Noore põllumajandustootja toetus 2018

EAGF

Tutvustus

Alates 2018. a saab pindalatoetuste ja üleminekutoetuste taotlusi esitada ainult elektroonilise iseteeninduskeskkonna e-PRIA vahendusel.

Noore põllumajandustootja toetuse (NPT) eesmärgiks on alustava noore tootja toetusega soodustada põlvkondade vahetust põllumajanduses, et tagada toidu tootmise järjepidevus Eestis. NPT on üks otsetoetustest.

Taotleja peab täitma lisaks nõuetele vastavuse nõuetele ja otsetoetuste saamise üldistele nõuetele ka kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade ehk rohestamise toetuse (ROH) saamise nõudeid.

Meetme eelarve 2018. aastal esitatud taotluste rahastamiseks on 442 000 eurot.

NPT toetuse saamise aastate arvestus on võrreldes 2017. aastal kehtinud arvestusega muutunud! Täpsema info noore põllumajandustootja toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt: 

 


 

VASTUVÕTUAEG JA TOETUSE TAOTLEMINE

Alates 2018. a saab taotlusi esitada ainult elektroonilise iseteeninduskeskkonna e-PRIA vahendusel.

Kõigi pindalapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt kestab 2. maist kuni 21. maini 2018. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 22. maist kuni 15. juunini 2018. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetust 1% iga hilinetud tööpäeva kohta. Pärast 15. juunit esitatud taotlusi menetlusse ei võeta. Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 15. juunini 2018. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

e-PRIA portaali saate siseneda PRIA kodulehe  kaudu siit. Erinevad juhendid ja abiinfo, kuidas e-PRIA-sse siseneda ja portaalis toimida, on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehe alajaotuses (siin).

e-PRIA kasutamiseks on vaja ID-kaarti koos kehtivate sertifikaatide ja PIN koodidega või mobiil-IDd. Palume Teil aegsasti kontrollida oma ID kaardi ja selle sertifikaatide kehtivust ja PIN koodide olemasolu. Täpsemat infot ID-kaardi ja mobiil-ID kohta saab Politsei ja Piirivalveametist ja veebilehelt www.id.ee.

Alates 24. aprillist saab e-PRIAsse ühtse „värava“ kaudu, mis viib teid esmalt uude e-PRIAsse. Seal saate üle vaadata oma andmed valides siniselt menüürealt „Kliendi andmed“. Juhul, kui teete andmetes muudatusi, siis need jõustuvad kohe, kuid uued andmed jõuavad vanasse e-PRIAsse paari minuti jooksul. Pindalatoetuste taotlemiseks saate uuest portaalist liikuda otse vanasse e-PRIAsse valides siniselt menüürealt „Vana e-PRIA“. Juhul kui teie eest esitab taotluse esindaja, on oluline, et vana e-PRIA teenuste kasutamiseks on talle antud kasutusõigused vanas e-PRIAs. Kui kasutusõigused on juba eelnevalt vanas e-PRIAs antud (nt eelmisel aastal või varem), siis neid uuesti andma ei pea. Varasemalt antud kasutusõigused kehtivad ka pindalatoetuste taotlusvooru ajal.

Pindalatoetuste taotlemiseks vajalikud teenused asuvad vanas e-PRIAs. Esitada tuleb vorm “Pindalatoetuste taotlus ja maksetaotlus (vormid PT50 ja PT50A) ning ökoalade loetelu”, mille leiate e-PRIA peamenüüst “Teenused” alt.

e-PRIA on kasutatav ööpäevaringselt. PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast neljapäevani kl 9.00-16.00. Erandkorras teenindatakse kliente reedeti 18. mail ja 15. juunil.

Teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega on võimalik kõikidele teeninduspäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (siin). Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679. 

Taotlusperioodil saate pöörduda e-PRIAs taotluste esitamiseks juhendamisteenuse saamiseks konsulentide poole. Juhendamisteenust koordineerib Maaelu Edendamise Sihtasutus. Täpsem info ja teenuse osutajate nimekiri on aadressil www.pikk.ee/.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetuse menetlemise aluseks on maaeluministri 17.04.2015. aasta määrus nr 32 “Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” (loe siit). NPT toetuse saamise aastate arvestus on võrreldes 2017. aastal kehtinud arvestusega muutunud. Selgitusi ja lisainfot saab juhendist „Abiks taotlejale“.

 • NPT toetust saab taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline või juriidiline isik, kes taotleb ühtset pindalatoetust (ÜPT) ning kliima- ja keskkonnatoetust (ROH). (ÜPT ja ROH kohta loe siit.)
 • NPT toetust makstakse kuni 39 hektari eest. Toetust makstakse ÜPT raames kindlakstehtud hektarite alusel.
 • Tegemist on üheaastase kohustusega toetusega.
 •  Toetuse taotleja peab olema vähemalt 18 aastane teovõimeline isik.
 •  Esimesel ÜPT toetuse taotluse esitamise aastal peab noor põllumajandustootja olema kuni 40-aastane (esimese ÜPT taotluse esitamise aastal ei tohi saada 41-aastaseks). Seda vaadatakse alates 2015. aastast, enne 2015. aastat esitatud ÜPT taotlused ei lähe arvesse.
  

Näiteks kui FIE taotles 2015. aastal ÜPT toetust ja oli 2015. aasta lõpu seisuga 40-aastane, siis saab ta taotleda 2018. aastal NPT toetust, kuigi on üle 41 aasta vana.

 • NPT toetust saab taotleda füüsiline või juriidiline isik, kes asub esimest korda tegelema põllumajandusega.

Näiteks kui toetust taotleb 2018. aastal registreeritud FIE, kes varasemalt kuulus äriühingusse, mis sai tulu põllumajandusest, siis see isik ei vasta toetuse saamise nõudele, sest ei ole esimest korda asunud tegutsema põllumajandusega.

Põllumajandusliku tegevusena võetakse arvesse põllumajanduslike pindala- ja loomatoetuste taotlemised ja loomapidamisega tegelemine.

Juhul, kui äriregistris muudetakse äriühingu tegevusala, siis loetakse põllumajandusliku tegevuse alguseks aega, mil äriregistris muudeti tegevusala põllumajanduseks. Näiteks kui ettevõte on tegelenud kaubandusega, aga alates 2013. aastast on äriregistris registreeritud tegevusalaks põllumajandus, siis põllumajandusliku tegevuse alguseks loetakse aasta 2013.

Kui äriühingu omanik on kuulunud varem teise põllumajandusega tegeleva äriühingu omanike hulka või juhatusse või oli varem sellise MTÜ või sihtasutuse liige, mille tegevusalaks on olnud põllumajandus, siis on tegemist sellise äriühinguga, kus omanik või üks omanikest ei kuulu esmakordselt põllumajandusega tegeleva äriühingu asutajate hulka; teda ei saa pidada esmakordselt alustavaks nooreks põllumajandustootjaks.

 • Toetust makstakse 5 aastat. NPT toetust saab 5 aastat alates esimesest NPT taotluse esitamisest, juhul kui esimene NPT toetuse taotlus (millega määrati taotlejale NPT toetust) on esitatud viie aasta jooksul alates põllumajandusega alustamisest.
  

Näiteks: Taotleja asus esimest korda tegutsema põllumajandusliku majapidamise juhina 2010. aastal ning esimese NPT toetuse taotluse, millega talle toetust määrati, esitas 2015. aastal. Aastatel 2016-2017 ta NPT toetust ei taotlenud. Taotlejal on võimalik toetust saada ka 2018. ja 2019. aastal.

Näiteks kui taotleja esitab esimese NPT taotluse 2018. aastal ja asus esimest korda tegutsema põllumajandusliku majapidamise juhina 2012. aastal, siis ei ole tema  esimene NPT toetuse taotlus esitatud viie aasta jooksul alates põllumajandusega alustamisest, vaid kuuendal aastal  -  NPT toetust ei määrata.

Näiteks: Taotleja asus esimest korda tegutsema MTÜ juhina 2012. aastal ja esitas esimese NPT taotluse 2017. aastal, aga sai mittemääramise otsuse, kuna MTÜ liikmete nimekiri oli esitamata. Kui taotleja esitab 2018. aastal uue NPT toetuse taotluse, siis on see esitatud põllumajandusega alustamisest kuuendal aastal  - NPT toetust ei määrata.

Kui äriühingus, sihtasutuses või mittetulundusühingus (MTÜ) on mitu noort põllumajandustootjat, kes on äriühingu, sihtasutuse või MTÜga liitunud erineval ajal, siis arvestatakse selle ühenduse põllumajandusliku tegevuse algust kõige varem äriühinguga, sihtasutusega või MTÜga liitunud noore põllumajandustootja järgi.

 • Kui osanike, aktsionäride või liikmete arv on suurem kui juhatuse liikmete arv, siis ei pea kõik osanikud, aktsionärid või liikmed kuuluma äriühingu juhatusse, kuid kõik juhatuse liikmed peavad olema osanikud, aktsionärid, liikmed.
 • Kui taotlejaks on OÜ, AS või tulundusühistu, peavad kõik osanikud ja juhatuse liikmed vastama toetuse saamise nõuetele.
 • Kui taotlejaks on MTÜ, SA või täis- või usaldusühing, peavad kõik liikmed vastama toetuse saamise nõuetele.
 •  Juhul, kui toetust taotleva äriühingu osanikuks on juriidiline isik, peab ka see juriidiline isik vastama NPT toetuse taotlemise tingimustele ning tema esindaja peab kuuluma toetust taotleva äriühingu juhatusse.
 •  NPT toetust saavad sellised äriühingud, sihtasutused ja MTÜ-d, kus 100% kuulub noor(t)ele põllumajandustootja(te)le. Siiski on võimalus, et noore põllumajandustootja toetust saavad taotleda ka need äriühingud, sihtasutused ja MTÜ-d, kelle omanike ja juhatuse ringis eelnevalt ei olnud 100% noored, kuid vastavad muudatused tehakse äriregistris hiljemalt 15. juuniks 2018. aastal.

Näiteks juhul, kui 2017. aastal taotles OÜ esmakordselt NPT toetust ja seda ei määratud OÜ-le põhjusel, et üks juhatuse liige oli juhatuse liikmeks määratud tähtajaliselt ning tema tähtajalisus oli möödas, on taotlejal võimalus äriregistri andmeid muuta. Kui hiljemalt 15. juuniks 2018. aastal on äriregistris tehtud vastav muudatus tähtaja pikendamiseks ja OÜ vastab NPT toetuse saamise tingimustele, saab OÜ taotleda NPT toetust 5 aastat alates 2018. aastast, kui põllumajandustegevusega alustamisest ei ole 2018. aastal möödunud rohkem kui 5 aastat.

 • Taotleja peab täitma nõuetele vastavuse nõudeid terves oma majapidamises (vt siit).
 •  Kui taotleja andmed ei ole kättesaadavad äriregistrist, teeb PRIA taotlejale järelepärimise.
 • Kui MTÜ taotleb NPT toetust, peab esitama esimese ÜPT taotluse esitamise aastale eelnenud viie aasta kohta ning iga taotlemise aasta kohta oma liikmete nimekirja (juhatuse liikmed ja lihtliikmed koos liikmete isikukoodidega). Nimekirja esitamiseks valige e-PRIA peamenüüst “Teenused” alt “Dokumendi üleslaadimine (pindalatoetuste taotluse lisadokumentide esitamiseks)”.

 Tagasi algusesseTOETUSE ÜHIKUMÄÄRA KEHTESTAMINE, TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE NING FINANTSDISTSIPLIINI REEGLID

PRIA kinnitas noore põllumajandustootja toetuse ühikumäära 27. novembril 2018. Noore põllumajandustootja toetuse ühikumääraks on 2018. a 45,41 eurot abikõlbliku hektari kohta.

Enne toetuse määramist teeb PRIA administratiivseid ja kohapealseid kontrolle. Kontrollitakse, kas taotleja ning tema maa vastavad toetusõiguslikkuse ja toetuse saamise ning nõuetele vastavuse süsteemi nõuetele. NPT toetust makstakse kuni 39 hektari eest. Toetust makstakse ÜPT raames kindlakstehtud hektarite alusel.

Toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab PRIA 10. detsembriks 2018. Toetus makstakse välja hiljemalt 30. juuniks 2019.

Finantsdistsipliini reeglite alusel toetuse vähendamine rakendub ka 2018 ja Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/1710 art 1 alusel on otseteotuste kohandamise määr 1,411917%.

2018. a ÜPT toetuse saaja summast eraldatakse 0,5792% NPT toetuse eelarvesse (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013 art 51 lg 2).

 

Tagasi algusesse

   

LISAINFO JA KONTAKT

Küsimuste korral palume helistada infotelefonil 737 7679.

Tagasi algusesse