Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus 2019

Meede 10.1.5 MAK 2014-2020

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse (SORT) eesmärk on tagada kultuuripärandi ja geneetilise mitmekesisuse seisukohast oluliste kohalike taimesortide säilimine ning soodustada vanade kohalike puuvilja- ja marjasortidega uute istandike rajamist.

Kohalikku sorti taimede nimekirjas on 5 põllukultuuri ning 43 puuvilja- ja 12 marjakultuuri.

 

Täpsema info SORT toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:


VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotlusi saab esitada ainult elektroonilise iseteeninduskeskkonna e-PRIA vahendusel.

Kõigi pindalapõhiste toetuste, sh SORT vastuvõtt kestab 2.-21. maini 2019.

Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 22. maist kuni 17. juunini 2019. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste 1% iga hilinetud tööpäeva kohta. Pärast 17. juunit esitatud pindalatoetuste taotlusi menetlusse ei võeta. Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 17. juunini 2019. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

e-PRIA kasutamiseks on vaja ID-kaarti koos kehtivate sertifikaatide ja PIN koodidega või Mobiil-IDd. Palume teil aegsasti kontrollida oma ID kaardi ja selle sertifikaatide kehtivust ja PIN koodide olemasolu. Täpsemat infot ID-kaardi ja Mobiil-ID kohta saab Politsei ja Piirivalveametist ja veebilehelt www.id.ee. Alates 2019. aastast saab e-PRIAsse siseneda ka pangalingi kaudu, vajutades nuppu „Sisene TARA’ga“. TARA (turvaline autentimine asutuste e-teenustesse) kaudu saab e-PRIAsse sisse logida kasutades ID-kaarti, Mobiil-IDd või pangalinki. Pangalingi kaudu omakorda saab e-PRIAs end tuvastada kasutades Smart ID’d või PIN-kalkulaatorit.

e-PRIA portaali saate siseneda siit. Erinevad juhendid ja abiinfo, kuidas e-PRIA-sse siseneda ja portaalis toimida, on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel e-PRIA juhendite alajaotuses.

e-PRIAsse saab siseneda ühtse „värava“ kaudu, mis viib teid esmalt uude e-PRIAsse. Seal saate üle vaadata oma andmed, valides siniselt menüürealt „Kliendi andmed“. Juhul, kui teete andmetes muudatusi, siis need jõustuvad kohe, kuid vanasse e-PRIAsse jõuavad uued andmed paari minuti jooksul. Kui olete oma andmed kontrollinud, siis saate pindalatoetuste ja MAK loomatoetuste taotlemiseks liikuda edasi otse vanasse e-PRIAsse, valides siniselt menüürealt „Vana e-PRIA“.  Kui teie eest esitab taotluse esindaja, on oluline, et esindajale on antud volitus. Volituse saab vormistada e-PRIA uues iseteeninduskeskkonnas või soovituslikul vormil, mis on kättesaadav siit. Need volitused kehtivad ka vana e-PRIA teenuste kasutamiseks. Alates 27.06.2018 portaalid ühendati, seega peab klient vana e-PRIA teenuste kasutamiseks volitused uuesti andma, kui ta seda juba teinud ei ole.

Pindalatoetuste taotlemiseks vajalikud teenused asuvad vanas e-PRIAs. Esitada tuleb vorm “Pindalatoetuste taotlus ja maksetaotlus (vormid PT50 ja PT50A) ning ökoalade loetelu”, mille leiate e-PRIA peamenüüst “Teenused” alt. Pindalatoetuste taotluse ja maksetaotluse vormil on personaalselt taotlejale mõeldud lisainfo. Enne taotluse esitamist toimuvad eelkontrollid, mis annavad märku võimalikest vigadest taotleja taotlusel. Tutvuge kindlasti ka taotlusvormi lõpus oleva koondinfoga ja vajadusel tehke muudatused taotluse andmetes.

e-PRIA on kasutatav ööpäevaringselt. PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast kolmapäevani kl 9.00-16.00.

Teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega on võimalik kõikidele teeninduspäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/broneering). Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679. 

Taotlusperioodil saate pöörduda e-PRIAs taotluste esitamiseks juhendamisteenuse saamiseks konsulentide poole. Juhendamisteenust koordineerib Maaelu Edendamise Sihtasutus. Täpsem info ja teenuse osutajate nimekiri on aadressil www.pikk.ee/.

 

Tagasi algusse

TOETUSE TUTVUSTUS JA TINGIMUSED

SORT toetuse menetlemise aluseks on maaeluministri 29. aprilli 2015. a. määrus nr 52 "Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus". Selgitusi ja lisainfot saab juhendist "Abiks taotlejale".

 • Kohustus on 5-aastane.
 • Toetust võib taotleda põllumajandusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik.
 • Taotleja peab viiel järjestikusel aastal kasvatama põllu- või puuvilja- või marjakultuuri kohalikku sorti kuuluvaid taimi (sortide loetelu vaata siit).
 • Kogu kohustuseperioodi jooksul ei pea kasvatama tingimata üht sorti kultuuri, vaid neid võib vahetada.
 • Põllu-, puuvilja- või marjakultuur, mille kohta taotletakse toetust, peab olema külvatud, maha pandud või istutatud hiljemalt 15. juunil.
 • Taotleja peab täitma nõuetele vastavuse nõudeid terves oma majapidamises.
 • Põldudel tehtud tööd peavad olema kantud põlluraamatusse.
 • 2017. aastast alates ei või võtta uut kohustust sellise maa kohta ega suurendada kohustust sellise maa arvelt, mis Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringu kohaselt määratakse Rail Balticu raudtee trassikoridori asukohaks. Planeeritava Rail Balticu trassikoridori jäävaid maid saate vaadata Maa-ameti geoportaalist (geoportaal.maaamet.ee/) valides menüüst kaardirakendused "Kitsenduste kaart" ja lülitades kaardikihtide valikus sisse "Rail Baltic trass".

 

Oma kehtivaid kohustusi saate kontrollida vanas e-PRIAs: Teenused -> Pindalatoetused -> Andmete esitamine -> Pindala- ja loomapõhiste toetuste kohustuste andmete vaatamine ja üleandmine.

Selleks, et tagada paindlikkus mitmeaastase kohustusega hõlmatud maade liikumisel majapidamiste vahel, on lubatud kohustuste üleandmine. Selgitusi ja lisainfot kohustuse üleandmise kohta saab juhendist "Abiks taotlejale".

Täpsemad tingimused SORT põllukultuuride kohta:

 • Põllumajanduskultuuride kasvatamisel võib kasutada üksnes sertifitseeritud seemet. Valge ristiku "Jõgeva 4" sertifitseeritud seemne mittesaadavusel võib kasutada aretusseemet.
 • Taotleja esitab hiljemalt 17. juuniks PRIA maakondlikusse teenindusbüroosse külvatud kultuuri seemne müügipakendi originaaletiketid, kus need tembeldatakse, tehakse koopia ja tagastatakse taotlejale.
 • Põllumajanduskultuuri, mille eest taotletakse toetust, tuleb igal kohustuseaastal kasvatada vähemalt õitsemiseni. See on vajalik, et vältida näiteks kultuuri varast sissekündmist ja kultuuri kasvatamist ainult toetuse saamise eesmärgil.
 • Kartuli kasvataja peab olema kantud taimetervise registrisse, kui ta kasvatab üle ühe hektari suurusel alal kartulit turustamise eesmärgil.
 • Valge ristiku "Jõgeva 4" kasvatamiseks saab toetust taotleda kuni neljal järjestikusel kalendriaastal põllu rajamisest alates. Kui selle põllukultuuri seemne müügipakendi originaaletikett on eelneval aastal PRIA-le esitatud ja selle alusel on SORT toetust makstud, ei ole vaja seda uuesti esitada.
 • Põllumajanduskultuuride kasvatamiseks on SORT toetusega seoses määratud põllumajandusmaa minimaalsed suurus
   • Talirukki „Sangasteˮ kasvatamisel 5,00 ha;
   • Kartuli „Andoˮ kasvatamisel 0,30 ha;
   • Põldoa „Jõgevaˮ kasvatamisel 0,50 ha;
   • Põldherne „Mehisˮ kasvatamisel 0,50 ha;
   • Valge ristiku „Jõgeva 4ˮ kasvatamisel 1,00 ha.
 • Põllumajanduskultuuride kasvatamiseks on määratud minimaalsed külvinormid:
   • Talirukki „Sangasteˮ puhul 140 kg/ha.
   • Kartuli „Andoˮ puhul 2,5 t/ha.
   • Põldoa „Jõgevaˮ puhul 225 kg/ha.
   • Põldherne „Mehisˮ kasvatamisel puhaskülvi puhul 200 kg/ha ja segu puhul 100 kg/ha.
   • Valge ristiku „Jõgeva 4ˮ puhaskülvi või segu puhul 4 kg/ha.Täpsemad tingimused SORT puuvilja- ja marjakultuuride kohta:

 • Viljapuudele ja marjapõõsastele SORT toetuse taotlemisel esitab taotleja lisaks taotlusele e-PRIA vahendusel viljapuude ja marjapõõsaste kohalike sortide loetelu (vorm MT64).
 • Põllumajandusmaa kohta, kus taotleja kasvatab puuvilja- või marjakultuuri kohalikku sorti kuuluvaid taimi, mille eest ta taotleb toetust, koostab ta aiaplaani või vajaduse korral uuendab seda. Aiaplaanile tuleb märkida kohalikku sorti viljapuude ja marjapõõsaste asukohad koos sordinimega ning aia paiknemine ilmakaarte suhtes.
 • Viljapuude ja marjapõõsaste reavahed tuleb hoida vähemalt kahe kolmandiku ulatuses rohukamaras. Uue puuvilja- või marjaaia rajamisel peavad reavahed olema vähemalt kahe kolmandiku ulatuses rohukamaraga kaetud hiljemalt aia rajamisele järgneva aasta 15. juuniks.
 • Viljapuu- ja marjaaias ning selle teenindusaladel tuleb hoida rohu kõrgus kogu aeg alla 30 sentimeetri. Reavahede ja teenindusalade rohu hooldamiseks ei seata ajalist kohustust, kuid rohu kõrguse hoidmine kuni 30 cm kõrgusena tagab aia hooldatuse. Puuvilja- ja marjaaia hooldamisel ei ole nõutud niite ja heksli kokkukogumine ning konkreetset tähtaega ei ole rohu kõrguse hoimiseks seatud. (Kui SORT taotleja taotleb puuvilja- ja marjaaia kohta lisaks ka nt ÜPT toetust, siis tuleb jälgida ka ÜPT toetuse nõudeid.)
 • Taotleja esitab hiljemalt 17. juuniks PRIA maakondlikusse teenindusbüroosse viljapuude kasvatamise puhul taimepassi originaalid, sõstraliste ja karusmarjaliste taimede puhul tarnija dokumendi. Esitatud dokumendid tembeldatakse, tehakse koopiad ja tagastatakse taotlejale. Taotlejad, kes on juba eelneval aastal PRIA-le esitanud taimede taimepassid või tarnija dokumendid varasemalt istutatud istikute kohta ja nende alusel on toetust makstud, ei pea neid uuesti esitama. Lisadokumentide originaalid võib PRIAle esitada ka posti teel. Erandiks on marjapõõsaste tarnija dokumendid, mis ei pea olema originaaldokumendid ja mida võib esitada ka vana e-PRIA teenuse „Dokumendi üleslaadimine (pindalatoetuste taotluse lisadokumentide esitamiseks)“ kaudu. Kui taimepassi originaal ei ole säilinud, esitab taotleja Eesti Aiandusliidu eksperdi arvamuse (originaaldokumendi) selle kohta, millise sordiga on tegemist. Puukooli või tootmisaia omanikud saavad ise tellida Eesti Aiandusliidu puuviljanduskomisjonilt sordiehtsuse kohta eksperdi arvamuse.
 • Viljapuu- ja marjapõõsakultuuri rajamise ja kasvatamise korral tuleb kasutada taimetervise registrisse kantud isikult saadud istutusmaterjali.
 • Puuviljakultuuri kohalikku sorti kuuluvate taimede kasvatamise eest võib toetust taotleda, kui kasvatatakse vähemalt 20 viljapuud vähemalt kümnest erinevast kohalikust puuviljakultuuri sordist.
 • Marjakultuuri kohalikku sorti kuuluvate taimede eest võib toetust taotleda, kui kasvatatakse vähemalt 10 marjapõõsast vähemalt viiest erinevast kohalikust marjakultuuri sordist.

Tagasi algusse

TOETUSE TAOTLEMINE

SORT toetuse taotlemiseks ja kohustuse jätkamiseks tuleb taotlusel teha vastav märge. Kohustuse jätkamiseks tehke märge taotlusvormil punktis 2.8.1. Kohustuse võtmise korral tehke märge taotlusvormil punktis 2.8.2. 

SORT põllukultuuri kohta toetuse taotlemise korral tuleb taotluse täitmisel põllukultuuride loetelust valida SORT toetusõiguslik kultuur. Kui põllud on taotlusele lisatud, peab toetuse taotlemise soovi korral tegema taotlusel põldude loetelus põllule taotlemise märke veergu 14. Põllukultuurid, mille kohta saab teha SORT põllukultuuri kasvatamise toetuse taotlemise märkeid, on loetletud juhendis " Abiks taotlejale"" peatükis 4.3.

SORT puuvilja- ja marjakultuuri toetuse taotlemise korral tuleb püsikultuuridega põllud (viljapuu- ja marjaaiad) taotlusele põldude loetellu lisada, kuid SORT taotlemise märget ei saa põldude loetelu veergu 14 teha, sest nende kultuuride puhul tuleb kirja panna arvuline väärtus. Viljapuude ja marjapõõsaste arvud, mille kohta toetust taotlete, tuleb märkida vormile MT64.Tagasi algusse

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 10. veebruariks 2020. Toetusraha kantakse toetuse saaja arvelduskontole 30. juuniks 2020.

Meetme eelarve 2019. aastal esitatud taotluste rahastamiseks on 100 000 eurot.

Enne toetuse määramist teeb PRIA administratiivseid ja kohapealseid kontrolle. Kontrollide ja sanktsioonide kohta loe täpsemalt juhendist "Abiks taotlejale".

Toetuse ühikumäärad on kehtestatud meetme määrusega:

 • Põllukultuurid:
  • Talirukis „Sangasteˮ – 32 eurot/ha aastas;
  • Kartul „Andoˮ – 60 eurot/ha aastas;
  • Põldhernes „Mehisˮ – 50 eurot/ha aastas;
  • Põlduba „Jõgevaˮ – 65 eurot/ha aastas;
  • Valge ristik „Jõgeva 4ˮ – 100 eurot/ha aastas;
 • Viljapuud – 12 eurot/tk aastas;
 • Marjapõõsad – 5 eurot/tk aastas.

 

Maksimaalne toetuse kogusumma:

SORT taotlejale võib rakenduda maksimaalse piirmäära vähendus, sest SORT toetus on üks seitsmest põllumajandusliku keskkonnatoetuse alameetmest, millele on  Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse 1305/2013 lisas sätestatud maksimaalne toetuse suurus hektari kohta:

 • üheaastaste kultuuride hektari kohta 600 € (siia gruppi arvestatakse teraviljad, õli- ja kiukultuurid, muud tehnilised kultuurid, kaunviljad, rühvelkultuurid, köögiviljad (nt rabarber) ja mustkesa);
 • mitmeaastaste kultuuride hektari kohta 900 € (siia gruppi arvestatakse kõik ravim-ja maitsetaimed, maasikad ning viljapuu- ja marjaaiad);
 • muu maakasutuse puhul 450 € (siia gruppi arvestatakse kõik põllud maakasutusega PR, TPR, P+heintaimed (nt valge ristik) ja PLK toetusõiguslikud maad).

 

Kui taotleja ületab toetust taotledes hektari kohta makstavat maksimaalset piirmäära, siis piirmäära ületava osa eest talle SORT toetust ei maksta. Oluline on teada, et hektari kohta makstava toetuse piirmäära arvutamisel arvestatakse kõik taotletud põllumajanduslikud keskkonnatoetused kokku (KSM, KSA, KSK, MULD, VESI, PLK ja SORT toetus). Kui taotleja taotleb lisaks ka teisi keskkonnatoetusi, siis nende taotlemine piirmäära arvutuskäiku ei mõjuta. Piirmäära arvutuskäiku mõjutab vaid eelnimetatud toetuste taotlemine. Selgitusi ja lisainfot saab juhendist " Abiks taotlejale".

Näide, kui SORT toetuse taotleja ei taotle lisaks SORT toetusele KSM, KSA, KSK, MULD, VESI või PLK toetust:
Taotleja esitas 2019. a pindalatoetuste- ja maksetaotluse, millel taotles SORT toetust 31-le kohalikku sorti viljapuule. Taotleja on pindalatoetuste- ja maksetaotlusele märkinud ka ühe 0,33 ha suuruse püsikultuuride põllu, millel kasvatatavaks kultuuriks on märgitud “viljapuu- ja marjaaiad väikestel pindadel”.
Kuna antud juhul makstakse SORT toetust taimede kohta, siis taotles taotleja SORT toetust kokku 31 taime × 12 eurot = 372,00 eurot.
Vastavalt EN määrusele 1698/2005 oleks taotlejal õigus saada maksimaalselt:
SORT toetust 0,33 ha x 900 eurot = 297,00 eurot (Kuna taotleja pindalatoetuste- ja maksetaotlusele on märgitud üks 0,33 ha suurune põld, millel kasvatatakse viljapuu ja marjapõõsaid.)
Kuna taotlejale määratav toetussumma ületab EN määrusega ettenähtud maksimaalset hektari kohta makstavat summat, siis makstakse talle 2019. aastal toetust summas 297,00 eurot ja seda ületavas osas, so 372,00 – 297,00 = 75,00 eurot talle toetust ei maksta.

 Tagasi algusse

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfo on juhendis "Abiks taotlejale".

Küsimuste korral palume helistada pindalatoetuste infotelefonil 737 7679.

Tagasi algusse