Loomade heaolu toetus 2019

Meede 14.1 MAK 2014-2020

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2019

 

Loomade heaolu toetuse (LHT) eesmärgiks on tõsta loomakasvatajate teadlikkust loomade heaolust ja toetada põllumajandustootjaid, kes täidavad loomade heaolu kõrgemaid nõudeid, parandades sellega loomade heaolu ja tervist ning tagades neile loomuomasemad pidamistingimused.

Täpsema info toetuse tingimuste kohta leiate alljärgnevalt: 

 

 


 

VASTUVÕTUAEG JA TOETUSE TAOTLEMINE

 

Taotlusi saab esitada ainult elektroonilise iseteeninduskeskkonna e-PRIA vahendusel.

Kõigi pindalapõhiste toetuste vastuvõtt kestab 2.-21. maini 2019. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 22. maist kuni 17. juunini 2019. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste 1% iga hilinetud tööpäeva kohta. Pärast 17. juunit esitatud pindalatoetuste taotlusi menetlusse ei võeta. Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 17. juunini 2019. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

e-PRIA kasutamiseks on vaja ID-kaarti koos kehtivate sertifikaatide ja PIN koodidega või Mobiil-IDd. Palume Teil aegsasti kontrollida oma ID kaardi ja selle sertifikaatide kehtivust ja PIN koodide olemasolu. Täpsemat infot ID-kaardi ja Mobiil-ID kohta saab Politsei ja Piirivalveametist ja veebilehelt www.id.ee. Alates 2019. aastast saab e-PRIAsse siseneda ka pangalingi kaudu, vajutades nuppu „Sisene TARA’ga“. TARA (turvaline autentimine asutuste e-teenustesse) kaudu saab e-PRIAsse sisse logida kasutades ID-kaarti, Mobiil-IDd või pangalinki. Pangalingi kaudu omakorda saab e-PRIAs end tuvastada kasutades Smart IDd või PIN-kalkulaatorit.

e-PRIA portaali saate siseneda PRIA kodulehe kaudu siit. Erinevad juhendid ja abiinfo, kuidas e-PRIA-sse siseneda ja portaalis toimida, on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel alajaotuses (siin).

e-PRIAsse saab siseneda ühtse „värava“ kaudu, mis viib teid esmalt uude e-PRIAsse. Seal saate üle vaadata oma andmed, valides siniselt menüürealt „Kliendi andmed“. Juhul, kui teete andmetes muudatusi, siis need jõustuvad kohe, kuid vanasse e-PRIAsse jõuavad uued andmed paari minuti jooksul. Kui olete oma andmed kontrollinud, siis saate pindalatoetuste ja MAK loomatoetuste taotlemiseks liikuda edasi otse vanasse e-PRIAsse, valides siniselt menüürealt „Vana e-PRIA“.  Kui teie eest esitab taotluse esindaja, on oluline, et esindajale on antud volitus. Volituse saab vormistada e-PRIA uues iseteeninduskeskkonnas või soovituslikul vormil, mis on kättesaadav siit. Need volitused kehtivad ka vana e-PRIA teenuste kasutamiseks. Alates 27.06.2018 uue ja vana e-PRIA portaalid ühendati, seega peab klient vana e-PRIA teenuste kasutamiseks volitused uuesti andma, kui ta seda juba teinud ei ole.

Pindalatoetuste taotlemiseks vajalikud teenused asuvad vanas e-PRIAs. Esitada tuleb taotlus, millesse kuuluvad pindalatoetuste taotlus ja maksetaotlus (vorm PT50) põldude loetelu PT50A ning ökoalade loetelu, mille leiate e-PRIA peamenüüst “Teenused” alt. LHT taotlemisest täpsemalt järgmises peatükis.

e-PRIA on kasutatav ööpäevaringselt. PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast kolmapäevani kl 9.00-16.00.

Teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega on võimalik kõikidele teeninduspäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/broneering/). Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679. 

Taotlusperioodil saate pöörduda e-PRIAs taotluste esitamiseks juhendamisteenuse saamiseks konsulentide poole. Juhendamisteenust koordineerib Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõuandeteenistus. Täpsem info ja teenuse osutajate nimekiri on aadressil www.pikk.ee/.

 

Tagasi algusse

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Taotleja esitab LHT toetuse taotlemiseks PRIAle:

 • pindalatoetuste taotluse ja maksetaotluse. LHT taotlemiseks tuleb valida punktis 2.2 “Jah”;
 • põldude loetelu (vorm PT50A), mis on vajalik, kui taotletakse toetust hobustele, lammastele ja kitsede. Lammastele/kitsedele taotledes tuleb näidata veerus 23 põlde, millel kasvatate loomadele mõeldud ravimtaimi;
 • LHT loomade loetelu (vorm MT62C);
 • väljavõtte selle täku passist, kelle kohta taotleja toetust taotleb ja kes ei ole registreeritud PRIA põllumajandusloomade registris. Väljavõttel peab olema näha hobuse identifitseerimise number ja sünniaeg või unikaalne elunumber (UELN).

Tagasi algusesse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

LHT menetlemise aluseks on maaeluministri 30.04.2015. a määrus nr 56 "Loomade heaolu toetus" (loe siit). Juhiseid ja selgitusi saab lisaks juhendist „Abiks taotlejale“.

 

Toetuse saamise nõuded:

 • Toetust saab taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline või juriidiline isik, seltsing ning muu juriidilise isiku staatuseta ühendus, kes on aktiivne põllumajandustootja;
 • toetust saab taotleda nõuetekohaste veiste, vasikate, hobuste, sigade ja kitsede kohta vähemalt 2 loomühiku ulatuses või vähemalt 50 nõuetekohase munakana kohta. Loomühikute arvestamise koefitsiendid loomrühmade kaupa on järgmised:
  • vähemalt kuue kuu vanune veis  - 1;
  • vähemalt kuue kuu vanune hobune - 1;
  • vasikas - 0,4;
  • emis - 0,5;
  • siga - 0,3;
  • lammas - 0,15;
  • kits - 0,15;
  • munakana - 0,014.
 • toetuse kohustuseperiood kestab 1 kalendriaasta;
 • toetust saab taotleda veise, vasika, hobuse, lamba ja kitse kohta, kes on nõuetekohaselt identifitseeritud ja kelle andmed on nõuetekohaselt põllumajandusloomade registrisse kantud (vt loomade register ja hobuslaste register), kelle üle peetakse nõuetekohast arvestust ning keda taotleja peab pidama 2. maist kuni 31. augustini;
 • Lammaste ja kitsede osas puudub kohustus pidada 31. augustini neid samu loomi, keda taotleja pidas 2. mai seisuga, samuti puudub kohustus hoida karjas lambaid ja kitsi arvul, mis oli 2. mai seisuga PRIA loomade registris, kuid kui taotletakse toetust näiteks mõlemale loomarühmale, siis peab taotlejal olema 31. augustini mõlema loomarühma loomi.
 • toetusõiguslikud on ainult põllumajandusloomade registris registreeritud hobused. Põllumajandusloomade registrisse ei pea olema kantud täkud, kes on Eestisse toodud paaritushooajaks;
 • toetust saab taotleda taotleja majapidamises 2018. aasta 1. maist kuni  30. aprillini 2019 alternatiivmeetodil peetud keskmise munakanade arvu või sellest väiksema arvu alusel. Munakanade üle tuleb pidada nõuetekohast arvestust, mida tuleb säilitada 2020. a lõpuni. Täpsemalt saab munakanade pidamise tingimuste ja keskmise arvu märkimise kohta lugeda LHT "abiks taotlejast" punktis 2.5. Alates 1. aprillist 2018 tohib linde pidada taas välitingimustes. Täpsemalt saab lugeda VTA kodulehelt;
 • toetust saab taotleda sigade kohta, keda taotleja peab 1. mai 2019 seisuga taotlusel märgitud loomakasvatushoones. Sead peavad vajadusel olema nõuetekohaselt identifitseeritud, andmed põllumajandusloomade registrisse kantud ja sigade üle tuleb pidada nõuetekohast arvestust;
 • taotletavate loomagruppide loomakasvatushooned peavad olema registreeritud põllumajandusloomade registris. Veiseid, vasikaid, hobuseid, lambaid ja kitsi tuleb pidada 2019. aasta 1. jaanuarist 1. aprillini ja 1. detsembrist 31. detsembrini loomakasvatushoones või -rajatises, mis on registreeritud põllumajandusloomade registris;
 • Oluline! Kitsedele ja lammastele tuleb toetuse taotlemisel lisaks muule söödale kasvatada põllumajandusmaal vähemalt viit põllumajanduskultuuri, millest vähemalt üks on:
  • harilik sigur, harilik leeskputk, aedruut, harilik saialill, suur teeleht, harilik võilill, aedpetersell, piparmünt või harilik palderjan
 • ning teisteks põllumajanduskultuurideks võivad olla:

  • harilik nõiahammas, harilik esparsett, valge mesikas, harilik lutsern, valge ristik, roosa ristik, suvivikk, küüslauk, harilik sibul, naeris, aedporgand, redis, söödakapsas ja aed-mädarõigas;

   
 • LHT ei maksta nende loomade kohta, kelle kohta on taotletud mahepõllumajandusliku tootmise toetust või kes on kantud  mahepõllumajanduse registrisse mahepõllumajanduslikult peetavate loomadena;
 • taotleja peab täitma nõuetele vastavuse nõudeid terves oma majapidamises (vt siit);

 

Baasnõuded ja toetatava põhitegevuse nõuded

 • LHT taotlemisel täidab taotleja lähtuvalt taotlusalusest loomagrupist määruses nimetatud täiendavaid baasnõudeid, mida saab lugeda siit;
 • veiste, vasikate ja hobuste karjatamisperiood kestab vähemalt 1. juunist 31. augustini ning karjatamise andmed peavad olema kantud põlluraamatusse aga võib olla ka eraldi karjatamispäevik. Nõutud on andmed karjatamisperioodi, karjatatud loomade liigi ja loomade arv kohta, karjamaa(de) asukoha ning karjamaa(de) pindala kohta;
 • karjamaid, millel karjatatakse veiseid, vasikaid, lambaid, kitsi ja hobuseid, ei tohi üle karjatada ehk kahjustada rohukamarat nii, et taotlemisaasta vegetatsiooniperioodil see enam ei taastu;
 • piimatõugu vasikate põhitegevuse nõuete täitmise valiku puhul tuleb jälgida, et vasikate ühissulus pidamisel oleks seal vähemalt 2 m2 vaba põrandapinda iga vasika kohta ning põrandapind on pehme allapanuga kaetud. Samuti tuleb vasikate nudistamisel kasutada üldanesteesiat koos analgeesiaga või sedatsiooni koos lokaalanesteesia ja analgeesiaga ning selle kohta on olemas veterinaararsti kirjalik kinnitus, mis sisaldab andmeid nudistatud loomade arvu ja kasutatud ravimite kohta;
 • täkkudele tuleb tagada pääs karjamaale või väliaedikusse;
 • hobustele toetuse taotlemisel hinnatakse karjatatavate loomade loomühikute arvu ühe hektari rohumaa kohta, mis võib olla kuni 1,4 loomühikut. Loomkoormuse hindamisel võetakse arvesse kõik taotleja kasutuses olevad rohumaad ja lisaks taotlusalustele hobustele taotleja majapidamises 2. mai seisuga peetavad lambad, kitsed, taotlusaluseks märgitud veised ja vasikad ning ka need veised, kes on mahepõllumajandusregistrisse kantud;
 • sigade põhitegevuse nõueteks on tagada, et sigade pidamise ruumi põrand on allapanuga kaetud, mis võib olla põhk või hein, samuti peab, lamamisala olema kuiv, puhas ja looma jaoks mugav. Alla seitsmepäevaste põrsaste kastreerimisel kasutatakse lokaalanesteesiat ja analgeesiaga või üldanesteesiat koos analgeesiaga ning selle kohta on olemas veterinaararsti kirjalik kinnitus, mis sisaldab andmeid kastreeritud loomade arvu ja kasutatud ravimite kohta;
 • lammastele ja kitsedele taotlemisel tuleb karjatatavaid rohumaid vahetada 1. juuliks vähemalt ühel korral, väljaarvatud laidudel ja väikesaartel karjatamisel;
 • ühe lamba või kitse kohta tuleb kasvatada nimetatud põllumajanduskultuure vähemalt 5 m² suurusel alal puhaskultuurina või segus teiste põllumajanduskultuuridega minimaalse põllusuurusega 0,01 ha. Segus kasvatamise korral loetakse nõuetekohaseks põllumajanduskultuur, mida kasvatatakse vähemalt 10% põllu pinnast;
 • munakanade põhitegevuse nõudeks on tagada, et kohutuseaastal peetakse 1 m2 munakanade pidamise ruumi põrandapinna kohta kuni kaheksat munakana.

 

Toetatava lisategevuse nõuded

 • Taotlejal on võimalik taotleda toetust LHT koolituse lisanõude täitmise eest. Toetust lisanõude täitmise eest makstakse juhul, kui koolitus on läbitud enne 2019. aasta 15. juunit aga mitte varem kui 1. jaanuar 2015. Koolitusel osalemise eest makstakse toetust taotleja kohta kuni kaks korda MAK programmiperioodi jooksul. See tähendab vähemalt kahe koolituse läbimist. Arvesse lähevad loomade heaolu või loomade tervishoiu koolitused, mis on korraldatud MAK meetme 1 „Teadmussiire ja teavitus“ või „Eesti maaelu arengukava 2007-2013“ meetme „Koolitus- ja teavitustegevused“ raames. Võimalike koolituste kohta leiab infot aadressil www.pikk.ee. Pärast 15. juunit 2019 toimunud koolitusel osalemise kohta saab koolituse lisanõude täitmise eest toetust taotleda 2020. aastal.
 • Sigade aafrika katku tõttu ei ole võimalik toetust taotleda sigade lisategevuse nõude täitmise eest kuni aastani 2020. Lisategevuse nõue eeldas taotlusaluses hoones peetavate sigade pääsu väliaedikusse 1. juunist kuni 30. augustini.

 

Tagasi algusesse

  

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Toetuse ühikumäär LHT põhitegevuse nõuete täitmise eest looma kohta on järgmine:

 • vähemalt kuue kuu vanuse veise kohta 44 eurot aastas;
 • alla kuue kuu vanuse veise kohta 17,10 eurot aastas;
 • vähemalt kuue kuu vanuse hobuse kohta 40 eurot aastas;
 • sea (va emis) kohta 24 eurot aastas;
 • emise kohta 42 eurot aastas;
 • lamba kohta 9 eurot aastas;
 • kitse kohta 9 eurot aastas;
 • munakana kohta 2,37 eurot aastas.
 • Toetuse ühikumäär koolituse lisategevuse nõude täitmise eest on 75 eurot taotleja kohta aastas.

 

Enne toetuse määramist teeb PRIA administratiivseid ja kohapealseid kontrolle (pikemalt vt „Abiks taotlejale“). Kontrollitakse, kas taotleja ning tema maa ja loomad vastavad toetusõiguslikkuse ja toetuse saamise ning nõuetele vastavuse süsteemi nõuetele.

Toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab PRIA peadirektor kontrollide tulemusi arvestades. Otsused vormistatakse hiljemalt 10. veebruariks 2020. Toetus makstakse välja hiljemalt 30. juuniks 2020. Eraisikutele määratud toetuselt on enne väljamakset kinni peetud eraisiku tulumaks – vt lähemalt siit.

Tagasi algusse

 

LISAINFO JA KONTAKT

Küsimuste korral palume helistada infotelefonil 737 7679, loomade registriga seotud probleemide puhul registrite infotelefonil 731 2311.

Tagasi algusse

 Abiks taotlejale

Juriidilised alused

Nimetus