Mesilaste korjeala toetus 2024

EAGF ÜPP SK 2023-2027

Euroopa Komisjon on algatanud toetuste nõuete lihtsustamise, mille rakendamine on osaliselt planeeritud juba 2024. aastasse. Seadusandlusega muudetakse toetuste tingimusi ja nõudeid, mis toob omakorda kaasa vajaduse muuta toetuste info- ja kontrollisüsteemi. Nii hilises etapis tehtavate muudatuste tõttu on pindala- ja loomapõhiste otsetoetuste ning maaelu arengu toetuste taotluste vastuvõtu perioodi algusaeg 20. mai. Taotlusi võetakse vastu kuni 17. juunini.

Tutvustus

Mesilaste korjeala toetuse (edaspidi MESI) eesmärk on pakkuda tolmeldajatele põllumajandusmaastikus täiendavat toiduressurssi.

2024. aasta taotlusvooru eelarve on 375 000 €. Toetust rahastatakse Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist.

Toetustaotlusi saab esitada 20. maist 17. juunini 2024. a.

Taotlusi võetakse vastu e-PRIAs. e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Esindusõigusi ja volitusi e-PRIA teenuste kasutamiseks saab anda jaotusest „Esindusõigused ja volitused“. Kui taotlejal ei ole võimalik e-PRIAs digitaalselt volitusi anda, siis saab esindajat määrata ka vastava volituskirjaga. Täiendavat infot saate lugeda PRIA kodulehelt.

Taotlusvormi leiate e-PRIAs valides jaotuse „Taotlemine“ ning klõpsates nupul „Esita toetustaotlus“. Avanevast rippmenüüst valige „Pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlus“.

Tingimused

Mesilaste korjeala tegevused tuleb toetusõiguslikul maal ellu viia ühe kalendriaasta jooksul.

Toetuse saamise nõuded

 • Taotleja peab täitma põllumajanduslikus tegevuses ja kogu põllumajandusliku majapidamise maal tingimuslikkuse nõudeid;
 • Taotleja peab täitma mesilaste korjeala toetuse baas- ja täiendavaid nõudeid;
 • Nõudeid tuleb täita kogu kohustuseaasta jooksul.
 • Toetust antakse põllumajandusliku tegevusega tegelevale füüsilisest isikust ettevõtjale või juriidilisele isikule, kes on aktiivne põllumajandustootja.
 • Toetust antakse taotlejale, kellel on vähemalt kümme mesilasperet või kellel on mesilasperede kasutamise kohta kokkulepe vähemalt kümmet mesilasperet omava mesinikuga.
 • Toetust antakse mesilasperede kohta, keda peetakse 30. aprilli seisuga ja kelle andmed on registreeritud põllumajandusloomade registris hiljemalt 5. mail.
 • Toetust antakse põllumajandusmaa kohta, mis vastab maaeluministri 21. detsembri 2022. a määruse nr 71 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, põhisissetuleku toetus, ümberjaotav toetus ja noore põllumajandustootja toetus” § 4 sätestatud nõuetele.
 • Toetust antakse kokku vähemalt ühe hektari suuruse põllumaa kohta, mis on taotleja kasutatav ning millel kasvatatakse korjetaimi. Korjetaimi võib kasvatada külvatuna puhaskultuurina või korjetaimede seguna.
 • Toetusõigusliku maa iga hektari kohta peab olema vähemalt üks 30. aprilli seisuga peetud mesilaspere, kelle andmed on kantud põllumajandusloomade registrisse, kas taotlejal endal või mesinikul, kellega taotlejal on kokkulepe mesilasperede kasutamiseks.
 • Toetust ei anta maa kohta, mille kohta taotletakse strateegiakava alusel mahepõllumajanduse ökokava toetust, turvas- ja erodeeritud mulla kaitse toetust, põhjavee kaitse toetust, pinnavee kaitse toetust ja KSM mitmeliigilise väikese põllu toetust.
 • Taotleja kannab kohustuseaastal andmed põllumajandusliku tegevuse kohta veeseaduse alusel peetavasse põlluraamatusse.
 • Taotleja peab kasvatama toetusõigusliku maa põllul, mille kohta ta toetust taotleb ja mille lähim äär on mesilasperest kuni ühe kilomeetri kaugusel, vähemalt kolme erineva perekonna või liigi hulka kuuluvaid korjetaimi. Kui taotleja kasvatab kohustuseaastal rapsi või rüpsi vähemalt 0,30 hektari suurusel põllul, mille lähim äär asub mesilasperedest kuni ühe kilomeetri kaugusel, peab ta kasvatama vähemalt kahe erineva perekonna või liigi hulka kuuluvaid korjetaimi.
 • Mesilaste korjealal, mille kohta toetust taotletakse ja mille lähim äär on mesilasperest kuni ühe kilomeetri kaugusel,  tuleb kasvatada määruse lisas nimetatud  korjetaimi hiljemalt kohustuseaasta 15. juunist kuni kohustuseaasta 10. augustini.
 • Taotleja ei kasuta kohustuseaastal keemilisi taimekaitsevahendeid toetusõiguslikul maal, mille kohta toetust taotleb.

 

MESI toetuse tingimused on sätestatud maaeluministri 21.12.2022. a määrusega nr 76 „Perioodi 2023-2027 mesilaste korjeala toetus“. Täpsemat infot toetuse nõuete ja taotluse täitmise kohta saab lugeda juhendist „Abiks taotlejale“.

Toetuse määrad

Toetuse minimaalne ja maksimaalne ühikumäär ühe hektari maa kohta on 250 kuni 350 eurot.

Kui toetuse andmiseks ettenähtud vahenditest lähtudes ei ole võimalik rahuldada kõiki nõuetekohaseid taotlusi, rakendab PRIA minimaalset ühikumäära ning vähendab vajadusel toetuse summat.

Toetuse määramine

PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 10. veebruariks 2025. a. Toetus makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks 2025. a. 

Enne toetuse määramist teeb PRIA administratiivseid ja kohapealseid kontrolle (vt pikemalt juhendist „Abiks taotlejale“). Alates 2023. aastast rakendab PRIA kõikide strateegiakava (ÜPP SK 2023–2027) alusel antavate pindalapõhiste toetuste menetlemisel pinnaseiresüsteemi.

Pindala- ja loomatoetuste määramisel arvestatakse pindala- ja loomatoetuste nõuete rikkumise hindamise aluseid. Kontrollitakse, kas taotleja ning tema maa ja loomad vastavad toetusõiguslikkuse, toetuse saamise ning tingimuslikkuse nõuetele.

Abiks taotlejale

Lisainfo

 • pindala- ja loomatoetuste infotelefon 737 7679
 • toetuste info info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)