Ohustatud tõugu looma pidamise toetus 2020

Meede 10.1.6 MAK 2014-2020

Erandkorras ei rakendata 2020. aastal toetuste vähendamist pindalatoetuse taotluse esitamise eest (1% tööpäeva kohta) hilinenud taotluste vastuvõtmise perioodil 22. maist kuni 15. juunini 2020. a.

Pärast 15. juunit esitatud taotlusi menetlusse ei võeta. Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 15. juunini 2020. a. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

MAK 2014-2020 logo EL embleemiga (horisontaalne)

Tutvustus

Ohustatud tõugu looma pidamise (edaspidi OTL) toetuse eesmärk on tagada kultuuripärandi ja geneetilise mitmekesisuse seisukohast oluliste kohalike ohustatud tõugude - eesti maatõugu veise, eesti hobuse, tori hobuse, eesti raskeveohobuse, kihnu maalamba ja eesti vuti säilimine.

Meetme eelarve 2020. aastal esitatud taotluste rahastamiseks on 1 035 000 €.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamiseks vajaminev summa ületab taotlemise aastaks määratud eelarvet, on PRIAl õigus määrusega sätestatud toetuse määrasid vähendada.

Toetust saab taotleda 2.-21. maini 2020. a. Hilinenud taotluste vastuvõtmine toimub 22. maist kuni 15. juunini 2020. a.

Taotlust saab esitada vaid elektrooniliselt e-PRIA portaali kaudu. e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Tingimused

NB! Olulised muudatused toetuse tingimustes võrreldes eelmise aastaga:

 • Alates 2020. aastast saab toetust taotleda kihnu maalamba pidamise eest.
 • Eesti vuti pidamise eest antavat toetuse määra suurendatakse neljalt eurolt kuuele eurole.
 • Alates 2020. aastast saab toetust taotleda tõuraamatu lisaossa A kantud eesti raskeveo tõugu hobuse pidamise eest.
 • 2020. aastal saab võtta uut 5-aastast OTL kohustust.
 • Taotlejad, kelle 5-aastane kohustuseperiood lõppes 31.12.2019. a, saavad kohustust ühe kalendriaasta võrra pikendada.

OTL toetuse saamise nõuded

 • Toetust võib taotleda füüsiline isik, juriidiline isik, seltsing ja muu isikute juriidilise isiku staatuseta ühendus.
 • Taotleja peab täitma oma põllumajanduslikus tegevuses ja kogu põllumajandusliku majapidamise põllumajandusmaal nõuetele vastavuse nõudeid ning OTL toetuse saamise nõudeid.
 • OTL toetusega seotud nõudeid tuleb täita kogu kohustuseperioodi jooksul, sealjuures ka kohustuse pikendamise korral.
 • Iga ohustatud tõu kohta võetakse eraldi kohustus.
 • Taotleja peab igal kohustuseaastal pidama vähemalt 1 hobust või 1 veist või 1 lammast või keskmiselt vähemalt 350 eesti vutti. Võetud kohustuse suurendamisele või vähendamisele ei ole seatud piiranguid.
 • Kui taotlejal on olemas OTL toetusega seotud veebileht, peab ta selle kaudu teavitama avalikkust, et asjakohane tegevus on viidud või viiakse ellu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist saadud toetuse abil. Selleks tuleb kodulehel avaldada MAK logo ja Euroopa Liidu embleem ning esitada tegevuse lühikirjeldus. Toetuse teavitamisega seonduv on reguleeritud maaeluministri 22.12.2015. a määrusega nr 26. Täiendav info on kättesaadav PRIA kodulehel.

Toetust saab taotleda järgnevate loomatõugude kohta, keda taotleja peab kogu kohustuseaasta kestel:

Eesti tõugu hobusele toetuse taotlemiseks peab hobune vastama järgnevatele tingimustele:

1) on 2. mai seisuga vähemalt 6-kuune;

2) on tõuraamatu põhiossa registreeritud või sinna kantud;

3) on nõuetekohaselt identifitseeritud.

Eesti raskeveo tõugu hobuse pidamise eest toetuse taotlemisel peab hobune vastama järgnevatele tingimustele:

1) on 2. mai seisuga vähemalt 6-kuune;

2) on tõuraamatu põhiossa registreeritud või sinna kantud või

3) on tõuraamatu lisaossa A registreeritud või sinna kantud ning vastab aretusprogrammis ettenähtud nõuetele;

4) on nõuetekohaselt identifitseeritud.

Tori tõu universaalsuuna või vana-tori suuna hobuse pidamise eest toetuse taotlemisel peab hobune vastama järgnevatele tingimustele:

1) on 2. mai seisuga vähemalt 6-kuune;

2) universaalsuuna hobune on registreeritud või kantud tõuraamatu TA-ossa;

3) vana-tori suuna hobune on registreeritud või kantud vana-tori tõuraamatusse;

4) on nõuetekohaselt identifitseeritud.

Eesti maatõugu veise pidamise eest toetuse taotlemisel peab veis vastama järgnevatele tingimustele:

1) on 2. mai seisuga vähemalt 6-kuune;

2) on põllumajandusloomade registris registreeritud;

3) on tõuraamatu põhiossa kantud;

4) on nõuetekohaselt identifitseeritud;

5) mõlemad vanemad ja vanavanemad on kantud eesti maatõugu veiste tõuraamatusse.

 

Eesti maatõugu veiste pidamise eest makstakse lisatoetust loomadele, kes vastavad ühele või mitmele järgnevatest tingimustest:

1) 2. mai seisuga vähemalt ühe aasta vanune pull on kantud tõuraamatusse;

2) taotlusalune lehm osaleb 2020. aastal jõudluskontrollis;

3) eesti maatõugu lehm on 2019. aastal andnud tõendatud põlvnemisega puhtatõulise järglase, ning vasikas on elussündinud ja andmed tema sünni kohta on kantud põllumajandusloomade registrisse või esitatud jõudluskontrolli läbiviijale.

Eesti maatõugu veistele lisatoetuse taotlemisel tuleb veenduda, et järglase isa oleks nõuetekohaselt identifitseeritud ning tema puhtatõulisuse kindlakstegemiseks oleksid kõik vajalikud andmed tõuraamatu pidajale esitatud.

Eesti vuti pidamise eest toetuse taotlemisel peavad olema täidetud järgnevad tingimused:

1) 1. maist 2019 kuni 30. aprillini 2020 on majapidamises peetud keskmiselt vähemalt 350 eesti vutti;

2) majapidamises viiakse kohustuse võtmise aastale eelnenud kalendriaastal ning igal kohustuseaastal läbi munajõudluse kontroll Eesti Linnukasvatajate Seltsi koostatud „Eesti vuttide jõudluskontrolli eeskiri“ või MTÜ Eesti Vutt koostatud „Ohustatud tõu - Eesti vutt - jõudluskontrolli läbiviimise kord“ kohaselt;

3) vuttide kohta peab pidama arvestust vähemalt kohustuseperioodi lõpuni.

Kihnu maalamba pidamise eest toetuse taotlemisel peab lammas vastama järgnevatele tingimustele:

1) on 2. mai seisuga vähemalt 6-kuune;

2) on põllumajandusloomade registris registreeritud;

3) on tõuraamatu põhiossa registreeritud või sinna kantud;

4) on nõuetekohaselt identifitseeritud.

 

Loomade identifitseerimise nõuded on sätestatud põllumajandusministri 21.12.2009. a määruses nr 128. Hobuste täpsemad identifitseerimise eeskirjad on kehtestatud lisaks komisjoni rakendusmääruses (EL) 2015/262.

 

 • Kui taotleja peab looma rendi- või muu selletaolise suhte alusel, peab ta esitama esimesel võimalusel, kuid soovitavalt hiljemalt taotluste vastuvõtuperioodi lõpuks Veterinaar- ja Toiduametile (edaspidi VTA) looma rendilepingu või muu selletaolise suhte kohta sõlmitud lepingu ärakirja.
 • Kui kohustusealune loom on asendatud pärast taotluse esitamist teise nõuetekohase sama tõugu loomaga, tuleb VTAle esitada teatis ohustatud tõugu kuuluvate loomade asendamise kohta. Asendusteatist ei pea esitama, kui loom asendatakse pärast kohustuseaasta lõppu (pärast 31.12) ja enne uue toetuse taotluse esitamist.

Lepingute ärakirjad ja teatised ohustatud tõugu kuuluvate loomade asendamise kohta tuleb esitada aadressil Väike-Paala 3, 11415 Tallinn või e-kirjaga aadressil vet [at] vet [dot] agri [dot] ee (vet[at]vet[dot]agri[dot]ee).

 • Kui kohustusealune loom on hukkunud, veterinaarsetel kaalutlustel hukatud või prakeeritud või läinud kaduma, peab taotleja esimesel võimalusel esitama PRIAle ohustatud tõugu loomade muudetud loetelu (vorm MT60B), millega eemaldab sellise looma loetelult. Juhul kui eelpool nimetatud põhjusel lähevad taotleja kõik loomad karjast välja, siis esitab taotleja vabas vormis avalduse kohustuse ennetähtaegseks lõpetamiseks ning lisab avaldusele juurde volitatud veterinaararsti kirjaliku kinnituse või loomade kadumise kohta Politsei- ja Piirivalveametile esitatud avalduse koopia.

 

OTL toetuse tingimused on sätestatud maaeluministri 30.04.2015. a määrusega nr 55 "Ohustatud tõugu looma pidamise toetus".

Täpsemat infot OTL toetuse nõuete ja taotluse täitmise kohta saab lugeda juhendist "Abiks taotlejale".

Toetuse määramine

PRIA teeb OTL toetuse taotluste osalise või täieliku rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused 10. veebruariks 2021. a. Toetused makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks 2021. a.

Toetuse määrad

OTL toetuse määrad:

 • eesti hobuse, tori universaalsuuna ja vana-tori suuna hobuse pidamise eest 200 € aastas;
 • eesti raskeveohobuse pidamise eest 260 € aastas;
 • eesti maatõugu veise pidamise eest 315 € aastas;
  • lisatoetus maatõugu pulli pidamise eest 100 € aastas;
  • lisatoetus 2020. aastal jõudluskontrollis osaleva maatõugu lehma pidamise eest 100 € aastas;
  • lisatoetus 2019. aastal puhtatõulise elussündinud järglase andnud maatõugu lehma pidamise eest 100 € aastas.
 • eesti vuti pidamise eest 6 €/lind aastas;
 • kihnu maalamba pidamise eest 30 € aastas.