Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus 2019

Meede 4.3.2 EMKF

EMKF logo koos EL embleemiga (horisontaalne)

Tutvustus

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) meetme “Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus“ on kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turustamismeede, mille eesmärk on leida uusi turge ning parandada kalandus- ja vesiviljelustoodete turule laskmise tingimusi.

Meedet rahastatakse 75% ulatuses Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist ning 25% ulatuses Eesti riigieelarvest.

Meetme käesoleva taotlusvooru eelarve on  446 500 eurot.

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:                                                                                                   

EESMÄRK

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) meetme Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus eesmärgiks on toetada tegevusi, mis aitavad leida uusi turge ning parandada kalapüügi- või vesiviljelustoodete turule laskmise tingimusi, samuti edendada toodete kvaliteeti ja lisandväärtust.

Tagasi algusesse

VASTUVÕTUAEG JA– KOHT

PRIA võtab taotlusi vastu alates 25. septembrist 2019 kuni 02. oktoobrini 2019. Eeltäitmine toimub 20. septembrist 2019 kuni 24. septembrini 2019.

Toetustaotluste esitamine toimub elektroonselt PRIA e-teenuse keskkonna ehk e-PRIA kaudu. e-PRIA on PRIA kliendiportaal, mille kaudu saavad kliendid kasutada erinevaid PRIA pakutavaid elektroonilisi teenuseid.

e-PRIA portaali sisenemiseks on teil vaja ID-kaarti (ja selle PIN koode) või Mobiil-ID-d.

Juhend kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetuse esitamiseks e-PRIAs on leitav toetustaotluse esitamise abimaterjalide alt.

Vajadusel saab e-PRIA kasutamisel abi investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678, e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee. Maakondlikes teenindusbüroodes on kohapeal olemas kliendiarvutid, mille kasutamiseks on võimalik endale sobiv aeg broneerida (www.pria.ee/broneering).

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Seda on võimalik teha elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA või paberil. Selleks palume täita ja esitada „Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse." Avalduse ja juhised leiate siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume  esitada enne toetuse taotluse esitamist. 

Tagasi algusesse

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetuse nõuded ja tingimused on kehtestatud maaeluministri määrusega kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus.

Toetatavad tegevused on jätkusuutlike kalapüügi- ja vesiviljelustoodete, sealhulgas väikesemahulisest rannapüügist saadud kalapüügitoodete sertifitseerimine ning kalapüügi- või vesiviljelustoodete turu-uuringute tegemine.

Toetust kalapüügitoodete sertifitseerimisele võivad taotleda mikro-, väike- või keskmise suurusega ettevõtjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 1303/2013 artikli 2 punkti 28 tähenduses, kelle põhitegevusalaks on kalapüügi- ja vesiviljelustoodete tootmine, töötlemine või turustamine.

Toetust kalapüügitoodete turu-uuringute tegemisele ja sertifitseerimisele võivad taotleda MTÜd, kelle põhikirjaline eesmärk on seotud kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega.

MTÜdel on omafinantseeringu minimaalne määr 40 % abikõlblike kulude maksumusest kalapüügitoodete sertifitseerimise ja turu-uuringutele toetuse taotlemisel.

Ettevõtetel on omafinantseeringu minimaalne määr 50 % abikõlblike kulude maksumusest kalapüügitoodete sertifitseerimise toetuse taotlemisel.

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta ühes taotlusvoorus on turu-uuringute elluviimise korral 20 000 eurot ja sertifitseerimistegevuste elluviimisel 60 000 eurot.

Ühe taotlusega võib taotleda toetust üksnes ühe tegevuse elluviimiseks. Kui taotleja soovib taotleda toetust nii sertifitseerimiseks kui ka turu- uuringute tegemiseks, siis ei saa ta seda teha sama taotlusega.

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete sertifitseerimiseks toetuse taotlemise korral teeb taotleja hinnapakkumuse esitamise ettepaneku vähemalt kolmele asjakohast teenust osutavale ettevõtjale, kellel on sellekohane akrediteering. Akrediteeringu olemasolu saab kontrollida Registrite ja Infosüsteemide Keskuse kodulehelt.

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete turu- uuringute tegemiseks toetuse taotlemise korral teeb taotleja hinnapakkumuse esitamise ettepaneku vähemalt kolmele asjakohast teenust osutavale ettevõtjale, kelle põhitegevusala on EMTAK 2008 või NACE (Euroopa Liidu majandustegevuste nomenklatuur) järgi turu-uuringute ja avaliku arvamuse küsitluste tegemine.

PRIA hindab esitatud taotlusi meetme määruse § 8 toodud hindamiskriteeriumitele vastavalt.

Toetuse taotlemise abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud on leitavad meetme määrusest § 3 ja § 4.

 Tagasi algusse

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 45 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates.

PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse nõuetekohasust, lähtudes kalandusturu korraldamise seaduse §-st 28.

PRIA hindab nõuetekohaseid taotlusi hindamisskaalal null kuni kaks hindepunkti järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:

  1. tegevuse põhjendatus;
  2. mõju meetme eesmärkide saavutamisele;
  3. tegevuse kulutõhusus;
  4. taotleja suutlikkus tegevus ellu viia.

PRIA hindab nõuetekohaseid taotlusi ja moodustab taotluste paremusjärjestuse, lugedes paremaks sellise taotluse, mis on saanud suurema koondhinde. Taotluse koondhinne saadakse hindepunktide liitmise teel. Võrdse koondhindega taotluse korral eelistatakse varem esitatud taotlust.

Toetust makstakse üksnes abikõlbulike kulude hüvitamiseks tingimusel, et toetuse saaja on tegevuse elluviimisel järginud kõiki ettenähtud nõudeid. Toetust makstakse vastavalt meetme määruse §-le 10, milles on loetletud ka dokumendid, mis taotlejal tuleb seoses maksetaotlusega esitada.

Toetatav tegevus peab olema ellu viidud, sealhulgas esitatud viimane maksetaotlus koos kuludokumentidega kahe aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

PRIA teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste maksetaotluse dokumentide saamisest.

Tagasi algusesse

DOKUMENTIDE SÄILITAMINE

Toetuse saaja  säilitab kulu abikõlblikkust tõendavaid dokumente ja muid tõendeid 4 aastat alates selle aasta 31. detsembrist, millal 30. juuni seisuga on kõikide projektis abikõlblikuks loetud kulude alusel toetus välja makstud.

Dokumentide säilitamise tähtaja algusest ja lõpust teavitab PRIA toetuse saajat pärast viimase toetuseosa maksmist oma veebilehel tabelis EMKF toetuse saajad

Tagasi algusesse

TOETUSEGA SEOTUD OBJEKTIDE TÄHISTAMINE

Toetusega seotud objektide tähistamist reguleerib maaeluministri määrus Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord.

Tähistuse kohta saab lisaks informatsiooni:

•PRIA kodulehelt EMKF tähistamise juhend

•Maaeluministeeriumi kodulehelt EMKF sümboolika

Tagasi algusesse

Abiks taotlejale

Lisainfo:

Investeeringutoetuste infotelefon 737 7678

Toetustega seotud info info [at] pria [dot] ee