Ohustatud tõugu looma pidamise toetus 2022

Meede 10.1.6 MAK 2014-2020

Alates 2022. aastast võetakse pindala- ja MAK loomatoetuste taotlusi vastu uues e-PRIAs!

MAK 2014-2020 logo EL embleemiga (horisontaalne)

Tutvustus

Ohustatud tõugu looma pidamise (edaspidi OTL) toetuse eesmärk on tagada kultuuripärandi ja geneetilise mitmekesisuse seisukohast oluliste kohalike ohustatud tõugude - eesti maatõugu veise, eesti hobuse, tori hobuse, eesti raskeveohobuse, kihnu maalamba ja eesti vuti säilimine.

Meetme eelarve 2022. aastal esitatud taotluste rahastamiseks on 1 200 000 €.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamiseks vajaminev summa ületab taotlemise aastaks määratud eelarvet, on PRIAl õigus määrusega sätestatud toetuse määrasid vähendada.

 

Toetust saab taotleda 2.-23. maini 2022. a. Hilinenud taotluste vastuvõtmine toimub 24. maist kuni 17. juunini 2022. a.

Seoses COVID-19 viiruse jätkuva levikuga ei rakendata erandkorras 2022. aastal toetuste vähendamist pindalatoetuse taotluse esitamise eest hilinenud taotluste vastuvõtmise perioodil.

Alates 2022. aastast võetakse pindala- ja MAK loomatoetuste taotlusi vastu uues e-PRIAs aadressil https://epria.pria.ee/.  

Taotluse esitamiseks tuleb esmalt e-PRIAsse sisse logida ning valida esindatav, kelle eest soovite taotlust esitada. Teenuse leiate, kui valite menüüst „Taotlemine“, seejärel vajutage nuppu „Esita toetustaotlus“ ja valige avanevast rippmenüüst meede „Pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlus“. Taotlusvormi avamiseks vajutage nuppu „Alusta esitamist“.

e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Tingimused

2022. aastal saab võtta OTL toetuse 1-aastast kohustust. Sel juhul on kohustuseperiood, mille jooksul tuleb toetatavaid tegevusi ellu viia, üks kalendriaasta.

Samuti saab jätkata kehtivat 5-aastast kohustust.

Alates 2022. aastast näete oma kohustuste andmeid uue e-PRIA menüüpunktis „Pindalateenused“ valides  „Pindalatoetuste lisateenused“.

 

OTL toetuse saamise nõuded

 • Toetust võib taotleda füüsiline isik, juriidiline isik, seltsing ja muu isikute juriidilise isiku staatuseta ühendus.
 • Taotleja peab täitma oma põllumajanduslikus tegevuses ja kogu põllumajandusliku majapidamise põllumajandusmaal nõuetele vastavuse nõudeid ning OTL toetuse saamise nõudeid.
 • OTL toetusega seotud nõudeid tuleb täita kogu kohustuseperioodi jooksul.
 • Iga ohustatud tõu kohta võetakse eraldi kohustus.
 • Taotleja peab igal kohustuseaastal pidama vähemalt 1 hobust või 1 veist või 1 lammast või keskmiselt vähemalt 350 eesti vutti. Võetud kohustuse suurendamisele või vähendamisele ei ole seatud piiranguid.
 • Kui taotlejal on olemas OTL toetusega seotud veebileht, peab ta selle kaudu teavitama avalikkust, et asjakohane tegevus on viidud või viiakse ellu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist saadud toetuse abil. Selleks tuleb kodulehel avaldada MAK logo ja Euroopa Liidu embleem ning esitada tegevuse lühikirjeldus. Toetuse teavitamisega seonduv on reguleeritud maaeluministri 22.12.2015. a määrusega nr 26. Täiendav info on kättesaadav PRIA kodulehel.

 

Toetust saab taotleda järgnevate loomatõugude kohta, keda taotleja peab kogu kohustuseaasta kestel:

Eesti tõugu hobusele toetuse taotlemiseks peab hobune vastama järgnevatele tingimustele:

1) on 2. mai seisuga vähemalt 6-kuune;

2) on tõuraamatu põhiossa registreeritud või sinna kantud;

3) on nõuetekohaselt identifitseeritud.

Eesti raskeveo tõugu hobuse pidamise eest toetuse taotlemisel peab hobune vastama järgnevatele tingimustele:

1) on 2. mai seisuga vähemalt 6-kuune;

2) on tõuraamatu põhiossa registreeritud või sinna kantud või

3) on tõuraamatu lisaossa A registreeritud või sinna kantud ning vastab aretusprogrammis ettenähtud nõuetele;

4) on nõuetekohaselt identifitseeritud.

Tori hobuse universaalsuuna alampopulatsiooni või vana-tori suuna alampopulatsiooni hobuste pidamise eest toetuse taotlemisel peab hobune vastama järgnevatele tingimustele:

1) on 2. mai seisuga vähemalt 6-kuune;

2) universaalsuuna alampopulatsiooni hobune on registreeritud või kantud tõuraamatu TA-ossa;

3) vana-tori suuna alampopulatsiooni hobune on registreeritud või kantud vana-tori tõuraamatusse;

4) on nõuetekohaselt identifitseeritud.

Eesti maatõugu veise pidamise eest toetuse taotlemisel peab veis vastama järgnevatele tingimustele:

1) on 2. mai seisuga vähemalt 6-kuune;

2) on põllumajandusloomade registris registreeritud;

3) on tõuraamatu põhiossa kantud;

4) on nõuetekohaselt identifitseeritud;

5) mõlemad vanemad ja vanavanemad on kantud eesti maatõugu veiste tõuraamatusse.

 

Eesti maatõugu veiste pidamise eest makstakse lisatoetust loomadele, kes vastavad ühele või mitmele järgnevatest tingimustest:

1) 2. mai seisuga vähemalt ühe aasta vanune pull on kantud tõuraamatusse;

2) taotlusalune lehm osaleb 2022. aastal jõudluskontrollis;

3) eesti maatõugu lehm on 2021. aastal andnud tõendatud põlvnemisega puhtatõulise järglase, ning vasikas on elussündinud ja andmed tema sünni kohta on kantud põllumajandusloomade registrisse või esitatud jõudluskontrolli läbiviijale.

Eesti maatõugu veistele lisatoetuse taotlemisel tuleb veenduda, et järglase isa oleks nõuetekohaselt identifitseeritud ning tema puhtatõulisuse kindlakstegemiseks oleksid kõik vajalikud andmed tõuraamatu pidajale esitatud.

Eesti vuti pidamise eest toetuse taotlemisel peavad olema täidetud järgnevad tingimused:

1) 1. maist 2021 kuni 30. aprillini 2022 on majapidamises peetud keskmiselt vähemalt 350 eesti vutti;

2) majapidamises viiakse kohustuse võtmise aastale eelnenud kalendriaastal ning igal kohustuseaastal läbi munajõudluse kontroll Eesti Linnukasvatajate Seltsi koostatud „Eesti vuttide jõudluskontrolli eeskiri“ või MTÜ Eesti Vutt koostatud „Ohustatud tõu - Eesti vutt - jõudluskontrolli läbiviimise kord“ kohaselt;

3) vuttide kohta peab pidama arvestust vähemalt kohustuseperioodi lõpuni.

Kihnu maalamba pidamise eest toetuse taotlemisel peab lammas vastama järgnevatele tingimustele:

1) on 2. mai seisuga vähemalt 6-kuune;

2) on põllumajandusloomade registris registreeritud;

3) on tõuraamatu põhiossa registreeritud või sinna kantud;

4) on nõuetekohaselt identifitseeritud.

 

Loomade identifitseerimise nõuded on sätestatud maaeluministri 25.11.2021. a määruses nr 74.

 

 • Kui taotleja peab looma rendi- või muu selletaolise suhte alusel, peab ta esitama esimesel võimalusel, kuid soovitavalt hiljemalt taotluste vastuvõtuperioodi lõpuks Põllumajandus- ja Toiduametile (edaspidi PTA) looma rendilepingu või muu selletaolise suhte kohta sõlmitud lepingu ärakirja.
 • Kui kohustusealune loom on asendatud pärast taotluse esitamist teise nõuetekohase sama tõugu loomaga, tuleb PTAle esitada teatis ohustatud tõugu kuuluvate loomade asendamise kohta. Asendusteatist ei pea esitama, kui loom asendatakse pärast kohustuseaasta lõppu (pärast 31.12) ja enne uue toetuse taotluse esitamist.

Lepingute ärakirjad ja teatised ohustatud tõugu kuuluvate loomade asendamise kohta tuleb esitada aadressil Väike-Paala 3, 11415 Tallinn või e-kirjaga aadressil pta [at] pta [dot] agri [dot] ee (pta[at]pta[dot]agri[dot]ee).

 • Kui kohustusealune loom on hukkunud, veterinaarsetel kaalutlustel hukatud või prakeeritud või läinud kaduma, peab taotleja esimesel võimalusel esitama PRIAle taotluse muudatuse, millega eemaldab sellise looma taotluselt. Juhul kui eelpool nimetatud põhjusel lähevad taotleja kõik loomad karjast välja, siis esitab taotleja vabas vormis avalduse kohustuse ennetähtaegseks lõpetamiseks ning lisab avaldusele juurde volitatud veterinaararsti kirjaliku kinnituse või loomade kadumise kohta Politsei- ja Piirivalveametile esitatud avalduse koopia.

 

OTL toetuse tingimused on sätestatud maaeluministri 30.04.2015. a määrusega nr 55 "Ohustatud tõugu looma pidamise toetus".

Täpsemat infot OTL toetuse nõuete ja taotluse täitmise kohta saab lugeda juhendist "Abiks taotlejale".

Toetuse määramine

PRIA teeb OTL toetuse taotluste osalise või täieliku rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused 10. veebruariks 2023. a. Toetused makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks 2023. a.

Toetuse määrad

OTL toetuse määrad:

 • eesti hobuse ja tori hobuse pidamise eest 200 € aastas;
 • eesti raskeveohobuse pidamise eest 260 € aastas;
 • eesti maatõugu veise pidamise eest 315 € aastas;
  • lisatoetus maatõugu pulli pidamise eest 100 € aastas;
  • lisatoetus 2020. aastal jõudluskontrollis osaleva maatõugu lehma pidamise eest 100 € aastas;
  • lisatoetus 2019. aastal puhtatõulise elussündinud järglase andnud maatõugu lehma pidamise eest 100 € aastas.
 • eesti vuti pidamise eest 6 €/lind aastas;
 • kihnu maalamba pidamise eest 30 € aastas.