Mis ilmnes niitmise tuvastamisel ja mida taotleja sellest õppida saaks?

Loe, kuidas PRIA teostab põldude seiret satelliidiga ja millised tähelepanekud klientidele edaspidi rohumaade hooldamisel kasuks tulevad.

Niitmise tuvastamine satelliidipiltide andmete abil

Tähelepanekuid 2019. aastast

PRIA kasutab pindalatoetuste menetluses rohumaade hooldamise kontrollimisel satelliidipiltide abi. Selleks on loodud rakendusprogramm, mille abil jälgitakse põllul toimunud muutusi kogu vegetatsiooniperioodi jooksul. Esmakordselt kasutati rohumaade kontrollimisel programmi abi 2018. aastal. 2019. aastal laiendati oluliselt kontrollitavate põldude hulka.

Hooldamistähtaja lähenedes saatis PRIA taotlejatele, kelle taotlusel oli rohumaid, meeldetuletuskirja. Kui hooldamistähtaeg möödas, hakati kontrollima programmi poolt väljastatud tulemusi. Kokku saadi tulemused 65 000 põllu kohta (386 500 ha). Üle 95% hooldatavast pinnast oli töö õigeaegselt tehtud. Ülejäänud põldude osas kontrolliti tulemusi veel erinevate andmebaaside alusel. Selline tegevus oli küll aeganõudev, ent niimoodi tekkis lõpuks nimekiri põldudest, mis vajasid täiendavat taotlejapoolset infot või mida tuli kohapeale kontrollima minna. Kokku oli selliseid põlde 426 ja nii saadeti kirjad 210 taotlejale, võimaldamaks anda taotlejal omapoolseid selgitusi põldudel tehtud tegevuste kohta.

Sentinel-2 satelliidipildil on näha rohumaade hooldamine juunis:

1. 4. juuni - hein kasvab
2. 7. juuni - tööga on alustatud
3. 9. juuni - töö tehtud, hein niidetud
4. 24. juuni - ädal


 


Mis probleemid ilmnesid ja millest oleks taotlejatel õppida?

Ligi veerandi põldude puhul vastasid taotlejad, et tegemist on käesoleval aastal põllulindude soodustamiseks hooldamata jäetud maaga. Nendele taotlejatele, kes kasutasid sellel aastal põllulindude erisust, lisatakse andmebaasi vastav märge ja järgmisel aastal samal põllul seda erisust kasutada ei saa. Küll aga tasub tähele panna, et sellist erisust püsirohumaa osas said kasutada vaid taotlejad, kellel oli kehtiv keskkonnasõbraliku majandamise toetuse kohustus. Nii ei kehti see erisus mahetoetuse taotlejale ega põllumaal kasvatatavatele heintaimede põllule, nagu arvasid osad vastanutest.

Paljudel juhtudel selgitasid taotlejad vastuskirjas, et toetuse nõudeid ei suudetud erinevatel põhjustel täita ning põldudel on tööd tegemata. Näiteks traktori purunemist või naabriga kokkuleppele saamata jäämist ei saa PRIA lugeda vääramatuks jõuks ega erandlikuks asjaoluks, mistõttu sellistel juhtudel oleks taotleja pidanud takistuse ilmnemisel PRIAt koheselt teavitama ja nendele põldudele taotlemisest loobuma. Kui nõude täitmata jätmise avastab PRIA, ei saa taotlusel enam muudatusi teha.

Kirju said paljud taotlejad, kelle põldudel toimub loomade karjatamine. Sageli on probleemiks see, et taotleja ise loomade karjatamisega ei tegele ja maa on antud kasutamiseks teisele loomapidajale. Nii võib juhtuda, et taotlejal endal kaob ülevaade karjatamiskoormusest. Suure pinna ja väheste loomade arvu juures ei saavutata loomade karjatamisega niitmisega samaväärset tulemust, mistõttu tuleks sellised maad veel üle niita. Juhime tähelepanu, et alati lasub vastutus toetuse nõuete täitmise eest toetuse taotlejal.

Kahjuks selgus vastuskirjadest ka, et mõnedel taotlejatel vajavad täpsustamist toetuse nõuded. Nii näiteks on ka väikepõllumajandusliku toetuse taotlejal kohustus hoida maad heas põllumajanduslikus korras, tehes seda kas niitmise või karjatamise abil, ja erandeid selles osas ei ole. Erisused ei kehti ka sellistele põldudele, mida tahetakse kevadel sisse künda. Vaid sügisel sisse küntava põllu võib jätta hooldamata.

Kui põllul kasvavat kultuuri soovitakse kasutada heinaseemneks, siis tuleks kindlasti teha taotlusele vastav märkus. See märge aitab kaasa menetluse korrektsele läbiviimisele.

Niitmise tuvastamine satelliidipiltide abil jätkub ka järgmistel aastatel. Selle laiem eesmärk on ettevalmistus üleminekuks valimipõhiselt kontrollilt pinna seirele, kus eesmärgiks on nõuete täitmise laialdane tuvastamine infosüsteemide abil.