Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus 2022

Meede 12.1 MAK 2014-2020

Alates 2022. aastast võetakse pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlusi vastu uues e-PRIAs!

MAK 2014-2020 logo EL embleemiga (horisontaalne)

Tutvustus

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa toetuse (NAT) eesmärgiks on hüvitada Natura 2000 aladel asuvatel põllumajandusmaadel looduskaitseseadusest tulenevate kitsenduste ning linnudirektiivist ja elupaikade direktiivist tulenevate nõuete täitmiseks tehtud kulutusi ja saamata jäänud tulu. NAT toetusega aidatakse kaasa looduskaitsenõuete täitmise tagamisele ning põllumajandusliku tegevuse säilimisele ja põllumajandusmaa jätkuvale kasutamisele.

Toetust saab taotleda 2.-23. maini  2022. a.

Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood on 24. maist kuni 17. juunini 2022. a. 

Seoses COVID-19 viiruse jätkuva levikuga ei rakendata erandkorras 2022. aastal toetuste vähendamist pindalatoetuse taotluse esitamise eest hilinenud taotluste vastuvõtmise perioodil.

Pärast 17. juunit esitatud taotlusi menetlusse ei võeta. Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 17. juunini 2022. a. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

Alates 2022. aastast võetakse pindalatoetuste taotlusi vastu uues e-PRIAs aadressil https://epria.pria.ee/.  
 
Taotluse esitamiseks tuleb esmalt e-PRIAsse sisse logida ning valida esindatav, kelle eest soovite taotlust esitada. Teenuse leiate kui valite menüüst „Taotlemine“, seejärel vajutage nuppu „Esita toetustaotlus“ ja valige avanevast rippmenüüst meede „Pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlus“. Taotlusvormi avamiseks vajutage nuppu „Alusta esitamist“.

e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Tingimused

NAT toetust saavad taotleda füüsilised isikud, füüsilisest isikust ettevõtjad või juriidilised isikud.

Taotleja peab täitma kalendriaasta jooksul kaitseala, hoiuala või püsielupaiga kaitsekorrast tulenevaid nõudeid.

Taotleja peab täitma nõuetele vastavuse süsteemi nõudeid terves oma põllumajanduslikus majapidamises.

NAT toetusõiguslik on põllumajandusmaa, mis vastab järgmistele tingimustele:

  • Minimaalne taotlusalune pind on 0,30 ha.
  • Põld peab asuma põllumassiivil, mis on kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. Infot registrisse kantud põllumassiivide ja Natura 2000 alade kohta saab vaadata avalikult veebikaardilt
  • Põld või põlluosa peab asuma Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldusega nr 615 kinnitatud Natura 2000 võrgustiku alal. Kui põld asub ainult osaliselt Natura 2000 võrgustiku alal, tuleb selline põld NAT toetuse taotlemiseks jagada kaheks erinevaks põlluosaks, märkides need põlluosad taotlusel ühtseks maa-alaks.
  • Taotlejal peab olema maa kasutusõigus taotluse esitamise aasta 15. juuni seisuga. Riigi omandis olevate maade kasutamiseks on nõutav kirjalik leping.
  • Taotleja peab maad ise kasutama.
  • Põllul tegeletakse põllumajandusliku tegevusega ja see on karjatamiseks või harimiseks sobilikus seisukorras.
  • Lühikese raieringiga paju madalmetsa kasvatamisel tuleb kinni pidada kehtivatest nõuetest (vt juhendist "Abiks taotlejale").
  • Toetust ei või taotleda maa kohta, mille kohta taotletakse poolloodusliku koosluse hooldamise toetust (PLK), piirkondlikku mullakaitse toetust (MULD) või VESI toetust maa rohumaana hoidmise eest.

NAT toetuse tingimused on sätestatud maaeluministri 22. aprilli 2015. a määrusega nr 42 "Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus". Selgitusi ja lisainfot saab juhendist "Abiks taotlejale".

Toetuse määramine

NAT toetuse määr on 27 eurot hektari kohta aastas.

Enne toetuse määramist teeb PRIA administratiivseid ja vajadusel kohapealseid kontrolle. Lisaks kontrollitakse, kas taotleja ning tema maa vastavad toetuse saamise nõuetele.

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 10. veebruariks 2023. aastal ja toetus makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juunil 2023. aastal. Füüsilistele isikutele makstavast toetusest peetakse kinni üksikisiku tulumaks. Täpsemalt loe siit.