Ohustatud tõugu looma pidamise toetus 2024 (MAK 2014-2020)

Meede 10.1.6 EAFRD MAK 2014-2020

Juhime taotlejate tähelepanu järgmisele:

Taotleja saab kohustuse lõpetada, kui ta võtab sama tõu kohta strateegiakava alusel antava ohustatud tõugu looma pidamise toetuse kohase kohustuse.


Euroopa Komisjon on algatanud toetuste nõuete lihtsustamise, mille rakendamine on osaliselt planeeritud juba 2024. aastasse. Seadusandlusega muudetakse toetuste tingimusi ja nõudeid, mis toob omakorda kaasa vajaduse muuta toetuste info- ja kontrollisüsteemi. Nii hilises etapis tehtavate muudatuste tõttu on pindala- ja loomapõhiste otsetoetuste ning maaelu arengu toetuste taotluste vastuvõtu perioodi algusaeg 20. mai. Taotlusi võetakse vastu kuni 17. juunini.

MAK 2014-2020 logo EL embleemiga (horisontaalne)

Tutvustus

Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse (edaspidi OTL) eesmärk on tagada kultuuripärandi ja geneetilise mitmekesisuse hoidmise seisukohast oluliste ja ohustatuks loetud kohalike tõugude säilimine. Lisaks on oluline toetada ohustatud loomatõugude kasvatamist laialdasemalt põllumajandustootmise ühe osana, mitte hoida neid ainult säilitamise eesmärgil.

Ohustatud loomatõud antud toetuse raames on eesti maatõugu veis, kihnu maalammas, eesti tõugu hobune, tori tõugu hobune, eesti raskeveo tõugu hobune ja eesti tõugu vutt.

2024. aasta taotlusvooru eelarve on 60 000 eurot. Toetust rahastatakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD).

Toetustaotlusi saab esitada 20. maist 17. juunini 2024. a.

Taotlusi saab esitada e-PRIAs. e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Taotlusvormi leiate e-PRIAs valides jaotuse „Taotlemine“ ning klõpsates nupul „Esita toetustaotlus“. Avanevast rippmenüüst valige „Pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlus“.

Esindusõigusi ja volitusi e-PRIA teenuste kasutamiseks saab anda jaotusest „Esindusõigused ja volitused“. Kui taotlejal ei ole võimalik e-PRIAs digitaalselt volitusi anda, siis saab esindajat määrata ka vastava volituskirjaga. Täiendavat infot saate lugeda PRIA kodulehelt.

Tingimused

2024. aasta taotlusvoorus saab jätkata kehtivat 5-aastast kohustust. Uut kohustust võtta ei saa.

Toetuse saamise nõuded

 • Toetust võib taotleda füüsiline isik, juriidiline isik, seltsing ja muu isikute juriidilise isiku staatuseta ühendus.
 • Taotleja peab täitma oma põllumajanduslikus tegevuses ja kogu põllumajandusliku majapidamise põllumajandusmaal nõuetele vastavuse nõudeid ning OTL toetuse saamise nõudeid.
 • OTL toetusega seotud nõudeid tuleb täita kogu 5-aastase kohustuseperioodi jooksul (vt Kohustused).
 • Iga ohustatud tõu kohta võetakse eraldi kohustus.
 • Taotleja peab igal kohustuseaastal pidama vähemalt 1 hobust või 1 veist või 1 lammast või keskmiselt vähemalt 350 eesti vutti.
 • Võetud kohustuse suurendamisele ei ole seatud piiranguid. Kohustust saab suurendada pindala- ja loomapõhiste toetuste taotluse esitamiseks ettenähtud tähtaja jooksul.
 • Võetud kohustuse vähendamine on lubatud kogu kohustuseperioodi jooksul tingimusel, et kohustusse alla jääb vähemalt üks sama tõugu loom või vähemalt 350 vutti.
 • Kui taotlejal on olemas OTL toetusega seotud veebileht, peab ta selle kaudu teavitama avalikkust, et asjakohane tegevus on viidud või viiakse ellu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist saadud toetuse abil. Selleks tuleb kodulehel avaldada MAK logo ja Euroopa Liidu embleem ning esitada tegevuse lühikirjeldus. Toetuse teavitamisega seonduv on reguleeritud maaeluministri 22.12.2015. a määrusega nr 26. Täiendav info on kättesaadav PRIA kodulehel.

Toetust saab taotleda järgnevate loomatõugude kohta, keda taotleja peab kogu kohustuseaasta kestel:

Eesti tõugu hobuse pidamise eest toetuse taotlemiseks peab hobune vastama järgnevatele tingimustele:

 1. on 2. mai seisuga vähemalt 6-kuune;
 2. on tõuraamatu põhiossa registreeritud või sinna kantud;
 3. on nõuetekohaselt identifitseeritud.

Eesti raskeveo tõugu hobuse pidamise eest toetuse taotlemiseks peab hobune vastama järgnevatele tingimustele:

 1. on 2. mai seisuga vähemalt 6-kuune;
 2. on tõuraamatu põhiossa registreeritud või sinna kantud või
 3. on tõuraamatu lisaossa A registreeritud või sinna kantud ning vastab aretusprogrammis ettenähtud nõuetele;
 4. on nõuetekohaselt identifitseeritud

Tõuraamatu põhiosas registreeritud või põhiossa kantud tori hobuse universaalsuuna hobuste alampopulatsiooni hobune või vana-tori suuna alampopulatsiooni hobuste pidamise eest toetuse taotlemisel peab hobune vastama järgnevatele tingimustele:

 1. on 2. mai seisuga vähemalt 6-kuune;
 2. universaalsuuna alampopulatsiooni hobune on registreeritud või kantud Tori Hobuse Seltsi poolt peetava tõuraamatu põhiossa;
 3. vana-tori suuna alampopulatsiooni hobune on registreeritud või kantud vana-tori tõuraamatu põhiossa;
 4. on nõuetekohaselt identifitseeritud.

Eesti maatõugu veise pidamise eest toetuse taotlemisel peab veis vastama järgnevatele tingimustele:

 1. on 2. mai seisuga vähemalt 6-kuune;
 2. on põllumajandusloomade registris registreeritud;
 3. on tõuraamatu põhiossa kantud;
 4. on nõuetekohaselt identifitseeritud;
 5. mõlemad vanemad ja vanavanemad on kantud eesti maatõugu veiste tõuraamatusse.

Eesti maatõugu veiste pidamise eest makstakse lisatoetust loomadele, kes vastavad ühele või mitmele järgnevatest tingimustest:

 1. 2. mai seisuga vähemalt ühe aasta vanune pull on kantud tõuraamatusse;
 2. taotlusalune lehm osaleb 2024. aastal jõudluskontrollis;
 3. eesti maatõugu lehm on 2023. aastal andnud tõendatud põlvnemisega puhtatõulise järglase, ning vasikas on elussündinud ja andmed tema sünni kohta on kantud põllumajandusloomade registrisse või esitatud jõudluskontrolli läbiviijale.

Eesti maatõugu veistele lisatoetuse taotlemisel tuleb veenduda, et järglase isa oleks nõuetekohaselt identifitseeritud ning tema puhtatõulisuse kindlakstegemiseks oleksid kõik vajalikud andmed tõuraamatu pidajale esitatud.

Eesti vuti pidamise eest toetuse taotlemisel peavad olema täidetud järgnevad tingimused:

 1. 1. maist 2023 kuni 30. aprillini 2024 on majapidamises peetud keskmiselt vähemalt 350 eesti vutti;
 2. majapidamises viiakse kohustuse võtmise aastale eelnenud kalendriaastal ning igal kohustuseaastal läbi munajõudluse kontroll Eesti Linnukasvatajate Seltsi koostatud „Eesti vuttide jõudluskontrolli eeskiri“ või mõne teise Eesti vuttide jõudluskontrolli tegemiseks tegevusloa saanud ühingu eeskirja kohaselt;
 3. vuttide kohta peab pidama arvestust vähemalt kohustuseperioodi lõpuni.

Kihnu maalamba pidamise eest toetuse taotlemisel peab lammas vastama järgnevatele tingimustele:

 1. on 2. mai seisuga vähemalt 6-kuune;
 2. on põllumajandusloomade registris registreeritud;
 3. on tõuraamatu põhiossa registreeritud või sinna kantud;
 4. on nõuetekohaselt identifitseeritud.

 

Loomade identifitseerimise nõuded on sätestatud maaeluministri 25.11.2021. a määruses nr 74.

 

 • Kui taotleja peab looma rendi- või muu selletaolise suhte alusel, peab ta esitama esimesel võimalusel, kuid soovitavalt hiljemalt taotluste vastuvõtuperioodi lõpuks Põllumajandus- ja Toiduametile (edaspidi PTA) aadressil Väike-Paala 3, 11415 Tallinn või e-kirjaga aadressil pta [at] pta [dot] agri [dot] ee (pta[at]pta[dot]agri[dot]ee) looma rendilepingu või muu selletaolise suhte kohta sõlmitud lepingu ärakirja.
 • Kui kohustusealune loom on hukkunud, veterinaarsetel kaalutlustel hukatud või prakeeritud või läinud kaduma, peab taotleja esimesel võimalusel esitama PRIAle taotluse muudatuse, millega eemaldab sellise looma taotluselt. Juhul kui eelpool nimetatud põhjusel lähevad taotleja kõik loomad karjast välja, siis esitab taotleja vabas vormis avalduse kohustuse ennetähtaegseks lõpetamiseks ning lisab avaldusele juurde volitatud veterinaararsti kirjaliku kinnituse või loomade kadumise kohta Politsei- ja Piirivalveametile esitatud avalduse koopia.

 

OTL toetuse tingimused on sätestatud maaeluministri 30.04.2015 määrusega nr 55 „Ohustatud tõugu looma pidamise toetus“. Täpsemat infot toetuse nõuete ja taotluse täitmise kohta saab lugeda juhendist „Abiks taotlejale“.

Kohustused

OTL toetuse 5-aastase kohustuse puhul tuleb nõudeid täita viiel järjestikusel kalendriaastal ning kohustuse jätkamist tuleb kinnitada igal aastal OTL toetuse taotlemisega.

Oma kohustuste andmeid saate vaadata e-PRIA menüüpunktis „Pindalateenused“ valides  „Pindalatoetuste lisateenused“.

Taotleja võib kohustuse lõpetada, kui ta võtab sama tõu kohta strateegiakava alusel antava OTL toetuse kohase kohustuse. Sellisel juhul arengukava alusel antava toetuse kohane kohustus lõpeb ja algab uus strateegiakava alusel antava toetuse kohane kohustus, mille kestus on viis järjestikust kalendriaastat.

Taotleja, kes on võtnud OTL toetuse kohase kohustuse mitme ohustatud tõu kohta, peab võtma strateegiakava alusel antava OTL toetuse kohase kohustuse nende samade tõugude kohta.

Taotlejal on võimalik taotlusele märgitud, kuid kohustuseaastal karjast välja läinud loom nõuetekohaselt asendada ning saada looma kohta toetust. Asendusloom peab asendamise hetkel olema vähemalt kuue kuu vanune, sama tõugu ning vastama samadele toetuse saamise nõuetele, millele vastab asendatav loom.

Asenduslooma kohta, kes ei vasta samale lisatoetuse saamise tingimusele, mida taotleti asendatud loomale, ei määrata looma kohta nimetatud lisatoetust. 

Karjast välja läinud loom tuleb asendada sama tõugu loomaga 20 tööpäeva jooksul.

Asendamisest tuleb PRIAt teavitada 7 tööpäeva jooksul looma asendamisest arvates, esitades e-PRIAs pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlusele uue dokumendi.

Toetuse taotlusele saate lisada dokumendi menüüpunktis „Dokumendid“ lingilt „Pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlus“. Teatise esitamiseks vajutage nuppu „Lisa dokument“.

Soovi korral võte asendamise soovist teatada e-posti teel, kirjutades aadressile info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)

Asendamisest teavitamise dokument peab sisaldama järgmisi andmeid:

 1. Asendatava looma elunumber või identifitseerimisnumber
 2. Asenduslooma elunumber või identifitseerimisnumber
 3. Looma asendamise kuupäev

Toetuse määrad

Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse määrad

 • eesti ja/või tori hobuse pidamise eest 200 eurot aastas;
 • eesti raskeveohobuse pidamise eest 260 eurot aastas;
 • eesti maatõugu veise pidamise eest 315 eurot aastas;
  • lisatoetus maatõugu pulli pidamise eest 100 eurot aastas;
  • lisatoetus 2021. aastal jõudluskontrollis osaleva maatõugu lehma pidamise eest 100 eurot aastas;
  • lisatoetus 2023. aastal puhtatõulise elussündinud järglase andnud maatõugu lehma pidamise eest 100 eurot aastas.
 • eesti vuti pidamise eest 6 eurot/lind aastas;
 • kihnu maalamba pidamise eest 30 eurot aastas.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamiseks vajaminev summa ületab taotlemise aastaks määratud eelarvet, on PRIAl õigus määrusega sätestatud toetuse määrasid vähendada.

Toetuse määramine

PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 10. veebruariks 2025. a. Toetus makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks 2025. a.