Lõssipulbri eraladustamise toetus

EAGF

Tutvustus

Toetust antakse selleks, et tooteid turult eemaldada ning ladustada, seda taotleja enda vastutusel kindlaksmääratud perioodi jooksul ja tingimustel, mis tagavad omaduste säilimise ilma ladustatud tooteid asendamata ning teise ladustamiskohta üle viimata.

Lõssipulbri eraladustamise toetustaotlusi saab esitada alates 7. maist kuni 30. juunini 2020. a.

Taotluse saab PRIAle esitada taotleja poolt digitaalselt allkirjastatuna e-postiga aadressil turukorraldus [at] pria [dot] ee.

Tingimused

COVID-19 pandeemia ja liikmesriikides kehtestatud ulatuslike liikumispiirangute tõttu on piima- ja piimatoodete sektoris langenud nõudlus teatavate toodete järele. Seetõttu andis Euroopa Komisjon välja rakendusmääruse (EL) 2020/598, millega antakse lõssipulbri eraladustamise toetust ja määratakse eelnevalt kindlaks selle toetuse suurus.

Lõssipulbri eraladustamistoetuse saamiseks peab lõssipulber olema veatu ja standardse turustuskvaliteediga ning pärinema Euroopa Liidust.

Toetustaotlusi saab esitada juba lattu paigutatud toodetele, alates miinimumkogusest 10 tonni taotluse kohta.

Lõssipulbri eraladustamistoetust on võimalik taotleda ladustamisajaks vahemikus 60-180 päeva.

Toetust antakse lõssipulbri puhul ((EL) 2016/1238 VI lisa VI jagu):

  1. mis sisaldab kuni 1,5% rasva ja 5% vett ning mille rasvata kuivaine proteiinisisaldus on vähemalt 34%;
  2. mis on valmistatud taotluse või pakkumuse esitamisele eelnenud 60 päeva jooksul;
  3. mida ladustatakse kottides, mille netomass on 25 kg, või nn suurtes kottides, mille kaal ei ületa 1 500 kg.

Lõssipulbri puhul, mis ei ole toodetud Eestis, vaid on toodetud muus Euroopa Liidu liikmesriigis, tuleb taotlejal esitada PRIAle kinnitus toote päritolu kohta.

Lõssipulbri kottidele tuleb märkida järgmised andmed ((EL) 2016/1240 V lisa II osa punktidega 2 ja 3):

  1. heakskiidu number tootjaettevõtte ja -liikmesriigi kindlakstegemiseks;
  2. tootmise kuupäev või vajaduse korral nädal;
  3. tootepartii number.

Laopidaja peab pidama registrit, kuhu kantakse lõssipulbri lattu saabumise kuupäevad ja kottide markeerimise kohustuslikud  andmed.

Toetuse määrad

Toetuse määrad:

  • 5,11 eurot tonni kohta ladustamise püsikulude eest;
  • 0,13 eurot tonni kohta päevas iga lepingujärgse ladustamispäeva eest.

Maksetaotluse esitamine

Taotleja esitab PRIAle maksetaotluse e-postiga aadressil turukorraldus [at] pria [dot] ee kolme kuu jooksul pärast lepingulise ladustamise perioodi lõppu.

Toetuse maksmine

Toetus makstakse välja hiljemalt 120 päeva jooksul pärast maksetaotluse esitamise kuupäeva. Seda tingimusel, et lepingulised kohustused on täidetud.