Põllumajandussaaduste ekspordi- ja impordilitsentsid

Turukorraldus

Tutvustus

Litsentse kasutatakse põllumajandustoodetega kauplemisel väljaspool Euroopa Liitu asuvate riikidega. Litsentside ülesanne on impordi ja ekspordi kohta andmete kogumine ning imporditariifikvootide administreerimine. Eestis administreerib litsentside väljastamist ja imporditariifikvoodi süsteemi Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).
Selleks, et põllumajandustooteid importida või eksportida peab ettevõtja kauba deklareerimisel esitama Maksu- ja Tolliametile antud toote kohta väljastatud kehtiva litsentsi. Litsentse ei ole vaja siis, kui eksporditavad või imporditavad kogused on väikesed (kogus sõltub tooteliigist nt. riisi impordi puhul on selleks 1000 kg).

Litsentsid annavad selle omanikule õiguse ja kohustuse importida või eksportida kehtivusaja jooksul litsentsil olevaid tooteid/kaupu ettenähtud koguses. Selleks, et tagada litsentsiga võetud kohustuste täitmine, peab litsentsi taotleja esitama tagatise. Tagatis vabastatakse pärast kasutatud litsentsi tagastamist (ekspordi puhul tuleb esitada ka eksporditõendid).

Litsentsikohustus impordi puhul:

  • Riis
  • Seemned
  • Lina ja kanep
  • Põllumajanduslikku päritolu etüülalkohol

Litsentsikohustus ekspordi puhul:

  • Riis

Litsentsi saamiseks tuleb esitada PRIAsse vastava toote ja vastava koguse kohta ekspordi- või impordilitsentsi taotlus. Taotlusi saab esitada nii elektrooniliselt läbi e-PRIA või paberkandjal digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile turukorraldus [at] pria [dot] ee (turukorraldus[at]pria[dot]ee). PRIA väljastab litsentsi vastavalt Euroopa Komisjoni seadusandlusest tulenevate tähtaegade järgi. Litsentsi alla kuuluvate toodete eksportimisel või importimisel tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada koos deklaratsiooniga ka vastav litsents. Maksu- ja Tolliamet teeb litsentsi kasutamise kohta mahakanded. Kui litsentsil olev kogus on kas kasutatud, kehtivusaeg on lõppenud või omanik ei soovi litsentsi enam kasutada, tagastab ta selle PRIA-le. Litsentsid peavad olema tagastatud 60 kalendripäeva jooksul peale kehtivusaja lõppu. Ekspordilitsentside puhul tuleb esitada 180 kalendripäeva  jooksul peale litsentsi lkehtivusaja lõppu eksporti tõendavad dokumendid. Peale vajalike tõendite esitamist ja vajalike nõuete täitmist vabastab PRIA litsentsi tagatise. Kui litsentsiga seotud kohustusi pole täidetud, peab PRIA kas osa või kogu tagatise kinni.

Tariifikvoodid võimaldavad importida eelnevalt kindlaksmääratud tootekoguse madalamate imporditollimaksu määradega (kvoodijärgne tollimaksumäär) kui tavaliselt selle toote puhul kohaldatav tollimaksumäär. Tariifikvoodi kohaldamise eelduseks on nõuetekohase impordilitsentsi AGRIM esitamine. Tariifikvootide jaotuse arvutamisel võetakse arvesse tariifikvoodi piires saadaolevaid koguseid ja taotletud koguseid, millest pädevad riiklikud ametiasutused on komisjonile teada andnud. Kui komisjon on imporditariifikvootide jaotuskoefitsiendid välja arvutanud ning avalikustanud, peavad ELi riigid vastavate tariifikvootide raames taotletud kogustele väljastama impordilitsentsid. Jaotuskoefitsendid ja otsused on leitavad: Tariifikvoodid | Euroopa Komisjon (europa.eu). Tariifikvoodid on loetletud Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2020/761 I lisas. Lisaks eelpool toodule saab vastavalt Komisjoni määrusele (EÜ) nr 972/2006 importida null tollimaksumääraga teatud Basmatiriisi sorte CN koodidega: 1006 20 17 ja 1006 20 98.

Külvamiseks ettenähtud kanepisortide seemnete (CN-koodiga ex1207 99 20), hariliku kanepi (CN-koodiga 5302 10 00) ja muuks otstarbeks, kui külvamiseks ettenähtud kanepiseemnete (CN-koodiga 1207 99 91) importimisel Euroopa Liitu kolmandatest riikidest tuleb esitada Maksu- ja Tolliametile impordilitsents. Litsentsi saamiseks tuleb esitada PRIAsse vastava toote ja vastava koguse kohta impordilitsentsi taotlus (vt Vormid).

Tingimused

Erandina saavad muuks otstarbeks, kui külvamiseks ettenähtud kanepiseemnete impordilitsentsi taotleda PRIA poolt heakskiidetud ettevõtjad. Heakskiidu saamiseks tuleb PRIAsse esitada heakskiidu taotlus (vt Vormid). Heakskiidu saades kohustub ettevõtja tõendama, et 12 kuu jooksul alates litsentsi väljastamise kuupäevast on kanepiseemned läbinud vähemalt ühe järgmistest toimingutest vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 1237/2016 artikli 9 lõike 4 järgi:

a) sellisesse seisukorda viimine, mis välistab külvamiseks kasutamise;

b) segamine muude seemnetega kui kanepiseemnetega loomatoidu saamiseks, kusjuures kanepiseemnete kogus peab moodustama teraviljasegust kas kuni 15% või heakskiidetud importija põhjendatud taotluse korral erandjuhtudel kuni 25%;

c) eksportimine kolmandasse riiki.

Kohustused

Kanepiseemnetega läbiviidud toimingute kohta tuleb importijal PRIAle esitada kasutamist tõendavate andmete esitamise vormi (vt Vormid) koos kauba liikumist tõendavate dokumentidega. Näiteks arved, saatelehed, laoarvestuse kanded sissetulekute ja väljaminekute kohta, ümbertöötlemise teenuse ostmisel tehingupartneriga vastavad arved ja arve-saatelehed.

Kui kanepiseemnete importija eelpool olevaid nõudeid ei täida, on PRIAl õigus importija heakskiit peatada või kehtetuks tunnistada või korrakaitseseaduse alusel teha ettekirjutus ning vajadusel kohaldada ka sunniraha.