Tootjarühma loomise ja arendamise toetus 2015

Meede 9.1.2 EAFRD

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

„Tootjarühma loomise ja arendamise toetus“ on Maaelu Arengukava 2014-2020 meede, mille peamine eesmärk on põllumajandusega tegelevate ettevõtjate ja erametsaomanike konkurentsivõime tõstmine ja turujõu suurendamine läbi nende ühise majandustegevuse edendamise.

Meedet rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) 89% ja Eesti riigi eelarvest 11% ulatuses. Meetme eelarve kogu programmperioodiks on 6 miljonit eurot, millest käesoleva taotlusvooru 2015. aasta eelarve on 900 000 eurot.

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 

   EESMÄRK

Spetsiifilised eesmärgid:

 • administratiivselt ja majanduslikult jätkusuutlike tootjarühmade loomine ja arendamine, nende müügitulu ja liikmete arvu kasv;
 • põllumajandus- ja metsandustoodete ühisturustuse osatähtsuse kasv põllumajandussektori ja metsandussektori müügitulus;
 • ühiselt müügiks ettevalmistatud ja töödeldud põllumajandus- ja metsandustoodete osatähtsuse suurenemine tootjarühmade müügitulus;
 • tootjarühmadesse kuuluvate tootjate tootmise ja toodangu turunõuetele vastavaks viimine, äri- ja turundusoskuste arendamine ning uuendusprotsesside korraldamine ja lihtsustamine.

Tagasi algusse
 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Taotlusi võtab PRIA vastu 14. detsembrist  kuni 18. detsembrini  2015.a. 

Elektrooniliselt esitatavad digitaalselt allkirjastatud taotlused palume saata e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee ().

NB! Saata on vaja ainult avalduse täidetud vorm ilma lisadokumentideta!

Taotleja esitab toetuse taotlemiseks selleks ettenähtud tähtajal PRIA-le vormikohase avalduse (määruse § 7).

Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole nõuetekohane, siis on võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul. Kui taotluste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevaid puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema). 

 Tagasi algusse

 

TOETUSE TUTVUSTUS JA TINGIMUSED

Toetuse tingimused on kehtestatud maaeluministri määruses nr 17 (13.11.2015) „Tootjarühma loomise ja arendamise toetus“ (RT I, 17.11.2015, 13)

Toetuse saajaks võib olla Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 88 alusel tunnustatud tootjarühm.

Toetatavad tegevused:

Toetust võib taotleda tootjarühma loomise ja arendamisega seotud tegevuse kohta, mis on kooskõlas tootjarühma tunnustamisel PRIAle esitatud äriplaanis ja järgnevatel aastatel nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

Metsandussektori tootjarühma puhul on sätestatud eritingimus, mille kohaselt võib taotleda toetust tegevusteks, mis on kavandatud taotluse esitamise järgsesse perioodi.

 Tagasi algusse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE

Taotlusi hinnatakse erinevates tegevusvaldkondades vastavalt sellele, kuhu kuulub taotleja määratud põhitoode, või kui taotleja põhitooted kuuluvad mitmesse valdkonda, siis valdkonnas, kus taotleja taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta müügitulu on suurim. PRIA hindab nõuetele vastavaid taotlusi määruse lisas toodud hindamiskriteeriumide alusel.

Taotluste hindamine toimub viies eraldi alaeelarvega valdkonnas:

 • piimatootmine;
 • teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamine;
 • loomakasvatus, välja arvatud piimatootmine ja mesindus;
 • muude eespool nimetamata põllumajandustoodete tootmine, kaasa arvatud mesindus;
 • metsandus.

Taotluste paremusjärjestuse koostamisel loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus igas valdkonnas. Taotluse rahuldamiseks minimaalne hindepunktide summa moodustab vähemalt 25 protsenti maksimaalsest hindepunktide summast.

Võrdsete näitajate puhul eelistatakse:

 • suurema liikmete arvuga taotlejat;
 • taotlejat, kelle müügitulu tunnustatud toote osas oli esmakordsele tunnustamisele eelneval majandusaastal suurim.

Alataotlemisega valdkonna eelarve ülejääk jaotatakse teistele ületaotletud valdkondadele.

PRIA  teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused 40 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast ehk hiljemalt 17.02.2016.

Juhime tähelepanu, et toetuse saaja on kohustatud lisaks täitma nõudeid, mis puudutavad toetust saanud objektide tähistamist. Siit leiad juhiseid, kuidas tähistada toetust saanud objekte.Toetuse määr ja suurus

Toetust antakse esimese viie aasta jooksul alates taotleja esmakordse tootjarühmana tunnustamise kuupäevast kokku kuni 370 000 eurot.

Toetuse maksimaalse suuruse arvestamisel lähtutakse taotleja esmakordse tunnustamise ajast ja tema maksetaotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta müügitulust, mis saadakse põllumajandussektori tootjarühma puhul tema liikmete või tema liikmeks olevate tulundusühistute liikmete toodetud põllumajandustoodete ja nende töötlemisel saadud toodete turustamisest või metsandussektori tootjarühma puhul tema liikmeks olevate metsaühistute liikmeks olevate erametsaomanike poolt toodetud puidu turustamisest.

Tagasi algusse

 

TOETUSE VÄLJAMAKSMINE

Toetuse väljamaksmiseks tuleb toetuse saajal esitada kuni viiel aastal arvates taotleja esmakordsest tunnustamisest maksetaotlus, mille esitamise jaoks teatatakse igal aastal vastav tähtaeg. Avalduse esitamise aastal esitatakse maksetaotlus koos avaldusega.

Esimesel aastal teeb PRIA toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. Viiendal aastal arvates taotleja tunnustamisest teeb PRIA toetuse maksmise otsuse, kui äriplaanis kavandatud tegevused on ellu viidud ja eesmärk täidetud.

Tagasi algusse