Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2020

Riiklik

Erandkorras ei rakendata 2020. aastal toetuste vähendamist pindalatoetuse taotluse esitamise eest (1% tööpäeva kohta) hilinenud taotluste vastuvõtmise perioodil 22. maist kuni 15. juunini 2020. a.

Pärast 15. juunit esitatud taotlusi menetlusse ei võeta. Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 15. juunini 2020. a. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

Tutvustus

Põllumajanduskultuuri üleminekutoetus (PTO) ja heinaseemne üleminekutoetus (SEL) on täiendavate otsetoetuste toetusõiguste alusel määratavad toetused. Toetusõiguste ühikud on isikupõhised ning 2006. a ja 2008. a taotlusperioodide alusel kindlaks määratud. Määratud toetusõigusi saab näha siit.

Kõigi pindalapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt toimub 2.-21. maini 2020. a.

Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood on 22. maist kuni 15. juunini 2020. a.  Pärast 15. juunit esitatud taotlusi menetlusse ei võeta. Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 15. juunini 2020. a. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

Toetust saab taotleda vaid elektrooniliselt e-PRIA portaali kaudu.

Juhendid e-PRIAsse sisselogimise kohta leiab PRIA kodulehelt ja teenuse kasutamise kohta e-PRIAs iga vastava teenuse juures.

Täpsemat infot toetuste kohta saab lugeda juhendist „Abiks taotlejale“.

Tingimused

Üleminekutoetusi saab taotleda füüsiline või juriidiline isik või juriidilise isiku staatuseta isikute ühendus, kes tegeleb põllumajandusliku tegevusega põllumajanduslikus majapidamises ja tal on määratud või üle võetud toetusõiguseid.

Oma toetusõigusi saab vaadata ja üle anda vana e-PRIA teenuses Pindalatoetused -> Andmete esitamine -> Täiendava otsetoetuse toetusõiguste vaatamine ja üleandmine. Vajadusel vaata kasutusjuhendit.  Isikutele määratud toetusõigusi saab näha ka siit.

 

 • Taotleja omab põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse toetusõigust käesoleva aasta 15. juuni seisuga.
 • Taotleja taotleb ÜPT-d ja märgib taotlusvormile ÜPT taotlemise vähemalt 1 hektarile.
 • Taotleja teeb PTO toetuse taotlemise kohta märke taotlusvormi lahtrisse 1.6. Taotleja ei märgi taotlusele temale määratud toetusõiguste ühikute arvu, vaid ainult oma soovi nimetatud toetust taotleda. Taotlusvormil on personaalselt taotlejale mõeldud lisainfo toetusõiguste ühikute arvu kohta.
 • PTO toetusõigused on üleantavad ehk neid on võimalik võõrandada ja pärida. Võõrandamise teel saadud toetusõigusi ei ole võimalik teistkordselt üle anda, välja arvatud ülenejale ja alanejale sugulasele ning külgjoones sugulasele ja abikaasale, kui on toimunud põllumajandusliku majapidamise üleandmine samale isikule.
 • Toetuse määramisel on aluseks ÜPT menetluse raames kindlakstehtud toetusõiguslikud hektarid. Kui taotlejal on nii 2006. a kui ka 2008. a alusel määratud toetusõigused, siis neid ühikuid võrreldakse eraldi ÜPT kindlaksmääratud hektaritega. Kui toetusõiguste arv eraldivõetuna alusaasta kohta on suurem kui ÜPT kindlaksmääratud pind käesoleval taotlusaastal, siis võetakse toetuse määramisel aluseks ÜPT kindlaksmääratud pind. Ülejäänud toetusõiguste ühikute eest toetust küll ei määrata, kuid need on jätkuvalt taotleja nimel olemas.

Näiteks, kui taotlejal on:
2006. a alusel määratud toetusõiguste ühikuid 10.
2008. a alusel määratud toetusõiguste ühikuid 12.
2020. a on taotlejal kindlaksmääratud ÜPT toetuse hektareid 11.
PTO toetus määratakse 10+11=21 ha eest.
Kuna 2008. a toetusõiguste ühikuid on rohkem kui ÜPT kindlaksmääratud hektareid 2020. a, siis toodud näites võetakse PTO toetuse määramisel aluseks ÜPT kindlaksmääratud hektarid ehk 11 ha.

 • Toetuse määramisel on aluseks SEL toetusõiguste ühikud, mis on kindlaks määratud 2006. aasta alusel.
 • Taotleja omab heinaseemne täiendava otsetoetuse toetusõigust käesoleva aasta 15. juuni seisuga.
 • Taotleja tegeleb põllumajandusliku tegevusega põllumajanduslikus majapidamises, kasvatades vähemalt ühe loomühiku jagu põllumajandusloomi või hoides korras vähemalt ühte hektarit põllumajandusmaad.
 • Taotleja teeb SEL toetuse taotlemise kohta märke taotlusvormi lahtrisse 1.7. Taotleja ei märgi taotlusele temale määratud toetusõiguste ühikute arvu, vaid ainult oma soovi nimetatud toetust taotleda. Taotlusvormil on personaalselt taotlejale mõeldud lisainfo toetusõiguste ühikute arvu kohta.
 • SEL toetusõiguseid saab üle võtta vaid pärimise teel.
 • Isik, kes on omandanud põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse toetusõiguse, esitab PRIAle hiljemalt koos pindalatoetuse taotlusega toetusõiguse üleandmise teate PT52. Nimetatud dokumendi leiab vana e-PRIA teenuses Pindalatoetused -> Andmete esitamine -> Täiendava otsetoetuse toetusõiguste vaatamine ja üleandmine.
 • Kui toetusõiguste ülevõtmine toimub pärimise teel, tuleb PRIAle esitada selle kohta digitaalselt allkirjastatud vabas vormis avaldus või soovituslik vorm PT52 (täiendava otsetoetuse toetusõiguste üleandmise-ülevõtmise teade) e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee). Dokumendi võib esitada ka vana e-PRIA teenuse „Dokumendi üleslaadimine (pindalatoetuste taotluse lisadokumentide esitamiseks)“ kaudu. Toetusõiguste ülevõtja peab kindlasti esitama ka pindalatoetuse taotluse, et üle võetud toetusõiguste ühikuid arvestataks toetuse määramisel ja maksmisel.  Dokumendi esitamata jätmisel või hiljem esitamisel ei teki taotlejal õigust üle võetud ühikute eest taotluse esitamise aastal toetust saada.

 

Toetuse menetlemise aluseks on maaeluministri 17.04.2017. a. määrus nr 33 „Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus".

Nõuded on selgitatud ka juhendis „Abiks taotlejale“.

Toetuse määramine

PRIA kinnitas põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetuse ühikumäärad 30. novembril 2020. a:

 • põllumajanduskultuuri üleminekutoetus - 4,22 eurot ühiku kohta;
 • heinaseemne üleminekutoetus - 5,20 eurot ühiku kohta.

Toetuste määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab PRIA 10. detsembriks 2020. a, arvestades kontrollide tulemusi.

Toetused makstakse välja hiljemalt 30. juuniks 2021. a.

Füüsilistele isikutele makstavast toetusest peetakse kinni üksikisiku tulumaks.