Tera- ja kaunvilja kasvatamise otsetoetus 2023

EAGF ÜPP SK 2023-2027

Tutvustus

Tera- ja kaunvilja kasvatamise otsetoetus on vabatahtliku tootmiskohustusega seotud toetus sektorile, mis on oluline sotsiaalmajanduslikel või keskkonnaga seotud põhjustel. Toetuse eesmärk on vähendada majandusliku jätkusuutlikkuse erinevusi suuremate ja väiksemate tootjate vahel ning maandada põllumajandustootjate tootmisriske, sealhulgas nii turu- kui ilmastikuriske. Kõikidel tera- ja kaunviljakasvatajatel, kes kasvatavad toetusõiguslikke tera- ja kaunviljakultuure vähemalt viiel hektaril, on võimalik taotleda toetust kuni 100 hektari tera- ja kaunviljakultuuride kasvatamise eest.

2023. aasta taotlusvooru eelarve on 5 038 422 eurot.

Toetust saab taotleda 10. maist 15. juunini 2023. a. Taotlusi saab esitada e-PRIAs. e-PRIA kasutamiseks on vaja ID-kaarti koos kehtivate sertifikaatide ja PIN koodidega või mobiil-IDd.

e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreerida ennast PRIA kliendiks toetuse taotlejana. Kliendiks registreerimise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Pärast andmete kandmist põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse on võimalik e-PRIAs soovitud toimingutega jätkata.

Esindusõigusi ja volitusi e-PRIA teenuste kasutamiseks saab anda jaotusest „Esindusõigused ja volitused“. Kui taotlejal ei ole võimalik e-PRIAs digitaalselt volitusi anda, siis saab esindajat määrata ka vastava volikirjaga. Täiendavat infot saate lugeda PRIA kodulehelt.

Taotlusvormi leiate e-PRIAs valides jaotuse „Taotlemine“ ning klõpsates nupul „Esita toetustaotlus“. Avanevast rippmenüüst valige „Pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlus“.

2023. aastal rakendab PRIA kõikide strateegiakava (ÜPP SK 2023–2027) alusel antavate pindalapõhiste toetuste menetlemisel pinnaseiresüsteemi.

Tingimused

Toetuse saamise nõuded:

 • Tera- ja kaunvilja kasvatamise otsetoetust saab taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline või juriidiline isik või juriidilise isiku staatuseta isikute ühendus, kes tegeleb põllumajandusliku tegevusega ja vastab aktiivse põllumajandustootja nõuetele.
 • Taotleja peab täitma oma põllumajanduslikus tegevuses ja kogu põllumajandusliku majapidamise maal toetuse saamise tingimuslikkuse nõudeid.
 • Toetust võib taotleda põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada taotluse esitamise aasta 15. juuni seisuga.
 • TVK toetust saab taotleda, kui toetusõiguslikke tera- ja kaunviljakultuure kasvatatakse vähemalt 5 hektaril, toetust antakse esimesest hektarist alates ning maksimaalselt 100 hektari tera- ja kaunviljakultuuride kasvatamise eest.
 • Põllu miinimum pindala on 0,30 ha. Üheks põlluks loetakse ka samal põllumassiivil kõrvuti asuvad alla 0,30 ha toetusõiguslike kultuuridega põllud, kui need vastavad TVK toetuse nõuetele ja moodustavad kokku vähemalt 0,30 ha.
 • Segukultuuridele (teraviljade segu, segavili/segatis ja kaunviljade segu) taotlemisel loetakse põllud toetusõiguslikeks, kui kõik täpsustatud kultuurid on TVK toetusõiguslikud.
 • Kui taotleja eelmise kalendriaasta otsetoetuste summa oli kokku kuni 5000,00 eurot, loetakse taotleja aktiivseks tootjaks.
 • Kui taotleja eelmise kalendriaasta otsetoetuste summa oli kokku 5000,01 eurot või rohkem, loetakse taotleja aktiivseks tootjaks, kui ta vastab vähemalt ühele järgnevatest tingimustest:
 1. taotluse esitamise kalendriaastal on tema kasutuses vähemalt üks hektar põllumaad. See tähendab, et taotleja pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlusel on märgitud vähemalt 1 ha põllumaad (P ja M maakasutusega põllud), sõltumata toetuste taotlemisest või on kontrolli käigus tehtud kindlaks vähemalt 1 ha põllumaad (P ja M maakasutusega põllud). Nõue peab olema täidetud taotluse esitamise hetkest ning kuni otsuse tegemiseni;
 2. taotleja nimel on põllumajandusloomade registri andmetel vähemalt ühele loomühikule vastaval hulgal põllumajandusloomi või üks mesilaspere. Nõue peab olema täidetud taotluse esitamise hetkest ning kuni otsuse tegemiseni;
 3. taotleja kasutuses oleva põllumajandusmaa karjatamiseks ja harimiseks sobilikus seisukorras hoidmise kulu on taotluse esitamise aastal vähemalt 60 eurot hektari kohta.
 • Kui taotlejale ei määratud või ta ei taotlenud eelmisel kalendriaastal otsetoetuseid, tuleb aktiivseks tootjaks olemist tõendada vähemalt ühe eelpool toodud punkti 1.-3. kohaselt.

 

Loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid on loomarühmade kaupa järgmised:

 1. üle 24 kuu vanune veis, sealhulgas ammlehm – 1,0 loomühik;
 2. 6–24 kuu vanune veis – 0,6 loomühikut;
 3. kuni kuue kuu vanune veis – 0,2 loomühikut;
 4. üle kuue kuu vanune lammas või kits – 0,15 loomühikut;
 5. kuni kuue kuu vanune lammas või kits – 0,05 loomühikut;
 6. hobune – üks loomühik;
 7. üle 12 kuu vanune muu hobuslane – 0,8 loomühikut;
 8. kuni 12 kuu vanune muu hobuslane – 0,35 loomühikut;
 9. alpaka – 0,8 loomühikut;
 10. siga – 0,34 loomühikut;
 11. munakana – 0,014 loomühikut;
 12. broiler – 0,007 loomühikut;
 13. vutt, kääbuskana – 0,004 loomühikut;
 14. jaanalind, emu, nandu – 0,35 loomühikut;
 15. muu kodulind, nagu part, faasan, hani, kalkun, ja väikeloom, nagu küülik, mink, tuhkur, naarits, nutria, tšintšilja – 0,03 loomühikut.
 • kaer (Avena L.);
 • mais (Zea L.);
 • rukis (Secale L.);
 • sorgo (Sorgum Moench);
 • speltanisu (Triticum spelta L.);
 • suvinisu (Triticum L.);
 • suvioder (Hordeum L.);
 • suvitritikale (Triticosecale Wittm. ex A. Camus);
 • talinisu (Triticum L.);
 • talioder (Hordeum L.);
 • talitritikale (Triticosecale Wittm. ex A. Camus);
 • tatar (Fagopyrum Mill.);
 • teraviljade segu;
 • kikerhernes (Cicer L.);
 • lääts (Lens Mill., nom. cons.); 
 • maguslupiin (Lupinus L.);
 • põldhernes (Pisum sativum subsp. sativum var. Sativum);
 • põld-hiirehernes (Vicia villosa Roth); 
 • põlduba (Vicia faba L.);
 • suvivikk (Vicia sativa L.);
 • segavili/segatis;
 • kaunviljade segu.

 

Toetusõigusliku põllumajandusmaa määratlemisel lähtutakse maaeluministri 20. detsembri 2022. a määrusest nr 67 „Põllumassiivi kaardi koostamise, põllumassiivi toetusõigusliku pindala määramise ja põllumassiivi kasutamise kohta andmete esitamise tingimused ja kord”.

TVK toetuse tingimused on sätestatud maaeluministri 21.12.2022. a määruses nr 72 “Tera- ja kaunviljade kasvatamise otsetoetus, puu- ja köögivilja ning marjakultuuride kasvatamise otsetoetus ning seemnekartuli kasvatamise otsetoetus”. 

Nõuded on selgitatud ka juhendis „Abiks taotlejale“.

Toetuse määramine

PRIA kehtestab tera- ja kaunvilja kasvatamise otsetoetuse ühikumäära 1. detsembriks 2023. a.

PRIA teeb taotluse täieliku või osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 10. detsembriks 2023. a. Toetus makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks 2024. a.

Füüsilistele isikutele makstavast toetusest peetakse kinni üksikisiku tulumaks.