Tagatised

Deposiittagatis ja garantii (garantiikiri) esitamine PRIAle

Tagatis või garantii (garantiikiri) esitatakse koos taotluse ja/või pakkumisega, mis on nõutud osade turukorraldusmeetmete puhul. Tagatis või garantii esitatakse PRIAle selleks, et tagada kliendi poolt võetud kohustuste täitmine, mille ta on võtnud endale taotluse ja/või pakkumise esitamisega.

Deposiittagatise saab kanda alljärgnevatele arveldusarvetele:

Saaja: Rahandusministeerium

SEB PankEE891010220034796011
SwedbankEE932200221023778606
Luminorbank EE701700017001577198


Viitenumber: 3100054982

Maksekorralduse selgituse väljale kirjutatakse, millise toimingu eest deposiittagatis makstakse.

PRIA loeb deposiittagatise esitatuks, kui on veendunud selle laekumises tagatiste pangakontole laekumisele järgneval pangapäeval.

Deposiittagatis makstakse kliendile tagasi, kui ta on täitnud kõik tagatisega tagatud kohustused. Deposiittagatis tagastatakse kliendi avalduse alusel, kus on kirjas kliendi andmed ning panga arveldusarve, kuhu vabastatud tagatis kanda. Avalduse allkirjastab volitatud/õigustatud isik.

Deposiittagatis peetakse kinni juhul, kui klient ei ole täitnud oma tagatisega tagatud kohustust. PRIA esitab ettekirjutuse kohustuse mittetäitmise kohta ning klient on kohustatud likvideerima ettekirjutuses välja toodud kohustused 30 kalendripäeva jooksul. Kui ettekirjutust ei täideta, vähendab PRIA kliendi poolt makstud deposiittagatist ettekirjutuses oleva summa võrra.

Kliendi poolt esitatud garantii (garantiikiri) peab olema allkirjastatud finantsasutuse õigustatud/volitatud isiku poolt. Garantii loetakse esitatuks, kui sellel on olemas järgmine informatsioon: kliendi andmed (ärinimi, registrikood), garantii summa, garantii kehtivusaeg, garantii esitamise eesmärk. Kui garantii (garantiikiri) ei vasta nõuetele, teavitab PRIA garantii tellijat kirjalikult. Garantii peab kehtima peale kõigi nõuete täitmist vähemalt üks kalendrikuu.

PRIA aktsepteerib Finantsinspektsiooni poolt väljaantud tegevusloa saanud pankade ja krediidiandjate garantiisid, kes on Finantsinspektsiooni kodulehel olevas avalikus nimekirjas ning kelle kohta ei ole avaldatud inspektsiooni kodulehel hoiatusteateid Eestis tegevusloa alusel tegutsevad krediidiasutused; Eestis erandi alusel tegutsevad krediidiandjad.

Garantii tagastatakse juhul, kui sellega ei ole seotud kliendil ühtegi kehtivat kohustust.

Garantii tagastatakse garantii andjale tellija kirjaliku taotluse alusel. Taotluse allkirjastab tellija volitatud/õigustatud isik.

Lisainfo

Kaja Pärtels
finantsosakonna finantsspetsialist
telefon 513 9847
e-posti aadress kaja [dot] partels [at] pria [dot] ee (kaja[dot]partels[at]pria[dot]ee)