28. juunil algab lühikeste tarneahelate või kohalike turgude arendamise toetuse taotluste vastuvõtt

28. juunist 5. juulini toimub lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetuse vastuvõtt. Algav voor on juba viies. Anname lühikese ülevaate muutustest, millega taotlejad peavad arvestama.

31.05.2021. a jõustus määrus „Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus“, mille muudatusega laiendati nende taotlejate sihtgruppi, kes võivad kõnealust toetust taotlema tulla. Edaspidi võivad toetust taotleda mittetulundusühing või tulundusühistu, kes on põllumajanduse, toidutootmise või toidukultuuri edendamise valdkonnas tegutsenud vähemalt kaks taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastat ja kelle põhikirjaline eesmärk on põllumajandustoodete või toidu turustamisvõimaluste arendamine või toidukultuuri või maaturismi edendamine.

Uue mõistena on määruses kasutusele võetud toidukultuur, mis hõlmab erinevaid pooli, kes toidusektori arengusse panustavad. Samuti täpsustati, et toetust võib taotleda üksnes siis, kui taotleja kaasab projekti elluviimisesse lisaks endale veel vähemalt ühe määruse § 3 lõike 1 punktis 1 või 2 sätestatud nõuetele vastava isiku ehk projekti elluviimisesse peab olema kaasatud vähemalt kaks poolt, kes teevad omavahel koostööd.

Määruses asendati sõna „müügiedendustegevus“ sõnadega „teavitus- ja müügiedendustegevus“. See tähendab, et edaspidi toetatakse projekti tutvustavate müügiedendustegevuste elluviimisel ka teavitava iseloomuga tegevusi, mille eesmärk on kohaliku turu edendamine. Näiteks on võimalik korraldada teavitusüritusi, mille eesmärk on kaasa aidata tarbijate teadlikkuse suurenemisele ning seeläbi projekti raames turustatavate toodete müügile. Samuti võib nüüd näiteks korraldada kokandusvõistlusi, mille eesmärk on suurendada tarbijate teadlikkust ja populariseerida lühikesi tarneahelaid.

Määruse olulise muudatusena ei pea enam peale taotluse rahuldamise otsuse tegemist esitama nimekirja projekti tutvustavatest müügiedendustegevustest.

Hindamiskriteeriumite juures muutusid hindepunktid. Varasemalt iga hindamiskriteeriumi juures on 1, 5 ja 10 punkti asemel võimalik saada nüüd 1-3 punkti.

Muudatustest saate täpsemalt lugeda PRIA kodulehe meetme leheküljelt.

Teemakohase Maaeluministeeriumi pressiteate leiab siit.