Noore põllumajandustootja pindalapõhine toetus 2022

EAGF

Alates 2022. aastast võetakse pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlusi vastu uues e-PRIAs!

Tutvustus

Pindalapõhine noore põllumajandustootja toetus (NPT) on mõeldud noorte juhtide osakaalu suurendamiseks põllumajandusettevõtetes. Toetus võimaldab toetada ettevõtja tegevust just tegevuse alustamise või ettevõtte ülevõtmise algusperioodil.

Toetust saab taotleda 2.-23. maini  2022. a.

Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood on 24. maist kuni 17. juunini 2022. a.

Seoses COVID-19 viiruse jätkuva levikuga ei rakendata erandkorras 2022. aastal toetuste vähendamist pindalatoetuse taotluse esitamise eest hilinenud taotluste vastuvõtmise perioodil.

Pärast 17. juunit esitatud taotlusi menetlusse ei võeta. Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 17. juunini 2022. a. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

Alates 2022. aastast võetakse pindalatoetuste taotlusi vastu uues e-PRIAs aadressil https://epria.pria.ee/.  
 
Taotluse esitamiseks tuleb esmalt e-PRIAsse sisse logida ning valida esindatav, kelle eest soovite taotlust esitada. Teenuse leiate kui valite menüüst „Taotlemine“, seejärel vajutage nuppu „Esita toetustaotlus“ ja valige avanevast rippmenüüst meede „Pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlus“. Taotlusvormi avamiseks vajutage nuppu „Alusta esitamist“.

e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Tingimused

NPT toetust saab taotleda ainult isik, kes taotleb lisaks ühtset pindalatoetust (ÜPT) ning kliima- ja keskkonnatoetust (ROH).

NPT toetust makstakse kuni 39 hektari eest. Toetust makstakse ÜPT raames kindlakstehtud hektarite alusel.

Taotleja peab täitma nõuetele vastavuse nõudeid terves oma majapidamises.

NPT toetust saab taotleda vähemalt 18-aastane füüsiline või juriidiline isik. Toetust ei saa taotleda riigiasutus.

Kui taotlejaks on osaühing (OÜ), aktsiaselts (AS) või tulundusühistu, peavad kõik osanikud vastama toetuse saamise nõuetele. Kui taotlejaks on mittetulundusühistu (MTÜ), sihtasutus (SA) või täis- või usaldusühing, peavad kõik liikmed vastama toetuse saamise nõuetele. Kui äriühingu osanikuks on juriidiline isik, peab ka see juriidiline isik ise vastama NPT toetuse taotlemise tingimustele ning tema esindaja peab kuuluma toetust taotleva äriühingu juhatusse. Kui taotlejaks on füüsiline isik või FIE, peab taotleja vastama toetuse saamise nõuetele.

Noore põllumajandustootja toetust saab taotleda maksimaalselt 5 aastat alates esimesest taotluse esitamisest, mille alusel määrati taotlejale noore põllumajandustootja toetust. 5 aastat on periood, mil saab seda toetust taotleda, mitte kordade arv. Kui esimene NPT toetuse määramine toimus 2017. aastal, siis ei ole võimalik 2022. aastal enam NPT toetust taotleda.

 

Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:

Taotleja saab olla isik, kes on esimest korda asunud tegelema põllumajandusega just selle isikuna, kellena ta NPT toetust taotleb.

Varasema põllumajandusliku tegevusena võetakse arvesse kehtivaid ja kehtetuid seoseid teiste põllumajandusettevõtetega.

Taotleja ei ole esmakordselt põllumajandusega alustav ja ei vasta NPT nõuetele, kui taotleja ise või ettevõtte liige on:

  1. varasemalt kuulunud teise põllumajandusega tegeleva OÜ juhatuse liikmete ja osanike hulka.
  2. kuulunud teise põllumajandusega tegeleva AS-i juhatuse liikmete ja aktsionäride hulka.
  3. varasemalt kuulunud teise põllumajandusega tegeleva tulundusühistu juhatuse liikmete ja liikmete hulka.
  4. varasemalt olnud FIEks, mille tegevusalaks oli põllumajandus.
  5. varasemalt kuulunud teise põllumajandusega tegeleva MTÜ liikmete hulka.
  6. varasemalt olnud SA liige või täis- või usaldusühingu täis- või usaldusosanikuks või esindama volitatud usaldusosanikuks.
  7. varasemalt füüsilise isikuna põllumajandusega tegelenud.

Varasema põllumajandusliku tegevusena võetakse arvesse põllumajanduslike pindala- ja loomatoetuste taotlemised ja loomapidamisega tegelemine. Juhul, kui äriregistris muudetakse ettevõtte tegevusala, siis loetakse põllumajandusliku tegevuse alguseks aega, mil äriregistris muudeti tegevusala põllumajanduseks. Samas arvestatakse ka äriregistri majandusaasta aruandes näidatud põllumajandusliku tulu saamise aastaga.

Kui ettevõttes on mitu liiget, kes on ettevõttega liitunud erineval ajal, siis arvestatakse põllumajandusliku tegevuse algust selle liikme järgi, kes on kõige kauem põllumajandusega tegelenud.

Esimene NPT toetuse taotlus peab olema esitatud viie aasta jooksul alates põllumajandusega alustamisest.

Näide 1.

Kui taotleja asus esimest korda tegutsema põllumajandusliku majapidamise juhina 2013. aastal ning esimene NPT toetuse määramine toimus 2018. aastal, siis on võimalik 2022. aastal viimast korda NPT toetust saada.

 

Näide 2.

Kui toetust taotleb 2018. aastal registreeritud FIE, kes varasemalt kuulus äriühingusse (oli äriühingus juhatuse liikmeks ja osanikuks), mis sai tulu põllumajandusest, siis see isik ei vasta toetuse saamise nõudele, sest ei ole asunud tegutsema põllumajandusega esimest korda.

 

Näide 3.

Kui taotleja esitab esimese NPT taotluse 2022. aastal ja asus esimest korda tegutsema põllumajandusliku majapidamise juhina 2016. aastal, siis ei ole tema esimene NPT toetuse taotlus esitatud viie aasta jooksul alates põllumajandusega alustamisest, vaid kuuendal aastal ja NPT toetust ei määrata.

 

Näide 4.

Taotleja asus esimest korda tegutsema MTÜ juhina 2016. aastal ja esitas esimese NPT taotluse 2021. aastal, aga 2021. aastal sai mittemääramise otsuse. Kui ta esitab 2022. aastal uue NPT toetuse taotluse, siis on see esitatud kuuendal aastal pärast põllumajandusega alustamist ja NPT toetust ei määrata.

Esimesel ÜPT toetuse taotluse esitamise aastal peab taotleja (taotleja ise ja ettevõtte liige) olema kuni 40-aastane (esimese ÜPT taotluse esitamise aastal ei tohi saada 41-aastaseks). Kui esimesel ÜPT taotluse esitamise aastal oli äriühingus liige, kes ei vastanud nõuetele, siis arvestatakse põllumajandustootja vanust selle ÜPT taotluse esitamise seisuga, kui NPT taotleja vastas nõuetele.

Näide 1.

Kui FIE taotles 2018. aastal ÜPT toetust ja oli 2018. aasta lõpu seisuga 40-aastane, siis saab ta taotleda 2022. aastal NPT toetust, kuigi on üle 41-aastane.

Näide 2.

OÜ esimene ÜPT taotlemine oli 2018. aastal, aga üks juhatuse liige, kes oli ka osanik, ei vastanud nõuetele, sest on liiga kaua tegutsenud. OÜ taotleb NPT toetust uuesti 2022. aastal, kui lisandunud on ka üks uus osanik. Kuna 2018. aastal ei olnud kontroll noorte käes, siis ei kontrollita juhatuse liikmete vanust 2018. aasta seisuga, vaid kontrollitakse uuesti 2022. aasta seisuga.

Näide 3.

OÜ esimene ÜPT taotlemine toimus 2018. aastal. Kuigi taotleja vastas NPT toetuse saamise nõuetele juba 2018. aastal, taotles osaühing NPT toetust esimest korda 2019. aastal. 2021. aastal lisandus üks uus juhatuse liige. Uue liikme vanust kontrollitakse 2018. aasta seisuga, sest 2018. aastal oli ettevõttes kontroll noorte käes.

Kui taotlejaks on OÜ:

Kõik osanikud peavad olema juhatuse liikmeks, kui juhatuse liikmete koguarv on suurem või võrdne osanike koguarvuga võrreldes. Vaid siis, kui osanikke on rohkem kui juhatuse liikmeid, ei pea kõik osanikud olema juhatuse liikmeks. Vähemalt üks juhatuse liige peab olema osanik.

Kui taotlejaks on AS:

Kõik aktsionärid peavad olema juhatuse liikmeks, kui juhatuse liikmete koguarv on suurem või võrdne aktsionäride koguarvuga võrreldes. Vaid siis, kui aktsionäre on rohkem kui juhatuse liikmeid, ei pea kõik aktsionärid olema juhatuse liikmeks. Vähemalt üks juhatuse liige peab olema aktsionär.

Kui taotlejaks on tulundusühistu:

Kõik liikmed peavad olema juhatuse liikmeks, kui juhatuse liikmete koguarv on suurem või võrdne liikmete koguarvuga võrreldes. Vaid siis, kui liikmeid on rohkem kui juhatuse liikmeid, ei pea kõik liikmed olema juhatuse liikmeks. Vähemalt üks juhatuse liige peab olema liige.

Kui MTÜ või tulundusühistu taotleb NPT toetust, peab esitama esimese ÜPT taotluse esitamise aastale eelnenud viie aasta kohta ning iga taotlemise aasta kohta oma liikmete nimekirja (juhatuse liikmed ja liikmed koos liikmete isikukoodidega).

Kui taotleja on varasemalt tegelenud põllumajandusliku tegevusega, kuid seejärel muutnud ettevõtlusvormi, siis sellisel juhul hindab PRIA asjaolusid ja kui taotleja tegevust saab lugeda jätkamiseks, siis võetakse taotleja põllumajandusliku tegevuse algusaja määramisel arvesse ka tema varasema põllumajandusliku tegevuse kestvus.

Näide 1.

Kui füüsiline isik on olnud loomapidaja aastatel 2020-2021, seejärel on 2022. aastal registreeritud FIEna ja kõik füüsilise isiku nimel olnud loomad ning loomapidamishoone on FIEle üle antud. Põllumajanduslike tegevustega jätkab FIE. Taotleja põllumajandusliku tegevuse alguseks loetakse 2020. aasta. Füüsiline isik vastas NPT toetuse saamise nõudele aastatel 2020-2021, alates 2022. aastast vastab NPT toetuse saamise nõuetele FIE ja toetust taotleb FIE.

 

Kui ettevõte on ostetud või päritud ning selle ettevõtte eelmine omanik on varasemalt NPT toetust saanud, siis võib tekkida olukord, kus ettevõtte uuele omanikule NPT toetust ei määrata. Lisainfot sellise olukorra kohta vaata juhendist „Abiks taotlejale“.

 

Kui kõik ettevõtte liikmed ei vasta nõuetele, võib ettevõtte liikmete osas teha muudatusi, kuid vastavad muudatused peavad olema äriregistris tehtud hiljemalt 17. juuniks 2022. aastal.

Toetuse menetlemise aluseks on maaeluministri 17.04.2015. aasta määrus nr 32 “Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus”. Täpsemalt kehtestatud nõuetega on võimalik tutvuda juhendis „Abiks taotlejale“.

Toetuse määramine

Enne toetuse määramist teeb PRIA administratiivseid ja vajadusel kohapealseid kontrolle. Kui taotleja andmed ei ole kättesaadavad äriregistrist, teeb PRIA taotlejale järelepärimise. Vajadusel teeb PRIA ka järelepärimise Maksu- ja Tolliametile isiku põllumajandusliku tulu saamise kohta. Lisaks kontrollitakse, kas taotleja ning tema maa vastavad toetusõiguslikkuse ja toetuse saamise ning nõuetele vastavuse süsteemi nõuetele. NPT toetust makstakse ÜPT raames kindlakstehtud hektarite alusel, kuid mitte rohkem kui 39 hektari eest.

Toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab PRIA 10. detsembriks 2022. aastal. Toetus makstakse välja hiljemalt 30. juuniks 2023. aastal.

Füüsilistele isikutele makstavast toetusest peetakse kinni üksikisiku tulumaks. Täpsemalt loe siit.

Euroopa Parlament ja Euroopa Nõukogu tegid 2022. aastal otsuse, et 2022. aasta otsetoetustele finantsdistsipliini ei rakendata.

2021. aastal kriisireservi kogutud summa makstakse taotlejatele tagasi eraldi otsusega 2023. aastal.