Ökosüsteemiteenuste säilitamise toetus 2024

EAGF ÜPP SK 2023-2027

Muudatused nõuetes 2024. aastal

 • Baasnõuetes ei ole enam tootmisest kõrvale jäetud maa-alade ja elementide määratlemise nõuet.

Euroopa Komisjon on algatanud toetuste nõuete lihtsustamise, mille rakendamine on osaliselt planeeritud juba 2024. aastasse. Seadusandlusega muudetakse toetuste tingimusi ja nõudeid, mis toob omakorda kaasa vajaduse muuta toetuste info- ja kontrollisüsteemi. Nii hilises etapis tehtavate muudatuste tõttu on pindala- ja loomapõhiste otsetoetuste ning maaelu arengu toetuste taotluste vastuvõtu perioodi algusaeg 20. mai. Taotlusi võetakse vastu kuni 17. juunini.

Tutvustus

Ökosüsteemiteenuste säilitamise toetusega (edaspidi ÖST) toetatakse mitmekesist põllumajandusmaastikku, maastikuelementide ja looduslike alade säilitamist eesmärgiga tagada põllumaal põllukahjurite looduslikud vaenlased (ökosüsteemiteenus).

2024. aasta taotlusvooru eelarve on 1 910 000 eurot.

Toetustaotlusi saab esitada 20. maist 17. juunini 2024. a.

Taotlusi saab esitada e-PRIAs. e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Esindusõigusi ja volitusi e-PRIA teenuste kasutamiseks saab anda jaotusest „Esindusõigused ja volitused“. Kui taotlejal ei ole võimalik e-PRIAs digitaalselt volitusi anda, siis saab esindajat määrata ka vastava volituskirjaga. Täiendavat infot saate lugeda PRIA kodulehelt.

Taotlusvormi leiate e-PRIAs valides jaotuse „Taotlemine“ ning klõpsates nupul „Esita toetustaotlus“. Avanevast rippmenüüst valige „Pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlus“.

Tingimused

Toetust antakse mitmekesise põllumajandusmaastiku, maastikuelementide ja looduslike alade säilitamise eest ühe kalendriaasta jooksul.

Toetuse saamise nõuded

 • Taotleja peab täitma oma põllumajanduslikus tegevuses ja kogu põllumajandusliku majapidamise maal tingimuslikkuse nõudeid
 • Taotleja peab täitma ÖST toetuse baas- ja täiendavaid nõudeid.  
 • Nõudeid tuleb täita kogu kohustuseaasta jooksul. 
 • Toetust antakse isikule või isikute ühendusele, kes tegeleb maaeluministri 21. detsembri 2022. a määruse nr 71 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, põhisissetuleku toetus, ümberjaotav toetus ja noore põllumajandustootja toetus” §-s 3 nimetatud põllumajandusliku tegevusega ja on aktiivne põllumajandustootja sama määruse § 2 tähenduses. 
 • Taotleja kasutuses peab taotluse esitamise kalendriaastal olema vähemalt üks hektar põllumajandusmaad. Põllumajandusmaa pindala määramisel võetakse arvesse kõik põllud, mille pindala on vähemalt 0,3 hektarit ja ühel põllumassiivil kõrvuti paiknevad põllud, mille pindala on kokku vähemalt 0,3 hektarit.
 • Toetusõiguslik on põllumaa, mis on vähemalt 0,3 hektari suurune, mida taotlejal on õigus kasutada (taotleja on maa omanik või omab kehtivat rendilepingut) taotluse esitamise aasta 15. juuni seisuga, mis asub põllumassiivide registrisse kantud põllumassiivil ning millel tegeletakse põllumajandusliku tegevusega, st välistatud on ebasoovitava taimestiku ulatuslik levik ning maad on võimalik kasutada järgmisel kasvuperioodil põllumajanduslikuks tegevuseks ilma lisakuludeta.
 • Toetusõigusliku põllumaa pindala määramisel võetakse arvesse kõik põllud, mille pindala on vähemalt 0,3 hektarit ja ühel põllumassiivil kõrvuti paiknevad põllud, mille pindala on kokku vähemalt 0,3 hektarit.
 • Toetust antakse põllumaa kohta, mis on vähemalt 60% või vähemalt 90% ulatuses kaetud ökosüsteemiteenust võimaldavate maastikuelementide ja looduslike alade mõjualadega. 
 • Ökosüsteemiteenust võimaldavate maastikuelementide ja looduslike alade mõjualadega kaetuse arvutamisel arvestatakse mõjualade ulatust järgmiselt: 
  • puittaimedega maastikujoonelemendi mõjuala on 35 meetrit selle servast;
  • pindalalise põllusaare mõjuala on 75 meetrit selle servast;
  • punktelemendilise põllusaare mõjuala raadius on 35 meetrit;
  • põllumaaga piirneva metsa mõjuala on 35 meetrit selle servast;
  • kiviaia mõjuala on 35 meetrit selle servast;
  • põllumaaga piirneva pärandniidu ja inventeeritud väärtusliku püsirohumaa mõjuala on 300 meetrit selle servast;
  • põllumaaga piirneva kaitsealuse taimeliigi esinemisala ja punktobjekti mõjuala on 35 meetrit selle servast;
  • loodusliku vooluveekogu mõjuala on 45 meetrit selle servast;
  • laiema kui kahemeetrise kraavi mõjuala selle servast on meetrite arv, mis on võrdne kraavi maksimaalse meetrites väljendatud laiuse ja teguri 1,5 korrutisega.

 

ÖST toetuse tingimused on sätestatud maaeluministri 23.12.2022. a määrusega nr 83 „Perioodi 2023-2027 ökosüsteemiteenuste säilitamise toetus“. Täpsemat infot toetuse nõuete ja taotluse täitmise kohta saab lugeda juhendist „Abiks taotlejale“.

Toetuse määrad

Toetuse minimaalsed ja maksimaalsed ühikumäärad

 • Ühe hektari maa kohta 20–21 eurot, kui põllumaal asuv põld on kaetud vähemalt 60% ulatuses ökosüsteemiteenust võimaldavate maastikuelementide ja looduslike alade mõjualadega;
 • Ühe hektari maa kohta 30–31 eurot, kui põllumaal asuv põld on kaetud vähemalt 90% ulatuses ökosüsteemiteenust võimaldavate maastikuelementide ja looduslike alade mõjualadega.

Kui toetuse andmiseks ettenähtud vahenditest lähtudes ei ole võimalik rahuldada kõiki nõuetekohaseid taotlusi, rakendab PRIA minimaalset ühikumäära ning vähendab vajadusel toetuse summat.

Toetuse määramine

PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 10. veebruariks 2025. a. Toetus makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks 2025. a. 

Abiks taotlejale

Lisainfo

 • pindala- ja loomatoetuste infotelefon 737 7679
 • toetuste info info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)