Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetus 2017

Meede 5.2 I voor MAK 2014-2020

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetus on Eesti Maaelu Arengukava (MAK) 2014-2020 meetme 5 „Loodusõnnetuses ja katastroofides kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamine ning asjakohaste ennetusmeetmete kasutuselevõtmine“ alaliik. Meetme üldine eesmärk on teha korda loodusõnnetuses, ebasoodsates ilmastikutingimustes ja katastroofides kahjustunud põllumajandusmaa ning taastada tootmise potentsiaal.

Taotlusi võetakse vastu 4. septembrist kuni 8. septembrini 2017.

Arengukava meetme 5.2 kogu eelarve on 1 miljon eurot, millest 885 000 eurot on kavandatud 2017. aasta taotlusvooruks.

Taotlusvoorus 04.-08.09.2017 esitati toetuse saamiseks 3 avaldust. Taotletud toetuse kogusumma on 882 825 eurot. PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse, osalise rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 75 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast, hiljemalt 22. detsembriks 2017.

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:


TOETUSE EESMÄRK

Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetust antakse Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 alusel. Väljamaksed tehakse 85% ulatuses Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) ning 15% ulatuses Eesti riigi eelarvest.

Toetuse eesmärk on võimaldada ettevõtjatel, kelle tootmist on kahjustanud ohtlik taimekahjustaja või eriti ohtlik loomataud, taastada oma põllumajanduslik tootmispotentsiaal.

Eriti ohtlike loomataudide loetelus on kokku 16 haigust, sealhulgas Eestis mets- ja kodusigadel tuvastatud sigade Aafrika katk ning meie lähiriikides leviv kõrge patogeensusega lindude gripp. Taudide loetelu on leitav põllumajandusministri 25. novembri 1999. a määruse nr 34 “Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu kinnitamine“ 1. osa 1. peatüki 1. jaos. Ohtlike taimekahjustajate protsessi Eestis kehtestab põllumajandusministri 7. juuli 2004. a määrus nr 116 „Ohtlike taimekahjustajate nimekiri“. Nimekiri nimetatud taimekahjustajatest on leitav nõukogu direktiiviist 2000/29/EU taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta.

Tagasi algusesse

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus ning selles esitatud andmeid ja hindamiskriteeriumite täitmist tõendavad dokumendid (edaspidi taotlus).

Taotlusi võetakse vastu 4. septembrist kuni 8. septembrini 2017. Pärast taotlusvooru tähtaja lõppu esitatud dokumente arvesse ei võeta.

Elektrooniliselt esitatavad digitaalselt allkirjastatud taotlused palume saata e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee. Paberil täidetud taotlused palume saata posti teel PRIA keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Kui  täidate taotluse paberil ja saadate postiga, tuleb vormikohane avaldus esitada PRIA-le samaaegselt ka elektrooniliselt Microsoft Excel-i tarkvaraga töödeldavas vormingus e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee.

Kui taotlete PRIA vahendusel toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole nõuetekohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on teil võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul. Kui taotluste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevaid puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).

Tagasi algusesse

TOETUSE ANDMISE JA KASUTAMISE TINGIMUSED

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud maaeluministri 26.06.2017 määrusega nr 48 Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetus.

Ettevõtte tootmispotentsiaali taastamiseks antakse toetust vaid siis, kui Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) või Põllumajandusamet (PMA) on tuvastanud mitte varem kui 1. jaanuaril 2015. aastal, et loomataud või taimekahjustus on esinenud ning hävinud on vähemalt 30% ettevõtte kahjustatud valdkonna põllumajanduslikust potentsiaalist. Loomataudi korral hinnatakse kahjustunud tootmispotentsiaali loomade arvu alusel ning taimede puhul hinnatakse kahjustunud tootmispotentsiaali pindala alusel.

2015. aasta algus on valitud seetõttu, et sellel aastal rakendati Eestis arengukava raames esimesi põllumajandusmeetmeid. Lisaks tuvastati sel aastal esimest korda sigade Aafrika katk kodusigadel.

Toetust võib taotleda äriseadustiku tähenduses ettevõtja:

 • kelle põllumajanduslike toodete müügitulu oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal üle 4000 euro ning see moodustas üle 50,00 protsendi kogu müügitulust;
 • kes müüs taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal hobuseid või osutas hobusekasvatusega seotud teenust ning kelle põllumajanduslike toodete ning hobusekasvatusega seotud teenuste müügitulu kokku oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal üle 4000 euro ja see moodustas üle 50,00 protsendi kogu müügitulust, sh põllumajanduslike toodete müügitulu moodustas vähemalt 30,00 protsenti kogu müügitulust.

Põllumajanduslikud tooted selle määruse tähenduses on omatoodetud Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas nimetatud tooted, välja arvatud kalandus- ja vesiviljelustooted, ning nende töötlemisel saadud I lisaga hõlmatud või I lisaga hõlmamata tooted.

Kuna käesolevat toetust saab anda vaid põllumajandusliku tootmispotentsiaali taastamiseks, siis ettevõtjale, kes on peale kahjustuse diagnoosimist või kindlakstegemist oma põllumajandusliku tootmispotentsiaali taastanud, toetust ei anta. Taotleja on nõuetekohane, kui kahjustuse esinemise järgselt on igal aastal olnud taotleja põllumajanduslik potentsiaal kahjustunud vähemalt 30,00 protsendi ulatuses, kuni taotluse esitamise hetkeni.

Põllumajandusliku tootmispotentsiaali taastamist kontrollib PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri või loomade registri andmetel.  

Täpsemalt palume kõikide taotlejale kehtestatud nõuetega tutvuda meetme määrusest.

Toetust võib taotleda järgmistele tegevustele:

 • elusloomade ostmine;
 • mitmeaastaste taimede ostmine.

Loomataudi esinemise korral saab toetust taotleda looma ostmiseks ning ostetav loom võib olla sama liiki, mida tabas loomataud või teist liiki. Toetust saab taotleda loomade ostmiseks mahus, mis ei ületa loomataudi esinemise tõttu hukkunud, ettekirjutuse alusel hukatud või tapetud, sealhulgas kontrolltapetud loomade arvu. Juhul, kui üks loomaliik asendatakse teisega, ei tohi ostetavatele loomadele vastavad loomaühikud ületada loomataudi esinemise tõttu hukkunud, ettekirjutuse alusel hukatud või tapetud, sealhulgas kontrolltapetud loomadele vastavaid loomaühikuid. Osta võib vaid loomi, mille kohta on määratletud loomaühikute koefitsient Euroopa Komisjoni määruses (EÜ) nr 1200/2009. Nimetatud määruses on määratletud loomaühikute koefitsiendid veistele, lammastele, kitsedele, hobustele, sigadele, broileritele, munakanadele, jaanalindudele ja aretusküülikutele.

Loomataudi puhkemise tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamiseks toetuse taotlemise korral tuleb taotlejal esitada VTA käskkirja ärakiri loomataudi ametliku diagnoosi kinnitamise kohta ning VTA akti ärakiri põllumajandusloomade hukkamise kohta. Loomade ostmise korral peab loomakasvatusehitis, kuhu loomad tuua soovitakse,  olema taotleja omandis või on taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt üheks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. Kui loomi ei hakata pidama loomakasvatusehitises, siis peab taotleja omama maad, kus on võimalik loomi pidada.

Taimekahjustaja esinemise korral saab toetust taotleda taime ostmiseks, mis võib olla sama liiki, mida tabas taimekahjustaja või teist määruse lisas 1 nimetatud liiki. Toetust saab taotleda lisas 1 nimetatud taimekahjustajaga saastunud liiki mitmeaastaste taimede ostmiseks sellisel arvul, mis ei ületa taimekahjustaja esinemise tõttu PMA ettekirjutuse alusel hävitatud taimede aru. Juhul, kui üks taimeliik asendatakse teisega, saadakse ostetavate taimede arv, korrutades PMA ettekirjutuse alusel hävitatud taimede arv lisas 1 nimetatud ostetavat liiki taimede arvuga hektari kohta ning jagades saadud tulemuse taimekahjustajaga saastunud liiki taimede arvuga hektari kohta Näiteks võib PMA ettekirjutuse alusel hävitatud 100 pirni asemel osta kuni 272 ploomi istikut ((100*1250)/460=272). Taimede istutamise jaoks tehtavad kulud ei ole toetatavad.

Taimekahjustaja esinemise tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamiseks toetuse taotlemise korral tuleb taotlejal esitada PMA kontrollprotokolli ärakiri taimekahjustajaga saastumise või saastumiskahtlaseks tunnistamise kohta. Lisaks, taimede ostmise korral peab maa, kuhu taimed kavatsetakse istutada, olema taotleja omandis. Toetuse abil ostetud taimi ei või istutada renditud maale.

Taimekahjustaja esinemise korral ei saa toetust taotleda loomade ostmiseks ja loomataudi puhkemise korral taimede ostmiseks, kuna eesmärgiks on suunata taotlejaid otsima kasutust seni kasutuses olnud maale või tootmisruumidele.

Toetava tegevuse osaks võib olla ka:

 • pinnase desinfitseerimiseks vajaliku desinfitseerimisvahendi ostmine;
 • pinnase desinfitseerimisteenuse ostmine.

Nimetatud tegevused on lubatud ainult koos mitmeaastaste taimede ostmisega ja need võivad moodustada kuni 30,00 protsenti kulutuste kogu abikõlblikust maksumusest. Pinnase eemaldamise või asendamise jaoks ei või toetust taotleda.

Määruse § 7 sätestab täpse kulude loetelu, mis ei ole abikõlblikud.

Meetme määruses kehtestatakse nõuded investeeringuobjekti või tegevuse hinnapakkumuse ja hinnapakkuja kohta. Taotleja peab olema investeeringuobjekti kohta saanud vähemalt kolmelt teenust osutavalt isikult võrreldavad hinnapakkumused.

NB! Kavandatava investeeringu tegemist ei või alustada varem ning investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

Toetuse andmise ja kasutamise tingimustega palume kindlasti täpsemalt tutvuda meetme määrusest.

Tagasi algusesse

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja, kavandatava tegevuse ja investeeringuobjekti vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, maaelu arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

PRIA hindab taotlusi määruse lisas 2 sätestatud hindamiskriteeriumide alusel enne taotleja, taotluse ja kavandatava tegevuse nõuetele vastavuse kontrollimist. Minimaalne hindepunktide summa toetustaotluse rahuldamiseks on 6 hindepunkti.

Hindamistulemuste põhjal moodustab PRIA taotluste paremusjärjestuse, mille koostamisel loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus.

Täpsemalt palume hindamise korra ja hindamiskriteeriumitega tutvuda määrusest.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa rahastamise eelarvet, siis rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetatava tegevuse rahastamise eelarve, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa.

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse, osalise rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 75 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast, hiljemalt 22. detsembriks 2017.

Toetuse saajal on järgmised kohustused:

 • viia toetatav tegevus ellu ühe aasta jooksul PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates;
 • tagada, et tema põllumajanduslike toodete müügitulu on PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisele vahetult järgneval vähemalt 12 kuu pikkusel majandusaastal vähemalt 1200 eurot;
 • tagada, et ei rikuta asjaomase loomataudi või taimekahjustaja tõttu talle tehtud VTA või PMA ettekirjutust vähemalt kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni;
 • tagada, et ostetava looma pidamiseks kasutatavas ehitises, rajatises või loomade pidamiseks piiritletud alal rakendatakse asjaomast liiki looma pidamiseks kehtestatud bioohutusmeetmeid;
 • jätkata tegevust vähemalt kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisele vahetult järgneva 12 kuu pikkuse majandusaasta lõpuni.

PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisele vahetult järgneva vähemalt 12 kuu pikkuse majandusaasta lõpuni peab taotleja võimaldama teostada toetuse saaja kohustuste täitmise üle järelevalvet ning teha muid toetuse saamisega seotud kontrolle ja osutama selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldama viibida oma kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja toetuse abil soetatud vara kohapeal.

Toodud nõuete loetelu ei ole täielik. Täpsemalt on kehtestatud nõuetega võimalik tutvuda meetme määruses.

Toetuse väljamaksmiseks tuleb toetuse saajal pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikku või osaliselt tasumist esitada PRIA-le maksetaotlus koos määruses nõutud dokumentidega. Toetuse saajal on õigus esitada PRIA-le tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid kuni kahes osas ühe taotluse kohta ühe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

Toetuse maksmise otsus tehakse esitatud maksetaotluse alusel sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul määruse §-s 17 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest arvates.

Juhime tähelepanu, et toetuse saaja on kohustatud täitma nõudeid, mis puudutavad toetust saanud objektide tähistamist. Siit leiad juhiseid, kuidas tähistada toetust saanud objekte.

 

Tagasi algusesse

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja PRIA keskusest Tartus Tähe tn 4, tel 737 7678, e-post: info [at] pria [dot] ee.

NB! Käesolev meetme tutvustus ei ole ammendav. Taotlemise ettevalmistamisel tuleb kindlasti põhjalikult tutvuda selgituste ja tingimustega meetme määrusest.

Tagasi algusesse