Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus 2019

Meede 16.4 III voor EAFRD

Juhime tähelepanu, et seoses määruse muudatusega muutus kehtetuks määruse § 141 lg 3 p 1 nõue, mille alusel tuli esitada vähemalt kümme tööpäeva enne iga kvartali algust nimekiri projekti tutvustavatest müügiedendustegevustest. Kõnealune nõue on kehtetu alates 31.05.2021.

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 meetme 16 „Koostöö” tegevuse alaliik. Toetuse üldeesmärk on põllumajanduse- ja toidusektoris jätkusuutlikkuse suurendamine.

Meetmele 2014–2020 programmperioodiks kavandatud eelarve on 4 miljonit eurot, millest 1 454 647 eurot on kavandatud 2019. aasta taotlusvooruks.

Meetme 16.4 taotlusvoorus 06.-13.06.2019 esitati toetuse saamiseks 7 taotlust. Taotletud toetuse kogusumma on 989 677,42 eurot. PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 90 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast, hiljemalt 21. oktoobriks 2019.

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus antakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 alusel ja väljamaksed tehakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest.

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 

EESMÄRK

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetuse spetsiifilisteks eesmärkideks on toidu tootmise ja turustamise tarneahela toimimise parandamine, põllumajandustoodete tootjate ja töötlejate turujõu suurendamine ning omavahelise koostöö arendamine.

 Tagasi algusse

 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Taotlusi võetakse vastu 06. juunist kuni 13. juunini 2019.

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus ja projektiplaan ning nendes esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi taotlus).

Elektrooniliselt esitatavad digitaalselt allkirjastatud taotlused palume saata e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee).

Paberil täidetud taotlused palume saata posti teel PRIA keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Seda on võimalik teha elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA või paberil. e-PRIA portaali saate siseneda siit. Erinevad juhendid ja abiinfo, kuidas e-PRIA-sse siseneda ja portaalis toimida, on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures.

e-PRIA kasutamiseks on vaja ID-kaarti koos kehtivate sertifikaatide ja PIN koodidega või mobiil-IDd. Palume Teil aegsasti kontrollida oma ID kaardi ja selle sertifikaatide kehtivust ja PIN koodide olemasolu. Täpsemat infot ID-kaardi ja mobiil-ID kohta saab Politsei ja Piirivalveametist ja veebilehelt www.id.ee.

Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole nõuetekohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul. Kui taotluste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevaid puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).

 

TOETUSE ANDMISE JA KASUTAMISE TINGIMUSED

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud maaeluministri  09. septembri määrusega nr 3 Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus.

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetust saavad taotleda:

 1. põllumajandusliku majandustegevusega tegelev ettevõtja, kes on põllumajandusliku majandustegevusega tegelenud vähemalt kaks taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastat ning kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu kas koos või eraldi ületas mõlemal majandusaastal 4000 eurot ning moodustas mõlemal majandusaastal üle 50 protsendi kogu müügitulust;
 2. mittetulundusühing või tulundusühistu, kelle põhikirjaline eesmärk on põllumajandustoodete või toidu turustamisvõimaluste arendamine ning kellel on vähemalt kaks punktis 1 sätestatud nõuetele vastavat liiget.

Tulundusühistu puhul on oluline märkida, et äriseadustiku tähenduses on tegemist samuti ettevõtjaga ja seega võib tulundusühistu taotleda toetust nö. ettevõtjana punkti 1 alusel ehk tulundusühistul endal peab olema täidetud punktis 1 nimetatud majandustegevuse nõue. Ettevõtjaid koondaval tulundusühistul valdavalt siiski endal nõutavat müügitulu ei ole, seetõttu on määruse kohaselt võimaldatud tulundusühistul toetust taotleda ka siis, kui majandustegevuse nõude täidavad vähemalt kaks ettevõtjaks olevat tulundusühistu liiget.

Toetust taotlev ettevõtja on kohustatud projekti elluviimisesse kaasama lisaks endale veel vähemalt ühe ettevõtja. Tulundusühistu ja mittetulundusühingu puhul on kaasamise nõue täidetud juba nende ühistulise tegutsemise vormi kaudu. Kõik projekti kaasatavad ettevõtjad peavad samuti vastama kõigile nendele samadele nõuetele, mis taotlejagi. Kui tulundusühistu tuleb toetust taotlema ettevõtjana, siis peab ta kaasama veel vähemalt ühe ettevõtja.

Kuigi projekti teostamisel on nõutud vähemalt kahe ettevõtja osalemist, esitab taotluse toetuse saamiseks PRIA-le ainult üks ettevõtja. Projektis osalevad ülejäänud ettevõtjad loetakse küll projektis osalejateks, kuid mitte taotlejateks, mis jätab nimetatud ettevõtjatele võimaluse esitada antud meetme raames PRIA-le toetuse taotlus, kus ettevõtja on ise taotlejaks.

Toetust taotlev ettevõtja tõendab teise ettevõtja projekti kaasamist omavahelise sõlmitud lepinguga. Lepingu eesmärgiks on selgelt välja tuua kõik projektis osalejad ja nende kohustused projekti raames tehtava töö osas (sh. projektiga seotud finantskohustuste võtmise kirjeldus) ning osalejate kinnitus nõusoleku kohta projektis kaasa tegemiseks.

Toetust saab taotleda projektidele, mis vastavad vähemalt ühele kahest järgnevast nõudest:

1) taotleja ja lõpptarbija vahel ei tohi olla rohkem kui üks vahendaja.

See tähendab, et tootjal on võimalik müüa kas otse tarbijale või kasutada ühte vahendajat. Näiteks tootja müüb oma toote talupoele, kes seejärel müüb selle edasi lõpptarbijale. Sellisel juhul on talupood selleks üheks vahendajaks. Vahendajaks loetakse isikut, kes ostab toote eesmärgiga see hiljem edasi müüa (näiteks hulgimüüjad, talupoed jne.). Juhul kui taotleja tellib töötlejalt teenusena oma toote töötlemise ning selle käigus jääb toode tema omandisse, siis seda ei loeta vahendamiseks, vaid teenuse ostmiseks. Vahendamiseks loetakse olukorda, kus toode vahetab omanikku ehk liigub kellegi teise omandisse.

2) toote tootmine, töötlemine ning lõpptarbijale müük peab toimuma 255 kilomeetri raadiuses.

Kilomeetrite arvestamisel võetakse alguspunktiks toote tootmise asukoht ning sellest punktist 255 kilomeetri raadiuses peab toimuma toote müük lõpptarbijale. Toodete töötlemine on siinkohal oluline ainult juhul, kui toimub tootja enda toodangu töötlemine. Sisse ostetud tooraine töötlemisel valminud toodete turustamisele suunatud tegevused ei ole antud meetme raames toetatavad. Antud juhul võib tootja ning lõpptarbija vahel olla rohkem kui üks vahendaja, oluline on, et oleks täidetud nõue, mille kohaselt toote tootmine, töötlemine ning lõpptarbijale müük peab toimuma 255 kilomeetri raadiuses.

Nimetatud kaks nõuet ei rakendu taotlejale samaaegselt, vaid taotleja peab vastama taotluse esitamiseks ainult ühele kahest nõudest.

Lisaks kehtib ka nõue, et projekti sisuks peab olema uute algatuste või tegevuste elluviimine. See tähendab, et projekti sisuks ei saa olla seniste tegevustega jätkamine ning selleks toetuse taotlemine, vaid senisega võrreldes uute tegevuste abil toodete turustamistegevustes järgmisele tasandile jõudmine. Uus tegevus võib oma sisult olla näiteks täiesti uue müügikanali avamine või ka juba olemasoleva müügikoha laiendamine.

Toetust võib taotleda järgmistele tegevustele:

 1. Toodete turustamiseks vajaminevate seadmete ning sisseseade ostmine ja paigaldamine. Siinkohal peetakse silmas seadmeid, millega sisustatakse müügipinnad ja mis on vajalikud toodete müümiseks tarbijale. Nendeks võivad olla näiteks külmikud, kaalud, kassaaparaadid jne.
 2. Toodete turustamiseks vajaliku lao- või müügipinna rentimine või üürimine. Toetatavad on võlaõiguslike üüri- ja rendilepingute tasud ja nende eristamine ei ole toetuse eesmärke arvestades oluline. Müügipinna rentimine tähendab seda, et ruumid renditakse eesmärgiga hakata nendes projekti raames tooteid turustama. Laopinna rendi toetamine on vajalik, et luua tingimused toodete säilitamiseks enne nende turustamist.
 3. Toodete turustamiseks ning müügiedendustegevuste läbiviimiseks vajamineva välitelgi ostmine, üürimine või rentimine. Välitelki saab kasutada nii ajutise müügipunktina kui osaleda sellega näiteks toidufestivalil. Taotlejale on jäetud siinkohal  võimalus otsustada oma vajadustest ning välitelgi kasutamise tihedusest lähtudes, kas selle ostmise või rendi kasuks.
 4. Lao- või müügipinna parendamine, mis ei nõua ehitusloa olemasolu. Parendamise all mõeldakse lihtsaid remonditöid (näiteks värvimine, plaatimine, põrandate vahetamine jne.), mille kaudu muudetakse parendatavad ruumid läbi projekti müüdavate toodete turustamise tarbeks sobivaks.
 5. Toodete turustamiseks vajaliku  haagise ostmine või üürimine või rentimine. Vastavalt vajadusele on toetuse saajale jäetud võimalus valida nii haagise rentimise kui ostmise vahel.
 6. Toodete turustamiseks vajaliku tarkvaralahenduse või selle litsentsi või kasutusõiguse ostmine. Siinkohal peetakse silmas lahendusi, mille rakendamine aitab laiendada olemasolevaid müügikanaleid (näiteks veebipoe rajamine) või juba eksisteeriva kodulehe täiendamist (näiteks internetipanga kaudu maksevõimaluse väljaarendamine).
 7. Toetatavate tegevuste elluviimisega seotud mootorsõiduki kasutamise kulud või transporditeenuse ostmine. Siinkohal jäetakse toetuse saajale võimalus kasutada kahte varianti. Esiteks, isikliku sõiduauto kasutamine, mille puhul toetuse saaja peab pidama kõigi vastavate sõitude üle arvestust ning esitama need andmed PRIA-le koos teiste toetuse väljamaksmiseks vajalike dokumentidega. Teisel juhul on toetuse saajal võimalik osta sisse transporditeenust, et toetatavaid tegevusi ellu viia. Transporditeenuse sisseostmine võib osutuda vajalikuks näiteks olukorras, kus toodete transpordiks on vajalik tellida külmutusseadmega auto, mille omamine oleks taotleja jaoks liiga väikeste mahtude tõttu majanduslikult ebaotstarbekas.
 8. Projekti tutvustavad müügiedendustegevused.  Nendeks on erinevatest siseriiklikest messidest, toidufestivalidest ja laatadest osavõtmine ning nende korraldamine. Lisaks saab toetust taotleda tegevusteks, mille eesmärgiks on tõsta avalikkuse teadlikkust lühikeste tarneahelate ja kohalike turgude kaudu turustatavatest toodetest.

 

Olulisemad muudatused määruses:

Kui äriühingust taotleja, määruse § 3 lõike 1 punktis 2 nimetatud mittetulundusühingu või tulundusühistu äriühingust liikme või lõikes 2 nimetatud lepinguga projekti kaasatud äriühingu taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta aruanne ei ole äriregistrile esitatud ja nimetatud aruande äriregistrile esitamise tähtpäev ei ole taotluse esitamise ajaks saabunud, võetakse taotluse kontrollimisel aluseks sellele majandusaastale vahetult eelnenud kahe majandusaasta aruanded, mille äriregistrile esitamise tähtpäevad on möödunud.

Kui füüsilisest isikust ettevõtja, määruse § 3 lõike 1 punktis 2 nimetatud mittetulundusühingu või tulundusühistu füüsilisest isikust ettevõtjast liikme või lõikes 2 nimetatud lepinguga projekti kaasatud füüsilisest isikust ettevõtja taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta kohta ei ole tuludeklaratsioon Maksu- ja Tolliametile esitatud ja nimetatud tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäev ei ole taotluse esitamise ajaks saabunud, võetakse taotluse kontrollimisel aluseks sellele majandusaastale vahetult eelnenud kahe majandusaasta kohta esitatud andmed.

Hinnapakkumustega seotud muutused:

 • Asendati määruse § 6 lõigetes 1 ja 2, lõike 21 punktides 1 ja 2 ning lõikes 5 arv „3000“ arvuga „5000“. Varasemalt pidid taotlejad olema saanud vähemalt kolm hinnapakkumust, kui teenuse, materiaalse või immateriaalse vara käibemaksuta maksumus, tehtava töö arvestuslik tasu ühe aasta kohta või rendi või üüri arvestuslik käibemaksuta kulu ühe aasta kohta ületas 3000 eurot, siis nüüd on sama kohustus alates 5000 eurost.
 • Hinnapakkumusel ei pea enam olema kehtivusaega.
 • Kui taotleja või hinnapakkuja on mittetulundusühing või tulundusühistu, siis ka nende liige ei tohi omada osalust üksteise äriühingus ega kuuluda üksteise juhatusse või nõukokku.

Juhul kui toetust taotletakse projekti tutvustavate müügiedendustegevuste kohta, peab taotleja esitama nende tegevuste nimekirja, kui ta kavatseb nende tegevuste elluviimisega alustada enne taotluse rahuldamise otsuse tegemist. Tulenevalt sellest, et toetatavate tegevuste elluviimist võib alustada taotluse esitamise päevale järgneval päeval, siis peab taotleja esitama PRIA-le koos taotlusega esimese kahe kvartali (kuue kuu) müügiedendustegevuste nimekirja. Nimetatud nõude kehtestamise eesmärk on esitada PRIA-le teavet ka nende projekti tutvustavate müügiedendustegevuste kohta, mis kavatsetakse ellu viia kuue kuu jooksul arvates taotluse esitamise päevale järgnevast päevast, kui taotluse rahuldamise otsus pole veel tehtud.

Toetuse saaja peab teavitama viivitamata PRIA-t taotluses esitatud või toetatava tegevusega seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavast asjaolust.

Olulise muudatusena on muutunud määruse § 7 lg 41. Kui varasemates taotlusvoorudes (2015 a. ja 2018 a.) anti halduskuludele toetust kuni 15% toetatavatest projekti juhtimisega seotud kuludest, siis alates 2019. aasta taotlusvoorust antakse halduskuludele toetust kuni 15% abikõlblikest projekti juhtimisega seotud kuludest.

 Tagasi algusse

TOETUSE MÄÄR JA SUURUS

Toetust antakse kuni 40 protsenti:

 1. seadme, välitelgi ning tarkvaralahenduse ostmise abikõlbliku kulu maksumusest;
 2. lao- ja müügipinna ning välitelgi üüri või rendi abikõlblikust suurusest;
 3. lao- ja müügipinna parendamise abikõlbliku kulu maksumusest;
 4. haagise ostmise abikõlbliku kulu maksumusest ja üüri või rendi abikõlblikust suurusest;
 5. transporditeenuse ostmise abikõlbliku kulu maksumusest.

Mootorsõiduki kasutamisel antakse toetatavate tegevuste elluviimiseks toetust kuni 0,3 eurot ühe sõidetud kilomeetri kohta.

Toetust antakse kuni 90 protsenti projekti juhtimisega seotud abikõlblike kulude maksumusest, kuid mitte rohkem kui 30 protsenti projekti elluviimiseks taotletava toetuse kogusummast.

Projekti elluviimiseks vajaminevate projekti haldamisega seotud kulud: toetust antakse kuni 15 protsenti toetatavatest projekti juhtimisega seotud abikõlblikest kuludest.

Kui projekti elluviimisega ei kaasne juhtimisega seotud kulusid, antakse toetust kuni 90 protsenti projekti haldamisega seotud abikõlblike kulude maksumusest, kuid mitte rohkem kui 4,5 protsenti projekti elluviimiseks taotletava toetuse summast.

Toetust antakse kuni 90 protsenti müügiedendustegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

Toetuse maksimaalne suurus on 200 000 eurot ühe projekti kohta.

Vähese tähtsusega abi:

Ettevõtjatest taotlejate ning nende poolt projekti kaasatud ettevõtjate puhul toimub vähese tähtsusega abi määramine vastavalt sellele, millises hulgas keegi nendest turustab projekti raames mittepõllumajandustooteid ehk vähese tähtsusega abi määramise summa kujuneb välja, kui vaadatakse seda, millises mahus projektis osalejad turustavad Euroopa Liidu Toimimise Lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustooteid ning millises mahus I lisaga hõlmamata tooteid (taotleja esitab sellekohased andmed taotluses).

Taotlejale toetusena määratud vähese tähtsusega abi koos jooksva majandusaasta ja sellele vahetult eelnenud kahe majandusaasta jooksul määratud vähese tähtsusega abiga ei tohi ületada 200 000 eurot.

Taotlejale määratud vähese tähtsusega abi summa andmed kannab PRIA riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrisse. Taotlejatel on võimalik kontrollida vähese tähtsusega abi jääki nimetatud registri avaliku päringu kaudu Rahandusministeeriumi veebilehel www.fin.ee/riigiabi.

 Tagasi algusse

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja kavandatava tegevuse vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, Eesti Maaelu arengukavas ja meetmemääruses sätestatud nõuetele. 

PRIA hindab esitatud taotlusi määruse lisas sätestatud hindamiskriteeriumite alusel ja koostab hindamistulemuste põhjal taotluste paremusjärjestuse.

Taotluste hindamiseks ja taotluste paremusjärjestuse koostamise kohta ettepaneku tegemiseks moodustab PRIA peadirektor hindamiskomisjoni.

Hindamistulemuste põhjal koostab PRIA taotluste paremusjärjestuse, milles loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus.

Võrdsete näitajatega taotluste puhul eelistatakse taotlust, milles taotletav toetuse summa on väiksem.

Täpsemalt palume hindamise korra ja hindamiskriteeriumitega tutvuda määrusest.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuseks ettenähtud eelarvevahendeid, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa.

Minimaalne hindepunktide summa taotluse rahuldamiseks on vähemalt 30 protsenti maksimaalsest hindepunktide summast.

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse, osalise rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 90 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtajast, 21. oktoobriks 2019.

Toetuse saaja viib projektis kavandatud tegevused ellu ja esitab tegevuste elluviimist tõendavad dokumendid olenevalt projekti pikkusest kuni viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 2023. aasta 30. juunil.

Toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja üksnes siis, kui toetuse saaja on tegevused nõuetekohaselt ellu viinud.

PRIA teeb toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest.

Juhime tähelepanu, et toetuse saaja on kohustatud lisaks täitma nõudeid, mis puudutavad toetust saanud objektide tähistamist. Siit leiad juhiseid, kuidas tähistada toetust saanud objekte.

 Tagasi algusse

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA keskusest Tartus, Tähe 4, infotelefonil 737 7678 või e-posti teel aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)