Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus 2016

Meede 10.1.5 MAK 2014-2020

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Toetuse eesmärk on tagada kultuuripärandi ja geneetilise mitmekesisuse seisukohast oluliste kohalike taimesortide säilimine ning soodustada vanade kohalike puuvilja- ja marjasortidega uute istandike rajamist.

Kohalikku sorti taimede nimekirjas on 5 põllukultuuri ning 43 puuvilja- ja  12 marjakultuuri.

Täpsema info kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse (edaspidi SORT)  eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt: 

  • Vastuvõtuaeg- ja koht 
  • Toetuste tutvustus/tingimused
  • Toetuste määramine ja väljamaksmine
  • Lisainfo ja kontakt

 


VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Taotluste vastuvõtt kestab 2. maist kuni 23. maini 2016.

Hilinenult saab taotlusi esitada kuni 24. maist kuni 17. juunini, kuid sel juhul vähendatakse toetust 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Pärast 17. juunit esitatud taotlusi menetlusse ei võeta.

Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 17. juunini 2016. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

2016. aastal peavad MAK 2014 - 2020 perioodi SORT toetuse taotlejad esitama elektroonilise taotluse ja sellega seonduvad muudatusavaldused ning lisadokumendid kliendiportaali e-PRIA vahendusel, mis asub aadressil epria.pria.ee/. Taotlust saab e-PRIAs esitada alates 2. maist kuni 17. juunini kõigil nädalapäevadel ööpäevaringselt.

Erinevad juhendid ja abiinfo, kuidas e-PRIAsse siseneda ja portaalis toimida, on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel e-PRIA juhendite alajaotuses.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kl 8.30-16.00.

Maakondlikes teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega on võimalik kõikidele tööpäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/broneering/). Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondliku teenindusbüroo telefonil  ja infotelefonil 737 7679.

Samuti pakuvad põllu- ja maamajanduse konsulendid taotlejatele abi pindalatoetuste taotluse ja maksetaotluse täitmisel ning tuge e-PRIA kasutamisel. Täpsemat infot leiate Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistuse kodulehelt aadressil www.pikk.ee.

Tagasi algusse

 

 TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse menetlemise aluseks on maaeluministri 29. aprilli 2015. a. määrus nr 52 "Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus " (loe siit).

 • Kohustus on 5-aastane.
 • Taotleja peab viiel järjestikusel aastal kasvatama põllu- või puuvilja- või marjakultuuri kohalikku sorti kuuluvaid taimi (sortide loetelu vaata siit).
 • Kogu kohustuseperioodi jooksul ei pea kasvatama tingimata üht sorti kultuuri, vaid neid võib vahetada.
 • Põllu-, puuvilja- või marjakultuur, mille kohta taotletakse toetust, peab olema külvatud, maha pandud või istutatud hiljemalt 15. juunil.
 • Toetust võib taotleda põllumajandusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik.
 • Taotleja peab täitma nõuetele vastavuse nõudeid terves oma majapidamises. (vt nõuetele vastavus ).
 • Põldudel tehtud tööd peavad olema kantud põlluraamatusse.

 

Täpsemad tingimused kohalikku sorti põllukultuuride kohta:

 • Põllumajanduskultuuride kasvatamisel võib kasutada üksnes sertifitseeritud seemet.
 • Taotleja esitab hiljemalt 15. juuniks PRIA maakondlikussse teenindusbüroosse külvatud kultuuri seemne müügipakendi originaaletiketid, kus need tembeldatakse. Etiketid tagastatakse taotlejale.
 • Põllumajanduskultuuri, mille eest taotletakse toetust, tuleb igal kohustuseaastal kasvatada vähemalt õitsemiseni. See on vajalik, et vältida näiteks kultuuri varast sissekündmist ja kultuuri kasvatamist ainult toetuse saamise eesmärgil.
 • Kartuli kasvataja peab olema kantud taimetervise registrisse, kui ta kasvatab üle ühe hektari suurusel alal kartulit turustamise eesmärgil.
 • Valge ristiku „Jõgeva 4ˮ kasvatamiseks saab toetust taotleda kuni neljal järjestikusel kalendriaastal põllu rajamisest alates ning kui selle põllukultuuri seemne müügipakendi originaaletikett on eelneval aastal PRIA-le esitatud ja selle alusel on toetust makstud, ei ole vaja seda uuesti esitada.
 • Põllumajanduskultuuride kasvatamiseks on määratud põllumajandusmaa minimaalsed suurused:
  • Talirukki „Sangasteˮ kasvatamisel 5 ha;
  • Kartuli „Andoˮ kasvatamisel 0,3 ha;
  • Põldoa „Jõgevaˮ kasvatamisel 0,5 ha;
  • Põldherne „Mehisˮ kasvatamisel 0,5 ha;
  • Valge ristiku „Jõgeva 4ˮ kasvatamisel 1,0 ha.
 • Põllumajanduskultuuride Põllumajanduskultuuride kasvatamiseks on määratud minimaalsed külvinormid:

- Talirukki „Sangasteˮ puhul on minimaalne seemne külvinorm 140 kg/ha.
- Kartuli „Andoˮ puhul on minimaalne seemne külvinorm 2,5 t/ha.
- Põldoa „Jõgevaˮ puhul on minimaalne seemne külvinorm 225 kg/ha.
- Põldherne „Mehisˮ kasvatamisel on minimaalne seemne külvinorm puhaskülvi puhul 200 kg/ha ja segu puhul 100 kg/ha.
- Valge ristiku „Jõgeva 4ˮ minimaalne külvinorm puhaskülvi või segu puhul on 4 kg/ha.

 

Täpsemad tingimused kohalikku sorti puuvilja- ja marjakultuuride kohta:

 • Viljapuudele ja marjapõõsastele toetuse taotlemisel esitab taotleja lisaks taotlusele e-PRIA vahendusel viljapuude ja marjapõõsaste kohalike sortide loetelu (vorm MT64).
 • Põllumajandusmaa kohta, kus taotleja kasvatab puuvilja- või marjakultuuri kohalikku sorti kuuluvaid taimi, mille eest ta taotleb toetust, koostab ta aiaplaani või vajaduse korral uuendab seda. Aiaplaanile tuleb märkida kohalikku sorti viljapuude ja marjapõõsaste asukohad koos sordinimega ning aia paiknemine ilmakaarte suhtes.
 • Viljapuude ja marjapõõsaste reavahed tuleb hoida vähemalt kahe kolmandiku ulatuses rohukamaras. Uue puuvilja- või marjaaia rajamisel peavad reavahed olema vähemalt kahe kolmandiku ulatuses rohukamaraga kaetud hiljemalt aia rajamisele järgneva aasta 15. juuniks.
 • Marjaaias ning selle teenindusaladel tuleb hoida rohu kõrgus kogu aeg alla 30 sentimeetri.
 • Taotleja esitab hiljemalt 15. juuniks PRIA maakondlikusse teenindusbüroosse viljapuude kasvatamise puhul taimepassi, sõstraliste ja karusmarjaliste taimede puhul tarnija dokumendi. Esitatud originaaldokumendid tembeldatakse ja tagastatakse taotlejale. Taotlejad, kes on juba eelneval aastal PRIA-le esitanud taimede taimepassid või tarnija dokumendid varasemalt istutatud istikute kohta ja nende alusel on toetust makstud, ei pea neid uuesti esitama.
 • Viljapuu- ja marjapõõsakultuuri rajamise ja kasvatamise korral tuleb kasutada taimetervise registrisse kantud isikult saadud istutusmaterjali.
 • Puuviljakultuuri kohalikku sorti kuuluvate taimede kasvatamise eest võib toetust taotleda, kui kasvatatakse vähemalt 20 viljapuud vähemalt kümnest erinevast kohalikust puuviljakultuuri sordist.
 • Maarjakultuuri kohalikku sorti kuuluvate taimede eest võib toetust taotleda, kui kasvatatakse vähemalt 10 marjapõõsast vähemalt viiest erinevast kohalikust marjakultuuri sordist.

Tagasi algusse 

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Toetuse ühikumäärad on:

 • Põllukultuurid:
  • Talirukis „Sangasteˮ – 32 eurot/ha aastas;
  • Kartul „Andoˮ – 60 eurot/ha aastas;
  • Põldhernes „Mehisˮ – 50 eurot/ha aastas;
  • Põlduba „Jõgevaˮ – 65 eurot/ha aastas;
  • Valge ristik „Jõgeva 4ˮ – 100 eurot/ha aastas;
 • Viljapuud – 12 eurot/tk aastas;
 • Marjapõõsad – 5 eurot/tk aastas

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 10. veebruariks 2017. Toetusraha kantakse toetuse saaja arvelduskontole 30. juuniks 2017.

Enne toetuse määramist teeb PRIA administratiivseid ja kohapealseid kontrolle. Kontrollitakse, kas taotleja ning tema maa vastavad toetusõiguslikkuse ja toetuse saamise ning nõuetele vastavuse süsteemi nõuetele.

SORT toetus on üks neljast põllumajandusliku keskkonnatoetuse alameetmest, millele on  Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse 1305/2013 lisas sätestatud maksimaalne toetuse suurus hektari kohta:

 • üheaastaste kultuuride hektari kohta 600 € (siia gruppi arvestatakse teraviljad, õli- ja kiukultuurid, muud tehnilised kultuurid, kaunviljad, rühvelkultuurid, köögiviljad ja mustkesa);
 • mitmeaastaste kultuuride hektari kohta 900 € (siia gruppi arvestatakse kõik ravim-ja maitsetaimed, maasikad ning viljapuu- ja marjaaiad);
 • muu maakasutuse puhul 450 € (siia gruppi arvestatakse kõik põllud maakasutusega PR, TPR, P+heintaimed ja PLK maad).

Kui taotleja ületab toetust taotledes hektari kohta makstavat maksimaalset piirmäära, siis ületava osa eest talle toetust ei maksta. Oluline on, et hektari kohta makstava toetuse piirmäära arvutamisel arvestatakse kõik taotletud põllumajanduslikud keskkonnatoetused kokku (keskkonnasõbraliku majandamise toetus, mahepõllumajandusliku tootmise toetus, poolloodusliku koosluse hooldamise toetus ja SORT toetus).

 

Näide:

Taotleja esitas 2016. a pindalatoetuste- ja maksetaotluse, millel taotles SORT toetust 31-le kohalikku sorti viljapuule. Taotleja on pindalatoetuste- ja maksetaotlusele märkinud ka ühe 0,33 ha suuruse püsikultuuride põllu, millel kasvatatavaks kultuuriks on märgitud „viljapuu- ja marjaaiad väikestel pindadel“. Lisaks taotleb ta perioodi 2007-2013 poolloodusliku koosluse hooldamise toetust (PLK) 0,30 ha puisniidu kohta.

Kuna antud juhul makstakse SORT toetust taimede kohta, siis taotles taotleja SORT toetust kokku 31 taime × 12 eurot = 372,00 eurot.
PLK toetust taotles 0,30 ha x 238,07 eurot = 71,42 eurot.
Kokku taotles taotleja toetust 372,00+71,42 = 443,42 eurot.

Vastavalt EN määrusele 1698/2005 oleks taotlejal õigus saada maksimaalselt:

SORT toetust 0,33 ha x 900 eurot = 297,00 eurot (Kuna taotleja pindalatoetuste- ja maksetaotlusele on märgitud üks 0,33 ha suurune põld, millel kasvatatakse viljapuu ja marjapõõsaid.)

PLK toetust 0,30 ha × 450 eurot = 135,00 eurot (Kuna taotleja pindalatoetuste- ja maksetaotlusele on märgitud üks 1,00 ha suurune PLK ala.)
Seega kokku oleks taotlejal õigus saada kokku 297,00 +135,00 = 432,00 eurot.

Kuna taotlejale määratav toetussumma ületab EN määrusega ettenähtud maksimaalset hektari kohta makstavat summat, siis makstakse talle toetust summas 432,00 eurot ja seda ületavas osas, so  443,42 – 432,00 = 11,42 eurot talle toetust ei maksta.

 

Tagasi algusse

LISAINFO JA KONTAKT

Küsimuste korral palume helistada infotelefonil 737 7679.

Tagasi algusse