Noore põllumajandustootja pindalapõhine toetus 2020

EAGF

Erandkorras ei rakendata 2020. aastal toetuste vähendamist pindalatoetuse taotluse esitamise eest (1% tööpäeva kohta) hilinenud taotluste vastuvõtmise perioodil 22. maist kuni 15. juunini 2020. a.

Pärast 15. juunit esitatud taotlusi menetlusse ei võeta. Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 15. juunini 2020. a. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

Tutvustus

Pindalapõhine noore põllumajandustootja toetus (NPT) on mõeldud noorte juhtide osakaalu suurendamiseks põllumajandusettevõtetes. Toetus võimaldab toetada ettevõtja tegevust just tegevuse alustamise või ettevõtte ülevõtmise algusperioodil.

Kõigi pindalapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt toimub 2.-21. maini 2020. 

Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood on 22. maist kuni 15. juunini 2020. Pärast 15. juunit esitatud taotlusi menetlusse ei võeta. Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 15. juunini 2020. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

Toetust saab taotleda vaid elektrooniliselt e-PRIA portaali kaudu.

Juhendid e-PRIAsse sisselogimise kohta leiab PRIA kodulehelt ja teenuse kasutamise kohta e-PRIAs iga vastava teenuse juures.

Täpsemat infot toetuste kohta saab lugeda juhendist "Abiks taotlejale".

Tingimused

NPT toetust saab taotleda ainult isik, kes taotleb lisaks ühtset pindalatoetust (ÜPT) ning kliima- ja keskkonnatoetust (ROH).

NPT toetust makstakse kuni 39 hektari eest. Toetust makstakse ÜPT raames kindlakstehtud hektarite alusel.

Taotleja peab täitma nõuetele vastavuse nõudeid terves oma majapidamises.

NPT toetust saab taotleda vähemalt 18-aastane füüsiline või juriidiline isik. Toetust ei saa taotleda riigiasutus.

Kui taotlejaks on osaühing (OÜ), aktsiaselts (AS) või tulundusühistu, peavad kõik osanikud ja juhatuse liikmed vastama toetuse saamise nõuetele. Kui taotlejaks on mittetulundusühistu (MTÜ), sihtasutus (SA) või täis- või usaldusühing, peavad kõik liikmed vastama toetuse saamise nõuetele. Kui äriühingu osanikuks on juriidiline isik, peab ka see juriidiline isik ise vastama NPT toetuse taotlemise tingimustele ning tema esindaja peab kuuluma toetust taotleva äriühingu juhatusse. 

Noore põllumajandustootja toetust saab taotleda maksimaalselt 5 aastat alates esimesest taotluse esitamisest, mille alusel määrati taotlejale noore põllumajandustootja toetust. 5 aastat on periood, mil saab seda toetust taotleda, mitte kordade arv. Kui esimene NPT toetuse määramine toimus 2015. aastal, siis ei ole võimalik 2020. aastal enam NPT toetust taotleda.

Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:

Taotleja saab olla isik, kes on esimest korda asunud tegelema põllumajandusega just selle isikuna, kellena ta NPT toetust taotleb.

Varasema põllumajandusliku tegevusena võetakse arvesse kehtivaid ja kehtetuid seoseid teiste põllumajandusettevõtetega.

Taotleja ei ole esmakordselt põllumajandusega alustav ja ei vasta NPT nõuetele, kui:

  1. taotleja (taotleja ise või ettevõtte liige) on varasemalt kuulunud teise põllumajandusega tegeleva OÜ või AS juhatuse liikmete hulka või oli FIE-ks või oli varem sellise MTÜ või SA liige või täis- või usaldusühingu täis- või usaldusosanikuks, mille tegevusalaks on olnud põllumajandus;
  2. taotleja (taotleja ise või ettevõtte liige) on varasemalt füüsilise isikuna põllumajandusega tegelenud;
  3. taotleja (taotleja ise või ettevõtte liige) on taotlenud põllumajanduslikke pindala- ja loomatoetusi või tegelenud loomapidamisega.

Juhul, kui äriregistris muudetakse ettevõtte tegevusala, siis loetakse põllumajandusliku tegevuse alguseks aega, mil äriregistris muudeti tegevusala põllumajanduseks. Samas arvestatakse ka äriregistri majandusaasta aruandes näidatud põllumajandusliku tulu saamise aastaga.

Kui ettevõttes on mitu liiget, kes on ettevõttega liitunud erineval ajal, siis arvestatakse põllumajandusliku tegevuse algust selle liikme järgi, kes on kõige kauem põllumajandusega tegelenud.

Esimene NPT toetuse taotlus peab olema esitatud viie aasta jooksul alates põllumajandusega alustamisest.

Näide 1.

Kui taotleja asus esimest korda tegutsema põllumajandusliku majapidamise juhina 2011. aastal ning esimene NPT toetuse määramine toimus 2016. aastal, siis on võimalik 2020. aastal viimast korda NPT toetust saada.

 

Näide 2.

Kui toetust taotleb 2018. aastal registreeritud FIE, kes varasemalt kuulus äriühingusse, mis sai tulu põllumajandusest, siis see isik ei vasta toetuse saamise nõudele, sest ei ole asunud tegutsema põllumajandusega esimest korda.

 

Näide 3.

Kui taotleja esitab esimese NPT taotluse 2020. aastal ja asus esimest korda tegutsema põllumajandusliku majapidamise juhina 2014. aastal, siis ei ole tema esimene NPT toetuse taotlus esitatud viie aasta jooksul alates põllumajandusega alustamisest, vaid kuuendal aastal ja NPT toetust ei määrata.

 

Näide 4.

Taotleja asus esimest korda tegutsema MTÜ juhina 2014. aastal ja esitas esimese NPT taotluse 2019. aastal, aga sai mittemääramise otsuse, kuna MTÜ liikmete nimekiri oli esitamata. Kui ta esitab 2020. aastal uue NPT toetuse taotluse, siis on see esitatud kuuendal aastal pärast põllumajandusega alustamist ja NPT toetust ei määrata.

Esimesel ÜPT toetuse taotluse esitamise aastal peab taotleja (taotleja ise ja ettevõtte liige) olema kuni 40-aastane (esimese ÜPT taotluse esitamise aastal ei tohi saada 41-aastaseks). Kui esimesel ÜPT taotluse esitamise aastal oli äriühingus liige, kes ei vastanud nõuetele, siis arvestatakse põllumajandustootja vanust selle ÜPT taotluse esitamise seisuga, kui kõik liikmed vastasid nõuetele.

Näide 1.

Kui FIE taotles 2016. aastal ÜPT toetust ja oli 2016. aasta lõpu seisuga 40-aastane, siis saab ta taotleda 2020. aastal NPT toetust, kuigi on üle 41-aastane.

Näide 2.

OÜ esimene ÜPT taotlemine oli 2016. aastal, aga üks juhatuse liige ei vastanud nõuetele, sest on liiga kaua tegutsenud. OÜ taotleb NPT toetust uuesti 2020. aastal, kui lisandunud on ka üks uus juhatuse liige. Kuna 2016. aastal ei olnud kontroll noorte käes, siis ei kontrollita juhatuse liikmete vanust 2016. aasta seisuga, vaid kontrollitakse uuesti 2020. aasta seisuga.

Näide 3.

OÜ esimene ÜPT taotlemine toimus 2016. aastal. Kuigi taotleja vastas NPT toetuse saamise nõuetele juba 2016. aastal, taotles osaühing NPT toetust esimest korda 2017. aastal. 2019. aastal lisandus üks uus juhatuse liige. Uue liikme vanust kontrollitakse 2016. aasta seisuga, sest 2016. aastal oli ettevõttes kontroll noorte käes.

Kui MTÜ taotleb NPT toetust, peab esitama esimese ÜPT taotluse esitamise aastale eelnenud viie aasta kohta ning iga taotlemise aasta kohta oma liikmete nimekirja (juhatuse liikmed ja lihtliikmed koos liikmete isikukoodidega). Nimekirja esitamiseks valige e-PRIA peamenüüst “Teenused” alt “Dokumendi üleslaadimine (pindalatoetuste taotluse lisadokumentide esitamiseks)”.

Kui taotleja on varasemalt tegelenud põllumajandusliku tegevusega, kuid seejärel muutnud  ettevõtlusvormi, siis sellisel juhul hindab PRIA asjaolusid ja kui taotleja tegevust saab lugeda jätkamiseks, siis võetakse taotleja põllumajandusliku tegevuse algusaja määramisel arvesse ka tema varasema põllumajandusliku tegevuse kestvus.

Näide 1.

Kui füüsiline isik on olnud loomapidaja aastatel 2016-2017, seejärel on 2018. aastal registreeritud FIEna ja kõik füüsilise isiku nimel olnud loomad ning loomapidamishoone on FIEle üle antud. Põllumajanduslike tegevustega jätkab FIE. Taotleja põllumajandusliku tegevuse alguseks loetakse 2016. aasta. Füüsiline isik vastas NPT toetuse saamise nõudele aastatel 2016-2017, alates 2018. aastast vastab NPT toetuse saamise nõuetele FIE ja toetust taotleb FIE.

 

Kui ettevõte on ostetud või päritud ning selle ettevõtte eelmine omanik on varasemalt NPT toetust saanud, siis võib tekkida olukord, kus ettevõtte uuele omanikule NPT toetust ei määrata. Lisainfot sellise olukorra kohta vaata juhendist „Abiks taotlejale“.

 

Kui kõik ettevõtte liikmed ei vasta nõuetele, võib ettevõtte liikmete osas teha muudatusi, kuid vastavad muudatused peavad olema äriregistris tehtud hiljemalt 15. juuniks 2020. aastal.

Pindalatoetuste taotluse ja maksetaotluse esitamine toimub vana e-PRIA kaudu. Taotleja teeb NPT toetuse taotlemise kohta märke taotlusvormi lahtrisse 1.3. Lisainfot vaata juhendist „Abiks taotlejale“. Taotlusvormide täitmiseks on teile abiks e-PRIA juhendid.

Toetuse menetlemise aluseks on maaeluministri 17.04.2015. aasta määrus nr 32 “Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus”. Täpsemalt kehtestatud nõuetega on võimalik tutvuda juhendis „Abiks taotlejale“.

Toetuse määramine

PRIA kinnitas NPT ühikumäära 30. novembril 2020. a. NPT ühikumääraks on 2020. a 57,47 eurot abikõlbliku hektari kohta.

Enne toetuse määramist teeb PRIA administratiivseid ja vajadusel kohapealseid kontrolle. Kui taotleja andmed ei ole kättesaadavad äriregistrist, teeb PRIA taotlejale järelepärimise. Vajadusel teeb PRIA ka järelepärimise Maksu- ja Tolliametile isiku põllumajandusliku tulu saamise kohta. Lisaks kontrollitakse, kas taotleja ning tema maa vastavad toetusõiguslikkuse ja toetuse saamise ning nõuetele vastavuse süsteemi nõuetele. NPT toetust makstakse ÜPT raames kindlakstehtud hektarite alusel, kuid mitte rohkem kui 39 hektari eest.

Toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab PRIA 10. detsembriks 2020. aastal. Toetus makstakse välja hiljemalt 30. juuniks 2021. aastal.

Füüsilistele isikutele makstavast toetusest peetakse kinni üksikisiku tulumaks. Täpsemalt loe siit.

Finantsdistsipliini reeglite alusel toetuse vähendamine võib rakenduda ka 2020. aastal. Otsuse toetuse vähendamise osas võib teha Euroopa Nõukogu või Euroopa Komisjon hiljemalt 16. oktoobriks 2020. aastal.