24. oktoobril avanes bioressursside väärindamise investeeringutoetuse taotlusvoor

24. oktoobril alanud bioressursside väärindamise investeeringutoetuse taotlusvoor on avatud kuni 29. detsembrini 2022. aastal.

Taotluste vastuvõtt toimub elektrooniliselt Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuste keskkonnas.

Toetus on suunatud ettevõtete rohepöörde eesmärkide täitmisele, panustades bioressursile kõrgema majandusliku lisandväärtuse andmisse, teadus- ja arendustegevuse võimekusse ning innovatsioonivõimekuse kasvatamisse ning kasvuhoonegaaside heite vähendamisse.

Toetust saab taotleda bioressursside eeltöötlemiseks või töötlemiseks vajaliku ehitise ehitamiseks, masinate ja seadmete soetamiseks või väljavahetamiseks uuenduslike, ressursitõhusate ja bioressursile kõrgemat lisandväärtust anda võimaldavate masinate ja seadmete vastu, teadus- ja arendustöötaja kaasamiseks bioressursile kõrgema lisandväärtuse andmiseks ning uuenduslike ressursitõhusate ja kõrge lisandväärtusega toodete väljatöötamiseks.

Toetust saavad taotleda äriühingud ning teadus- ja arendusasutused.

Toetuse määr sõltub sellest, milline Euroopa Liidu riigiabi valdkonda reguleeriv õigusakt kohaldub taotletavale tegevusele, milline on ettevõtte suurus jne. Toetuse määr on maksimaalset 50% abikõlbliku kulu maksumusest. Täpsemat infot toetuse määra kohta saab määruse seletuskirja Lisa 1st.

Taotletava toetuse miinimumsuurus ühe taotluse kohta on 500 000 eurot ja maksimumsuurus 5 miljonit eurot.

Taotlusvooru eelarve äriühingutele on 13 806 800 eurot ning teadus- ja arendusasutustele 4 602 267 eurot.

Täpsemat infot toetuse kohta leiab toetuse lehelt.