Põllumajandusloomade aretustoetus 2018

Riiklik

Tutvustus

 

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:


 

EESMÄRK

Toetuse eesmärgiks on põllumajandusloomade aretustegevusega seotud kulude osaline või täielik hüvitamine.

Meetme tänavune eelarve on 3 825 000 eurot.

 

TAOTLUSTE VASTUVÕTMISE AEG JA KOHT

Põllumajandusloomade aretustoetuse taotlusi saab esitada 1. veebruarist kuni 15. veebruarini aadressil PRIA, Tähe 4, Tartu 51010 (teenindusbüroo on avatud E-R kell 8.30-16.00).

Taotlust võib esitada ka elektrooniliselt taotleja poolt digitaalselt allkirjastatuna e-postiga aadressil turukorraldus [at] pria [dot] ee

Taotlusele tuleb lisada vormikohane avaldus taotleja andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, kui tema andmed ei ole juba varem vastavasse registrisse kantud.

Tagasi algusse

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Põllumajandusloomade aretustoetust võib anda taotlejale, kellele on antud tegevusluba vähemalt üks aasta enne toetuse taotluste esitamise tähtaja algust ning kes taotlemise ajal tegutseb kehtiva tegevusloa alusel ühes või mõlemas järgmises põllumajandusloomade aretuse valdkonnas:

 1. tõuraamatu või aretusregistri pidamine;
 2. jõudluskontrolli läbiviimine või geneetilise väärtuse hindamine.

Toetust võivad taotleda aretusühingud ja jõudluskontrolli läbiviijad. Nimetatud isikute poolt teostatud aretustegevuse (tõuraamatu või aretusregistri pidamine, jõudluskontrolli läbiviimine)  kulude hüvitamise kaudu on lõplikuks riigiabi saajaks loomapidajad, kelle loomad on tõuraamatus või aretusregistris või kelle loomadele tehakse jõudluskontrolli.

Abi saamiseks peavad riigiabi saajad olema esitanud toetuse taotlejale 31. detsembriks 2017 kirjaliku abitaotluse. Taotlejal on kohustus pidada arvestust riigiabi saajate üle, kellele teenust osutatakse ja temale osutatud teenuse kulu suuruse üle. Riigiabi saaja peab vastama Komisjoni määruses nr 702/2014 sätestatud nõuetele: tal ei või olla täitmata korraldus siseturuga kokkusobimatuks tunnistatud riigiabi tagasimaksmise kohta ning ta ei või olla raskustes olev ettevõtja. Samuti peab riigiabi saaja olema mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja (ettevõttes peab olema vähem kui 250 töötajat ja aastakäive ei tohi ületada 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht 43 miljonit eurot).

Toetuse taotlemisel tuleb silmas pidada, et maksimaalse võimaliku toetuse summa arvutamisel lähtutakse loomade arvust ning toetuse ühikumäärast, mis on kehtestatud aretusvaldkondade ning loomaliikide lõikes. Samuti tuleb silmas pidada, et jõudluskontrolli läbiviimise või geneetilise väärtuse hindamise puhul on hüvitatavad üksnes 70% kuludest. Sellega tuleb kulude planeerimisel ning toetuse taotluse esitamisel arvestada.

Tagasi algusse

ABIKÕLBLIKUD KULUD

Tõuraamatute või aretusregistri pidamisega seotud kuludest on hüvitatavad:

 • tõuraamatu või aretusregistri pidamisega seotud tööjõukulu ning sellelt arvestatud tulu- ja sotsiaalmaks, kohustuslik kogumispension ning töötuskindlustusmaks;
 • väikeinventari ja materjali kulu;
 • tõuraamatu või aretusregistri pidamise koolituse kulu;
 • põhivahendite haldamise kulu;
 • looma põlvnemise tõestamiseks ja identifitseerimiseks tehtava geneetilise uuringu kulu;
 • infotehnoloogia kulud riist- ja tarkvarale ning arenduskulu;
 • tõuraamatu või aretusregistri pidamisega seotud transpordikulu;
 • tõuraamatu või aretusregistri pidamisega seotud sisseostetava teenuse kulu;
 • tõuraamatu või aretusregistri andmetega seotud trükise kulu;
 • üldkulu kuni 15% eelnevalt välja toodud kulude summast.

 

Jõudluskontrolli läbiviimise või geneetilise väärtuse hindamise kuludest on hüvitatavad:

 • jõudluskontrolli läbiviimise või geneetilise väärtuse hindamisega seotud tööjõukulu ning sellelt arvestatud tulu- ja sotsiaalmaks, kohustuslik kogumispension ning töötuskindlustusmaks;
 • väikeinventari ja materjali kulu;
 • jõudluskontrolli või geneetilise väärtuse hindamise koolituse kulu;
 • kontrollide ja testide sisseostetava teenuse kulu;
 • kontrollide ja testide tegemisega ning jõudlusandmete kogumisega seotud transpordikulu;
 • kontrollide ja testide tegemiseks põhivahendite soetamise ja haldamise kulu;
 • loomade geneetilise väärtuse hindamiseks tehtavate testide kulu;
 • infotehnoloogia arenduskulu;
 • jõudluskontrolli või geneetilise väärtuse hindamise andmetega seotud trükise, sealhulgas jõudluskontrolli aastaraamatu kulu;
 • jõudluskontrolli või geneetilise väärtuse hindamise kvaliteedisüsteemi tagamise kulu;
 • üldkulu kuni 15% eelnevalt välja toodud kulude summast.

 

 Tagasi algusse

TOETUSE MÄÄRAMINE JA MAKSMINE

Toetuse määramine või taotluse rahuldamata jätmine otsustatakse taotluse esitamise tähtpäevast arvates 30 tööpäeva jooksul, st hiljemalt 30. märtsil. Toetuse ühikumäär olenevalt aretusvaldkonnast ja loomaliigist ühe looma kohta on järgmine:

 • veiste, välja arvatud eesti maatõugu veiste, tõuraamatu pidamine – 11,40 eurot;
 • eesti maatõugu veiste tõuraamatu pidamine – 95 eurot;
 • lihaveiste jõudluskontrolli läbiviimine või geneetilise väärtuse hindamine – 8 eurot;
 • piimaveiste jõudluskontrolli läbiviimine või geneetilise väärtuse hindamine – 1 eurot;
 • sigade tõuraamatu või aretusregistri pidamine – 18,83 eurot;
 • sigade jõudluskontrolli läbiviimine või geneetilise väärtuse hindamine – 218,46 eurot;
 • lammaste tõuraamatu pidamine – 12,50 eurot;
 • lammaste jõudluskontrolli läbiviimine või geneetilise väärtuse hindamine – 13,50 eurot;
 • hobuslaste tõuraamatu pidamine – 190,40 eurot;
 • hobuslaste v.a eesti hobuste, eesti raskeveohobuste ja tori tõu universaalsuuna hobuste jõudluskontrolli läbiviimine või geneetilise väärtuse hindamine – 101,50 eurot;
 • eesti hobuste, eesti raskeveohobuste ja tori tõu universaalsuuna hobuste jõudluskontrolli läbiviimine või geneetilise väärtuse hindamine – 213,20 eurot;
 • eesti vuti jõudluskontrolli läbiviimine või geneetilise väärtuse hindamine – 155,10 eurot.

 

Tõuraamatu või aretusregistri pidamise eest arvestatakse toetust 1. detsembri 2017 seisuga tõuraamatus või aretusregistris olnud põllumajandusloomade arvu järgi, hobuste puhul 2017. aasta jooksul tõuraamatusse kantud varssade arvu järgi. Jõudluskontrolli läbiviimise või geneetilise väärtuse hindamise eest (välja arvatud hobuste puhul) makstakse toetust 1. detsembri 2017 seisuga jõudluskontrolli all olnud põllumajandusloomade arvu järgi.

Hobuslaste jõudluskontrolli läbiviimise eest arvestatakse toetust üksnes ühe jõudluskatse kohta 2017. aasta jooksul Eestis läbi viidud jõudluskatsel osalenud nende 2–6aastaste hobuslaste arvu järgi, kelle jõudluskatse andmed on kantud Veterinaar- ja Toiduameti poolt antud tegevusloaga aretusühingu peetavasse elektroonilisse tõuraamatusse. Kui hobuslase jõudluskontrolli läbiviimise eest taotleb toetust mitu taotlejat, makstakse toetust nende hobuslaste arvu järgi, kelle tõu kohta peab taotleja ka tõuraamatut ja kelle tõuraamatus on hobuslane taotluse esitamise ajal. Jõudluskontrolli läbiviimise või geneetilise väärtuse hindamise eest makstakse toetust üksnes individuaalse jõudluskontrolli all olevate põllumajandusloomade arvu järgi.

Kui nõuetekohaste taotluste rahuldamiseks vajalik toetuse summa ületab toetuse maksmiseks eelarveaastal ettenähtud vahendeid, vähendab PRIA eelpool toodud aretustoetuse ühikumäärasid võrdeliselt, arvestades toetuse maksmiseks ettenähtud vahendeid. Toetuse määramisel võetakse toetuse suuruse arvutamisel aluseks toetuse ühikumäärad ja põllumajandusloomade arv ning samuti planeeritavate kulude summa ning taotletav toetus.

Toetus makstakse välja PRIA-le esitatud vormikohase maksetaotluse alusel taotlejatele, kellele on eelnevalt toetus määratud. Maksetaotluse võib esitada pärast kulude tegemist kuni üks kord kvartalis, kusjuures viimane maksetaotlus esitatakse hiljemalt taotluse esitamise aastale järgneva aasta 15. jaanuariks. Maksetaotlusele tuleb märkida tehtud kulud ja toetuse summa, mille väljamaksmist taotletakse. Toetus makstakse välja 30 tööpäeva jooksul pärast nõuetekohase maksetaotluse esitamist.

Toetuse väljamaksmist on võimalik taotleda ka enne toetatava tegevuse osalist või täielikku elluviimist ja abikõlblike kulude eest tasumist, kui taotleja on piisavalt usaldusväärne. Taotleja loetakse piisavalt usaldusväärseks, kui:

 • tal ei ole riikliku maksu võlgnevust või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud ning maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg tasutud ettenähtud summas;
 • tema suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust;
 • ta on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasunud ettenähtud summas;
 • ta on varem saadud toetust kasutanud sihipäraselt.

 

Toetuse väljamaksmist enne kulutuste tegemist võib taotleda kuni 30 protsendi ulatuses taotlejale määratud toetuse summast üks kord kvartalis, kusjuures viimane maksetaotlus tuleb esitada hiljemalt taotluse esitamise aasta 1. oktoobriks. Iga järgneva maksetaotluse esitamiseks enne kulutuste tegemist toetuse väljamaksmise taotlemiseks peavad olema tasutud eelmises samalaadses maksetaotluses kavandatud kulud ja selle kohta peab olema PRIA-le esitatud asjakohane teave.

Enne kulude tegemist toetuse väljamaksmise taotlemiseks tuleb taotlejal esitada vormikohane maksetaotlus. PRIA otsustab toetuse maksmise ja maksab toetuse välja 30 tööpäeva jooksul pärast nõuetekohase maksetaotluse esitamist..

Tagasi algusse 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA turukorralduse büroost telefonil 7371 354 või e-postiga aadressil turukorraldus [at] pria [dot] ee