Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus 2015

Meede 10.1.4 MAK 2014-2020

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Eesmärk

Toetuse eesmärgiks on soodustada keskkonnasõbralikumate praktikate rakendamist aianduskultuuride kasvatamisel. Spetsiifilisteks eesmärkideks on vähendada taimekaitsevahendite kasutamist, tagada tarbijatele tervislikum toit, vähendada toitainete leostumist mullast ning aidata kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilimisele põllumajandusmaastikus.

Vastuvõtu aeg ja -koht

Toetuste taotlemisperiood kestab 7. - 25. maini 2015. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 26. maist kuni 19. juunini 2015. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste väljamakstavat summat 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Taotlust saab esitada vaid elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel, mis asub aadressil https://epria.pria.ee . e-PRIAs saab taotlust esitada 7. maist 19. juunini kõigil nädalapäevadel ööpäevaringselt.

Maakondlikes teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega on võimalik kõikidele tööpäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/broneering/).  Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

e-PRIA kasutajaid juhendavad taotlusperioodi lõpuni tasuta ka põllu- ja maamajanduse konsulendid, vt www.pikk.ee/.

Olulisemad nõuded taotlejale ja toetusõiguslikule maale

 • Toetust saavad taotleda juriidilised isikud ja FIEd
 • Taotlejal peab olema KSM põhitegevuse kohustus
 • Toetuse nõuete täitmiseks on 1-aastane kohustus
 • Toetusõiguslik on vähemalt 0,3 ha maa. Toetusõigusliku maaga külgnevad kuni 15 m laiused teenindusalad loetakse toetusõigusliku maa hulka.
 • Taotleja täidab nõuetele vastavuse nõudeid.

Toetuse nõuded (Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravim- ja maitsetaimekasvatus)

 • Toetust ei anta maa kohta, mille kohta taotletakse MAH, PLK, MULD, SORT toetust, keskkonnasõbraliku maasikakasvatuse või keskkonnasõbraliku majandamise mesilaste korjealade rajamise lisategevuse toetust.
 • Taotleja korraldab majapidamise toetusõigusliku maa iga kolme hektari kohta mullaproovide võtmise ning proovide saatmise mullaanalüüside tegemiseks mulla ja pinnase analüüsimiseks akrediteeritud laboratooriumisse. Mullaproovid tuleb võtta ja laborisse saata tegevuse esmakordse elluviimise aasta 2. maiks. Mullaproovide nõudeid kohaldatakse alates 2016. kalendriaastast.

Toetuse nõuded (Keskkonnasõbralik maasikakasvatus)

 • Keskkonnasõbraliku maasikakasvatuse tegevuse elluviimise eest ei anta toetust maale, millele taotletakse PLK, SORT, MULD, MAH toetust ning keskkonnasõbraliku majandamise toetust mesilaste korjealade rajamise lisategevuse eest.
 • Keskkonnasõbraliku maasikakasvatuse tegevuse elluviimise eest antakse toetust maa kohta, millel kasvatatakse maasikat istikute miinimumitihedusega 20 000 istikut hektari kohta. Istikute miinimumtiheduste määramisel ei arvestata teenindusalade alla jääva maaga.

Koolitused

Taotleja või tema esindaja, kes tegeleb taotleja põllumajanduslikus majapidamises põllumajandusliku tegevusega, peab keskkonnasõbraliku köögivilja-,  ravim- ja maitsetaimekasvatuse või keskkonnasõbraliku maasikakasvatuse tegevuse esmakordse elluviimise aasta 1. detsembriks olema osalenud Põllumajandusministeeriumi korraldatud keskkonnasõbraliku aianduse alasel koolitusel.

Kohustusest

Toetust keskkonnasõbraliku aianduse köögivilja-, ravim- ja maitsetaimekasvatuse tegevuse ning maasikakasvatuse tegevuse eest antakse siis, kui neid viiakse ellu koos keskkonnasõbraliku majandamise põhitegevusega. Tegevust tuleb ellu viia ühe kalendriaasta pikkusel ajavahemikul. Keskkonnasõbraliku aianduse toetust köögivilja-, ravim- ja maitsetaimekasvatuse tegevuse ning maasikakasvatuse tegevuse eest võib  taotleda iga-aastaselt või harvemini, esitades asjakohased andmed toetuse taotlusega.

Toetuste väljamaksmine ja ühikumäärad

PRIA teeb toetuse määramise või taotluste rahuldamata jätmise otsused 10. veebruariks 2016. a. Toetused makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks 2016. a.

 • Toetusmäär keskkonnasõbraliku aianduse toetuse köögivilja-, ravim- ja maitsetaimekasvatuse tegevuse elluviimise eest on 344 €/ha/a.
 • Toetusmäär keskkonnasõbraliku maasikakasvatuse eest on 248 €/ha/a.

 

LISAINFO JA KONTAKT

 

Lisainformatsiooni saab PRIA infotelefonil 737 7679.