Kalapüügi innovatsiooniosaku toetus 2019

Meede 1.1.1 EMKF

EMKF logo koos EL embleemiga (horisontaalne)

Tutvustus

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014-2020 (EMKF) meetme “Kalapüügi innovatsiooniosaku toetus“ eesmärgiks on innovatsiooni abil suurendada sektori konkurentsivõimet ja majandustulemuste kasvu. Toetuse abil saavad kalandussektori mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKE) koostöös teadus- ja arendusasustustega töötada välja innovaatilisi lahendusi arengutakistuste ületamiseks. Toetuse eesmärk on kindlustada tööhõivet kalanduses, andes hoogu sektori uuenduslikule ja teadmistele põhinevale arengule.

Meedet rahastatakse 75% ulatuses Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist ning 25% ulatuses Eesti riigieelarvest.

 

Meetme eelarve 2019. aastaks on 1 000 000 eurot.

 

EESMÄRK

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014-2020 (EMKF) meetme “Kalapüügi innovatsiooniosaku toetus“ eesmärgiks on innovatsiooni abil suurendada sektori konkurentsivõimet ja majandustulemuste kasvu. 

Meetme abil toetatakse tegevusi, mille eesmärgiks on koostöös teadus- ja arendusasutustega töötada välja või võtta kasutusele uusi või oluliselt parendatud tooteid ja varustust, uusi või parendatud protsesse ja tehnikaid ning uusi või parendatud juhtimis- ja korraldussüsteeme, sealhulgas töötlemise ja turustamise tasandil.

Käesoleva meetme raames võib teenuseid osutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 26 lõikes 2 nimetatud asutus (edaspidi teadus- ja arendusasutus teadus- ja arendustegevuse korraldamise seaduse § 3 tähenduses). Toetust saab kasutada selliste tegevuste rahastamiseks, mis viiakse ellu avalikes teadus- ja arendusasutustes ning positiivselt evalveeritud eraõiguslikes teadus- ja arendusasutustes. Teadus- ja arendusasutuseks võivad olla ülikoolid, kõrgkoolid, rakenduskõrgkoolid, tehnoloogia arenduskeskused nii Eestis kui ka teistes Euroopa Liidu (edaspidi ka EL) liikmesriikides. Samuti on võimalik koostöö eespool nimetatud asutuste ning muude riikide teadus- ja arendusasutuste vahel. Toetusskeemi eesmärk on edendada tihedamat koostööd VKEde ning teadus- ja arendusasutuste vahel. 

Tagasi algusesse

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

PRIA võtab taotlusi vastu alates 27. novembrist 2019 kuni 4. detsembrini 2019. Eeltäitmine toimub 22. novembrist 2019 kuni 26.novembrini 2019.

Toetustaotluste esitamine toimub elektroonselt PRIA e-teenuse keskkonna ehk e-PRIA kaudu. E-PRIA on PRIA kliendiportaal, mille kaudu saavad kliendid kasutada erinevaid PRIA pakutavaid elektroonilisi teenuseid. E-PRIAsse saate sisse logida kasutades ID-kaarti, Mobiil-IDd, Smart-IDd või pangalinki.

Maakondlikes teenindusbüroodes on kohapeal olemas kliendiarvutid, mille kasutamiseks on võimalik endale sobiv aeg broneerida (www.pria.ee/broneering/).

Juhend kalapüügi innovatsiooniosaku toetustaotluse esitamiseks e-PRIAs on leitav toetustaotluse esitamise abimaterjalide alt.

Vajadusel saab e-PRIA kasutamisel abi investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678 või e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Seda on võimalik teha elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA või paberil. Selleks palume täita ja esitada „Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse." Avalduse ja juhised leiate PRIA kodulehelt siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume  esitada enne toetuse taotluse esitamist. 

Tagasi algusesse

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetuse nõuded ja tingimused on kehtestatud maaeluministri 20.06.2019 määrusega.

Toetust võib taotleda Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 2 punkti 28 tähenduses mikro-, väike- või keskmise suurusega ettevõtja, kes tegeleb majandustegevusega kalapüügi või kalapüügitoodete töötlemise tegevusalal (edaspidi taotleja).

Taotleja võib esitada toetuse taotlemise tähtajal vaid ühe taotluse.

Toetatav tegevus viiakse ellu taotleja ning vähemalt ühe Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 26 lõikes 2 nimetatud asutuse (edaspidi teadus- ja arendusasutus) koostöös.

Taotleja peab esitama järgmise info projekti kohta:

 • tegevuse kohta kirjelduse ja põhjenduse, miks on tegevuse elluviimine vajalik;
 • lähteülesande, milles esitatakse ülevaade tegevuse mahust ja sisust ning teave uuringut tegeva teadus- ja arendusasutuse uurimisrühma või teadlase kohta ja taotleja ning teadus- ja arendusasutuse vahelisest koostööst tekkiva lisaväärtuse kohta;
 • tegevuskava, kus on kirjeldatud tegevuse põhieesmärgid, uuringu uudsus, peamised meetodid, eeldatavad tulemused ja nende rakendamine, ning tegevuse elluviimise eeldatav ajakava;
 • tegevuse eelarve, kus abikõlblikud kulud on üksikasjalikult ja selgelt kirjeldatud, mõistlikud ning põhjendatud;
 • määruse paragrahvis 7 nimetatud hinnapakkumused ning § 7 lõigetes 5 ja 6 nimetatud juhtudel asjakohane selgitus, välja arvatud lõikes 7 nimetatud kulude kohta;
 • taotleja ning teadus- ja arendusasutuse vahel sõlmitava koostöölepingu projekt, milles mõlemad pooled kinnitavad, et on toetuse saamisel valmis viima ellu lähteülesandes kirjeldatud tegevusi;
 • kinnitus, et taotleja järgib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõike 1 punktides a–d nimetatud nõudeid ega ole pannud toime sama artikli lõikes 3 nimetatud pettust;
 • teadus- ja arendusasutuse kinnitus, et ta vastab toetuse saamiseks esitatud nõuetele ning et tema ja hinnapakkuja ei ole seotud isikud tulumaksuseaduse § 8 tähenduses.

 

Siinne loetelu nõuetest taotleja ja taotluse kohta ei ole ammendav, täpsete tingimuste osas palume tutvuda meetme määruses tooduga.

Tagasi algusesse

TOETATAVAD TEGEVUSED JA NÕUDED TOETATAVATELE TEGEVUSTELE

Toetuse taotlemise abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud on leitavad meetme määrusest § 4 ja § 5.

Toetust võib taotleda järgmisteks tegevusteks:

1)      koostööpartnerilt tellitav töö või teenus;

2)      patendi ja litsentsi ostmise kulu;

3)      vahendi ja seadme ostmise, liisimise, rentimise või paigaldamise kulu;

4)      tegevuse elluviimisega seotud töölepingu järgne töötasu või töötaja lisatasu proportsionaalselt tegevuse elluviimise heaks töötatud ajaga ja sellelt tasult arvestatud maksud;

5)      füüsilise isikuga sõlmitud töövõtu- või käsunduslepingu alusel makstav tasu ja sellelt tasult arvestatud maksud;

6)      toetuse saaja koolitusel, seminaril, konverentsil või muul üritusel osalemise kulu;

7)      toetuse saaja lähetuskulu;

8)      toetuse objekti tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise kulu;

Tegevuste 2 – 8  kulude osakaal ei tohi ületada 25 protsenti kogu projekti abikõlblikest kuludest.

Tegevuse eelarve võib kuni 15 protsendi ulatuses abikõlblike kulude eelarvest sisaldada kulusid, mille kasutusotstarve ei ole üksikasjalikult ja selgelt kirjeldatud. Seda eelarve osa võib kasutada selliste tegevuse eesmärgi saavutamiseks vajalike abikõlblike kulude tegemiseks, mida ei olnud võimalik toetuse taotlemisel ette näha.

Kui toetatava tegevuse raames kavandatava töö või teenuse või soetatava vara käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, küsib taotleja üksteisest sõltumatute ettevõtjate käest vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile.

Taotleja ei pea küsima hinnapakkumust koostöölepingus kokku lepitud töö või teenuse puhul, mille teostab koostöölepingu pooleks olev teadus- ja arendusasutus.

Toetuse taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded on leitavad määruse § 6.

Tagasi algusesse

TOETUSE SUURUS JA OMAFINANTSEERINGU MINIMAALNE MÄÄR

Toetuse omafinantseeringu minimaalne määr on 20% abikõlblike kulude maksumusest, kui toetuse saaja on kalandussektori ettevõtja, kes tegeleb väikesemahulise rannapüügiga. Muudel juhtudel on omafinantseeringu minimaalne määr 50%.

Toetuse maksimaalne suurus on 50 000 eurot ühe taotluse kohta.

Tagasi algusesse

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 55 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates.

PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse nõuetekohasust, lähtudes kalandusturu korraldamise seaduse §-st 28.

PRIA moodustab taotluse hindamiseks hindamiskomisjoni. Esitatud taotlusi hinnatakse meetme määruse § 8 toodud hindamiskriteeriumitele vastavalt.

Hindamiskomisjon hindab nõuetekohaseid taotlusi hindamisskaalal null kuni kaks hindepunkti, võttes aluseks järgmised hindamiskriteeriumid ja nende osakaalud koondhindes:

 1. tegevuse mõju meetme eesmärkide saavutamisele (40% koondhindest);
 2. tegevuse põhjendatus (30% koondhindest);
 3. tegevuse kulutõhusus (20% koondhindest);
 4. taotleja suutlikkus tegevus ellu viia (10% koondhindest).

 

PRIA moodustab hindamistulemuste alusel taotluste paremusjärjestuse, lugedes paremaks sellise taotluse, mis on saanud suurema koondhinde. Taotluse koondhinne saadakse hindepunktide liitmise teel. Võrdse koondhindega taotluse korral eelistatakse varem esitatud taotlust.

Toetust makstakse üksnes abikõlbulike kulude hüvitamiseks tingimusel, et toetuse saaja on tegevuse elluviimisel järginud kõiki ettenähtud nõudeid. Toetust makstakse vastavalt meetme määruse §-le 10, milles on loetletud ka dokumendid, mis taotlejal tuleb seoses maksetaotlusega esitada.

Toetatav tegevus peab olema ellu viidud, sealhulgas esitatud viimane maksetaotlus koos kuludokumentidega kahe aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

PRIA teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse 35 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste maksetaotluse dokumentide saamisest.

Lisaks peab toetuse saaja esitama PRIA-le teadus- ja arendusasutusega sõlmitud koostöölepingu, milles on sätestatud poolte õigused ja kohustused, sealhulgas toetatava tegevuse elluviimise käigus tekkiva intellektuaalomandi ning tegevuse raames soetatavate või loodavate materiaalsete ja immateriaalsete varade kuuluvus ja jaotus, hiljemalt 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Tagasi algusesse

DOKUMENTIDE SÄILITAMINE

Toetuse saaja säilitab kulu abikõlblikkust tõendavaid dokumente ja muid tõendeid 4 aastat alates selle aasta 31. detsembrist, millal 30. juuni seisuga on kõikide projektis abikõlblikuks loetud kulude alusel toetus välja makstud.

Dokumentide säilitamise tähtaja algusest ja lõpust teavitab PRIA toetuse saajat pärast viimase toetuseosa maksmist oma veebilehel tabelis EMKF toetuse saajad

Tagasi algusesse

TOETUSEGA SEOTUD OBJEKTIDE TÄHISTAMINE

Toetusega seotud objektide tähistamist reguleerib maaeluministri määruse nr 22 „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord“.

Tähistuse kohta saab lisaks informatsiooni:

•PRIA kodulehelt EMKF tähistamise juhend

•Maaeluministeeriumi kodulehelt EMKF sümboolika

Tagasi algusesse