Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus 2022

EAGF

Alates 2022. aastast võetakse pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlusi vastu uues e-PRIAs!

Tutvustus

Toetuse eesmärgiks on suurendada avamaaköögiviljade ning puu- ja köögiviljade kasvupinda, suurendada kogutoodangut ning parandada puu- ja köögiviljasektori konkurentsivõimet. Lisaks aitab toetus tasustada kasutatavat tööjõudu ja sellega soovitakse panustada maapiirkondade tööhõivesse.

Toetust saab taotleda 2.-23. maini 2022. a. 

Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood on 24. maist kuni 17. juunini 2022. a.

Seoses COVID-19 viiruse jätkuva levikuga ei rakendata erandkorras 2022. aastal toetuste vähendamist pindalatoetuse taotluse esitamise eest hilinenud taotluste vastuvõtmise perioodil.

Pärast 17. juunit esitatud taotlusi menetlusse ei võeta. Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 17. juunini 2022. a. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

Alates 2022. aastast võetakse pindalatoetuste taotlusi vastu uues e-PRIAs aadressil https://epria.pria.ee/login/#/login.  
 
Taotluse esitamiseks tuleb esmalt e-PRIAsse sisse logida ning valida esindatav, kelle eest soovite taotlust esitada. Teenuse leiate kui valite menüüst „Taotlemine“, seejärel vajutage nuppu „Esita toetustaotlus“ ja valige avanevast rippmenüüst meede „Pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlus“. Taotlusvormi avamiseks vajutage nuppu „Alusta esitamist“.

e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA  kodulehel.

Täpsemat infot toetuste kohta saab lugeda juhendist "Abiks taotlejale".

Tingimused

Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetust (PKV) saab taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline või juriidiline isik või juriidilise isiku staatuseta isikute ühendus, kes harib maad õiguslikul alusel, st on maa omanik või omab kehtivat rendilepingut taotluse esitamise aasta 17. juuni seisuga.

Põld, millele toetust taotletakse, peab asuma põllumassiivil, mis on kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.

Toetust saab taotleda põllumajandusmaa kohta, kus kasvatatakse toetusõiguslikke põllumajanduskultuure vähemalt 1,00 hektaril.

Põllu pindala peab olema vähemalt 0,30 ha. Üheks põlluks loetakse ka samal põllumassiivil kõrvuti asuvad alla 0,30 ha toetusõiguslike kultuuridega põllud, kui need vastavad PKV toetuse nõuetele ja kokku moodustavad vähemalt 0,30 ha.

Põldudel tehtud tööd peavad olema kantud põlluraamatusse.

Taotleja peab täitma nõuetele vastavuse süsteemi nõudeid terves oma põllumajanduslikus majapidamises.

Viljapuude ja marjapõõsaste võrad peavad olema hooldatud, võraaluste ja reavahede hooldamisel  on lubatud niide ja hekseldatud rohi maha jätta. Sama kehtib ka juhul, kui viljapuud ühel aastal saaki ei anna, aga on tuvastatav, et maad, millel viljapuud kasvavad, kasutatakse põllumajanduslikuks tootmistegevuseks (vastab allpool toodud istutustihedusele ning võrad on kärbitud ja hooldatud).

PKV taotlemisel loetakse kultuuride „köögivili väikestel pindadel“ ja „viljapuu ja -marjaaiad väikestel pindadel“ põllud toetusõiguslikeks, kui kõik täpsustatud kultuurid on PKV toetusõiguslikud.

1) porgand (Daucus L.);
2) punapeet (söögipeet) (Beta vulgaris L.);
3) kaalikas (Brassica napus L.);
4) harilik sibul (söögisibul) (Allium cepa L.);
5) kurk (Cucumis sativus L.);
6) valge peakapsas (Brassica oleracea var. capitata f. alba DC.);
7) lillkapsas (Brassica oleracea var. botrytis L.);
8) spargelkapsas (brokoli) (Brassica oleracea var. italica Plenck);
9) nuikapsas (koolrabi) (Brassica oleracea var. gongylodes L.);
10) lehtkapsas (Brassica oleracea var. acephala );
11) rooskapsas (brüsseli kapsas) (Brassica oleracea var. gemmifera DC.);
12) hiina kapsas (hiina lehtnaeris) (Brassica rapa subsp. chinensis (L.) Hanelt);
13) õunapuu (Malus Mill.);
14) pirnipuu (Pyrus communis L.);
15) hapu kirsipuu (Prunus cerasus L.), sealhulgas murelipuu (Prunus cerasus L. var. Austera L.);
16) magus kirsipuu (Prunus avium L.);
17) ploomipuu (Prunus domestica L.);
18) kreegipuu (Prunus domestica var. insititia);
19) haraline ploomipuu (alõtša) (Prunus cerasifera Ehrh.);
20) punane sõstar (Ribes rubrum L.);
21) valge sõstar (Ribes rubrum f. leucocarpum hort.);
22) must sõstar (Ribes nigrum L.);
23) karusmari (Ribes uva-crispa L.);
24) vaarikas (Rubus idaeus L.).

1) õunapuu tugeva kasvuga alusel, pirnipuu – 100 istikut hektari kohta;

2) õunapuu keskmise kasvuga alusel – 300 istikut hektari kohta;

3) õunapuu nõrga kasvuga alusel – 500 istikut hektari kohta;

4) ploomipuu, kirsipuu, murelipuu, kreegipuu, haraline ploomipuu (alõtša) – 270 istikut hektari kohta;

5) sõstar, karusmari – 2000 istikut hektari kohta;

6) vaarikas – 3000 istikut hektari kohta.

 

Puukoolides istikutena kasvatatavad kultuurid ei ole toetusõiguslikud.

Toetust ei või taotleda põllumajandusmaa kohta, millel kasvatatakse põllumajanduskultuure kitsede ja lammaste lisasöötmiseks MAK 2014–2020 alusel antava loomade heaolu toetuse saamiseks.

Toetuse menetlemise aluseks on maaeluministri 20.04.2015. a. määrus nr 33 “Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus”. Nõuded on selgitatud ka juhendis „Abiks taotlejale“.

Toetuse määramine

PRIA kehtestab puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetuse ühikumäära 1. detsembriks 2022. a

Toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab PRIA 10. detsembriks 2022. a, arvestades kontrollide tulemusi. Toetus makstakse välja hiljemalt 30. juuniks 2023. a.

Füüsilistele isikutele makstavast toetusest peetakse kinni üksikisiku tulumaks.

Euroopa Parlament ja Euroopa Nõukogu tegid 2022. aastal otsuse, et 2022. aasta otsetoetustele finantsdistsipliini ei rakendata.

2021. aastal kriisireservi kogutud summa makstakse taotlejatele tagasi eraldi otsusega 2023. aastal.