Ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõude rakendamise toetus 2020

Riiklik

Tutvustus

Toetusega hüvitatakse kahe ohtliku taimekahjustaja - kartuli-ringmädaniku ja viljapuu-bakterpõletiku tõrjeabinõude rakendamisel 2019. aastal hävitatud taimse materjali väärtus.

Toetus aitab tagada ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõude tõhusa rakendamise tootmiskohas ning seeläbi ära hoida selle taimekahjustaja kohastumine ja levik Eestis. Need on taimekahjustajad, mille suhtes tõrjeabinõude rakendamine tekitab Eesti tootjale kõige suuremat majanduslikku kahju ning mis võivad tõrjeabinõude rakendamata jätmisel Eestis kohastuda.

Taotlusi toetuse saamiseks saab esitada 3. maist kuni 25. maini 2020. a. Taotlusi ootame Tartumaa teenindusbüroos aadressil Tähe 4, Tartu 51010 või elektrooniliselt taotleja poolt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee.

Toetuse taotlusele tuleb lisada Põllumajandusameti ettekirjutuse alusel hävitatud istutusmaterjali, taimede või kartuli hävitamist tõendavad dokumendid.

Taotleja, kes on sõlminud kindlustuslepingu ohtliku taimekahjustaja leviku vastu ning kellele on selle alusel makstud hüvitist, teavitab sellest viivitamata PRIAt ning esitab kindlustusandja kirjaliku kinnituse kindlustuslepingu alusel väljamakstud kindlustushüvitiste kohta.

Tingimused

Toetust võib taotleda põllumajandustootja, kes vastab komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 nõuetele:

  1. mikro-, väike- või keskmise suurusega ettevõtja;
  2. ei ole raskustes olev ettevõtja;
  3. tal ei ole tagasi maksmata ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks tunnistatud riigiabi.

Taotleja vastab toetuse saamise nõuetele, kui ta:

  1. toodab turustamisotstarbel puuviljakultuuri istutusmaterjali, dekoratiivkultuuri istutusmaterjali või kartulit, sealhulgas seemnekartulit, või
  2. valdab istandikku puuviljakultuuri istutusmaterjali, dekoratiivkultuuri istutusmaterjali või puuvilja tootmiseks turustamise jaoks;
  3. on Põllumajandusameti ettekirjutuse kohaselt rakendanud ohtliku taimekahjustaja hävitamiseks kartuli ringmädaniku või viljapuu-bakterpõletiku tõrjeabinõusid;
  4. täidab taimekaitseseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud ohtliku taimekahjustaja leviku piiramise abinõusid;
  5. ei ole saanud kõigi abikõlblike kulude katteks kindlustushüvitist.

Toetuse määrad

Toetusega hüvitatakse kuni 100% abikõlblikest kuludest.

Toetuse abikõlblikud kulud on:

  1. Põllumajandusameti ettekirjutuse alusel hävitatud puuviljakultuuri istutusmaterjali, dekoratiivkultuuri istutusmaterjali või kartuli, sealhulgas seemnekartuli väärtus;
  2. tootmisistandikul kasvanud ning Põllumajandusameti ettekirjutuse alusel hävitatud taimede väärtus.

Hävitatud kartuli, sealhulgas seemnekartuli väärtuse arvutab Maaeluministeerium, võttes aluseks selle hävitamise aastal Eesti Konjunktuuriinstituudi avaldatud keskmise tootjahinna.

Hävitatava puuvilja- ja dekoratiivkultuuride istutusmaterjali ning tootmisistandikul kasvanud taimede väärtuseks loetakse ettekirjutuse kättesaamise ajal nende taimede väärtus, mis on nimetatud aianduse valdkonna erialaliidu eksperdi antud hinnangus. Väärtuse arvutamisel võtab ekspert arvesse taimede vanust, hooldatust, kvaliteeti, liiki, arvu ja pookealuseid.

Eksperdihinnang antakse enne istutusmaterjali ja taimede hävitamist. Eksperdiks on aianduse valdkonna asjatundja, kellel on vajalikud teadmised ja kogemused eksperdihinnangu andmises. Eksperdihinnang sisaldab ka hävitatavate taimede väärtuse arvutamisel kasutatud meetodi kirjeldust ja kasutatud meetodi valiku põhjendust. Eksperdi kaasamise kulud kannab Põllumajandusamet.

Toetuse määramine

PRIA kontrollib koostöös Põllumajandusametiga taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele ning teeb taotluse kohta otsuse 30 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast ehk hiljemalt 8. juulil 2020. a. Toetus makstakse välja seitsme tööpäeva jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest alates.

Info toetuse saajate kohta avaldatakse PRIA kodulehel, taotluse rahuldamata jätmise otsusest teavitatakse taotlejat e-posti teel.

Abiks taotlejale

Lisainfo:

investeeringutoetuste infotelefon 737 7678

e-posti aadress info [at] pria [dot] ee