Tootmis- ja turustamiskavade toetus 2022

Meede 4.1 EMKF

EMKF logo koos EL embleemiga (horisontaalne)

Tutvustus

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) meetme “Tootmis- ja turustamiskavade toetusega“ antakse toetust tunnustatud tootjaorganisatsioonidele. Toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning taotluse esitamise ja taotluse menetlemise korra kehtestab määrusega Maaeluministeerium.

Meetme eelarve 2022. aastaks on 551 179,14 eurot.

Taotluste vastuvõtt toimub 06.04.2022 - 13.04.2022.

Kalanduse ja vesiviljeluse elujõulisuse tagamiseks konkurentsi tingimustes on oluline toetada käitajate tootmis- ja turustamistegevust, et suurendada kalapüügi- ja vesiviljelustoodete väärtust. Samas on oluline, et tootjaorganisatsioonid suunaksid oma liikmeid rakendama säästvat püügitegevust ja vesiviljelust, mida saab saavutada koostöö ja ühistegevuse kaudu tootmis- ja turustamiskavade ettevalmistamisel ja elluviimisel.

Toetustaotluste esitamine toimub e-PRIA kaudu. 

Juhend tootmis- ja turustamiskavade toetuse taotluse esitamiseks on leitav Abiks taotlejale abimaterjalide sakist.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Seda saab teha elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA või paberil. Selleks palume täita ja esitada avaldus („Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse“). Avalduse ja juhised leiate PRIA kodulehelt siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist. 

Tingimused

Toetuse nõuded ja tingimused on kehtestatud maaeluministri määrusega „Tootmis- ja turustamiskavade toetus“.

Toetust võib taotleda kalandusturu korraldamise seaduse § 11 alusel tunnustatud kalapüügi- või vesiviljelussektori tootjaorganisatsioon või sama seaduse §-s 15 nimetatud tootjaorganisatsioonide liit.

Toetust soovivad tunnustatud tootjaorganisatsioonid koostavad selleks, et planeerida kalapüüdmist ja kalandustoodete müümist, tootmis- ja turustamiskava ning esitavad selle heakskiitmiseks Maaeluministeeriumile.

Tootmis- ja turustamiskavade toetust saab taotleda vaid see tootjaorganisatsioon, kelle tootmis- ja turustamiskava on Maaeluministeerium toetatava tegevuse elluviimise kalendriaastal heaks kiitnud.

1) juhatuse liikme ja töötaja töölepingu, töövõtulepingu või käsunduslepingu järgne tööjõukulu kokku kuni 120 tunni eest nädalas;

2) juhatuse liikme ja töötaja koolituskulu;

3) juhatuse liikme ja töötaja lähetuse kulu, sealhulgas lähetatu üritusel osalemise osavõtutasu;

4) raamatupidamisteenuse ja finantsnõustamise kulu;

5) tootmis- ja turustamiskava ettevalmistamiseks, elluviimiseks ja kava seireks vajalike andmete kogumiseks tellitud töö või teenuse kulu, sealhulgas eksperdi lähetuse sõidu- ja majutuskulu;

6) teavitus- ja turustuskampaania elluviimise, sealhulgas kampaania korraldamise, projektijuhtimise, teabe avaldamise, veebilehe tegemise, ürituste korraldamise ning kampaania korraldamiseks vajalike andmete kogumise kulu;

7) kulu, mis kaasneb kalandusturu korraldamise seaduse § 31 lõike 3 punktis 12 sätestatud kohustuse täitmisega.

 

Abikõlblik kulu peab olema määruse § 2 lõikes 1 nimetatud tegevuste elluviimiseks vajalik, mõistlik ja majanduslikult otstarbekas ning tehtud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikliga 65.

Kui toetatava tegevuse raames kavandatava töö või teenuse käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, küsib toetuse taotleja üksteisest sõltumatute ettevõtjate käest vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile. Hinnapakkumused tuleb esitada koos maksetaotluses toodud kuludokumentidega.

PRIA juhib tähelepanu, et hinnapakkumustel peavad teenusepakkujad olema selgelt tuvastatavad. Juhul kui hinnapakkumise esitajad ei ole tuvastatavad, siis selliseid pakkumusi menetluses aktsepteerida ja selliseid taotluseid nõuete kohaseks lugeda ei saa.

Toetuse maksmise tingimused on ära toodud määruse §-s 10.

Kohustused

Tootjaorganisatsioon esitab Maaeluministeeriumile heakskiitmiseks tootmis- ja turustamiskava aastaaruande kahe kuu jooksul kalendriaasta algusest arvates. Tootmis- ja turustamiskava aastaaruande vaatab läbi Maaeluministeerium, kes otsustab selle heaks kiita või jätta heaks kiitmata nelja kuu jooksul kalendriaasta algusest arvates. Toetust makstakse üksnes siis, kui kulud on tehtud kalendriaastal, mille kohta esitatud tootmis- ja turustamiskava aastaaruande on Maaeluministeerium heaks kiitnud.

Toetuse saaja peab toetatava tegevuse viima ellu ja esitama kõik tegevusega seotud määruse § 10 lõikes 4 toodud kuludokumendid PRIAle hiljemalt 30. juuniks 2023. aastal.

Toetuse saaja säilitab kulu abikõlblikkust tõendavaid dokumente ja muid tõendeid 4 aastat alates selle aasta 31. detsembrist, millal 30. juuni seisuga on kõikide projektis abikõlblikuks loetud kulude alusel toetus välja makstud.

Dokumentide säilitamise tähtaja algusest ja lõpust teavitab PRIA toetuse saajat pärast viimase toetuseosa maksmist oma veebilehel tabelis EMKF toetuse saajad

Toetusega seotud objektide tähistamist reguleerib maaeluministri määrus Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord.

Tähistuse kohta saab lisaks informatsiooni:

• PRIA kodulehelt EMKF tähistamise juhend

• Maaeluministeeriumi kodulehelt EMKF sümboolika

Toetuse määrad

Toetuse maksimaalne suurus kujuneb turustatud toodangu väärtuse järgi. See on määratud kalapüügivaldkonnas tegutseva tootjaorganisatsiooni puhul 12%-ga tootjaorgansiatsiooni liikmete kolme viimase kalendriaasta aastatoodangu kesmisest väärtusest. See tähendab, et arvesse lähevad tootjaorgansiatsiooni liikmete viimase kolme kalendriaasta esmakokkuostud ja üleandmised (kõigi kalaliikide, mitte ainult tunnustatud liikide osas), millest arvutatakse aastatoodangu keskmine väärtus. Väärtuse arvutusel lähtutakse vastava aasta keskmistest kala esmakokkuostu hindadest, mis avaldatakse Maaeluministeeriumi kodulehel.

Näiteks kui 2017. aastal püüdis tootjaorganisatsioon ja suunas esmakokkuostu 1000 t kilu, mille keskmine esmakokkuostu hind oli 200 €/t, 2018. aastal andis üle 2000 t räime, mille hind oli 220 €/t, ja 2019. aastal andis esmakokkuostu 3000 t kilu, mille keskmine esmakokkuostu hind oli 210 €/t, siis saab teha järgmise arvutuse: ((1000 t × 200 €/t) + (2000 t × 220 €/t) + (3000 t × 210 €/t)) / 3 = 423 333 eurot. Sellest omakorda arvutatakse toetuse maksimaalne suurus arvutades summast 12%: 423 333 × 0,12 = 50 799 eurot. Seega on konkreetsel kalendriaastal toetuse maksimaalne suurus tootjaorganisatsioonile 50 799 eurot.

Vesiviljeluse tootjaorganisatsiooni puhul võetakse arvesse tootjaorganisatsiooni liikmete viimase kolme kalendriaasta turustatud aastatoodangu keskmine väärtus raamatupidamisandmete alusel, millest arvutatakse omakorda 12 %. Täpsemalt on toetuse maksimaalse suuruse arvutamine kirjeldatud määruse seletuskirjas.

Omafinantseeringu minimaalne määr on 25 protsenti abikõlblike kulude maksumusest.

Taotlejale määratud toetuse summast kuni 50 protsendi ulatuses saab taotleda ettemaksu.

Toetuse määramine

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust ja hindab taotlusi vastavalt määruses toodud metoodikale. PRIA teeb tootmis- ja turustamiskavade toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest.

Toetuse saaja peab toetatava tegevuse viima ellu ja esitama kõik tegevusega seotud määruse § 10 lõikes 4 toodud kuludokumendid PRIAle hiljemalt 30. juuniks 2023. aastal.

PRIA teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja kulusid tõendavate dokumentide esitamisest e-PRIAs.

Toetust makstakse üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ning tingimusel, et toetuse saaja on tegevuse elluviimisel järginud kõiki määrusega ettenähtud nõudeid.

Taotlejale määratud toetuse summast kuni 50 protsendi ulatuses saab taotleda ettemaksu.

Kui taotleja soovib saada ettemaksu, peab ta pärast PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemist e-PRIA kaudu esitama taotluse ettemaksu saamiseks.

Kui toetuse saaja on saanud ettemaksu, peab ta hiljem koos maksetaotlusega esitama määruse §-s 10 nõutud dokumendid ettemaksu ulatuses tehtud kulude kohta samas paragrahvis sätestatud tingimuste ja korra kohaselt. Ettemaksu korral arvestatakse makseotsuse alusel makstavast summast tasaarvestuse korras maha ettemaksuna toetuse saajale makstud summa.

Kui toetuse saaja ei vii toetatavaid tegevusi ettemaksuna saadud toetuse ulatuses ellu, peab ta sellest viivitamata PRIAt teavitama aadressil info [at] pria [dot] ee