Ökoalade toetus 2023

EAGF ÜPP SK 2023-2027

Tutvustus

Ökoalade toetuse (edaspidi ÖKO) eesmärk on toetada ja aidata kaasa elurikkuse, sealhulgas elupaikade ja maastike säilimisele, soodustades keskkonnasäästlike majandamispraktikate kasutuselevõttu.

2023. aasta taotlusvooru eelarve on 5 175 000 €.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamiseks vajaminev summa ületab taotlemise aastaks määratud eelarvet, rakendab PRIA minimaalset ühikumäära ning vähendab vajadusel toetuse summat.

Toetust saab taotleda 10. maist 15. juunini 2023. a. Taotlusi saab esitada e-PRIAs. e-PRIA kasutamiseks on vaja ID-kaarti koos kehtivate sertifikaatide ja PIN koodidega või mobiil-IDd.

e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Taotlusvormi leiate e-PRIAs valides jaotuse „Taotlemine“ ning klõpsates nupul „Esita toetustaotlus“. Avanevast rippmenüüst valige „Pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlus“.

Esindusõigusi ja volitusi e-PRIA teenuste kasutamiseks saab anda jaotusest „Esindusõigused ja volitused“. Kui taotlejal ei ole võimalik e-PRIAs digitaalselt volitusi anda, siis saab esindajat määrata ka vastava volituskirjaga. Täiendavat infot saate lugeda PRIA kodulehelt.

2023. aastal rakendab PRIA kõikide strateegiakava (ÜPP SK 2023–2027) alusel antavate pindalapõhiste toetuste menetlemisel pinnaseiresüsteemi.

Tingimused

Toetust antakse põllumaa ja maastikuelementide aluse maa ökoalana määratlemise ja tootmisest kõrvale jätmise eest ühe kalendriaasta jooksul.

Toetuse saamise nõuded

 • Taotleja peab täitma oma põllumajanduslikus tegevuses ja kogu põllumajandusliku majapidamise maal tingimuslikkuse nõudeid.
 • Taotleja peab täitma ÖKO toetuse baas- ja täiendavaid nõudeid.
 • Nõudeid tuleb täita kogu kohustuseaasta jooksul.
 • Toetust antakse isikule või isikute ühendusele, kes tegeleb maaeluministri 21. detsembri 2022. a määruse nr 71 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, põhisissetuleku toetus, ümberjaotav toetus ja noore põllumajandustootja toetus” §-s 3 nimetatud põllumajandusliku tegevusega ja on aktiivne põllumajandustootja sama määruse § 2 tähenduses. 
 • Toetust antakse ökoala ja põllumaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada (taotleja on maa omanik või omab kehtivat rendilepingut) taotluse esitamise aasta 15. juuni seisuga ning mis asub põllumassiivide registrisse kantud põllumassiivil.
 • Toetust antakse põllumaa kohta, millel tegeletakse põllumajandusliku tegevusega, st välistatud on ebasoovitava taimestiku ulatuslik levik ning maad on võimalik kasutada järgmisel kasvuperioodil põllumajanduslikuks tegevuseks ilma lisakuludeta.
 • Toetust antakse vähemalt ühe hektari põllumajandusmaa kohta.
 • Põllumajandusmaa pindala määramisel võetakse arvesse kõik põllud, mille pindala on vähemalt 0,3 hektarit ja ühel põllumassiivil kõrvuti paiknevad põllud, mille pindala on kokku vähemalt 0,3 hektarit.

Ökoala on:

 1. sööti jäetud maa ja haljaskesa haljasväetise sissekünniks (haljaskesa on külvikorraga hõlmatud maa, mida kasutatakse haljasväetistaimede kasvatamiseks);
 2. rohumaariba alune maa (rohumaariba on olemasolev või rajatav 6–12 meetri laiune rohumaariba, millel kasvavad looduslikud rohttaimed või erinevad rohumaakultuurid. Rohumaariba ei tohi külgneda lühiajalise rohumaa või sööti jäetud maaga ega moodustada põllu pindalast üle 10%. Rohumaariba ei tohi rajada lühiajalisele rohumaale ega sööti jäetud maale);
 3. maastikuelemendi alune maa (määruse nr 68 §-s 6 lõigetes 1–4, lõikes 6 ning lõikes 8 nimetatud maastikuelemendid on sobilikud ökoalade määratlemiseks. Need võivad olla näiteks hekk, puude rida, põllusaar, metsasiil, kraav või kiviaed);
 4. lämmastikku siduvate põllumajanduskultuuride kasvuala.

Lämmastikku siduvate põllumajanduskultuuride kasvuala on põllumaa, mis vastab järgmistele tingimustele:

 1. põllumaal kasvab kas esparsett, ristik, lutsern, mesikas, nõiahammas, vikk, hernes, aeduba, põlduba või sojauba;
 2. lämmastikku siduv põllumajanduskultuur kasvab põllumaal puhaskultuurina või segus teiste põllumajanduskultuuridega (lämmastikku siduva põllumajanduskultuuri osakaal taimikus on üle 50%);
 3. põllumaa ei asu veeseaduse §-s 118 sätestatud veekaitsevööndis. 

Baasnõue

Täiendavad nõuded

 • Taotleja peab kohustuseaastal määratlema põllumaal või sellega külgneval alal ökoala sellise pindala ulatuses, et koos tootmisest kõrvale jäetud maa-ala ja maastikuelementide aluse maa pindalaga moodustavad need kokku vähemalt 10% taotleja põllumajandusliku majapidamise põllumaa ja maastikuelementide aluse maa pindalast.
 • Koos maaeluministri määruse nr 68 § 5 lõikes 2 nimetatud maa-ala ja maastikuelementidega võib taotleja määratleda ökoaladena sööti jäetud maa, haljaskesa haljasväetise sissekünniks, rohumaariba aluse maa, maastikuelemendi aluse maa ja lämmastikku siduvate põllumajanduskultuuride kasvuala.
 • Koos maaeluministri määruse nr 68 § 5 lõikes 3 nimetatud maa-ala või maastikuelementidega võib taotleja määratleda ökoaladena sööti jäetud maa, haljaskesa haljasväetise sissekünniks, rohumaariba aluse maa ja maastikuelemendi aluse maa.
 • Kui taotleja määratleb ökoalana sööti jäetud maa, haljaskesa haljasväetise sissekünniks, rohumaariba aluse maa või maastikuelemendi aluse maa, ei ole seal lubatud põllumajanduslik tegevus kuni taotluse esitamise aasta 25. juulini. Kui haljasväetise sissekünni aastal külvatakse haljaskesale talivili, võib haljaskesa niita ja hekseldada enne 26. juulit.
 • Kui taotleja määratleb ökoalana lämmastikku siduva põllumajanduskultuuri kasvuala, on seal lubatud põllumajanduslik tegevus järgmistel tingimustel:
  1) põllumaad ei hekseldata kuni 25. juulini;
  2) talivilja kasvatamise korral on see külvatud hiljemalt 15. oktoobril;
  3) põllumaad, millel ei kasvatata talivilja, ei künta sisse enne 15. oktoobrit ega kasutata seal muid taimikut kahjustavaid mullaharimisviise.
 • Taotleja ei tohi kasutada kohustuseaastal taimekaitsevahendeid ökoalal, mille kohta ta toetust taotleb.

 

ÖKO toetuse tingimused on sätestatud maaeluministri 23.12.2022. a määrusega nr 80 „Perioodi 2023-2027 ökoalade toetus“.

Toetuse määrad

Toetuse minimaalsed ja maksimaalsed ühikumäärad:

 • ühe hektari põllumaa, sealhulgas ökoalana määratletud põllumaa kohta 10–21 eurot;
 • ühe hektari ökoalana määratletud rohumaariba aluse maa kohta 40–43 eurot;
 • ühe hektari ökoalana määratletud säilitatava maastikuelemendi aluse maa kohta 150–160 eurot.

Toetuse määramine

PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 10. veebruariks 2024. a. Toetus makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks 2024. a. 

Abiks taotlejale

Lisainfo:

 • pindala- ja loomatoetuste infotelefon 737 7679
 • toetuste info info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)