Mesilaste korjeala toetus 2023

EAGF ÜPP SK 2023-2027

Tutvustus

Mesilaste korjeala toetuse (edaspidi MESI) eesmärk on pakkuda tolmeldajatele põllumajandusmaastikus täiendavat toiduressurssi. Toetust antakse korjetaimede kasvatamise eest toetusõiguslikul maal. Toetust antakse taotlejale, kellel on vähemalt kümme mesilasperet või kellel on mesilasperede kasutamise kohta kokkulepe vähemalt kümmet mesilasperet omava mesinikuga.

2023. aasta taotlusvooru eelarve on 375 000 €.

Toetust saab taotleda 10. maist 15. juunini 2023. a. Taotlusi saab esitada e-PRIAs. e-PRIA kasutamiseks on vaja ID-kaarti koos kehtivate sertifikaatide ja PIN koodidega või mobiil-IDd.

e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

Taotlusvormi leiate e-PRIAs valides jaotuse „Taotlemine“ ning klõpsates nupul „Esita toetustaotlus“. Avanevast rippmenüüst valige „Pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlus“.

Esindusõigusi ja volitusi e-PRIA teenuste kasutamiseks saab anda jaotusest „Esindusõigused ja volitused“. Kui taotlejal ei ole võimalik e-PRIAs digitaalselt volitusi anda, siis saab esindajat määrata ka vastava volituskirjaga. Täiendavat infot saate lugeda PRIA kodulehelt.

2023. aastal rakendab PRIA kõikide strateegiakava (ÜPP SK 2023–2027) alusel antavate pindalapõhiste toetuste menetlemisel pinnaseiresüsteemi.

Tingimused

Mesilaste korjeala tegevused tuleb toetusõiguslikul maal ellu viia ühe kalendriaasta jooksul.

Toetuse saamise nõuded

 • Taotleja peab täitma põllumajanduslikus tegevuses ja kogu põllumajandusliku majapidamise maal tingimuslikkuse nõudeid.
 • Taotleja peab täitma mesilaste korjeala toetuse baas- ja täiendavaid nõudeid.
 • Nõudeid tuleb täita kogu kohustuseaasta jooksul.
 • Toetust antakse põllumajandusliku tegevusega tegelevale füüsilisest isikust ettevõtjale või juriidilisele isikule, kes on aktiivne põllumajandustootja.
 • Toetust antakse taotlejale, kellel on vähemalt kümme mesilasperet või kellel on mesilasperede kasutamise kohta kokkulepe vähemalt kümmet mesilasperet omava mesinikuga.
 • Toetust antakse mesilasperede kohta, keda peetakse 30. aprilli seisuga ja kelle andmed on registreeritud põllumajandusloomade registris hiljemalt 5. mail.
 • Toetust antakse põllumajandusmaa kohta, mis vastab maaeluministri 21. detsembri 2022. a määruse nr 71 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, põhisissetuleku toetus, ümberjaotav toetus ja noore põllumajandustootja toetus” § 4 sätestatud nõuetele.
 • Toetust antakse kokku vähemalt ühe hektari suuruse põllumaa kohta, mis on taotleja kasutatav ning millel kasvatatakse korjetaimi. Korjetaimi võib kasvatada külvatuna puhaskultuurina või korjetaimede seguna.
 • Toetusõigusliku maa iga hektari kohta peab olema vähemalt üks 30. aprilli seisuga peetud mesilaspere, kelle andmed on kantud põllumajandusloomade registrisse, kas taotlejal endal või mesinikul, kellega taotlejal on kokkulepe mesilasperede kasutamiseks.
 • Toetust ei anta maa kohta, mille kohta taotletakse strateegiakava alusel mahepõllumajanduse ökokava toetust.
 
 • Taotleja kannab kohustuseaastal andmed põllumajandusliku tegevuse kohta veeseaduse alusel peetavasse põlluraamatusse.
 • Taotleja peab kasvatama toetusõigusliku maa põllul, mille kohta ta toetust taotleb ja mille lähim äär on mesilasperest kuni ühe kilomeetri kaugusel, vähemalt kolme erineva perekonna või liigi hulka kuuluvaid korjetaimi hiljemalt kohustuseaasta 15. juunist kuni kohustuseaasta 10. augustini.
 • Mesilaste korjealal, mille kohta toetust taotletakse ja mille lähim äär on mesilasperest kuni ühe kilomeetri kaugusel,  tuleb kasvatada määruse lisas nimetatud vähemalt kolme erineva perekonna või liigi hulka kuuluvat korjetaime hiljemalt kohustuseaasta 15. juunist kuni kohustuseaasta 10. augustini.
 • Taotleja ei kasuta kohustuseaastal keemilisi taimekaitsevahendeid toetusõiguslikul maal, mille kohta toetust taotleb.

MESI toetuse tingimused on sätestatud maaeluministri 21.12.2022. a määrusega nr 76 „Perioodi 2023-2027 mesilaste korjeala toetus“.

Toetuse määrad

Toetuse ühikumäär ühe hektari maa kohta on 297,75 eurot.

Kui toetuse andmiseks ettenähtud vahenditest lähtudes ei ole võimalik rahuldada kõiki nõuetekohaseid taotlusi, rakendab PRIA minimaalset ühikumäära ning vähendab vajadusel toetuse summat.

Toetuse määramine

PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 10. veebruariks 2024. a. Toetus makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks 2024. a. 

Abiks taotlejale

Lisainfo:

pindala- ja loomatoetuste infotelefon 737 7679

toetuste info info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)