Ökoalade toetus 2024

EAGF ÜPP SK 2023-2027

Muudatused nõuetes 2024. aastal

 • Baasnõuetes ei ole enam tootmisest kõrvale jäetud maa-alade ja elementide määratlemise nõuet.
 • Põllumaal või sellega külgneval alal tuleb määratleda taotleja põllumajandusliku majapidamise põllumaast ja maastikuelementide alusest pindalast kokku vähemalt 7% ökoalasid.
 • Ökoalaks sobiva haljaskesa puhul on lisaks mulda viimisele (sissekünnile) nüüdsest lubatud ka otsekülv.
 • Ökoalaks sobiv rohumaariba alune maa võib edaspidi moodustada kuni 30% külgneva põllu pindalast. Rohumaariba võib külgneda rohumaa või sööti jäetud maaga.

NB! Ökoalade toetuse lihtsustamisest tulenevad muudatused jõustuvad määruses lähiajal.


Euroopa Komisjon on algatanud toetuste nõuete lihtsustamise, mille rakendamine on osaliselt planeeritud juba 2024. aastasse. Seadusandlusega muudetakse toetuste tingimusi ja nõudeid, mis toob omakorda kaasa vajaduse muuta toetuste info- ja kontrollisüsteemi. Nii hilises etapis tehtavate muudatuste tõttu on pindala- ja loomapõhiste otsetoetuste ning maaelu arengu toetuste taotluste vastuvõtu perioodi algusaeg 20. mai. Taotlusi võetakse vastu kuni 17. juunini.

Tutvustus

Ökoalade toetuse (edaspidi ÖKO) eesmärk on toetada ja aidata kaasa elurikkuse, sealhulgas elupaikade ja maastike säilimisele, soodustades keskkonnasäästlike majandamispraktikate kasutuselevõttu.

2024. aasta taotlusvooru eelarve on 5 470 000  eurot.

Toetustaotlusi saab esitada 20. maist 17. juunini 2024. a. 

Taotlusi saab esitada e-PRIAs. e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist. 

Esindusõigusi ja volitusi e-PRIA teenuste kasutamiseks saab anda jaotusest „Esindusõigused ja volitused“. Kui taotlejal ei ole võimalik e-PRIAs digitaalselt volitusi anda, siis saab esindajat määrata ka vastava volituskirjaga. Täiendavat infot saate lugeda PRIA kodulehelt.

Taotlusvormi leiate e-PRIAs valides jaotuse „Taotlemine“ ning klõpsates nupul „Esita toetustaotlus“. Avanevast rippmenüüst valige „Pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlus“.

Tingimused

Toetust antakse põllumaa ja maastikuelementide aluse maa ökoalana määratlemise eest ühe kalendriaasta jooksul.

Toetuse saamise nõuded

 • Taotleja peab täitma oma põllumajanduslikus tegevuses ja kogu põllumajandusliku majapidamise maal tingimuslikkuse nõudeid.
 • Taotleja peab täitma ÖKO toetuse baas- ja täiendavaid nõudeid.
 • Nõudeid tuleb täita kogu kohustuseaasta jooksul.
 • Toetust antakse isikule või isikute ühendusele, kes tegeleb maaeluministri 21. detsembri 2022. a määruse nr 71 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, põhisissetuleku toetus, ümberjaotav toetus ja noore põllumajandustootja toetus” §-s 3 nimetatud põllumajandusliku tegevusega ja on aktiivne põllumajandustootja sama määruse § 2 tähenduses.
 • Taotleja kasutuses peab taotluse esitamise kalendriaastal olema vähemalt üks hektar põllumajandusmaad. Põllumajandusmaa pindala määramisel võetakse arvesse kõik põllud, mille pindala on vähemalt 0,3 hektarit ja ühel põllumassiivil kõrvuti paiknevad põllud, mille pindala on kokku vähemalt 0,3 hektarit.
 • Toetust antakse ökoala ja põllumaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada (taotleja on maa omanik või omab kehtivat rendilepingut) taotluse esitamise aasta 15. juuni seisuga ning mis asub põllumassiivide registrisse kantud põllumassiivil. Arvesse lähevad ka põllud ja alad, mis on väiksemad kui 0,3 hektarit ja ei moodusta mõne teise samal massiivil asuva põlluga ühtset maa-ala.
 • Toetust antakse põllumaa kohta, millel tegeletakse põllumajandusliku tegevusega, st välistatud on ebasoovitava taimestiku ulatuslik levik ning maad on võimalik kasutada järgmisel kasvuperioodil põllumajanduslikuks tegevuseks ilma lisakuludeta.

Ökoala on:

 1. sööti jäetud maa, haljaskesa (külvikorraga hõlmatud maa, mida kasutatakse haljasväetistaimede kasvatamiseks) haljasväetise mulda viimiseks ja haljaskesa, mille taimikusse külvatakse või istutatakse põllumajanduskultuur;
 2. rohumaariba alune maa (rohumaariba on olemasolev või rajatav 6–12 meetri laiune rohumaariba, millel kasvavad looduslikud rohttaimed või erinevad rohumaakultuurid. Rohumaariba pindala ei tohi moodustada külgneva põllu pindalast üle 30%. Rohumaariba ei tohi rajada rohumaale ega sööti jäetud maale, st lubatud ei ole olemasoleva püsirohumaa, lühiajalise rohumaa ja sööti jäetud maa üleskündmine ning uue taimiku külvamine rohumaariba tarbeks);
 3. maastikuelemendi alune maa (määruse nr 68 § 6 lõigetes 1–4, lõikes 6 ning lõikes 8 nimetatud maastikuelemendid on sobilikud ökoalade määratlemiseks. Need võivad olla näiteks hekk, puude rida, põllusaar, metsasiil, kraav või kiviaed);
 4. lämmastikku siduvate põllumajanduskultuuride kasvuala.

Lämmastikku siduvate põllumajanduskultuuride kasvuala on põllumaa, mis vastab järgmistele tingimustele:

 1. põllumaal kasvab kas esparsett, ristik, lutsern, mesikas, nõiahammas, vikk, hernes, aeduba, põlduba või sojauba;
 2. lämmastikku siduv põllumajanduskultuur kasvab põllumaal puhaskultuurina või segus teiste põllumajanduskultuuridega (lämmastikku siduva põllumajanduskultuuri osakaal taimikus on üle 50%);
 3. põllumaa ei asu veeseaduse §-s 118 sätestatud veekaitsevööndis.

Baasnõue

Täiendavad nõuded

 • Taotleja peab kohustuseaastal määratlema põllumaal või sellega külgneval alal ökoala vähemalt 7% taotleja põllumajandusliku majapidamise põllumaa ja maastikuelementide aluse maa pindalast.
 • Kui taotleja määratleb ökoalana sööti jäetud maa; haljaskesa haljasväetise mulda viimiseks; haljaskesa, mille taimikusse külvatakse või istutatakse põllumajanduskultuur; rohumaariba aluse maa; maastikuelemendi aluse maa; ei ole seal lubatud põllumajanduslik tegevus kuni taotluse esitamise aasta 25. juulini. Kui haljasväetise mulda viimise aastal külvatakse haljaskesale talivili või haljaskesa taimikusse külvatakse või istutatakse põllumajanduskultuur, võib haljaskesa niita ja hekseldada enne 26. juulit.
 • Kui taotleja määratleb ökoalana lämmastikku siduva põllumajanduskultuuri kasvuala, on seal lubatud põllumajanduslik tegevus järgmistel tingimustel:
  • põllumaad ei hekseldata kuni 25. juulini;
  • talivilja kasvatamise korral on see külvatud hiljemalt 15. oktoobril;
  • põllumaad, millel ei kasvatata talivilja, ei künta sisse enne 15. oktoobrit ega kasutata seal muid taimikut kahjustavaid mullaharimisviise.
 • Taotleja ei tohi kasutada kohustuseaastal taimekaitsevahendeid ökoalal, mille kohta ta toetust taotleb.

 

ÖKO toetuse tingimused on sätestatud maaeluministri 23.12.2022. a määrusega nr 80 „Perioodi 2023-2027 ökoalade toetus“. Täpsemat infot toetuse nõuete ja taotluse täitmise kohta saab lugeda juhendist „Abiks taotlejale“.

Toetuse määrad

Toetuse minimaalsed ja maksimaalsed ühikumäärad

 • Ühe hektari põllumaa, sealhulgas ökoalana määratletud põllumaa kohta 10–21 eurot;
 • Ühe hektari ökoalana määratletud rohumaariba aluse maa kohta 40–43 eurot;
 • Ühe hektari ökoalana määratletud säilitatava maastikuelemendi aluse maa kohta 150–160 eurot.

Kui toetuse andmiseks ettenähtud vahenditest lähtudes ei ole võimalik rahuldada kõiki nõuetekohaseid taotlusi, rakendab PRIA minimaalset ühikumäära ning vähendab vajadusel toetuse summat.

Toetuse määramine

PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 10. veebruariks 2025. a. Toetus makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks 2025. a. 

Abiks taotlejale

Lisainfo

 • pindala- ja loomatoetuste infotelefon 737 7679
 • toetuste info info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)