Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus 2015

Meede 4.1 I voor MAK 2014-2020

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse” tegevuse alaliik. Meetme üldeesmärgiks on põllumajandusettevõtjate tulemuslikkuse parandamine läbi tootmise kaasajastamise ja ühise majandustegevuse edendamise, keskkonnahoidlike põllumajandus- ja loomakasvatusehitiste rajamise ning uuendamise ja keskkonnasõbraliku energia tarnekindluse suurendamise.

2014 – 2020 programmperioodiks kavandatud eelarve meetmele "Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks" on 146 miljonit eurot, millest 77,5 miljonit eurot on kavandatud 2015. aasta kaheks taotlusvooruks. Antud meetme esimeseks taotlusvooruks on ette nähtud 47,5 miljonit eurot.

Taotlusi võetakse vastu 27. veebruarist kuni 12. märtsini PRIA maakondlikes teenindusbüroodes, posti teel ja elektrooniliselt e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee.

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 


Juhime tähelepanu, et vastavalt määruse muudatusele (RT I, 12.08.2015, 8 - jõust. 15.08.2015) teeb PRIA taotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 2015. aasta esimeses taotlusvoorus 160 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates (29.10.2015)

 

EESMÄRK

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus antakse Eesti Maaelu Arengukava (MAK) 2014-2020 alusel ja väljamaksed tehakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest.

Toetuse üldeesmärk on põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamine ja keskkonnahoidliku põllumajandustootmise arendamine.

Toetuse spetsiifilised eesmärgid on järgmised:

 • põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamine tootmise nüüdisajastamise ja ühise majandustegevuse edendamise kaudu;
 • keskkonnahoidlike põllumajandus- ja loomakasvatusehitiste rajamine ja uuendamine;
 • keskkonnasõbraliku energia tarnekindluse suurendamine põllumajandusettevõtetele.

Tagasi algusesse...

 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Taotlusi võetakse vastu 27. veebruarist 12. märtsini 2015. a PRIA maakondlikes teenindusbüroodes, posti teel ja elektrooniliselt e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee.

Juhul, kui esitate taotluse PRIA maakondlikus teenindusbüroos või posti teel, palume see edastada kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgsesse PRIA maakondlikusse teenindusbüroosse.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kell 8.30-16.00. Taotluse esitamise aega on võimalik eelnevalt kokku leppida ja registreerida kõikidele vastuvõtmise perioodi päevadele infotelefonil 737 7678, samuti PRIA maakondlikes büroodes kohapeal ning internetipõhises eelregistreerimise süsteemis.

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi taotlus).

Kui  esitate taotluse maakondlikus teenindusbüroos paberil või saadate selle posti teel, tuleb avaldus ja kui asjakohane, siis ka ehitustegevuse hinnapakkumused ja ehituse  eelarve esitada PRIA-le lisaks ka elektrooniliselt Microsoft Excel-i tarkvaraga töödeldavas vormingus e-posti aadressil andmed [at] pria [dot] ee. 

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Selleks palume täita ja esitada „Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse." Võimalusel palume nimetatud avalduse esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole nõuetekohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on teil võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul. Kui taotluste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevaid puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).

Tagasi algusesse...


TOETUSE ANDMISE JA KASUTAMISE TINGIMUSED

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud põllumajandusministri  09. veebruari 2015 määrusega nr 15 „Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamiseinvesteeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord.

Toetuse taotlejaks saavad olla:

 • äriseadustiku tähenduses äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja, kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu kas koos või eraldi ületas taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal 14 000 eurot  ja taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud teisel majandusaastal vähemalt 1200 eurot ning see moodustas mõlemal taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal üle 50 protsendi kogu müügitulust;
 • hobusekasvatusega tegelev ettevõtja, kes vastab järgmistele nõuetele:

-ta on müünud hobuseid või osutanud hobusekasvatusega seonduvaid teenuseid vähemalt kahel taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal;

-tema omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu moodustas mõlemal taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal üle 30 protsendi kogu müügitulust ja koos hobusekasvatusega seonduvate teenuste müügituluga üle 50 protsendi kogu müügitulust;

-tema omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete ning hobusekasvatusega seonduvate teenuste müügitulu kokku ületas taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal 14 000 eurot ja oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud teisel majandusaastal vähemalt 1200 eurot;

Hobusekasvatusega seonduvate teenuste loetelu on toodud määruses ( § 2 lg 3).

 • äriühing, kes ei ole tegutsenud vahetult enne taotluse esitamise aastat vähemalt kaht majandusaastat, kuid kes on  üle võtnud:

- oma füüsilisest isikust osanikule või aktsionärile kuulunud füüsilisest isikust ettevõtja põllumajandusettevõtte või

- oma füüsilisest isikust osaniku või aktsionäri vanemale või vanavanemale kuulunud füüsilisest isikust ettevõtja põllumajandusettevõtte;

 • ettevõtjaid ühendav tulundusühistu (tootjarühm), kes on kas tunnustatud tootjarühm või tunnustamata tootjarühm. Tunnustamata tootjarühm peab vastama teatud nõuetele, mille loetelu on toodud määruses (§ 2 lg 6).

Määruses on sätestatud taotlejale rida nõudeid, millele ta peab vastama:

 • taotlejal ei ole riikliku maksu võlga või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud ning maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas;
 • taotleja ega tootjarühma liikme kohta ei ole taotluse esitamise tähtpäevale järgneva päeva seisuga karistusregistrisse kantud karistusandmeid toidu- ja söödaohutuse, looma- ja taimetervise, loomade heaolu ning keskkonnanõuete rikkumise eest;
 • taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi, välja arvatud masina puhul, mida soovitakse ümber ehitada biogaasi või biokütuse tarbimiseks;
 • taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti;
 • taotleja on enne taotluse esitamise aastat tegutsenud vähemalt kaks majandusaastat, millest taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta oli vähemalt 12 kuu pikkune;

Toodud nõuete loetelu ei ole täielik. Täpsemalt palume kehtestatud nõuetega tutvuda meetme määrusest.

Toetust võib taotleda põllumajandussaaduste tootmiseks järgmistele tegevustele:

 •  põllumajandusliku tootmishoone või rajatise ehitamine ehitusseaduses sätestatud tingimustel ja korras;

Abikõlblikud ei ole selliste hoonete ja rajatiste ehitamine, mis ei ole otseselt seotud põllumajandustoodete tootmisega, nagu näiteks väetisehoidlate, masinate hoidmiseks ettenähtud hoonete, tuletõrje veevõtukohtade, kütusemahutite ja põllumajandusmasinate parandamiseks ettenähtud töökodade ehitamine.

Kui kavandatavaks tegevuseks on ehitamine, tuleb koos avaldusega esitada ehitustegevuse eelarve.

 •  põllumajanduslikku tootmishoonesse või rajatisse paigaldatava või sinna juurde kuuluva statsionaarse seadme, loomade pidamiseks mõeldud paigaldise või muu vajaliku sisseseade ostmine või paigaldamine;
 •  omatarbeks elektri, soojuse, vedelkütuse või gaasi  (bioenergia) tootmiseks vajaliku hoone või rajatise ehitamine ehitusseaduses sätestatud tingimustel ja korras;

Juhime tähelepanu, et kui investeering kavandatakse bioenergia tootmisse ja see viiakse ka ellu, kaasnevad toetuse saajale täiendavad kohustused (§ 17 lg 4).

 •  omatarbeks bioenergia tootmiseks kasutatavasse hoonesse või rajatisse statsionaarse seadme või muu vajaliku sisseseade ostmine või paigaldamine;
 •  söödavaid vilju kandvate viljapuuaedade ja marjaistandike rajamiseks ning laiendamiseks vajaliku paljundusmaterjali ostmine või istutamine;

Istandiku rajamise korral ei tohi maksimaalne istikute arv ühe hektari kohta ületada määruse lisas 1 nimetatud istikute puhul kehtestatud piirmäära.

 •  istandike ja puukoolide piirdeaedade ning konstruktsioonide ostmine või paigaldamine;
 •  mesindus- või seenekasvatusinventari ning -seadmete ostmine või paigaldamine;

Toetust saab taotleda ka mesilastaru ja mesindusinventari, seenekasvatusseadme, nagu substraadisegisti, autoklaavi, kliimaseadme ja auruboileri, kütteseadme ja süsteemi, valgustusseadme, kompostisegisti, pastöriseerimiskambri jms ostmiseks ning paigaldamiseks.

 •  põllumajandustoodete tootmiseks, säilitamiseks või toodangu esmamüügi eelseks ettevalmistuseks vajalike mobiilsete masinate või seadmete ostmine

Antud tegevusele toetuse taotlemisel on taotlejale kehtestatud kindlad nõuded. Palume nende nõuetega täpsemalt tutvuda meetme määrusest.

Mobiilne masin või seade peab olema kantud võrdlushindade kataloogi. Võrdlushindade kataloog on põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri osa, kuhu kantakse maaelu arengu toetuse abikõlblikuks kuluks oleva asja või teenuse kinnitatud piirhind koos andmetega vastava asja või teenuse kohta, mille puhul maaelu arengu toetuse andmisel kasutatakse võrdlushindade meetodit.

Võrdlushindade kataloogi (hinnakataloogi) kantavate asjade ja teenuste loetelu, piirhinna mõistlikkuse kontrollimise ja kinnitamise ning andmete kataloogi kandmise kord on kehtestatud põllumajandusministri  09. veebruari 2015 määrusega nr 16.

Hinnakataloogis näeb ainult neid masinaid ja seadmeid, mille on Eesti Taimekasvatuse Instituut (ETKI) valideerinud. Kuna valideerimist vajavaid masinaid ja seadmeid on palju, ei pruugi olla Teie soovitud seade taotluse esitamise ajaks veel valideeritud. Sellisel juhul palume Teil saata aadressil hinnakataloog [at] pria [dot] ee andmed Teie taotlusel oleva masina või seadme margi ja mudeli kohta ning paluda ETKI-l seade eelisjärjekorras valideerida. Kui seade on valideeritud, saadab ETKI teile selle kohta tagasiside.

 • põllumajandusmasina ümberehitamine biogaasi või biokütuse tarbimiseks.

Juhime tähelepanu, et abikõlblikuks tegevuseks on ka kasutatud masina või seadme ostmiseks tehtud kulutused, kui selle ostab taotleja, kes on mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustatud ettevõte.  Kasutatud masin või seade peab olema toodetud taotlemise hetkest arvates vähem kui viis aastat tagasi ja selle ostmiseks ei tohi olla kasutatud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi. Nimetatud masina või seadme hind ei tohi ületada selle turuväärtust ja on uue samaväärse masina või seadme hinnast madalam.

Koos eelnimetatud tegevustega võib toetust taotleda veel teatud  tegevuste kohta (nn kaasnevad tegevused), mis on loetletud määruse §5 lõikes 3. Toetust ei saa taotleda ainult kaasnevate tegevuse kohta

Kavandatava investeeringu tegemist ei või alustada varem ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval, välja arvatud ettevalmistav töö, mille puhul ei või töö tegemist tõendavad dokumendid olla väljastatud varem kui 2014. aasta 1. jaanuaril.

Määrusest kehtestatakse nõuded investeeringuobjekti või tegevuse hinnapakkumuse ja hinnapakkuja kohta. Kui tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, peab taotleja üldreeglina olema saanud vähemalt kolmelt isikult võrreldavad hinnapakkumused. Kui tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ei ületa 5000 eurot, peab taotleja üldreeglina olema saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse. 

Kui kavandatavaks tegevuseks on ehitamine, tuleb koos avaldusega esitada nõutav arv ehitustegevuse hinnapakkumusi elektrooniliselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus.

Juhime tähelepanu, et mobiilsete masinate ja seadmete ostmisel ei ole taotlejal vaja PRIA-le hinnapakkumust esitada. Toetuse saamiseks peavad mobiilsed masinad ja seadmed olema kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri osaks olevasse võrdlushindade kataloogi  e-hinnakataloog. Hinnakataloogis fikseeritakse asja või teenuse maksimaalne abikõlblik käibemaksuta maksumus ja selle kehtivuse aeg.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE MÄÄR JA SUURUS

Üldjuhul antakse toetust kuni 40% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest, välja arvatud traktorite puhul, mille ostmisel on toetus kuni 30% investeeringuobjekti abikõlbliku kulu maksumusest.

Toetuse määr on kuni 5% võrra suurem, kui toetust taotleb noor ettevõtja või põllumajandustootjaid ühendav tootjarühm.

Taotleja loetakse nooreks ettevõtjaks, kui  ta  füüsilisest isikust ettevõtjana on taotluse esitamise ajal kuni 40-aastane või kui taotleja on äriühing, kelle kõik füüsilisest isikust osanikud või aktsionärid ja juhatuse liikmed on taotluse esitamise ajal kuni 40-aastased.

Toetuse konkreetne suurus sõltub iga toetuse taotleja poolt esitatud taotluses kavandatud abikõlblike tegevuste maksumusest.

Veise-, sea-, lamba-, kitse-, hobuse- või lindude pidamiseks mõeldud loomakasvatusehitise ehitamise korral  koos statsionaarsete seadmete ostmisega või ilma, arvutatakse toetuse suurus tegevuse abikõlbliku maksumuse ning ehitusprojektis ettenähtud loomakohtade arvu alusel, arvestades määruse lisas 2 sätestatud maksimaalset toetuse suurust loomakoha kohta ning sätestatud toetuse määra 40%.

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta kuni 500 000 eurot arengukava programmiperioodil kokku.

Kui toetust taotletakse järgmiste tegevuste kohta:

 •  viljapuuaedade ja marjaistandike rajamiseks ning laiendamiseks vajaliku paljundusmaterjali ostmine või istutamine,
 •  istandike ja puukoolide piirdeaedade ning konstruktsioonide ostmine või paigaldamine,
 •  mesindus- või seenekasvatusinventari ning -seadmete ostmine või paigaldamine,
 •  põllumajandustoodete tootmiseks, säilitamiseks või toodangu esmamüügi eelseks ettevalmistuseks vajalike mobiilsete masinate või seadmete ostmine,
 •  põllumajandusmasina ümberehitamine biogaasi või biokütuse tarbimiseks,

on toetuse maksimaalne suurus programmiperioodil 100 000 eurot iga nimetatud tegevuse kohta kokku. Kui toetust taotletakse lisaks eelnimetatud tegevustele ka teiste abikõlblike tegevuste kohta, siis on toetuse maksimaalseks suuruseks ühe taotleja kohta kokku 500 000 eurot arengukava programmiperioodil.

Ühte kontserni kuuluvad ettevõtjad või valitseva mõju kaudu üksteisega seotud ettevõtjad ei saa taotleda toetust rohkem kui 500 000 eurot programmiperioodil kokku.

Tagasi algusesse...

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetatava tegevuse vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

PRIA hindab nõuetele taotlusi tegevusvaldkondade kaupa. Taotleja loetakse tegevaks selles tegevusvaldkonnas, kust ta on taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal saanud suurima osa oma müügitulust. Tegevusvaldkonnad, mille kaupa taotlejaid hinnatakse, on järgmised:

1) piimatootmine (määruse lisa 3);

2) teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamine (määruse lisa 5);

3) loomakasvatus, välja arvatud piimatootmine ja mesindus (määruse lisa 4);

4) muude eespool nimetamata põllumajandustoodete tootmine, kaasa arvatud mesindus (määruse lisa 6).

Hindamiskriteeriumid on seega sätestatud tegevusvaldkondade kaupa (määruse lisad 3-6) ja iga valdkonna lõikes moodustub hindamise tulemusena vastava tegevusvaldkonna  taotlustest paremusjärjestus.

Täpsemalt palume hindamise korra ja hindamiskriteeriumitega tutvuda määrusest.

 

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa tegevusvaldkonna rahastamise eelarvet ja kui kõik taotlused on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab tegevusvaldkonna rahastamise eelarve, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa.

Taotluse rahuldamiseks minimaalne hindepunktide summa peab moodustama vähemalt 25 protsenti vastava tegevusvaldkonna maksimaalsest hindepunktide summast.

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 160 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast (29.10.2015).

Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist PRIA-le maksetaotluse koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega. Seda saab teha kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Juhime tähelepanu, et kui kavandatavaks tegevuseks on ehitamine, esitab toetuse saaja lisaks maksetaotlusele Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus ehitustegevuse kulude vormi andmed [at] pria [dot] ee.

Toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja üksnes siis, kui toetuse saaja on tegevused nõuetekohaselt ellu viinud.

PRIA teeb toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole või liisingu korral toetuse saaja nimetatud liisinguandja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest.

Toetuse saajal on võimalik taotleda ka toetuse väljamaksmist enne kulutuste tegemist. Toetuse saaja tasub seejärel saadud raha viivitamata sellele isikule, kellelt ta tellis teenuse või töö või ostis kaupa ning esitab PRIAle seitsme tööpäeva jooksul arvates raha laekumisest arvelduskontole teatise koos maksmist tõendavate dokumentidega (arve-saatelehe või arve ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte). Nimetatud rahastamisviisi ei kohaldata kapitalirendi puhul.

Juhime tähelepanu, et toetuse saaja on kohustatud lisaks täitma nõudeid, mis puudutavad toetust saanud objektide tähistamist.

Siit leiad juhiseid, kuidas tähistada toetust saanud objekte.

Tagasi algusesse...

 

LISAINFO JA KONTAKT
Lisainfot saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja Tartu keskusest Tähe tn 4, tel 737 7678, e-post info [at] pria [dot] ee

Tagasi algusesse...