Piirkondlik mullakaitse toetus 2015

Meede 10.1.3 MAK 2014-2020

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

EESMÄRK

Piirkondliku mullakitse toetuse maksmise üldeesmärgiks on arengukava kohaselt tagada erodeeritud ja turvasmuldade jätkusuutlik kasutamine ning muldade degradatsiooni vähendamine. Spetsiifilisteks eesmärkideks on kasvuhoonegaaside emissiooni piiramine, mullaerosiooni (sh deflatsiooni) piiramine, toitainete leostumise vähendamine ning mulla orgaanilise aine sisalduse säilitamine ja suurendamine.VASTUVÕTUAEG  JA -KOHT

Toetuste taotlemisperiood kestab 7. - 25. maini 2015. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 26. maist kuni 19. juunini 2015. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse väljamakstavat toetuste summat 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Taotlust saab esitada vaid elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel, mis asub aadressil https://epria.pria.ee/. e-PRIAs saab taotlust esitada 7. maist 19. juunini kõigil nädalapäevadel ööpäevaringselt.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast neljapäevani kl 8.30-16.00.

 

Maakondlikes teenindusbüroodes on kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. e-PRIA arvuti kasutamise aega on võimalik kõikidele tööpäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis www.pria.ee/broneering.  Eelregistreerida saab ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

e-PRIA kasutajaid juhendavad taotlusperioodi lõpuni tasuta ka põllu- ja maamajanduse konsulendid, vt //www.pikk.ee/.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainformatsiooni saab PRIA infotelefonil 737 7679.

Tingimused

TOETUSE TINGIMUSED

● Toetust saavad taotleda juriidilised isikud ja FIEd.

● Taotlejal peab olema MAK 2014-2020 keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) toetuse kohustus.

● Minimaalne kasutatav pind taotlemiseks on 0,3 ha. Toetusõiguslik maa on:

  • püsirohumaa või pikaajaliseks planeeritud lühiajaline rohumaa;
  • põllumajandusmaa, millel kasvatatakse viljapuid või marjapõõsaid.

● Taotletaval maal on põhimullana vähemalt 90% ulatuses turvasmullad või  90% ulatuses erodeeritud ja deluviaalmuldade kompleks.

● Taotleja järgib püsirohumaa säilitamise tava. Taotleja täidab kohustuseperioodi jooksul kogu majapidamise põllumajandusmaal ja põllumajanduslikus tegevuses põllumajandusministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus“ §-s 12 sätestatud püsirohumaa säilitamise tava.

● Taotleja täidab nõuetele vastavuse nõudeid.

 

Toetust ei anta

● maa kohta, mille kohta taotletakse MAK 2015-2020 alusel antavat muud pindalatoetust ,v.a kohalikku sorti taimede toetus;

● keskkonnatundliku püsirohumaa kohta.

 

Toetatavad tegevused

Toetatava tegevuse nõudeid tuleb täita toetusõiguslikul maal, mille kohta toetust taotletakse.

● Maa tuleb hoida rohukamara all, mis peab olema rajatud hiljemalt kohustuseperioodi esimese kalendriaasta 15. juuniks.

● Maa rohukamara kahjustamine maa ülekarjatamise tõttu on keelatud.

● Taotleja võib rohukamarat uuendada ainult otsekülvi ja pealekülvi teel. Turvasmuldadel rohumaa uuendamine on lubatud üks kord kohustuseperioodi jooksul randaalimise ja freesimise teel.

 

Kohustusest

Toetust antakse mullakaitselise tegevuse elluviimisel viiel järjestikusel kalendriaastal.

Kohustust on võimalik suurendada kuni 20% esimese kohustusaasta kohustuse aluse maa pindalast. Kohustust saab üle anda alates teisest kohustuse aastast.

Toetuse määrad

TOETUSE VÄLJAMAKSMINE

PRIA teeb toetuse määramise või taotluste rahuldamata jätmise otsused 10. veebruariks 2016. a. Toetused makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks 2016. a.

Toetuse ühikumäär on 50 €/ha aastas.

Piirkondliku mullakaitsetoetus on üks viiest MAK 2014-2020 põllumajandusliku keskkonnatoetuse alameetmest, millele on  Euroopa Nõukogu määruse 1305/2013 lisas sätestatud maksimaalne toetuse suurus hektari kohta:

  • üheaastaste kultuuride hektari kohta 600 € (siia gruppi arvestatakse teraviljad, õli- ja kiukultuurid, muud tehnilised kultuurid, kaunviljad, rühvelkultuurid, köögiviljad ja mustkesa);
  • mitmeaastaste kultuuride hektari kohta 900 € (siia gruppi arvestatakse kõik ravim-ja maitsetaimed, maasikad ning viljapuu- ja marjaaiad);
  • muu maakasutuse puhul 450 € (siia gruppi arvestatakse kõik põllud maakasutusega PR, TPR, P+heintaimed ja PLK maad).

 

Kui taotleja ületab toetust taotledes hektari kohta makstavat maksimaalset piirmäära, siis ületava osa eest talle toetust ei maksta. Oluline on siinjuures, et hektari kohta makstavat toetust vaadatakse kõigi taotletud põllumajandusliku keskkonnatoetuse peale kokku (KSM toetus, poolloodusliku koosluse hooldamise toetus, piirkondliku mullakaitse toetus, keskkonnasõbraliku aianduse toetus ja kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus).