sümboleid ja teavitustegevusi komisjoni rakendusmääruses (EL) 2022/129 sätestatud nõuete kohaselt. Loe teavitamisnõuete kohta lähemalt siit.

Toetuse saaja täidab toetuskõlblikkuse tingimusi, kui ta vastab määruse § 7 lõikes 2, 3, 3 ja 6 sätestatud nõuetele kuni PRIA poolt viimase toetusosa maksmiseni.

Tegevuskavas kavandatud tegevusi võib muuta Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 29-s sätestatud tingimustel. Seejuures tuleb arvestada, et tegevuskavas kavandatud tegevuste sisulisi teemasid (määrus § 4 lõige 1 punkt 2) ei tohi muuta.

Toetuse määrad

Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2115 artikli 83 lõike 1 punktide b ja d ning sama artikli lõike 2 punkti a ja c kohaselt ühikuhinna ja ühtse määra alusel.

Toetuse maksimaalne suurus kvaliteedikava kohta on kuni 100 000 eurot ühel kalendriaastal elluviidud tegevuste eest. Toetust antakse strateegiakava perioodil maksimaalselt seitsme aasta kohta.

Kvaliteedikavas osaleva põllumajandustootja regulaarse kvaliteedikava nõuetele vastavuse kontrolli tegemise kulude ühikuhind on 518 eurot osaleja kohta aastas.

Tegevuskava rakendamisega seotud haldamise ja projektijuhtimise kulud võivad moodustada kokku kuni kümme protsenti tegevuskavas loetletud teiste toetatavate tegevuste maksumusest.

Infopäeva ühikuhinnad on järgmised:

 • 2025 eurot lektoritasuta, kui korraldatakse infopäev kestusega vähemalt kolm akadeemilist tundi veebis;
 • 2700 eurot lektoritasuga, kui korraldatakse infopäev kestusega vähemalt kolm akadeemilist tundi veebis;
 • 5400 eurot välislektori- või tõlketasuga, kui korraldatakse infopäev kestusega vähemalt kolm akadeemilist tundi veebis;
 • 6075 eurot välislektori- või tõlketasuga, kui korraldatakse infopäev kestusega vähemalt kolm akadeemilist tundi kontaktselt või kombineeritult nii, et osaleda saab nii kontaktselt kui ka veebis (edaspidi kombineeritult);
 • 8775 eurot välislektori- või tõlketasuga, kui korraldatakse infopäev kestusega vähemalt kuus akadeemilist tundi kontaktselt või kombineeritult;
 • 4320 eurot, kui korraldatakse infopäev kestusega vähemalt kolm akadeemilist tundi kontaktselt koos praktikaga;
 • 2970 eurot lektoritasuga, kui korraldatakse infopäev kestusega vähemalt kolm akadeemilist tundi 10–30 osalejale kontaktselt või kombineeritult;
 • 3240 eurot lektoritasuga, kui korraldatakse infopäev kestusega vähemalt kolm akadeemilist tundi 31–49 osalejale kontaktselt või kombineeritult;
 • 3645 eurot lektoritasuga, kui korraldatakse infopäev kestusega vähemalt kolm akadeemilist tundi vähemalt 50 osalejale kontaktselt või kombineeritult;
 • 3780 eurot lektoritasuga, kui korraldatakse infopäev kestusega vähemalt kuus akadeemilist tundi 10–30 osalejale kontaktselt või kombineeritult;
 • 4455 eurot lektoritasuga, kui korraldatakse infopäev kestusega vähemalt kuus akadeemilist tundi 31–49 osalejale kontaktselt või kombineeritult;
 • 4995 eurot lektoritasuga, kui korraldatakse infopäev kestusega vähemalt kuus akadeemilist tundi vähemalt 50 osalejale kontaktselt või kombineeritult;
 • 2025 eurot lektoritasuta, kui korraldatakse infopäev kestusega vähemalt kolm akadeemilist tundi 10–30 osalejale kontaktselt või kombineeritult;
 • 2295 eurot lektoritasuta, kui korraldatakse infopäev kestusega vähemalt kolm akadeemilist tundi 31–49 osalejale kontaktselt või kombineeritult;
 • 2700 eurot lektoritasuta, kui korraldatakse infopäev kestusega vähemalt kuus akadeemilist tundi vähemalt 50 osalejale kontaktselt või kombineeritult;
 • 2430 eurot lektoritasuta, kui korraldatakse infopäev kestusega vähemalt kuus akadeemilist tundi 10–30 osalejale kontaktselt või kombineeritult;
 • 2700 eurot lektoritasuta, kui korraldatakse infopäev kestusega vähemalt kuus akadeemilist tundi 31–49 osalejale kontaktselt või kombineeritult;
 • 3375 eurot lektoritasuta, kui korraldatakse infopäev kestusega vähemalt kuus akadeemilist tundi vähemalt 50 osalejale kontaktselt või kombineeritult.

Õpiringi, ettevõtja juhendamise ja täienduskoolituse ühikuhinnad on järgmised:

 • 9450 eurot, kui korraldatakse õpiring;
 • 200 eurot juhendaja töötunni kohta, kui korraldatakse kahe kuni viie samas valdkonnas tegutseva ettevõtja juhendamine;
 • 163 eurot juhendaja töötunni kohta, kui korraldatakse ühe ettevõtja juhendamine;
 • 188 eurot osaleja kohta, kui korraldatakse ühepäevane täienduskoolitus kontaktselt;
 • 263 eurot osaleja kohta, kui korraldatakse kahepäevane täienduskoolitus kontaktselt;
 • 363 eurot osaleja kohta, kui korraldatakse kolmepäevane täienduskoolitus kontaktselt.

Õppereisi ühikuhinnad on järgmised:

 • 3375 eurot õppereisi kohta, kui korraldatakse ühepäevane riigisisene õppereis;
 • 675 eurot osaleja kohta, kui korraldatakse kahepäevane riigisisene õppereis;
 • 945 eurot osaleja kohta päevas, kui korraldatakse ühepäevane või rohkem kui kolmepäevane õppereis välisriiki;
 • 1350 eurot osaleja kohta, kui korraldatakse kahepäevane õppereis välisriiki;
 • 2025 eurot osaleja kohta, kui korraldatakse kolmepäevane õppereis välisriiki.

Õppereisi puhul arvestatakse toetus üksnes nende kalendripäevade kohta, mil toimus õppereisi sisuline tegevus.

Konverentsi ühikuhinnad on järgmised:

 • 9450 eurot, kui korraldatakse ühepäevane konverents kontaktselt;
 • 13 500 eurot, kui korraldatakse ühepäevane konverents vähemalt 70 osalejale kontaktselt;
 • 27 000 eurot, kui korraldatakse kahepäevane konverents kontaktselt;
 • 17 550 eurot, kui korraldatakse ühepäevane konverents kombineeritult;
 • 33 750 eurot, kui korraldatakse kahepäevane konverents kombineeritult;
 • 10 800 eurot, kui korraldatakse ühepäevane konverents veebis;
 • 20 250 eurot, kui korraldatakse kahepäevane konverents veebis;
 • 20 250 eurot, kui korraldatakse ühe välislektoriga konverents kontaktselt, veebis või kombineeritult;
 • 24 300 eurot, kui korraldatakse mitme välislektoriga konverents kontaktselt, veebis või kombineeritult;
 • 31 050 eurot, kui korraldatakse kahepäevane konverents välislektoriga kontaktselt, veebis või kombineeritult.

Toetuse määramine

Taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetatava tegevuse toetuse saamise nõuetele vastavust kontrollib PRIA.

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.

Kui kõigi nõuetekohaste taotluste rahastamise summa ei ületa toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse kõik nõuetekohased taotlused, mis vastavad hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 28 lõike 1 punkti 3 alusel.

Kui kõigi nõuetekohaste taotluste rahastamise summa ületab toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud paremusjärjestuse alusel parimad nõuetekohased taotlused, mis vastavad hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 28 lõike 1 punkti 2 alusel.

Taotlus vastab hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele, kui see on hindamisel saanud vähemalt 30 protsenti maksimaalsest hindepunktide summast.

Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole põhjendatud taotluses sisalduvate mitteabikõlblike kulude tõttu, võib PRIA teha taotluse osalise rahuldamise otsuse, vähendades toetuse summat Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 28 lõikes 5 sätestatud tingimustel mitteabikõlblike kulude võrra.

Taotluse rahuldamata jätmise otsuse teeb PRIA Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 28 lõikes 3 sätestatud alustel.

PRIA hindab taotlusi kriteeriumite järgi, mis on välja toodud failis „Taotluse hindamise kriteeriumid“. Fail on leitav Abiks taotleja plokist.

Taotluste hindamiseks ja paremusjärjestuse koostamiseks moodustab PRIA hindamiskomisjoni. Hindamistulemuste põhjal koostab PRIA taotluste paremusjärjestuse, milles loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus. Võrdsete hindepunktide summadega taotluste puhul eelistatakse taotlust, mille puhul on tegevuskava läbimõeldus ja kvaliteet saanud kõrgema hindepunktide summa.

Toetuse maksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuskavas ettenähtud tegevuste osalist või täielikku elluviimist kuni neli korda aastas e-PRIAs maksetaotluse, kuid hiljemalt 30. juunil 2029. a.

Infopäeva, õpiringi, ettevõtja juhendamise, konverentsi õppereisi või täiendkoolituse korraldamise osas tuleb esitada lisaks ka osalejate nimekiri. PRIA poolt loodud osalejate nimekirja vorm on leitav plokist „Abiks taotlejale“.

PRIA teeb toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole 45 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja tegevuse elluviimist tõendavate nõuetekohaste dokumentide esitamisest.

PRIA teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse 35 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.