Perioodi 2023-2027 maapiirkonna ettevõtjate konkurentsivõime suurendamise investeeringutoetus

I voor EAFRD ÜPP SK 2023-2027

Toetuse taotlejatele toimub 14. augustil veebi teel infopäev. Täpsema info avaldame PRIA kodulehel hiljemalt augusti alguses.

Tutvustus

Toetuse eesmärk on suurendada maapiirkonnas püsivalt tegutsevate ettevõtjate konkurentsivõimet ning seeläbi luua võimalusi uute atraktiivsete töökohtade loomiseks maapiirkondades. Toetatakse selliste tegevuste elluviimist, mis aitavad kaasa tasakaalustatud regionaalsele arengule ja maapiirkonnas püsivalt tegutsevate ettevõtjate kestlikule arengule uute tehnoloogiate või infotehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtmise või ressursitõhususe parandamise kaudu.

Käesoleva taotlusvooru eelarve on 20 000 000 eurot. Toetust rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning Eesti riigieelarvest.

Toetustaotlusi saab esitada alates 28. augustist 2024. a.

Taotlusi saab esitada e-PRIAs. e-PRIA juhend on leitav portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Esindusõigusi ja volitusi e-PRIA teenuste kasutamiseks saab anda jaotusest „Esindusõigused ja volitused“. Kui taotlejal ei ole võimalik e-PRIAs digitaalselt volitusi anda, siis saab esindajat määrata ka vastava volituskirjaga. Täiendavat infot saate lugeda PRIA kodulehelt.

Tingimused

Toetust saab taotleda füüsilisest isikust ettevõtja või äriühing, kes vastab väikese ettevõtja või mikroettevõtja määratlusele (edaspidi koos taotleja) ning kes tegutseb maalises või väikelinnalises asustuspiirkonnas (edaspidi maapiirkond), välja arvatud Tallinnaga piirnevad Harku, Saue, Saku, Kiili, Rae, Jõelähtme ja Viimsi vallad. 

Väikese ettevõtja ja mikroettevõtja määratluse sätestavad komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 I lisa artikli 2 lõiked 2 ja 3. Ettevõtja suuruse tuvastamisel on abiks väikese ja keskmise suurusega ettevõtete määratlust käsitlev teatmik. 

Toetatavad tegevused

 1. materiaalse või immateriaalse vara soetamine; 
 2. ehitise ehitamine taotleja püsivas tegevuskohas maapiirkonnas.

Taotleja kavandatav tegevus (edaspidi projekt) peab suurendama tema konkurentsivõimet vähemalt ühe järgmise prioriteedi kaudu:

 1. taotleja jaoks uudse tehnoloogia kasutuselevõtmine;
 2. infotehnoloogilise lahenduse kasutuselevõtmine;
 3. ressursitõhususe parandamine.

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud regionaalministri 20.03.2024 määrusega nr 19 „Perioodi 2023–2027 maapiirkonna ettevõtjate konkurentsivõime suurendamise investeeringutoetus“.

Taotlejale on kehtestatud järgmised nõuded:

 • taotleja riikliku maksu võlg ilma intressita on väiksem kui 100 eurot või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud ja maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas;
 • taotleja suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti või algatatud sundlõpetamist ja tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust;
 • taotlejal ei ole kehtivat karistust karistusseadustiku §-s 491, 209, 2091, 210, 296, 298, 2981, 372, 373 või 384 sätestatud süüteo toimepanemise eest;
 • taotleja ei saa sama kulu hüvitamiseks toetust riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisvahenditest ega muud tagastamatut riigiabi;
 • taotleja on riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tasunud tagasimaksed ettenähtud summas.
 • taotleja on enne taotluse esitamist tegutsenud vähemalt kaks majandusaastat;
 • taotleja müügitulu oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud mõlemal kahel majandusaastal vähemalt 40 000 eurot;
 • taotleja majandusaasta keskmine täistööajale taandatud töötajate arv (edaspidi töötajate arv) oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud mõlemal kahel majandusaastal vähemalt 1,00;
 • taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud mõlema kahe majandusaasta jooksul oli aasta ringi täidetud vähemalt üks töölepingu alusel töötava töötaja töökoht, mida tõendavad taotleja makstud tööjõukulud nimetatud töötaja kohta.
 • taotleja põhitegevusala ei tohi olla jooksva majandusaasta ega taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta jooksul järgmine: 
  • hasartmängude ja kihlvedude korraldamine (EMTAKi jagu R, alajagu 92); 
  • finants- ja kindlustustegevus (EMTAKi jagu K); 
  • kinnisvaraalane tegevus (EMTAKi jagu L); 
  • juriidilised toimingud ja nõustamine (EMTAKi jagu M, alajagu 69 ja 70).

Täpsemalt palume taotlejale kehtestatud nõuetega tutvuda määruse § 9-s.

Materiaalse vara soetamiseks või ehitise ehitamiseks antakse toetust, kui on täidetud järgmised nõuded:

 1. sellise materiaalse vara soetamisel, mis paigaldatakse ehitisse, on see ehitis taotleja valduses asjaõiguslikul või võlaõiguslikul alusel vähemalt kolm aastat arvates Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) poolt viimase toetusosa maksmisest;
 2. ehitise ehitamisel on see ehitis ja sellealune maa taotleja omandis või on ehitisealusele maale taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt kolmeks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa maksmisest;
 3. kui materiaalne vara paigaldatakse kaasomandis olevasse ehitisse või kui ehitisealune maa on kaasomandis, on taotlejal kaasomaniku kirjalik nõusolek toetatava tegevuse elluviimiseks.

Taotleja esitab taotluses järgmised andmed:

 1. taotleja ärinimi ja äriregistri kood ning taotleja esindaja nimi ja kontaktandmed;
 2. projekti, sealhulgas projekti mitmes etapis elluviimise korral selle iga etapi nimetus ja kirjeldus;
 3. projekti, sealhulgas projekti mitmes etapis elluviimise korral selle iga etapi eesmärgi ja oodatava tulemuse kirjeldus, samuti teave selle kohta, millisesse § 4 lõikes 3 sätestatud prioriteeti projekt panustab;
 4. projekti, sealhulgas projekti mitmes etapis elluviimise korral selle iga etapi elluviimise eeldatav lõpptähtpäev ja kavandatavate tegevuste loetelu koos nende elluviimise tähtaegadega;
 5. projekti raames loodavate uute töökohtade ametinimetused, tööülesannete kirjeldused ja kavandatavad brutotöötasud;
 6. projektiga seotud tegevusala ja sellele vastav EMTAK-i kood;
 7. taotleja püsiv tegevuskoht maapiirkonnas, kus projekt ellu viiakse;
 8. projekti, sealhulgas projekti mitmes etapis elluviimise korral selle iga etapi raames taotletava toetuse suurus ja kogumaksumus;
 9. taotleja jooksva majandusaasta ja taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta põhitegevusala ja sellele vastav EMTAK-i kood, kui see teave ei ole äriregistrist kättesaadav;
 10. taotleja töötajate arv taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud mõlema kahe majandusaasta kohta, kui see teave ei ole äriregistrist kättesaadav;
 11. teave selle kohta, kas taotleja juures oli vähemalt üks töölepingu alusel töötava töötaja töökoht taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kahe majandusaasta jooksul aasta ringi täidetud, kui see teave ei ole avalikest registritest kättesaadav;
 12. teave selle kohta, kas taotleja on autonoomne, partner- või seotud ettevõtja, ning teave kontserni liikmete ja tema üle lepingu või muul alusel valitsevat mõju omava ettevõtja kohta;
 13. teave selle kohta, kas ja kuidas kavatsetakse rahastada omafinantseeringu osa projektist;
 14. taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmiseks seadme soetamise korral selle seadme summaarne nimivõimsus kilovattides ja kasutatava taastuvenergia liik.

Taotlejal tuleb katta kindel osa (60-85% omaosalus) investeeringu maksumusest ise ning vajadusel palutakse omafinantseeringu olemasolu tõendada.

Toetuse taotlemisel tuleb projekti finantseerimise plaan ja ajakava hoolikalt läbi mõelda. Sellega välditakse olukorda, kus toetus on määratud, kuid hiljem selgub, et taotleja ei suuda projekti ellu viia omafinantseeringuks vajalike rahaliste allikate puudumise tõttu või taotleja ei ole investeeringute järgselt enam majanduslikult jätkusuutlik. 

Taotlejal tuleb mõelda enne taotlemist, kas investeeringud on võimalikud ja vajalikud ning kas võetavad kohustused on jõukohased.

Pikemalt saab omafinantseeringute kohta lugeda artiklist „Investeeringutoetused kui võimalus“.

Kohustused

Toetuse saaja viib projekti ellu, sealhulgas täidab toetatava tegevuse eesmärgi ja saavutab projekti tulemuse, ning võtab toetuse abil soetatud või ehitatud vara sihipäraselt kasutusse kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30. juunil 2029. a.

Projekti mitmes etapis elluviimise korral võib toetuse saaja ühe projekti jaotada kõige rohkem kuni neljaks eraldiseisvaks etapiks. Ehitise ehitamist ei tohi projekti raames etappideks jagada.

Toetuse saaja tagab projekti sihtotstarbelise kestuse, sealhulgas säilitab ja kasutab toetuse abil soetatud või ehitatud vara sihtotstarbeliselt, vähemalt kolm aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa maksmisest (edaspidi sihipärase kasutamise periood).

Toetuse saaja täidab sihipärase kasutamise perioodi lõpuni järgmisi kohustusi:

 • võimaldab teha auditit, teostada järelevalvet ja teha muud toetuse saamisega seotud kontrolli ning osutab selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldab viibida toetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja vara kohapeal;
 • esitab auditi tegemiseks, järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul;
 • teavitab viivitamata PRIAt taotluses esitatud või projektiga seotud andmete muutumisest, projekti elluviimist takistavast asjaolust, sealhulgas projektiga seotud vara üleandmisest teisele isikule, või projekti raames soetatud või ehitatud vara sihipärast kasutamist takistavatest asjaoludest;
 • näitab avalikkusele, et tegemist on Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi toetuse abil elluviidava tegevusega, kasutades selleks ettenähtud sümboleid ja teavitustegevusi komisjoni rakendusmääruses (EL) 2022/129 sätestatud nõuete kohaselt. Objektide tähistamise kohta loe lähemalt PRIA kodulehelt.

Täpsemalt palume toetuse saajale kehtestatud kohustustega tutvuda määruse § 16.

Toetuse määrad

Toetust antakse 15 kuni 40 protsenti projekti abikõlbliku kulu maksumusest.

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 200 000 eurot strateegiakava perioodil. Toetuse minimaalne suurus ühe taotluse kohta on 10 000 eurot. 

Ühte kontserni kuuluvad ettevõtjad või konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses valitseva mõju kaudu üksteisega seotud ettevõtjad ei saa kokku taotleda toetust rohkem kui 200 000 euro ulatuses.

Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2115 artikli 83 lõike 1 punkti c kohaselt kindlasummalise maksena ning sama artikli lõike 2 punkti b kohaselt üksikjuhtumipõhiselt koostatud ja PRIAga varem kokku lepitud eelarveprojekti alusel.

Väikesele ettevõtjale ja mikroettevõtjale antav konkurentsivõime suurendamise investeeringutoetus on vähese tähtsusega abi (VTA) (EL) 2023/2831 tähenduses. Sellest lähtuvalt ei tohi toetuse andmisele vahetult eelnenud kolme aasta jooksul ühele ettevõtjale antud vähese tähtsusega abi koos taotletava toetusega ületada ülemmäära 300 000 eurot.

Vähese tähtsusega abi suuruse arvestamisel loetakse üheks ettevõtjaks sellised ettevõtjad, kes on omavahel seotud komisjoni määruse (EL) 2023/2831 artikli 2 lõike 2 kohaselt. 

Mõiste „üks ettevõtja” hõlmab nimetatud määruse tähenduses kõiki ettevõtteid, kelle vahel on vähemalt üks järgmistest suhetest:

 • ettevõte omab teises ettevõttes aktsionäride või osanike häälteenamust;
 • ettevõttel on õigus ametisse määrata või ametist vabastada enamikku teise ettevõtte haldus-, juht- või järelevalveorgani liikmetest;
 • ettevõttel on õigus rakendada teise ettevõtte suhtes valitsevat mõju vastavalt teise ettevõttega sõlmitud lepingule või selle asutamislepingule või põhikirjale;
 • ettevõte, mis on teise ettevõtte aktsionär või osanik, kontrollib vastavalt kokkuleppele teiste aktsionäride või osanikega üksi sellise ettevõtte aktsionäride või osanike häälteenamust.

Üheks ettevõtjaks peetakse ka ettevõtteid, mis on eelnevates punktides kirjeldatud suhtes ühe või enama muu ettevõtte kaudu.

Erinevalt maksimaalse toetuse suuruse määramisest on vähese tähtsusega abi maksimaalse toetuse suuruse määramise korral kontserni mõiste piiratud Eesti Vabariigi territooriumiga. Vähese tähtsusega abi maksimaalse määra väljaselgitamisel vaadeldakse ettevõtete seoseid riigipõhiselt.

Vähese tähtsusega abi andmisel võetakse arvesse komisjoni määruse (EL) 2023/2831 artiklis 5 sätestatud erinevateks eesmärkideks antava vähese tähtsusega abi kumuleerimisreegleid.

(EL) 2023/2831 kohaselt antavat vähese tähtsusega abi võib kumuleerida komisjoni määruste (EL) nr 1408/2013 ja (EL) nr 717/2014 kohaselt antud vähese tähtsusega abiga kuni käesoleva määruse artikli 3 lõikes 2 sätestatud asjaomase ülemmäärani. Näiteks kui ettevõtja on saanud (EL) 2023/2831 alusel vähese tähtsusega abi 300 000 eurot, ei saa talle enam anda põllumajanduslikku ega kalanduslikku vähese tähtsusega abi. 

Toetuse määramine

Taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetatava tegevuse toetuse saamise nõuetele vastavust kontrollib PRIA.

PRIA moodustab taotluste hindamiseks komisjoni, kuhu kuuluvad ka majandusvaldkonna eksperdid. Hindamiskomisjon hindab taotlusi määruse § 13 lõigetes 3-6 sätestatud hindamiskriteeriumite alusel.

Määrus sätestab taotlusele järgnevad miinimumnõuded:

 1. taotluse koondhinne on vähemalt 2,50;
 2. taotlus on saanud § 13 lõigetes 3-5 sätestatud iga hindamiskriteeriumi eest vähemalt hinde 2,00;
 3. taotlus on saanud § 13 lõikes 6 sätestatud neljanda hindamiskriteeriumi eest hinde, mis on suurem kui 0,00.

PRIA rahuldab kõik nõuetekohased ja hindamiskriteeriumite miinimumnõudele vastavad taotlused toetuseks ettenähtud vahendite piires, eelistades ajaliselt varem esitatud taotlusi. Taotlused rahuldatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 28 lõike 1 punkti 4 alusel.

PRIA teeb taotluse osalise, täieliku või kõrvaltingimusega rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 70 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise päevast. Hindamistulemused avaldatakse siinsamas lehel plokis „Abiks taotlejale“ sakis  „Hindamistulemused“. 

Kõrvaltingimusega toetustaotluse rahuldamise otsuse näited

 1. Kõrvaltingimus võib näiteks olla see, et toetuse saaja peab toetuse abil ehitatava hoone jaoks saama ehitusloa hiljemalt loetud kuude jooksul alates taotluse rahuldamise otsuse kuupäevast.
 2. Kõrvaltingimus võib olla see, et projekti puhul, mis on seotud päikese-, vee- või tuuleenergiast elektri tootmisega, peab toetuse saajal olema konkreetseks kuupäevaks sõlmitud võrguettevõtjaga liitumisleping, kui elektrivõrguga liitumine on toetuse abil ehitatud ehitise sihtotstarbelisse kasutusse võtmiseks vajalik.
 3. Kõrvaltingimuse seadmise vajadus võib tulla sellest, kui taotluse menetlemisel selgub, et projekti edukus sõltub väga palju mingitest hetkel eksisteerivatest vajakajäämistest, mis tuleks korda teha. Näiteks mõned keskkonnahoiuga seotud tingimused, mis on vaja nõuetega vastavusse viia.

Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole põhjendatud taotluses sisalduvate mitteabikõlblike kulude tõttu, võib PRIA teha taotluse osalise rahuldamise otsuse, vähendades toetuse summat Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 28 lõike 5 alusel mitteabikõlblike kulude võrra.

Kui nõuetekohase taotluse rahastamise summa ületab toetuseks ettenähtud vahendeid, võib PRIA toetuse summat vähendada ulatuses, mis on vajalik selle taotluse rahuldamiseks, taotleja nõusolekul ning tingimusel, et taotluses kavandatud projekt viiakse ellu ja toetuse andmise eesmärgid saavutatakse. Kui taotleja ei ole nõus toetuse vähendamisega, teeb PRIA taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

Toetuse maksmiseks esitab toetuse saaja pärast projekti või selle etapi täielikku elluviimist PRIAle maksetaotluse kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30. juunil 2029. a. 

Maksetaotluse saab esitada juhul, kui olenevalt toetatavast tegevusest on täidetud järgmised tingimused:

 1. töö on tehtud või teenus on osutatud ja vastu võetud;
 2. vara on soetatud, oma valdusesse või omandisse saadud ja hiljemalt viimase maksetaotluse esitamise ajaks sihtotstarbeliselt kasutusse võetud;
 3. projekti või selle etapi eesmärk on täidetud ja tulemus on saavutatud, sealhulgas hiljemalt viimase maksetaotluse esitamise ajaks on projekti elluviimise tulemusel loodud vähemalt üks uus täistööajaga töökoht määruse § 16 lõikes 5 sätestatud nõuete kohaselt.

PRIA teeb toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole 25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide esitamisest.

Abiks taotlejale

Vormid

Nimetus Lisatud

Abiks taotlejale

Hindamistulemused

Lisainfo

 • investeeringutoetuste infotelefon +372 737 7678
 • e-posti aadress info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)