Väikepõllumajandustootja toetus 2020

EAGF

Erandkorras ei rakendata 2020. aastal toetuste vähendamist pindalatoetuse taotluse esitamise eest (1% tööpäeva kohta) hilinenud taotluste vastuvõtmise perioodil 22. maist kuni 15. juunini 2020. a.

Pärast 15. juunit esitatud taotlusi menetlusse ei võeta. Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 15. juunini 2020. a. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

Tutvustus

Väiketootjate kava rakendamise eesmärgiks on suurendada põllumajandustootjate konkurentsivõimet, luues võimaluse tootmise ümberstruktureerimise lihtsustamiseks ja mitmekesistamiseks, mis peaks omakorda aitama põllumajandustootjal tuua turule spetsiifilisi piirkondlikke tooteid ja leida neile uusi kohalikke turustamisvõimalusi.

2020. aastal ei saa väikepõllumajandustootjate kavaga liituda, jätkata saavad 2015. aastal liitunud.

Kõigi pindalapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt toimub 2.-21. maini 2020. aastal.

Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood on 22. maist kuni 15. juunini 2020. aastal. Pärast 15. juunit esitatud taotlusi menetlusse ei võeta. Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 15. juunini 2020. aastal. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

Toetust saab taotleda vaid elektrooniliselt e-PRIA portaali kaudu.

Juhendid e-PRIAsse sisselogimise kohta ja taotlusvormide täitmise kohta on PRIA kodulehel ja juhendid teenuse kasutamise kohta e-PRIAs iga vastava teenuse juures.

Tingimused

Isik, kes taotleb pindala otsetoetusi või piimalehma kasvatamise otsetoetust ja on liitunud väikepõllumajandustootja kavaga (edaspidi VPT), siis nende puhul liidab PRIA n-ö ühe toetuse (VPT) alla kõik taotleja 2020. a taotletud VPT kavaga hõlmatud otsetoetused. Selliste otsetoetuste hulka kuuluvad:

  • piimalehma kasvatamise otsetoetus* (PTK);
  • ühtne pindalatoetus (ÜPT);
  • kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus (ROH);
  • puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus (PKV);
  • noore põllumajandustootja toetus (NPT).

*loomatoetuste taotluste vastuvõtt toimus 2.-21.03.2020. a.

Väikepõllumajandustootjate kavaga liitunud otsetoetuste taotleja jätkab kavas osalemist kuni ta ei ole teinud kas loomakasvatuse toetuse taotlusel või pindalatoetuste taotluse ja maksetaotlusel kavas osalemisest loobumise märget. Kui taotleja loobub kavas osalemisest, siis uuesti selle kavaga liituda ei ole võimalik, sest kavaga sai liituda vaid 2015. aastal. Kavas osalemisest loobumise märget saab pindalatoetuse taotluse ja maksetaotluse vormil PT50 punktis 1.5 teha kuni otsetoetuste taotluste hilinenult esitamise perioodi lõpuni ehk 15. juunini 2020. a.

  • VPT toetuse maksimaalne summa taotleja kohta on kuni 1250 eurot aastas. Tegemist ei ole lisamaksega, vaid makstav summa kujuneb taotletud otsetoetuste kindlakstehtud ühikute ja kinnitatud ühikumäärade alusel arvutatud summadest. Nt kui taotleja taotleb algselt kahte otsetoetust ja saaks makse eraldi kahe otsetoetuse kohta, siis VPT puhul taotleja need kaks toetust liidetakse ja makstakse ühe summana.
  • Kui taotleja otsetoetuste summa on kokku suurem kui 1250 eurot, siis taotletud otsetoetuste summasid vähendatakse võrdeliselt nii, et taotlejale määratav toetussumma on 1250 eurot.
  • Kui VPT toetuse taotleja taotleb ka Maaelu arengukava toetusi, siis tuleb tal nende toetuste raames siiski nõuetele vastavuse nõudeid - maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõudeid ja kohustuslikke majandamisnõudeid täita.
  • VPT kava rakendub taotlejale, kui taotleja on taotlenud vähemalt ühte otsetoetust. Kõigi otsetoetuste taotlemine ei ole taotlejale kohustuslik.
  • Pärast väikepõllumajandustootjate kavas osalemisest loobumist hakkavad taotlejale otsetoetuste taotlemisel taas täies mahus kehtima nõuetele vastavuse reeglid - maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded ning rohestamise nõuded.

Toetuse menetlemise aluseks on maaeluministri 20.04.2015. a määrus nr 35 “Väikepõllumajandustootja toetus”. 

Toetuse määramine

VPT toetussumma arvutamiseks ei ole eraldi ühikumäära, vaid toetussumma arvutatakse taotleja taotletud otsetoetuste kindlakstehtud ühikute ja kehtestatud ühikumäärade alusel. ÜPT, ROH, NPT, PKV ja PTK ühikumäärad otsustab PRIA 1. detsembriks 2020. a. Ühikumäärad avaldatakse PRIA kodulehel.

Toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab PRIA 10. detsembriks 2020. aastal. Toetus makstakse välja hiljemalt 30. juuniks 2021. aastal.

Füüsilistele isikutele makstavast toetusest peetakse kinni üksikisiku tulumaks. Täpsemalt loe siit.

Finantsdistsipliini reeglite alusel toetuse vähendamine võib rakenduda ka 2020. aastal. Otsuse toetuse vähendamise osas võib teha Euroopa Nõukogu või Euroopa Komisjon hiljemalt 16. oktoobriks 2020. aastal.