Seemnekartuli kasvatamise otsetoetus 2023

EAGF ÜPP SK 2023-2027

Tutvustus

Sertifitseeritud seemnekartuli kasvatamise toetamine elavdab Eestis seemnekartuli kasvatamist ja tagab seeläbi toidujulgeoleku ning kvaliteetse sisendi kartulikasvatusele. Toetatakse sertifitseeritud seemnekartuli kasvatajaid ning toetust antakse kasvatatava sertifitseeritud seemnekartuli kasvupinna eest.

2023. aasta taotlusvooru eelarve on 76 780 eurot.

Toetust saab taotleda 10. maist 15. juunini 2023. a. Taotlusi saab esitada e-PRIAs. e-PRIA kasutamiseks on vaja ID-kaarti koos kehtivate sertifikaatide ja PIN koodidega või mobiil-IDd.

e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreerida ennast PRIA kliendiks toetuse taotlejana. Kliendiks registreerimise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Pärast andmete kandmist põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse on võimalik e-PRIAs soovitud toimingutega jätkata.

Esindusõigusi ja volitusi e-PRIA teenuste kasutamiseks saab anda jaotusest „Esindusõigused ja volitused“. Kui taotlejal ei ole võimalik e-PRIAs digitaalselt volitusi anda, siis saab esindajat määrata ka vastava volikirjaga. Täiendavat infot saate lugeda PRIA kodulehelt.

Taotlusvormi leiate e-PRIAs valides jaotuse „Taotlemine“ ning klõpsates nupul „Esita toetustaotlus“. Avanevast rippmenüüst valige „Pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlus“.

2023. aastal rakendab PRIA kõikide strateegiakava (ÜPP SK 2023–2027) alusel antavate pindalapõhiste toetuste menetlemisel pinnaseiresüsteemi.

Tingimused

Seemnekartuli otsetoetust antakse sertifitseeritud seemnekartuli kasvatamise eest 1-aastase kohustuseperioodi jooksul.

Toetuse saamise nõuded

 • Toetust võib taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kes vastab aktiivse põllumajandustootja nõuetele.
 • Sertifitseeritud seemnekartulit peab kasvatama minimaalselt 0,30 hektaril, kuid kokku peab kasvatajal kasutuses olema vähemalt 1 ha põllumajandusmaad. Üheks põlluks loetakse ka samal põllumassiivil kõrvuti asuvad alla 0,30 ha toetusõiguslikud põllud, kui need vastavad SKT toetuse nõuetele ja moodustavad kokku vähemalt 0,30 ha.
 • Sertifitseeritud seemnekartuli põllul peab olema sertifitseerimata kartuli kasvatamisest möödunud vähemalt 2 aastat.
 • Seemnekartuli sertifitseerimist korraldab ja nõuetele vastavust kontrollib  Põllumajandus- ja Toiduameti (edaspidi PTA) taimetervise ja paljundusmaterjali osakond.
 • Taotleja peab täitma oma põllumajanduslikus tegevuses ja kogu põllumajandusliku majapidamise maal tingimuslikkuse nõudeid kogu taotluse esitamise kalendriaasta vältel.
 • Põldudel tehtud tööd peavad olema kantud põlluraamatusse.
 • Kui taotleja eelmise kalendriaasta otsetoetuste summa oli kokku kuni 5000,00 eurot, loetakse taotleja aktiivseks tootjaks.
 • Kui taotleja eelmise kalendriaasta otsetoetuste summa oli kokku 5000,01 eurot või rohkem, loetakse taotleja aktiivseks tootjaks, kui ta vastab vähemalt ühele järgnevatest tingimustest:
 1. taotluse esitamise kalendriaastal on tema kasutuses vähemalt üks hektar põllumaad. See tähendab, et taotleja pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlusel on märgitud vähemalt 1 ha põllumaad (P ja M maakasutusega põllud), sõltumata toetuste taotlemisest või on kontrolli käigus tehtud kindlaks vähemalt 1 ha põllumaad (P ja M maakasutusega põllud). Nõue peab olema täidetud taotluse esitamise hetkest ning kuni otsuse tegemiseni;
 2. taotleja nimel on põllumajandusloomade registri andmetel vähemalt ühele loomühikule vastaval hulgal põllumajandusloomi või üks mesilaspere. Nõue peab olema täidetud taotluse esitamise hetkest ning kuni otsuse tegemiseni;
 3. taotleja kasutuses oleva põllumajandusmaa karjatamiseks ja harimiseks sobilikus seisukorras hoidmise kulu on taotluse esitamise aastal vähemalt 60 eurot hektari kohta.
 • Kui taotlejale ei määratud või ta ei taotlenud eelmisel kalendriaastal otsetoetuseid, tuleb aktiivseks tootjaks olemist tõendada vähemalt ühe eelpool toodud punkti 1.-3. kohaselt.

Loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid on loomarühmade kaupa järgmised:

 1. üle 24 kuu vanune veis, sealhulgas ammlehm – 1,0 loomühik;
 2. 6–24 kuu vanune veis – 0,6 loomühikut;
 3. kuni kuue kuu vanune veis – 0,2 loomühikut;
 4. üle kuue kuu vanune lammas või kits – 0,15 loomühikut;
 5. kuni kuue kuu vanune lammas või kits – 0,05 loomühikut;
 6. hobune – üks loomühik;
 7. üle 12 kuu vanune muu hobuslane – 0,8 loomühikut;
 8. kuni 12 kuu vanune muu hobuslane – 0,35 loomühikut;
 9. alpaka – 0,8 loomühikut;
 10. siga – 0,34 loomühikut;
 11. munakana – 0,014 loomühikut;
 12. broiler – 0,007 loomühikut;
 13. vutt, kääbuskana – 0,004 loomühikut;
 14. jaanalind, emu, nandu – 0,35 loomühikut;
 15. muu kodulind, nagu part, faasan, hani, kalkun, ja väikeloom, nagu küülik, mink, tuhkur, naarits, nutria, tšintšilja – 0,03 loomühikut.

Seemnekartuli sertifitseerimist korraldab PTA. Sertifitseerimise käigus esitatakse Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu järgmised taotlused ja andmed:

 1. Taotlus mullaproovide võtmiseks (kartuli-kiduussi kontrolliks). Taotlus esitatakse enne seemnekartuli mahapanekut.
 2. Andmed tunnustamiseks esitatavate seemnekartuli põldude kohta (põldtunnustamisel taimede liigiehtsust ja -puhtust ning seemnekartuli kvaliteeti vähendavate taimekahjustajate leviku kontrolliks). Andmed esitatakse jooksva aasta 15. juuniks. 
 3. Taotlus seemnekartuli kvaliteedi kontrolliks (seemnekartuli kvaliteeti vähendavate taimekahjustajate ja muude kahjustuste kontrolliks). Taotlus esitatakse enne seemnekartuli partii turustamist. Taotluse esitamisel tasutakse riigilõiv.
 4. Taotlus sertifitseeritud seemnekartuli partiile etikettide väljastamiseks (sertifitseeritud seemnekartuli partii pakendamiseks ja märgistamiseks).             

Rohkem infot leiab PTA kodulehelt.                                                                                                                                          

 

Toetusõigusliku põllumajandusmaa määratlemisel lähtutakse maaeluministri 20. detsembri 2022. a määrusest nr 67 „Põllumassiivi kaardi koostamise, põllumassiivi toetusõigusliku pindala määramise ja põllumassiivi kasutamise kohta andmete esitamise tingimused ja kord”.

SKT toetuse tingimused on sätestatud maaeluministri 21.12.2022. a määruses nr 72 “Tera- ja kaunviljade kasvatamise otsetoetus, puu- ja köögivilja ning marjakultuuride kasvatamise otsetoetus ning seemnekartuli kasvatamise otsetoetus”.

Nõuded on selgitatud ka juhendis „Abiks taotlejale“.

Toetuse määramine

PRIA kehtestab seemnekartuli kasvatamise otsetoetuse ühikumäära 1. juuniks 2024. a.

PRIA teeb taotluse täieliku või osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 10. juuniks 2024. a. Toetus makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks 2024. a.

Füüsilisele isikule makstavast toetusest peetakse kinni üksikisiku tulumaks.