Innovatsiooniklastri toetus 2016

Meede 16.1 II voor EAFRD

Juhime tähelepanu, et alates 08.11.2021 on muutunud maksetaotluse vorm.

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Innovatsiooniklastri toetus on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 meetme 16 Koostöö  alaliik.

Innovatsiooniklastri eesmärgiks on stimuleerida majandus- ja uuendustegevust, edendades intensiivset suhtlemist, ressursside jagamist ning teadmiste ja oskusteabe vahetamist aidates tõhusalt kaasa teadmussiirdele, võrgustikutööle ja teabe levitamisele nii klastri ettevõtjate kui ka näiteks teiste sidusrühmade, ülikoolide ning katselaborite vahel.

MAK 2014–2020 programmperioodiks kavandatud eelarve meetmele "Innovatsiooniklastri toetus" on 8,4 miljonit eurot, millest 3,2 miljonit eurot on kavandatud 2016. aasta taotlusvooruks.

Taotlusvoorus 10. oktoobrist kuni 14. oktoobrini 2016 esitati toetuse saamiseks 6 tegevuskava. Tegevuskavadega taotletud toetuse kogusumma oli 4 715 244,27eurot. PRIA teeb tegevuskava osalise või täieliku heakskiitmise otsuse või heaks kiitmata jätmise otsuse 100 tööpäeva jooksul tegevuskava esitamise tähtpäevast arvates, 7. märtsiks 2017.

Innovatsiooniklastri toetust antakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 alusel ja väljamaksed tehakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest.

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 

 

TOETUSE EESMÄRK

Toetuse eesmärgiks on nii siseriikliku kui ka rahvusvahelise koostöö arendamine, mis aitab kaasa tipptasemel teadusuuringute ja tehnoloogia ning põllumajandustootjate, ettevõtjate ja nõustamisteenuste osutajate vahelise seose tugevnemisele.

Nii siseriikliku kui rahvusvahelise koostöö arendamiseks luuakse uue algatusena klaster, mille kontseptsioon on välja kasvanud Euroopa Innovatsiooni Partnerluse põhimõtetest (European Innovation Partnership), ent seda on laiendatud sektori spetsiifilisi vajadusi silmas pidades. Klastri tegevuse kaudu on võimalik soodustada uuenduslike lahenduste kiiremat ja ulatuslikumat ülevõtmist praktikasse, et aidata kaasa toote-, turu-, protsessi-, organisatsiooni või personaliinnovatsiooni tekkele maamajanduse valdkonnas.

Kui varem toetati peaasjalikult üksikprojektide elluviimist ettevõtjate ja teadusasutuste koostöös, siis klastrid võimaldavad ettevõtjate, teadlaste, konsulentide jt osapoolte vahelise koostöö pikaajalisemat ja strateegilisemat planeerimist ja ühiste tegevuste elluviimist, et keskendada olemasolevaid strateegiad innovatsioonile ning tugevdada sidemeid ettevõtjate, sidusrühmade, ülikoolide ja katselaborite vahel.

Samuti on klastri raames võimalik rakendada laiemat kaasamist mitmetes innovatsioonialgatustes (nt mahetootmine, piimandus, loomakasvatus, taimekasvatus jne) ning rakendada ja tõhustada seeläbi koostööd.

Eestis koondab klastrite tulemusi ja levitab neid ka EL võrgustikule Põllumajandusuuringute Keskus, mis pakub innovatsiooni tugiteenust ja loob sidemeid Euroopa Innovatsiooni Partnerluse ja klastrite vahel.

Tagasi algusse...

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotlusi innovatsiooniklastri toetuse saamiseks võetakse vastu 10. oktoobrist kuni 14. oktoobrini 2016.

Paberil täidetud taotlused palume saata posti teel PRIA keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Elektrooniliselt esitatavad digitaalselt allkirjastatud taotlused palume saata e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee.

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada tegevuskava ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi tegevuskava).

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Seda on võimalik teha elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA või paberil. e-PRIA portaali saate siseneda siit. Erinevad juhendid ja abiinfo, kuidas e-PRIA-sse siseneda ja portaalis toimida, on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures.

e-PRIA kasutamiseks on vaja ID-kaarti koos kehtivate sertifikaatide ja PIN koodidega või mobiil-IDd. Palume Teil aegsasti kontrollida oma ID kaardi ja selle sertifikaatide kehtivust ja PIN koodide olemasolu. Täpsemat infot ID-kaardi ja mobiil-ID kohta saab Politsei ja Piirivalveametist ja veebilehelt www.id.ee.

Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole nõuetekohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul. Kui taotluste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevaid puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).

Tagasi algusse...

 

TOETUSE ANDMISE JA KASUTAMISE TINGIMUSED

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud maaeluministri  26. augusti 2015 määrusega nr 84 Innovatsiooniklastri toetus.

Toetust võib taotleda klaster, mis tegutseb mittetulundusühingu vormis. Klaster on lepingu alusel kaasanud ühiste eesmärkide saavutamiseks partneri, kelleks on teadus- ja arendusasutus või muu juriidiline isik, kelle peamine eesmärk on uue toote, tava, protsessi või tehnoloogia arendamine. Juriidiline isik võib olla nn start-up firma, kes on uue toote, tava, protsessi või tehnoloogia arendamisega tegelenud ja kellel on võimalik klastrile vajalikku sisendit anda nii kogemuse kui ka pädevuse osas.

Klastri liikmeteks peab olema vähemalt kümme põllumajandustootjat või -töötlejat, kes on põllumajandusliku majandustegevusega tegelenud vähemalt tegevuskava esitamise aastale vahetult eelnenud kaks majandusaastat ning kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu on mõlemal majandusaastal ületanud 4000 eurot ja moodustanud üle 50 protsendi kogu müügitulust. Kui klastris on rohkem kui kümme põllumajandustootjat või –töötlejat, kontrollib PRIA eespool nimetatud nõuet ainult kümne põllumajandustootja või –töötleja osas.

Meetme määrus  sätestab toetuse taotlejale kehtiva nõudena, et klastril ei oleks riikliku maksu maksuvõlga, tema suhtes ei toimuks likvideerimismenetlust ega oleks tehtud pankrotiotsust. Klaster peab olema riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasunud ettenähtud summas.

PRIA kontrollib nimetatud nõuete täitmist toetust taotleva MTÜ suhtes, mitte liikmete ega partnerite suhtes.

Taotleja (klaster) koostab koostöös partneritega tegevuskava.

Kuna nimetatud meede on suunatud põllumajandustootja või -töötleja probleemi või kitsaskoha lahendamiseks, siis on oluline, et klastri tegevuskava on koostatud selliselt, et saavutataks põllumajandustootjate ja -töötlejate seatud eesmärgid.

Klastri tegevuskava koostatakse kuni neljaks aastaks ehk 48 kuuks. See tähendab, et klaster võib kavandada oma tegevusi pikemalt, kuid meetme määruse kohaselt toetatakse tegevusi kuni 48 kuu jooksul. Kui ilmnevad klastrist sõltumatud asjaolud, mis muudavad tegevuse elluviimise ajagraafikut, siis võib taotleda tegevuskava lõpetamist või pikendamist enne tegevuskava perioodi lõppemist, saates sellekohase teavituse elektrooniliselt PRIAle. Tegevuskava võib pikendada kuni üks aasta tegevuskava perioodi lõppemisest arvates, kuid tegevuskava peab olema ellu viidud enne 1. juulit 2023.  

 Tegevuskava peab sisaldama järgmisi andmeid (meetme määrus § 4 lõige 2):

 1. klastri nimi, klastri esindaja nimi ja kontaktandmed;
 2. klastri koostatava tegevuskava perioodi pikkus kuudes;
 3. taotletava toetuse suurus;
 4. klastri tegevuste sihtvaldkonna valik ja taotletava toetuse summaline jaotus sihtvaldkondade kaupa;
 5. klastri tegevusvaldkonna valik;
 6. teave vähese tähtsusega abi andmise kohta;
 7. teave tegevuskava esitamise aastale vahetult eelnenud kahe majandusaasta bilansi ja kasumiaruande teabe äriregistrisse esitamise kohta;
 8. klastri tegevusvaldkonna arengu eesmärgid;
 9. tegevusvaldkonna hetkeolukorra kirjeldus, sealhulgas tegevusvaldkonna vajaduste ja potentsiaali kirjeldus;
 10. tegevusvaldkonna innovatsiooni edendamiseks ja arendamiseks vajalike tegevuste kirjeldus;
 11. koostöö ja võrgustumine, sealhulgas liikmete ja partnerite panus tegevustesse;
 12. tegevuskava kavandatavad tulemused ning innovatiivse lahenduse reaalne rakendamine tootmises ja töötlemises;
 13. kõigi innovatsioonitegevuste kirjeldust, mis sisaldab lahendusteed, metoodikat ja klastri liikmete või partnerite tööülesannete jaotust innovatsioonitegevuste rakendamisel;
 14. innovatsioonitegevuse elluviija sarnase tegevuse elluviimise varasema kogemuse või pädevuse kirjeldus; 
 15. tegevuskava kestusele vastav eelarve, milles on eraldi välja toodud üldtegevuskulud, sealhulgas kaudsed kulud kogu tegevuskava perioodi kohta, ning innovatsioonitegevuste ligikaudse eelarve kalkulatsioon ning selge ja konkreetselt sõnastatud eesmärk;
 16. kirjeldus klastri kavandatavatest tegevustest ning teabe ja innovatsioonitegevuse tulemuste vahendamisest nii Eestis kui ka Euroopa Liidus;
 17. teave muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest taotletava toetuse kohta;
 18. muud andmed, mida on vaja nõuetele vastavuse kontrollimiseks või seireks ja hindamiseks.

Klaster peab vastavalt klastri sisule määrama peamise sihtvaldkonna (tulenevad MAKst), kuhu klaster kõige enam panustab, ning kui on, siis lisasihtvaldkonnad. Sihtvaldkondade määratlemisel tuleb ka täpsustada, mis summas sinna panustatakse. Igale innovatsioonitegevusele tuleb samuti määrata sihtvaldkond alljärgnevast valikust:

2A) Kõigi põllumajandusettevõtete majandustegevuse tulemuslikkuse parandamine ning põllumajandusettevõtete ümberkorraldamise ja moderniseerimise hõlbustamine, eelkõige eesmärgiga suurendada turul osalemist ja turule orienteeritust ning põllumajandusliku tegevuse mitmekesistamist.

5C) Taastuvate energiaallikate, kõrvalsaaduste, jäätmete, jääkide ja muude toiduks mittekasutatavate toorainete pakkumise ja kasutamise hõlbustamine biomajanduse edendamise eesmärgil.

4C) Mullaerosiooni tõkestamine ja mulla majandamise parandamine.

2016. aastaks on innovatsiooniklastri prioriteetsed tegevusvaldkonnad järgmised:

 1. liha tootmine ja töötlemine;
 2. aiandussaaduste tootmine ja töötlemine;
 3. mahepõllumajandussaaduste tootmine ja töötlemine;
 4. keskkonnakaitse, sealhulgas mullakaitse.

Toetust võib taotleda tegevuskavas esitatud järgmiste tegevuste kohta (meetme määrus § 5 lõige 1):

 1. tegevuskava rakendamisega seotud üldtegevused;
 2. innovatsioonitegevused.

Üldtegevusteks võivad olla tegevused, mis on seotud laiemalt klastri tegevusega ja mis on peamiselt tugitegevused klastri eksisteerimiseks ja innovatsioonitegevuste elluviimise tõhustamiseks (meetme määrus § 5 lõige 3): klastri koostöö, koordineerimisega ja võrgustumisega seotud tegevus; klastri jaoks vältimatult vajalikul teavitus- või koolitusüritusel osalemine; teabematerjali, sealhulgas elektroonilise teabematerjali väljaandmine; tulemuste levitamine, sealhulgas tulemuste levitamisega seotud ürituse korraldamine; finantsadministreerimine.

Innovatsioonitegevused on seotud konkreetselt klastri innovatsiooni suuna edendamisega ning on ellu viidud klastri liikmete ja partnerite vahel. Sellised tegevused on (meeteme määrus § 5 lõige 4) katse, toote, tava, protsessi ja tehnoloogia väljaarendamine; asjaomase ala uuringud ja teostatavusuuringud.

Tagasi algusse...

 

TOETUSE MÄÄR JA SUURUS

Toetust antakse kuni 100 %  tegevuskava tegevuste abikõlblikest kuludest.
Toetuse suurus ühe klastri kohta ühes tegevuskava heakskiitmise voorus on kuni 800 000 eurot, sealjuures kuni 600 000 eurot innovatsioonitegevuste kohta ja kuni 200 000 eurot üldtegevuste kohta. Ühe innovatsioonitegevuse elluviimiseks antakse toetust kuni 30 protsenti kogu innovatsioonitegevuse eelarvest (meetme määrus § 8 lõige 1 ja lõige 2).

Kui tegevuskava on koostatud lühemaks perioodiks kui 48 kuud, arvutatakse tegevuskava koostamiseks antava toetuse suurus proportsionaalselt lühema perioodi kohta (meetme määrus § 8 lõige 4).

Toetus on vähese tähtsusega riigiabi põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise teemal innovatsioonitegevuses osalejatele.

Innovatsioonitegevuses osaleja saab kontrollida enda kohta käivaid andmeid riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrist Rahandusministeeriumi veebilehe kaudu www.fin.ee/riigiabi.

Tagasi algusse...

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud tegevuskava nõuetele vastavust, selles esitatud andmete õigsust ning klastri ja tegevuskava vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele enne tegevuskava hindamist.

Tegevuskava hindamise läbiviimiseks, tegevuskavade paremusjärjestuse moodustamise ettepaneku tegemiseks, tegevuskava vahe- ja lõpparuandele ning innovatsioonitegevuse lõpparuandele hinnangu andmiseks moodustab PRIA hindamiskomisjoni, mis koosneb vähemalt viiest liikmest, sealhulgas Maaeluministeeriumi ja PRIA esindajatest. PRIA-l on õigus kaasata tegevuskava hindamisse eksperte (meetme määrus § 12 lõige 2).

Hindamiskomisjon hindab nõuetele vastavaid tegevuskavasid määruse lisas sätestatud hindamiskriteeriumide alusel.

Hindamistulemuste põhjal moodustab PRIA tegevuskavade paremusjärjestuse, arvestades prioriteetseid tegevusvaldkondi (hindamine toimub valdkonnapõhiselt).

PRIA teeb tegevuskava osalise või täieliku heakskiitmise otsuse või heaks kiitmata jätmise otsuse 100 tööpäeva jooksul tegevuskava esitamise tähtpäevast arvates, 7. märtsiks 2017 (meetme määrus § 13 lõige 7).

Klaster viib tegevuskava ellu, levitab innovatsioonitegevuste tulemusi ning esitab PRIA-le tegevuskava vahe- ja lõpparuanded ning innovatsioonitegevuse vahe- ja lõpparuanded, tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid ja innovatsioonitegevuste puhul üksikasjaliku eelarve (meetme määrus § 14 lõige 1).

Klastri üldtegevuskulud hüvitatakse kuludokumentide alusel, välja arvatud kaudsed kulud, mis hüvitatakse ühtse määra alusel arvestatuna kuni 15 protsenti üldtegevuste abikõlblikest otsestest personalikuludest. Infopäeval ja konverentsil osaleja toetuse määra maksumus hüvitatakse standardiseeritud ühikuhinna alusel. Innovatsioonitegevuste kulud hüvitatakse kuludokumentide alusel.

Toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja üksnes juhul, kui klaster on tegevuskava tegevused nõuetekohaselt ellu viinud.

PRIA teeb klastri esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda klastri arvelduskontole kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest arvates, kuid hiljemalt 1. juuliks 2023 (meetme määruse § 16 lõige 2).

Juhime tähelepanu, et toetuse saaja peab täitma ka objektide tähistamise nõudeid. Täpsemad juhised PRIA kodulehel.

Tagasi algusse...

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab Tartu keskusest Tähe 4, infotelefonil 737 7678, e-postiga info [at] pria [dot] ee

Tagasi algusse...