Innovatsiooniklastri toetus 2015

Meede 16.1 I voor EAFRD

Juhime tähelepanu, et alates 08.11.2021 on muutunud maksetaotluse vorm.

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Innovatsiooniklastri toetus on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 meetme 16 „Koostöö” meetme alaliik.

Innovatsiooniklastri eesmärgiks on stimuleerida uuendustegevust, sealhulgas ka majandust, edendades intensiivset suhtlemist, ressursside jagamist ning teadmiste ja oskusteabe vahetamist ning aidates ka tõhusalt kaasa teadmussiirdele, võrgustikutööle ja teabe levitamisele nii klastri ettevõtjate kui ka näiteks teiste sidusrühmade, ülikoolide ning katselaborite vahel.

MAK 2014–2020 programmperioodiks kavandatud eelarve meetmele "Innovatsiooniklastri toetus" on 8,4 miljonit eurot, millest 4  miljonit eurot on kavandatud 2015. aasta taotlusvooruks.

Taotlusvoorus 12. oktoobrist kuni 16. oktoobrini 2015 esitati toetuse saamiseks 10 tegevuskava. Tegevuskavadega taotletud toetuse kogusumma oli 7 506 750 eurot. PRIA teeb tegevuskava osalise või täieliku heakskiitmise otsuse või heaks kiitmata jätmise otsuse 100 tööpäeva jooksul tegevuskava esitamise tähtpäevast arvates, 10. märtsiks 2016

Innovatsiooniklastri toetust antakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 alusel ja väljamaksed tehakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest.

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 TOETUSE EESMÄRK

Toetuse eesmärgiks on nii siseriikliku kui ka rahvusvahelise koostöö arendamine, mis aitab kaasa tipptasemel teadusuuringute ja tehnoloogia ning põllumajandustootjate, ettevõtjate ja nõustamisteenuste osutajate vahelise seose tugevnemisele.

Nii siseriikliku kui rahvusvahelise koostöö arendamiseks luuakse uue algatusena klaster, mille kontseptsioon on välja kasvanud Euroopa Innovatsiooni Partnerluse põhimõtetest, ent seda on laiendatud sektori spetsiifilisi vajadusi silmas pidades. Klastri tegevuse kaudu on võimalik soodustada uuenduslike lahenduste kiiremat ja ulatuslikumat ülevõtmist praktikasse, et aidata kaasa toote-, turu-, protsessi-, organisatsiooni või personaliinnovatsiooni tekkele maamajanduse valdkonnas.

Kui seni toetati peaasjalikult üksikprojektide elluviimist ettevõtjate ja teadusasutuste koostöös, siis klastrid võimaldavad ettevõtjate, teadlaste, konsulentide jt osapoolte vahelise koostöö pikaajalisemat ja strateegilisemat planeerimist ja ühiste tegevuste elluviimist, et keskendada olemasolevaid strateegiad innovatsioonile ning tugevdada sidemeid ettevõtjate, sidusrühmade, ülikoolide ja katselaborite vahel.

Samuti on klastri raames võimalik rakendada laiemat kaasamist mitmetes innovatsioonialgatustes (nt mahetootmine, piimandus, loomakasvatus, taimekasvatus jne) ning rakendada ja tõhustada seeläbi koostööd.

Eestis koondab klastrite tulemusi ja levitab neid ka EL võrgustikule Põllumajandusuuringute Keskus, mis pakub innovatsiooni tugiteenust ja loob sidemeid Euroopa Innovatsiooni Partnerluse ja klastrite vahel.

Tagasi algusse...

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotlusi võetakse vastu 12. oktoobrist kuni 16. oktoobrini 2015.

Paberil täidetud taotlused palume saata posti teel PRIA keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Elektrooniliselt esitatavad digitaalselt allkirjastatud taotlused palume saata e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee.

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada tegevuskava ning nendes esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi tegevuskava).

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Seda on võimalik teha elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA või paberil. e-PRIA portaali saate siseneda siit. Erinevad juhendid ja abiinfo, kuidas e-PRIA-sse siseneda ja portaalis toimida, on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures.

e-PRIA kasutamiseks on vaja ID-kaarti koos kehtivate sertifikaatide ja PIN koodidega või mobiil-IDd. Palume Teil aegsasti kontrollida oma ID kaardi ja selle sertifikaatide kehtivust ja PIN koodide olemasolu. Täpsemat infot ID-kaardi ja mobiil-ID kohta saab Politsei ja Piirivalveametist ja veebilehelt www.id.ee.

Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole nõuetekohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul. Kui taotluste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevaid puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).

Tagasi algusse...

 

TOETUSE ANDMISE JA KASUTAMISE TINGIMUSED

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud maaeluministri  26. augusti 2015 määrusega nr 84 Innovatsiooniklastri toetus

Toetust võib taotleda klaster, mis tegutseb mittetulundusühingu vormis. Klaster on lepingu alusel kaasanud ühiste eesmärkide saavutamiseks partneri, kelleks on teadus- ja arendusasutus või muu juriidiline isik, kelle peamine eesmärk on uue toote, tava, protsessi või tehnoloogia arendamine. Juriidiline isik võib olla nn start-up firma, kes on uue toote, tava, protsessi või tehnoloogia arendamisega tegelenud ja kellel on võimalik klastrile vajalikku sisendit anda nii kogemuse kui ka pädevuse osas.

Klastri liikmeteks on vähemalt kümme põllumajandustootjat või -töötlejat, kes on põllumajandusliku majandustegevusega tegelenud vähemalt tegevuskava esitamise aastale vahetult eelnenud kaks majandusaastat ning kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu on mõlemal majandusaastal ületanud 4000 eurot ja moodustanud üle 50 protsendi kogu müügitulust. Kui klastris on rohkem kui kümme põllumajandustootjat või –töötlejat, kontrollib PRIA eespool nimetatud nõuet ainult kümne põllumajandustootja või –töötleja

Klastris on oluline, et tegevused viiakse ellu liikmete ja partnerite vahel koostöös ning teenuseid sisse ei osteta. Suur osa tegevustest on klastris innovatsioonitegevused ning seetõttu on oluline, et kaasatud oleksid teadus- ja arendusasutus või muu juriidiline isik.

Meetme määrus  sätestab toetuse taotlejale kehtiva nõudena, et klastril ei oleks riikliku maksu maksuvõlga, tema suhtes ei toimuks likvideerimismenetlust ega oleks tehtud pankrotiotsust. Klaster peab olema riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasunud ettenähtud summas.

PRIA kontrollib nimetatud nõuete täitmist MTÜ suhtes, mitte liikmete ega partnerite suhtes.

Taotleja (klaster) koostab koostöös partneritega tegevuskava.

Kuna nimetatud meede on suunatud põllumajandustootja või -töötleja probleemi või kitsaskoha lahendamiseks, siis on oluline, et klastri tegevuskava on koostatud selliselt, et saavutataks põllumajandustootjate ja -töötlejate seatud eesmärgid.

Klastri tegevuskava koostatakse kuni neljaks aastaks ehk 48 kuuks. See tähendab, et klaster võib kavandada oma tegevusi pikemalt, kuid selle määruse kohaselt toetatakse tegevusi kuni 48 kuu jooksul.

Tegevuskava peab sisaldama järgmiseid andmeid:

 1. klastri nimi, klastri esindaja nimi ja kontaktandmed;
 2. klastri koostatava tegevuskava perioodi pikkus kuudes;
 3. taotletava toetuse suurus;
 4. klastri tegevuste sihtvaldkonna valik ja taotletava toetuse summaline jaotus sihtvaldkondade arvestuses;
 5. klastri tegevusvaldkonna valik;
 6. teave vähese tähtsusega abi kohta;
 7. teave tegevuskava esitamise aastale vahetult eelnenud kahe majandusaasta bilansi ja kasumiaruande teabe äriregistrisse esitamise kohta.
 8. klastri tegevusvaldkonna arengu eesmärgid;
 9. tegevusvaldkonna hetkeolukorra kirjeldus, sealhulgas tegevusvaldkonna vajaduste ja potentsiaali kirjeldus;
 10. tegevusvaldkonna innovatsiooni edendamiseks ja arendamiseks vajalike tegevuste kirjeldus;
 11. koostöö ja võrgustumine, sealhulgas liikmete ja partnerite panus tegevustesse;
 12. tegevuskava planeeritavad tulemused ning innovatiivse lahenduse reaalne rakendamine tootmises ja töötlemises;
 13. vähemalt kolme kuni 100 000-eurose maksumusega innovatsioonitegevuse kirjeldus, mis sisaldab lahendusteed, metoodikat ja klastri liikmete või partnerite osalemise jaotust innovatsioonitegevuse rakendamisel;
 14. kirjeldus innovatsioonitegevuse elluviija varasema kogemuse või pädevuse kohta sarnase tegevuse elluviimisel;
 15. tegevuskava kestusele vastav eelarve, milles on eraldi välja toodud üldtegevuskulud, sealhulgas kaudsed kulud kogu tegevuskava perioodi kohta, ning innovatsioonitegevuste ligikaudse eelarve kalkulatsioon ning selge ja konkreetselt sõnastatud eesmärk;
 16. kirjeldus klastri planeeritavatest tegevustest ning teabe ja innovatsioonitegevuse tulemuste vahendamisest nii Eestis kui ka Euroopa Liidu tasandil;
 17. teave muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest taotletava toetuse kohta;
 18. muud andmed, mida on vaja nõuetele vastavuse kontrollimiseks või seireks ja hindamiseks.

Klaster peab vastavalt klastri sisule määrama peamise sihtvaldkonna (tulenevad MAKst), kuhu klaster kõige enam panustab, ning kui on, siis lisasihtvaldkonnad. Sihtvaldkondade määramisel tuleb ka täpsustada, mis summas sinna panustatakse ning igale innovatsioonitegevusele tuleb samuti määrata sihtvaldkond alljärgnevast valikust:

2A) Kõigi põllumajandusettevõtete majandustegevuse tulemuslikkuse parandamine ning põllumajandusettevõtete ümberkorraldamise ja moderniseerimise hõlbustamine, eelkõige eesmärgiga suurendada turul osalemist ja turule orienteeritust ning põllumajandusliku tegevuse mitmekesistamist.

5C) Taastuvate energiaallikate, kõrvalsaaduste, jäätmete, jääkide ja muude toiduks mittekasutatavate toorainete pakkumise ja kasutamise hõlbustamine biomajanduse edendamise eesmärgil.

4C) Mullaerosiooni tõkestamine ja mulla majandamise parandamine.

Tegevusvaldkonna valik:

 1. piima tootmine ja töötlemine;
 2. liha tootmine ja töötlemine;
 3. põllukultuuride tootmine ja töötlemine;
 4. aiandussaaduste tootmine ja töötlemine;
 5. mahepõllumajandussaaduste tootmine ja töötlemine.

Innovatsiooniklastreid, kelle tegevusvaldkond jääb väljapoole prioriteetseid tegevusvaldkondi, hinnatakse rahaliste vahendite olemasolul eraldi tegevusvaldkonnana.

Toetust võib taotleda järgmistele  tegevustele:

 Toetust võib taotleda tegevuskavas esitatud järgmiste tegevuste kohta:

 1. tegevuskava rakendamisega seotud üldtegevused;
 2. innovatsioonitegevused.

Üldtegevusteks võivad olla tegevused, mis on

 • seotud laiemalt klastri tegevustega ja mis on peamiselt tugitegevused klastri eksisteerimiseks ja innovatsioonitegevuste elluviimise tõhustamiseks;
 • klastri koostöö, koordineerimisega ja võrgustumisega seotud tegevused;
 • klastri jaoks vältimatult vajalikul teavitus- või koolitusüritusel osalemine;
 • teabematerjali, sealhulgas elektroonilise teabematerjali väljaandmine;
 • tulemuste levitamine, sealhulgas tulemuste levitamisega seotud ürituse korraldamine;
 • finantsadministreerimine.

Innovatsioonitegevused on seotud konkreetselt klastri innovatsiooni suuna edendamisega ning on ellu viidud klastri liikmete ja partnerite vahel. Sellised tegevused on katse, toote, tava, protsessi ja tehnoloogia väljaarendamine; asjaomase ala uuringud ja teostatavusuuringud.

Tagasi algusse...

 

TOETUSE MÄÄR JA SUURUS

Toetust antakse kuni 100 %  tegevuskava tegevuste abikõlblikest kuludest.
Toetuse suurus ühe klastri kohta ühes tegevuskava heakskiitmise voorus on kuni 800 000 eurot.
Innovatsioonitegevuse toetuse määr on kuni 100 000 eurot ühe tegevuse kohta.

Kui tegevuskava on koostatud lühemaks perioodiks kui 48 kuud, arvutatakse tegevuskava koostamiseks antava toetuse suurus proportsionaalselt lühema perioodiga.

Toetus on  vähese tähtsusega riigiabi põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise teemal innovatsioonitegevuses osalejatele.

Innovatsioonitegevuses osaleja saab kontrollida enda kohta käivaid andmeid riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrist Rahandusministeeriumi veebilehe kaudu www.fin.ee/riigiabi.

Tagasi algusse...

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud tegevuskava nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning klastri ja tegevuskava vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele enne tegevuskava hindamist.

Tegevuskava hindamiseks, tegevuskavade paremusjärjestuse koostamiseks, tegevuskava vahe- ja lõpparuande heakskiitmiseks ning innovatsioonitegevuste eelarvele ja eesmärkidele hinnangu andmiseks moodustab PRIA hindamiskomisjoni, mis koosneb vähemalt viiest liikmest, sealhulgas Maaeluministeeriumi ja PRIA esindajatest. PRIA-l on õigus kaasata tegevuskava hindamisse eksperte.

PRIA hindab nõuetele vastavaid tegevuskavasid määruse lisas sätestatud hindamiskriteeriumide alusel.

Hindamistulemuste põhjal moodustab PRIA tegevuskavade paremusjärjestuse, arvestades prioriteetseid tegevusvaldkondi (hindamine toimub valdkonnapõhiselt, iga valdkonna parim saab toetuse).

PRIA teeb tegevuskava osalise või täieliku heakskiitmise otsuse või heaks kiitmata jätmise otsuse 100 tööpäeva jooksul tegevuskava esitamise tähtpäevast arvates, 10. märtsiks 2016.

Klaster viib tegevuskava ellu, levitab innovatsioonitegevuste tulemusi ning esitab PRIA-le tegevuskava vahe- ja lõpparuanded, tõendavad dokumendid või innovatsioonitegevuste puhul eelarve ja lõppeesmärgi hindamise aruande. (meetme määrus §14).

Klastri üldtegevuskulud hüvitatakse kuludokumentide alusel, välja arvatud kaudsed kulud, mis hüvitatakse ühtse määra alusel arvestatuna kuni 15 protsenti üldtegevuste abikõlblikest otsestest personalikuludest. Infopäeval ja konverentsil osaleja toetuse määra maksumus hüvitatakse standardiseeritud ühikuhinna alusel. Innovatsioonitegevuse kulud hüvitatakse ühekordse maksena.

Toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja üksnes juhul, kui klaster on tegevuskava tegevused nõuetekohaselt ellu viinud.

PRIA teeb klastri esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda klastri arvelduskontole kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest arvates, kuid hiljemalt 1. juuliks 2023.

Tagasi algusse...

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab Tartu keskusest Tähe 4, infotelefonil 737 7678, e-postiga info [at] pria [dot] ee

Tagasi algusse...