Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus 2017

Meede 10.1.5 MAK 2014-2020

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Toetuse eesmärk on tagada kultuuripärandi ja geneetilise mitmekesisuse seisukohast oluliste kohalike taimesortide säilimine ning soodustada vanade kohalike puuvilja- ja marjasortidega uute istandike rajamist.

Kohalikku sorti taimede nimekirjas on 5 põllukultuuri ning 43 puuvilja- ja  12 marjakultuuri.

Meetme eelarve 2017. aastal esitatud taotluste rahastamiseks on 93 000 eurot.

Täpsema info kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse (edaspidi SORT)  eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 


 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Taotluste vastuvõtt kestab 2. maist kuni 22. maini 2017.

Hilinenult saab taotlusi esitada kuni 23. maist kuni 16. juunini, kuid sel juhul vähendatakse toetust 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Pärast 16. juunit esitatud taotlusi menetlusse ei võeta.

Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 16. juunini 2017. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

2017. aastal peavad MAK 2014 - 2020 perioodi SORT toetuse taotlejad esitama elektroonilise taotluse ja sellega seonduvad muudatusavaldused ning lisadokumendid kliendiportaali e-PRIA vahendusel, mis asub aadressil https://epria.pria.ee/. Taotlust saab e-PRIAs esitada alates 2. maist kuni 16. juunini kõigil nädalapäevadel ööpäevaringselt.

Erinevad juhendid ja abiinfo, kuidas e-PRIAsse siseneda ja portaalis toimida, on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel e-PRIA juhendite alajaotuses.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kl 8.30-16.00.

Maakondlikes teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega on võimalik kõikidele tööpäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/broneering/). Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondliku teenindusbüroo telefonil  ja infotelefonil 737 7679.

Samuti pakuvad põllu- ja maamajanduse konsulendid taotlejatele vastuvõtuperioodil tasuta juhendamist pindalatoetuste taotluse ja maksetaotluse täitmisel ning e-PRIA kasutamisel. Täpsemat infot leiate Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistuse kodulehelt aadressil www.pikk.ee.

Tagasi algusse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse menetlemise aluseks on maaeluministri 29. aprilli 2015. a. määrus nr 52 "Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus " (loe siit). Selgitusi ja lisainfot saab juhendist „Abiks taotlejale“.

 • Kohustus on 5-aastane.
 • Taotleja peab viiel järjestikusel aastal kasvatama põllu- või puuvilja- või marjakultuuri kohalikku sorti kuuluvaid taimi (sortide loetelu vaata siit).
 • Kogu kohustuseperioodi jooksul ei pea kasvatama tingimata üht sorti kultuuri, vaid neid võib vahetada.
 • Põllu-, puuvilja- või marjakultuur, mille kohta taotletakse toetust, peab olema külvatud, maha pandud või istutatud hiljemalt 15. juunil.
 • Toetust võib taotleda põllumajandusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik.
 • Taotleja peab täitma nõuetele vastavuse nõudeid terves oma majapidamises (vt nõuetele vastavuse trükis 2017).
 • Põldudel tehtud tööd peavad olema kantud põlluraamatusse.
 • 2017. aastast alates ei või võtta uut kohustust sellise maa kohta ega suurendada kohustust sellise maa arvelt, mis Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringu kohaselt määratakse Rail Balticu raudtee trassikoridori asukohaks. Planeeritava Rail Balticu trassikoridori jäävaid maid saate vaadata Maa-ameti geoportaalist (geoportaal.maaamet.ee/) valides menüüst kaardirakendused „Kitsenduste kaart“ ja lülitades kaardikihtide valikus sisse „Rail Baltic trass“.
 • Toetust ei või taotleda maa kohta, mille kohta taotletakse keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetust (KSK). Toetust põllukultuuri kasvatamise eest ei või taotleda maa kohta, mille kohta taotletakse arengukava alusel antavat keskkonnasõbraliku aianduse toetust puuvilja- ja marjakasvatuse eest (KSA).

 

Oma kehtivaid kohustusi saate kontrollida vanas e-PRIAs: Teenused -> Pindalatoetused-> Andmete esitamine -> Pindala- ja loomapõhiste toetuste kohustuste andmete vaatamine ja üleandmine.

 

Selleks, et tagada paindlikkus mitmeaastase kohustusega hõlmatud maade liikumisel majapidamiste vahel, on lubatud kohustuste üleandmine. Selgitusi ja lisainfot kohustuse üleandmise kohta saab juhendist „Abiks taotlejale“.

 

Täpsemad tingimused kohalikku sorti põllukultuuride kohta:

 • Põllumajanduskultuuride kasvatamisel võib kasutada üksnes sertifitseeritud seemet. UUS: Valge ristiku „Jõgeva 4“ sertifitseeritud seemne mittesaadavusel võib kasutada aretusseemet.
 • Taotleja esitab hiljemalt 15. juuniks PRIA maakondlikusse teenindusbüroosse külvatud kultuuri seemne müügipakendi originaaletiketid, kus need tembeldatakse. Etiketid tagastatakse taotlejale.
 • Põllumajanduskultuuri, mille eest taotletakse toetust, tuleb igal kohustuseaastal kasvatada vähemalt õitsemiseni. See on vajalik, et vältida näiteks kultuuri varast sissekündmist ja kultuuri kasvatamist ainult toetuse saamise eesmärgil.
 • Kartuli kasvataja peab olema kantud taimetervise registrisse, kui ta kasvatab üle ühe hektari suurusel alal kartulit turustamise eesmärgil.
 • Valge ristiku „Jõgeva 4ˮ kasvatamiseks saab toetust taotleda kuni neljal järjestikusel kalendriaastal põllu rajamisest alates ning kui selle põllukultuuri seemne müügipakendi originaaletikett on eelneval aastal PRIA-le esitatud ja selle alusel on SORT toetust makstud, ei ole vaja seda uuesti esitada.
 • Põllumajanduskultuuride kasvatamiseks on määratud põllumajandusmaa minimaalsed suurused:
  • Talirukki „Sangasteˮ kasvatamisel 5 ha;

  • Kartuli „Andoˮ kasvatamisel 0,3 ha;

  • Põldoa „Jõgevaˮ kasvatamisel 0,5 ha;

  • Põldherne „Mehisˮ kasvatamisel 0,5 ha;

  • Valge ristiku „Jõgeva 4ˮ kasvatamisel 1,0 ha.

Põllumajanduskultuuride kasvatamiseks on määratud minimaalsed külvinormid:

 • Talirukki „Sangasteˮ puhul 140 kg/ha.
 • Kartuli „Andoˮ puhul 2,5 t/ha.
 • Põldoa „Jõgevaˮ puhul 225 kg/ha.
 • Põldherne „Mehisˮ kasvatamisel puhaskülvi puhul 200 kg/ha ja segu puhul 100 kg/ha.
 • Valge ristiku „Jõgeva 4ˮ puhaskülvi või segu puhul 4 kg/ha.

 

Täpsemad tingimused kohalikku sorti puuvilja- ja marjakultuuride kohta:

 • Viljapuudele ja marjapõõsastele SORT toetuse taotlemisel esitab taotleja lisaks taotlusele e-PRIA vahendusel viljapuude ja marjapõõsaste kohalike sortide loetelu (vorm MT64).
 • Põllumajandusmaa kohta, kus taotleja kasvatab puuvilja- või marjakultuuri kohalikku sorti kuuluvaid taimi, mille eest ta taotleb toetust, koostab ta aiaplaani või vajaduse korral uuendab seda. Aiaplaanile tuleb märkida kohalikku sorti viljapuude ja marjapõõsaste asukohad koos sordinimega ning aia paiknemine ilmakaarte suhtes.
 • Viljapuude ja marjapõõsaste reavahed tuleb hoida vähemalt kahe kolmandiku ulatuses rohukamaras. Uue puuvilja- või marjaaia rajamisel peavad reavahed olema vähemalt kahe kolmandiku ulatuses rohukamaraga kaetud hiljemalt aia rajamisele järgneva aasta 15. juuniks.
 • Marjaaias ning selle teenindusaladel tuleb hoida rohu kõrgus kogu aeg alla 30 sentimeetri.
 • Taotleja esitab hiljemalt 15. juuniks PRIA maakondlikusse teenindusbüroosse viljapuude kasvatamise puhul taimepassi, sõstraliste ja karusmarjaliste taimede puhul tarnija dokumendi. Esitatud originaaldokumendid tembeldatakse ja tagastatakse taotlejale. Taotlejad, kes on juba eelneval aastal PRIA-le esitanud taimede taimepassid või tarnija dokumendid varasemalt istutatud istikute kohta ja nende alusel on toetust makstud, ei pea neid uuesti esitama. UUS: Kui taimepass ei ole säilinud, esitab taotleja Eesti Aiandusliidu eksperdi arvamuse (originaaldokumendi) selle kohta, millise sordiga on tegemist. Puukooli või tootmisaia omanikud saavad ise tellida Eesti Aiandusliidu puuviljanduskomisjonilt sordiehtsuse kohta eksperdi arvamuse.
 • Viljapuu- ja marjapõõsakultuuri rajamise ja kasvatamise korral tuleb kasutada taimetervise registrisse kantud isikult saadud istutusmaterjali.
 • Puuviljakultuuri kohalikku sorti kuuluvate taimede kasvatamise eest võib toetust taotleda, kui kasvatatakse vähemalt 20 viljapuud vähemalt kümnest erinevast kohalikust puuviljakultuuri sordist.
 • Marjakultuuri kohalikku sorti kuuluvate taimede eest võib toetust taotleda, kui kasvatatakse vähemalt 10 marjapõõsast vähemalt viiest erinevast kohalikust marjakultuuri sordist.

Tagasi algusse 

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Toetuse ühikumäärad on:

 • Põllukultuurid:
  • Talirukis „Sangasteˮ – 32 eurot/ha aastas;
  • Kartul „Andoˮ – 60 eurot/ha aastas;
  • Põldhernes „Mehisˮ – 50 eurot/ha aastas;
  • Põlduba „Jõgevaˮ – 65 eurot/ha aastas;
  • Valge ristik „Jõgeva 4ˮ – 100 eurot/ha aastas;
 • Viljapuud – 12 eurot/tk aastas;
 • Marjapõõsad – 5 eurot/tk aastas.

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 10. veebruariks 2018. Toetusraha kantakse toetuse saaja arvelduskontole 30. juuniks 2018.

Enne toetuse määramist teeb PRIA administratiivseid ja kohapealseid kontrolle. Kontrollitakse, kas taotleja ning tema maa vastavad toetusõiguslikkuse ja toetuse saamise ning nõuetele vastavuse süsteemi nõuetele.

SORT toetus on üks kuuest põllumajandusliku keskkonnatoetuse alameetmest, millele on  Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse 1305/2013 lisas sätestatud maksimaalne toetuse suurus hektari kohta:

 • üheaastaste kultuuride hektari kohta 600 € (siia gruppi arvestatakse teraviljad, õli- ja kiukultuurid, muud tehnilised kultuurid, kaunviljad, rühvelkultuurid, köögiviljad ja mustkesa);
 • mitmeaastaste kultuuride hektari kohta 900 € (siia gruppi arvestatakse kõik ravim-ja maitsetaimed, maasikad ning viljapuu- ja marjaaiad);
 • muu maakasutuse puhul 450 € (siia gruppi arvestatakse kõik põllud maakasutusega PR, TPR, P+heintaimed ja PLK maad).

 

Kui taotleja ületab toetust taotledes hektari kohta makstavat maksimaalset piirmäära, siis ületava osa eest talle toetust ei maksta. Oluline on, et hektari kohta makstava toetuse piirmäära arvutamisel arvestatakse kõik taotletud põllumajanduslikud keskkonnatoetused kokku (KSM, KSA, KSK, MULD, PLK ja SORT toetus).

Näide:

Taotleja esitas 2017. a pindalatoetuste- ja maksetaotluse, millel taotles SORT toetust 31-le kohalikku sorti viljapuule. Taotleja on pindalatoetuste- ja maksetaotlusele märkinud ka ühe 0,33 ha suuruse püsikultuuride põllu, millel kasvatatavaks kultuuriks on märgitud “viljapuu- ja marjaaiad väikestel pindadel”.

Kuna antud juhul makstakse SORT toetust taimede kohta, siis taotles taotleja SORT toetust kokku 31 taime × 12 eurot = 372,00 eurot.

Vastavalt EN määrusele 1698/2005 oleks taotlejal õigus saada maksimaalselt:

SORT toetust 0,33 ha x 900 eurot = 297,00 eurot (Kuna taotleja pindalatoetuste- ja maksetaotlusele on märgitud üks 0,33 ha suurune põld, millel kasvatatakse viljapuu ja marjapõõsaid.)

Kuna taotlejale määratav toetussumma ületab EN määrusega ettenähtud maksimaalset hektari kohta makstavat summat, siis makstakse talle 2017. aastal toetust summas 297,00 eurot ja seda ületavas osas, so  372,00 – 297,00 = 75,00 eurot talle toetust ei maksta.

 

Tagasi algusse

LISAINFO JA KONTAKT

Küsimuste korral palume helistada infotelefonil 737 7679.

Tagasi algusse