Ohustatud tõugu looma pidamise toetus 2023

EAFRD ÜPP SK 2023-2027

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond

Tutvustus

Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse (edaspidi OTL) eesmärk on tagada kultuuripärandi ja geneetilise mitmekesisuse hoidmise seisukohast oluliste ja ohustatuks loetud kohalike tõugude säilimine. Lisaks on oluline toetada ohustatud loomatõugude kasvatamist laialdasemalt põllumajandustootmise ühe osana, mitte hoida neid ainult säilitamise eesmärgil.

Ohustatud loomatõud antud toetuse raames on eesti maatõugu veis, kihnu maalammas, eesti tõugu hobune, tori tõugu hobune, eesti raskeveo tõugu hobune ja eesti tõugu vutt.

2023. aasta taotlusvooru eelarve on 1 734 815 €.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamiseks vajaminev summa ületab taotlemise aastaks määratud eelarvet, on PRIAl õigus määrusega sätestatud toetuse määrasid vähendada.

Toetust saab taotleda 10. maist 15. juunini 2023. a. Taotlusi saab esitada e-PRIAs. e-PRIA kasutamiseks on vaja ID-kaarti koos kehtivate sertifikaatide ja PIN koodidega või mobiil-IDd.

e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Taotlusvormi leiate e-PRIAs valides jaotuse „Taotlemine“ ning klõpsates nupul „Esita toetustaotlus“. Avanevast rippmenüüst valige „Pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlus“.

Esindusõigusi ja volitusi e-PRIA teenuste kasutamiseks saab anda jaotusest „Esindusõigused ja volitused“. Kui taotlejal ei ole võimalik e-PRIAs digitaalselt volitusi anda, siis saab esindajat määrata ka vastava volituskirjaga. Täiendavat infot saate lugeda PRIA kodulehelt.

Tingimused

Põhitoetust antakse ohustatud tõugu looma pidamise eest viie järjestikuse kalendriaasta jooksul.

Lisatoetust antakse põhitoetust saava ning lisatingimustele vastava ohustatud tõugu looma pidamise eest kohustuseperioodi ühe kalendriaasta jooksul.

Toetuse saamise nõuded:

 • Taotleja täidab oma põllumajanduslikus tegevuses ja kogu põllumajandusliku majapidamise maal toetuse saamise tingimuslikkuse nõudeid.
 • Taotleja täidab ohustatud tõugu looma pidamise toetuse toetusõiguslikkuse nõudeid.
 • Nõudeid tuleb täita kogu kohustuseperioodi jooksul.

Toetusõiguslikkuse nõuded:

Nõuded taotlejale:

 • Toetust antakse taotlejale, kes vastutab looma või lindude pidamise eest.
 • Iga ohustatud tõu kohta võetakse eraldi kohustus.
 • Taotleja peab igal kohustuseaastal pidama vähemalt 1 hobust või 1 veist või 1 lammast või keskmiselt vähemalt 350 eesti vutti.
 • Toetust ei anta taotlejale, kellele antakse arengukava alusel ohustatud tõugu looma pidamise toetust.

Toetust saab taotleda järgnevate tõugude kohta, keda taotleja peab kohustuseaasta kestel:

Eesti tõugu hobuse pidamise eest põhitoetuse taotlemisel peab hobune vastama järgnevatele tingimustele:

 1. on sündinud enne kohustuseaastat või on looma asendamise korral vähemalt kuue kuu vanune asendusloom;
 2. on tõuraamatu põhiossa registreeritud või sinna kantud;
 3. on kantud nõuetekohaselt põllumajandusloomade registrisse ning peetakse põllumajandusloomade registris registreeritud tegevuskohas;
 4. on nõuetekohaselt identifitseeritud.

Eesti tõugu hobuse pidamise eest lisatoetuse andmisel võetakse lisaks eelnevale arvesse:

 1. kohustuseaastale vahetult eelnenud kalendriaastal puhtatõulise järglase andnud eesti hobuse mära, kui varss on nõuetekohaselt identifitseeritud ja andmed tema kohta on kantud nõuetekohaselt põllumajandusloomade registrisse, varsa põlvnemine on mõlema vanemlooma osas geneetiliselt kontrollitud ning varss on registreeritud tõuraamatu põhiosas;
 2. kohustuseaastale vahetult eelnenud kalendriaastal puhtatõulise järglase andnud ja enne kohustuseaastat jõudluskontrollis olnud eesti hobuse täkk, kui täku põlvnemine on mõlema vanemlooma osas geneetiliselt kontrollitud, varss on nõuetekohaselt identifitseeritud ja andmed tema kohta on nõuetekohaselt põllumajandusloomade registrisse kantud ning varss on registreeritud tõuraamatu põhiosas;
 3. eesti hobuse tõuraamatu põhiossa kantud noortäkk, kes on sündinud kohustuseaastale eelnenud kolme kalendriaasta jooksul ega ole järglast andnud.

Hobuslaste andmed on jälgitavad hobuslaste registris. Registrist on võimalik vaadata ka hobuse geneetilise ekspertiisi andmeid. Mõlema vanemlooma osas geneetiliselt kontrollitud põlvnemist tähistab alajaotuses „Geneetiline ekspertiis“ veerus „Liik“ kirje „Põlvnemine“.

Eesti raskeveo tõugu hobuse pidamise eest põhitoetuse taotlemisel peab hobune vastama järgnevatele tingimustele:

 1. on sündinud enne kohustuseaastat või on looma asendamise korral vähemalt kuue kuu vanune asendusloom;
 2. on tõuraamatu põhiossa registreeritud või sinna kantud või on tõuraamatu lisaossa A registreeritud ning vastab aretusprogrammis ettenähtud nõuetele;
 3. on kantud nõuetekohaselt põllumajandusloomade registrisse ning peetakse põllumajandusloomade registris registreeritud tegevuskohas;
 4. on nõuetekohaselt identifitseeritud.

Eesti raskeveo tõugu hobuse pidamise eest lisatoetuse andmisel võetakse lisaks eelnevale arvesse:

 1. kohustuseaastale vahetult eelnenud kalendriaastal puhtatõulise järglase andnud eesti raskeveohobuse mära, kui varss on nõuetekohaselt identifitseeritud ja andmed tema kohta on kantud nõuetekohaselt põllumajandusloomade registrisse, varsa põlvnemine on mõlema vanemlooma osas geneetiliselt kontrollitud ning varss on registreeritud tõuraamatu põhiosas;
 2. kohustuseaastale vahetult eelnenud kalendriaastal järglase andnud tõuraamatu põhiossa kantud eesti raskeveohobuse mära, kui varss on nõuetekohaselt identifitseeritud ja andmed tema kohta on kantud nõuetekohaselt põllumajandusloomade registrisse, varsa põlvnemine on mõlema vanemlooma osas geneetiliselt kontrollitud ning varss on saadud põllumajandusloomade aretuse seaduse § 3 lõike 5 kohase aretusprogrammi alusel ja registreeritud tõuraamatu lisaosas A;
 3. kohustuseaastale vahetult eelnenud kalendriaastal puhtatõulise järglase andnud ja enne kohustuseaastat jõudluskontrollis olnud eesti raskeveohobuse täkk, kui täku põlvnemine on mõlema vanemlooma osas geneetiliselt kontrollitud, varss on nõuetekohaselt identifitseeritud ja andmed tema kohta on nõuetekohaselt põllumajandusloomade registrisse kantud ning varss on registreeritud tõuraamatu põhiosas;
 4. kohustuseaastale vahetult eelnenud kalendriaastal järglase andnud ja enne kohustuseaastat jõudluskontrollis olnud tõuraamatu põhiossa kantud eesti raskeveohobuse täkk, kui täku põlvnemine on mõlema vanemlooma osas geneetiliselt kontrollitud ning varss on saadud põllumajandusloomade aretuse seaduse § 3 lõike 5 kohase aretusprogrammi alusel, nõuetekohaselt identifitseeritud ja andmed tema kohta on kantud nõuetekohaselt põllumajandusloomade registrisse ning varss on registreeritud tõuraamatu lisaosas A;
 5. eesti raskeveohobuse tõuraamatu põhiossa kantud noortäkk, kes on sündinud kohustuseaastale eelnenud kolme kalendriaasta jooksul ega ole järglast andnud.

Hobuslaste andmed on jälgitavad hobuslaste registris. Registrist on võimalik vaadata ka hobuse geneetilise ekspertiisi andmeid. Mõlema vanemlooma osas geneetiliselt kontrollitud põlvnemist tähistab alajaotuses „Geneetiline ekspertiis“ veerus „Liik“ kirje „Põlvnemine“.

Tori hobuse universaalsuuna alampopulatsiooni või vana-tori suuna alampopulatsiooni hobuste pidamise eest põhitoetuse taotlemisel peab hobune vastama järgnevatele tingimustele:

 1. on sündinud enne kohustuseaastat või on looma asendamise korral vähemalt kuue kuu vanune asendusloom;
 2. on tõuraamatu põhiossa registreeritud või sinna kantud;
 3. on kantud nõuetekohaselt põllumajandusloomade registrisse ning peetakse põllumajandusloomade registris registreeritud tegevuskohas;
 4. on nõuetekohaselt identifitseeritud.

Tori hobuse universaalsuuna alampopulatsiooni või vana-tori suuna alampopulatsiooni hobuste pidamise eest lisatoetuse andmisel võetakse lisaks eelnevale arvesse:

 1. kohustuseaastale vahetult eelnenud kalendriaastal puhtatõulise järglase andnud tori hobuse universaalsuuna hobuste alampopulatsiooni või tori hobuse vana-tori suuna hobuste alampopulatsiooni mära, kui varss on nõuetekohaselt identifitseeritud ja andmed tema kohta on kantud nõuetekohaselt põllumajandusloomade registrisse, varsa põlvnemine on mõlema vanemlooma osas geneetiliselt kontrollitud ning varss on registreeritud tõuraamatu põhiosas;
 2. kohustuseaastale vahetult eelnenud kalendriaastal puhtatõulise järglase andnud ja enne kohustuseaastat jõudluskontrollis olnud tori hobuse universaalsuuna hobuste alampopulatsiooni või tori hobuse vana-tori suuna hobuste alampopulatsiooni täkk, kui täku põlvnemine on mõlema vanemlooma osas geneetiliselt kontrollitud, varss on nõuetekohaselt identifitseeritud ja andmed tema kohta on nõuetekohaselt põllumajandusloomade registrisse kantud ning varss on registreeritud tõuraamatu põhiosas;
 3. tori hobuse universaalsuuna hobuste alampopulatsiooni või tori hobuse vana-tori suuna hobuste alampopulatsiooni tõuraamatu põhiossa kantud noortäkk, kes on sündinud kohustuseaastale eelnenud kolme kalendriaasta jooksul ega ole järglast andnud.

Hobuslaste andmed on jälgitavad hobuslaste registris. Registrist on võimalik vaadata ka hobuse geneetilise ekspertiisi andmeid. Mõlema vanemlooma osas geneetiliselt kontrollitud põlvnemist tähistab alajaotuses „Geneetiline ekspertiis“ veerus „Liik“ kirje „Põlvnemine“.

Eesti maatõugu veise pidamise eest põhitoetuse taotlemisel peab veis vastama järgnevatele tingimustele:

 1. on sündinud enne kohustuseaastat või on looma asendamise korral vähemalt kuue kuu vanune asendusloom;
 2. on tõuraamatu põhiossa kantud;
 3. mõlemad vanemad ja vanavanemad on kantud eesti maatõugu veiste tõuraamatusse;
 4. on kantud nõuetekohaselt põllumajandusloomade registrisse ning peetakse põllumajandusloomade registris registreeritud tegevuskohas;
 5. on nõuetekohaselt identifitseeritud.

Eesti maatõugu veise pidamise eest lisatoetuse andmisel võetakse lisaks eelnevale arvesse:

 1. eesti maatõugu lehm, kes on kohustuseaastale vahetult eelnenud kalendriaastal andnud tõendatud põlvnemisega puhtatõulise järglase, vasikas on elussündinud, nõuetekohaselt identifitseeritud ja andmed tema kohta on kantud nõuetekohaselt põllumajandusloomade registrisse või esitatud jõudluskontrolli läbiviijale;
 2. tõuraamatusse kantud eesti maatõugu pull;
 3. eesti maatõugu lehmmullikas, kes on sündinud kohustuseaastale eelnenud kolme kalendriaasta jooksul;
 4. eesti maatõugu lehm, kelle suhtes tehakse kohustuseaastal jõudluskontrolli.

Eesti vuti pidamise eest toetuse taotlemisel peavad olema täidetud järgnevad tingimused:

 1. 1. maist 2022. a kuni 30. aprillini 2023. a on majapidamises peetud keskmiselt vähemalt 350 tõutunnistusega või tõendatud päritoluga eesti vutti;
 2. majapidamises viiakse kohustuse võtmise aastale eelnenud kalendriaastal ning igal kohustuseaastal läbi munajõudluse kontroll Eesti Linnukasvatajate Seltsi koostatud „Eesti vuttide jõudluskontrolli eeskiri“ või mõne teise Eesti vuttide jõudluskontrolli tegemiseks tegevusloa saanud ühingu eeskirja kohaselt;
 3. vuttide kohta peab pidama arvestust vähemalt kohustuseperioodi lõpuni.

Taotlejale, kes alustab vuttide jõudluskontrolliga 2023. aastal, antakse 2023. aastal toetust kohustuseaasta 1. jaanuarist kuni 15. juunini peetud toetusõiguslike vuttide keskmise arvu alusel. Sellisel juhul ei pea taotleja jõudluskontrolli läbi viima kohustuseaastale eelnenud aastal.

Kihnu maalamba pidamise eest põhitoetuse taotlemisel peab lammas vastama järgnevatele tingimustele:

 1. on sündinud enne kohustuseaastat või on looma asendamise korral vähemalt kuue kuu vanune asendusloom;
 2. on tõuraamatu põhiossa registreeritud või sinna kantud;
 3. on kantud nõuetekohaselt põllumajandusloomade registrisse ning peetakse põllumajandusloomade registris registreeritud tegevuskohas;
 4. on nõuetekohaselt identifitseeritud.

Kihnu maalamba pidamise eest lisatoetuse andmisel võetakse lisaks eelnevale arvesse:

 1. peatõuraamatusse kantud kihnu maalamba jäär;
 2. kihnu maalammas, kelle suhtes tehakse kohustuseaastal jõudluskontrolli.

 

Loomade identifitseerimise nõuded on sätestatud maaeluministri 25.11.2021. a määruses nr 74.

OTL toetuse tingimused on sätestatud maaeluministri 23.12.2022. a määrusega nr 82 „Perioodi 2023-2027 ohustatud tõugu looma pidamise toetus“.

Kohustused

OTL toetuse 5-aastase kohustuse puhul tuleb nõudeid täita viiel järjestikusel kalendriaastal ning kohustuse jätkamist tuleb kinnitada igal aastal OTL toetuse taotlemisega.

Oma kohustuste andmeid saate vaadata e-PRIA menüüpunktis „Pindalateenused“ valides  „Pindalatoetuste lisateenused“.

Võetud kohustuse suurendamisele ei ole seatud piiranguid. Kohustust saab suurendada pindala- ja loomapõhiste toetuste taotluse esitamiseks ettenähtud tähtaja jooksul.

Võetud kohustuse vähendamine on lubatud kogu kohustuseperioodi jooksul tingimusel, et kohustuse alla jääb vähemalt üks sama tõugu loom või vähemalt 350 vutti.

Taotlejal on võimalik taotlusele märgitud, kuid kohustuseaastal karjast välja läinud loom nõuetekohaselt asendada ning saada looma kohta toetust. Asendusloom peab asendamise hetkel olema vähemalt kuue kuu vanune, sama tõugu ning vastama samadele toetuse saamise nõuetele, millele vastab asendatav loom.

Asenduslooma kohta, kes ei vasta samale lisatoetuse saamise tingimusele, mida taotleti asendatud loomale, ei määrata looma kohta nimetatud lisatoetust. 

Asendusvajaduse tekkimiseni viinud sündmuse korral (looma karjast välja viimine) tuleb toetust saav loom asendada sama tõugu loomaga 20 tööpäeva jooksul. Tööpäevana arvestatakse igat kalendripäeva, mis ei ole laupäev, pühapäev või riiklik püha.

Asendamisest tuleb PRIAt teavitada 7 tööpäeva jooksul looma asendamisest arvates, esitades e-PRIAs pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlusele uue dokumendi.

Toetuse taotlusele saate lisada dokumendi menüüpunktis „Dokumendid“ lingilt „Pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlus“. Teatise esitamiseks vajutage nuppu „Lisa dokument“.

Asendamisest teavitamise dokument peab sisaldama järgmisi andmeid:

 1. Asendatava looma elunumber või identifitseerimisnumber
 2. Asenduslooma elunumber või identifitseerimisnumber
 3. Looma asendamise kuupäev

Toetuse määrad

OTL põhitoetuse määrad ohustatud tõugu looma kohta kalendriaastas:

 1. 250 eurot eesti hobuse, eesti raskeveohobuse, tori hobuse universaalsuuna hobuste alampopulatsiooni ja vana-tori suuna hobuste alampopulatsiooni hobuse pidamise eest;
 2. 250 eurot eesti maatõugu veise pidamise eest;
 3. 35 eurot kihnu maalamba pidamise eest;
 4. 6 eurot eesti vuti pidamise eest.

OTL lisatoetuse määrad ohustatud tõugu looma kohta kalendriaastas:

 1. 200 eurot eesti maatõugu pulli pidamise eest;
 2. 250 eurot kohustuseaastal jõudluskontrollis osaleva eesti maatõugu lehma pidamise eest;
 3. 350 eurot kohustuseaastale vahetult eelnenud kalendriaastal puhtatõulise järglase andnud ja kohustuseaastal jõudluskontrollis osaleva eesti maatõugu lehma pidamise eest;
 4. 100 eurot kohustuseaastale vahetult eelnenud kalendriaastal puhtatõulise järglase andnud eesti maatõugu lehma pidamise eest;
 5. 34 eurot eesti maatõugu lehmmullika pidamise eest;
 6. 100 eurot kohustuseaastale vahetult eelnenud kalendriaastal järglase andnud ohustatud tõugu mära pidamise eest;
 7. 100 eurot jõudluskontrollis osalenud ja kohustuseaastale vahetult eelnenud kalendriaastal järglase andnud ohustatud tõugu täku pidamise eest;
 8. 100 eurot ohustatud tõugu noortäku pidamise eest;
 9. 35 eurot kohustuseaastal jõudluskontrollis osaleva kihnu maalamba pidamise eest;
 10. 70 eurot kohustuseaastal jõudluskontrollis osaleva kihnu maalamba jäära pidamise eest;
 11. 35 eurot kihnu maalamba jäära pidamise eest.

Toetuse määramine

PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 10. veebruariks 2024. a. Toetus makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks 2024. a.

Abiks taotlejale

Juriidilised alused

Nimetus

Abiks taotlejale

Nimetus Lisatud

Lisainfo:

pindala- ja loomatoetuste infotelefon 737 7679

toetuste info info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)