Loomade heaolu toetus 2023

EAFRD ÜPP SK 2023-2027

Tutvustus

Loomade heaolu toetuse (edaspidi LHT) eesmärk on tõsta loomakasvatajate teadlikkust loomade heaolust ja toetada põllumajandustootjaid, kes täidavad loomade heaolu kõrgemaid nõudeid ning parandavad sellega loomade elutingimusi ja tervist. Lisaks aitab toetus vähendada loomakasvatuse negatiivset keskkonnamõju õhule ja mullale ning suurendada karjatatavate loomade hulka rohumaade elurikkuse säilitamiseks.

2023. aasta taotlusvooru eelarve on 5 950 800 eurot.

Toetatakse piimatõugu veiste ja hobuste keskkonnahoidlikku karjatamist, sigade suuremat pidamispinda, sigade söötmisplaani koostamist ja sööda täiendamist, põrsaste kastreerimise korral anesteesia ja analgeesia kasutamist, alternatiivsüsteemide rakendamist linnukasvatuses ning suuremat pidamispinda munakana ja vuti kohta.

Toetust saab taotleda 10. maist 15. juunini 2023. a. Taotlusi saab esitada e-PRIAs. e-PRIA kasutamiseks on vaja ID-kaarti koos kehtivate sertifikaatide ja PIN koodidega või mobiil-IDd.  

e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreerida ennast PRIA kliendiks toetuse taotlejana. Kliendiks registreerimise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Pärast andmete kandmist põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse on võimalik e-PRIAs soovitud toimingutega jätkata.

Esindusõigusi ja volitusi e-PRIA teenuste kasutamiseks saab anda jaotusest „Esindusõigused ja volitused“. Kui taotlejal ei ole võimalik e-PRIAs digitaalselt volitusi anda, siis saab esindajat määrata ka vastava volikirjaga. Täiendavat infot saate lugeda PRIA kodulehelt.

Taotlusvormi leiate e-PRIAs valides jaotuse „Taotlemine“ ning klõpsates nupul „Esita toetustaotlus“. Avanevast rippmenüüst valige „Pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlus“.

Tingimused

Toetust antakse looma heaolu soodustavate tegevuste elluviimise eest ühe kalendriaasta jooksul.

Toetuse saamise nõuded

 • Toetust saab taotleda nõuetekohaste piimatõugu veiste, hobuste ja sigade kohta vähemalt 2 loomühiku ulatuses või vähemalt 50 nõuetekohase munakana või 350 vuti kohta. Toetust ei saa taotleda mahetunnustatud loomagrupi kohta.
 • Taotleja peab täitma oma põllumajanduslikus tegevuses ja kogu põllumajandusliku majapidamise maal toetuse saamise tingimuslikkuse nõudeid.

Toetust saab taotleda piimatõugu veise ja vasika kohta, kes on nõuetekohaselt identifitseeritud, kelle andmed on nõuetekohaselt kantud põllumajandusloomade registrisse (vt loomade register) ning keda taotleja peab 2. maist kuni 15. septembrini 2023. a.

Piimatõuks loetakse järgmised tõud: eesti holstein (EHF), eesti punane (EPK), eesti maatõug (EK), šviitsi (AP), äärširi (FA) ja dzörsi (JER).

Vasikateks loetakse need veised, kes on 2. mai seisuga alla kuue kuu vanused. Toetustaotlusel ei ole lubatud pärast 15. juunit toetuse taotlemise märkeid juurde lisada ega asendada. Kui toetustaotlusel kirjas olnud veis või vasikas läheb pidamisperioodil karjast välja, tuleb taotluselt eemaldada ka vastava looma kohta tehtud märge.

Piimatõugu veiste ja vasikate karjatamisperiood kestab vähemalt 2.maist 15. septembrini ning karjatamise andmed peavad olema kantud põlluraamatusse, kuid võib pidada ka eraldi karjatamispäevikut. Nõutud on andmed karjatamisperioodi, karjatatud loomade liigi ja arvu, karjamaa(de) asukoha ning karjamaa(de) pindala kohta.

Piimatõugu veistel peab rohumaal olema tagatud juurdepääs puude varju, varjualusesse või loomakasvatushoonesse, mis kaitseb loomi halbade ilmastikutingimuste eest.

Alates 2024. aastast tuleb taotlejal hinnata kõikide karjas peetavate piimatõugu veiste heaolu loomade heaolu hindamisprotokolli alusel. Hindamine tuleb läbi viia hiljemalt kohustuseaasta 1. juuliks ja hindamisprotokoll tuleb säilitada vähemalt kohustuseaasta lõpuni. Hindamisprotokolli info on täienemisel.

Karjamaid, millel karjatatakse piimatõugu veiseid, vasikaid ja hobuseid, ei tohi üle karjatada ehk kahjustada rohukamarat nii, et taotlemisaasta vegetatsiooniperioodil see enam ei taastu.

Toetust saab taotleda hobuse kohta, kes on nõuetekohaselt identifitseeritud, kelle andmed on nõuetekohaselt kantud põllumajandusloomade registrisse (vt hobuslaste register) ning keda taotleja peab 2. maist kuni 15. septembrini 2023. a.

Hobuseid karjatatakse karjatamisperioodil karjamaal vähemalt taotlusel märgitud arvul. Karjatamisperiood kestab vähemalt 2.maist kuni 15. septembrini. Täkkudele tagatakse karjatamisperioodil pääs karjamaale või väliaedikusse.

Toetustaotlusel ei lubatud pärast 15. juunit hobuseid juurde lisada ega asendada. Kui toetustaotlusel kirjas olnud hobune läheb pidamisperioodil karjast välja, tuleb ka taotluselt vastav loom eemaldada.

Karjamaid, millel karjatatakse piimatõugu veiseid, vasikaid ja hobuseid, ei tohi üle karjatada ehk kahjustada rohukamarat nii, et taotlemisaasta vegetatsiooniperioodil see enam ei taastu.

Loomapidaja võimaldab loomale vastavalt tema liigile ja eale kohases koguses sööta ja joogivett. Karjatamise ajal peab karjamaa olema ümbritsetud karjaaiaga ning karjatatavatel või väliaedikus olevatel hobustel peab olema võimalus minna varju.

Emised

Toetust saab taotleda emise kohta, kes on nõuetekohaselt identifitseeritud, kelle andmed on nõuetekohaselt kantud põllumajandusloomade registrisse (vt loomade register), kelle üle peetakse nõuetekohast arvestust ning keda taotleja peab kohustuseaasta 30. aprilli seisuga põllumajandusloomade registris tegevuskohana registreeritud ja taotlusel märgitud loomakasvatushoones.

Kui toetust taotletakse emiste ja põrsaste põhitegevuse nõuete täitmise eest, peab taotleja täitma järgmisi nõudeid:

 1. seitsmepäevaste ja nooremate sigade kastreerimisel peab kasutama lokaalanesteesiat ja analgeesiat või üldanesteesiat koos analgeesiaga ning selle kohta säilitatakse veterinaararsti kirjalik kinnitus;
 2. loomakasvatushoones on kohapeal kättesaadav sigade kehtiv söötmisplaan, mis on veterinaararsti poolt allkirjaga heakskiidetud;
 3. sigade sööt sisaldab Euroopa Liidus lubatud söödalisandeid, mis mõjutavad soodsalt sööda omadusi või söödalisandeid, mis mõjutavad soodsalt loomakasvatustoodangut, loomade jõudlust ja heaolu.

Kui toetust taotletakse emiste lisategevuse nõude täitmise eest, peab taotleja tagama kohustuseaastal taotlusel märgitud emiste rühmasulgudes 15% suurema pidamispinna võrreldes baasnõudega.

Võõrdepõrsad, kesikud, nuumsead ja nooremised

Toetust saab taotleda nooremise, võõrdepõrsa, kesiku ja nuumsea kohta, kes on nõuetekohaselt identifitseeritud, kelle andmed on kantud nõuetekohaselt põllumajandusloomade registrisse (vt loomade register), kelle üle peetakse nõuetekohast arvestust ning keda taotleja peab kohustuseaasta 30. aprilli seisuga põllumajandusloomade registris tegevuskohana registreeritud ja taotlusel märgitud loomakasvatushoones.

Kui toetust taotletakse võõrdepõrsaste, kesikute, nuumsigade ja nooremiste põhitegevuse nõuete täitmise eest, peab taotleja täitma järgmisi nõudeid:

 1. rühmasulgudes on ühe sea kohta tagatud 15% suurem pidamispind võrreldes baasnõudega;
 2. loomakasvatushoones on kohapeal kättesaadav sigade kehtiv söötmisplaan, mis on veterinaararsti poolt allkirjaga heakskiidetud;
 3. sigade sööt sisaldab Euroopa Liidus lubatud söödalisandeid, mis mõjutavad soodsalt sööda omadusi või söödalisandeid, mis mõjutavad soodsalt loomakasvatustoodangut, loomade jõudlust ja heaolu.

Toetust saab taotleda 1. maist 2022. a kuni 30. aprillini 2023. a alternatiivmeetodil peetud (st linde ei peeta puuris) keskmise munakanade arvu alusel. Toetust võib taotleda ka sellest väiksema arvu alusel, kuid munakanade keskmine arv peab olema vähemalt 50. Munakanade üle tuleb pidada nõuetekohast arvestust, mida tuleb säilitada 2023. a lõpuni.

Munakanade arvestus peab sisaldama järgmisi andmeid:

 1. munakana karja toomise ja karjast välja liikumise kuupäev;
 2. kuu keskmine munakanade arv karjas;
 3. andmed realiseeritud munade kohta.

Kui toetust taotletakse munakanade heaolu nõuete täitmise eest, peab taotleja pidama kohustuseaastal ühe ruutmeetri loomakasvatushoone põrandapinna kohta kuni kaheksat kana.

Toetust saab taotleda 1. maist 2022. a kuni 30. aprillini 2023. a peetud keskmise vuttide arvu alusel. Toetust võib taotleda ka sellest väiksema arvu alusel, kuid vuttide keskmine arv peab olema vähemalt 350.

Toetust saab ainult tõutunnistusega või tõendatud päritoluga eesti vutt, keda taotleja peab munatoodangu saamiseks ja kelle suhtes tehakse individuaalset jõudluskontrolli või keda taotleja peab sugulinnuna ja kelle suhtes tehakse rühmaviisilist jõudluskontrolli. Vuttide üle tuleb pidada nõuetekohast arvestust, mida tuleb säilitada 2023. a lõpuni.

Vuttide arvestus peab sisaldama järgmisi andmeid:

 1. vuttide karja toomise ja karjast välja viimise kuupäev;
 2. kuu keskmine vuttide arv karjas;
 3. andmed jõudluskontrolli läbiviimise kohta;
 4. andmed realiseeritud munade kohta.

Kui toetust taotletakse vuttide põhitegevuse nõuete täitmise eest, peab taotleja tagama taotlusel märgitud loomakasvatushoones peetava eesti vuti kohta kohustuseaastal vähemalt 200 ruutsentimeetrit puuripinda.

Toetuse määrad

Loomühikute arvestamise koefitsiendid loomrühmade kaupa on järgmised:

 • piimalehm või muu vähemalt kahe aasta vanune piimatõugu veis - 1;
 • vähemalt kuue kuu vanune kuni kahe aastane piimatõugu veis - 0,7;
 • alla kuue kuu vanune piimatõugu veis - 0,4;
 • vähemalt kuue kuu vanune hobune - 1;
 • emis - 0,5;
 • võõrdepõrsas, kesik, nuumsiga, nooremis - 0,3;

 

Toetuse ühikumäärad LHT põhitegevuse nõuete täitmise eest looma kohta on järgmised:

 • piimalehma ja muu vähemalt kahe aasta vanuse piimatõugu veise kohta 150 eurot aastas;
 • vähemalt kuue kuu vanuse kuni kahe aastase piimatõugu veise kohta 50 eurot aastas;
 • alla kuue kuu vanuse veise kohta 25 eurot aastas;
 • vähemalt kuue kuu vanuse hobuse kohta 50 eurot aastas;
 • emise kohta 40 eurot aastas;
 • võõrdepõrsa, kesiku, nuumsea, nooremise kohta 30 eurot aastas;
 • munakana kohta 1,60 eurot aastas;
 • vuti kohta 2,30 eurot aastas;
 • emiste lisategevuse nõude täitmise eest on 40 eurot emise kohta aastas.

Toetuse määramine

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 10. veebruariks 2024. aastal. Toetus makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juunil 2024. aastal. Füüsilistele isikutele makstavast toetusest peetakse kinni üksikisiku tulumaks. Täpsemalt loe siit.

Enne toetuse määramist teeb PRIA administratiivseid ja kohapealseid kontrolle (vt pikemalt juhendist „Abiks taotlejale“). Kontrollitakse, kas taotleja ning tema maa ja loomad vastavad toetusõiguslikkuse, toetuse saamise ning tingimuslikkuse nõuetele.

Abiks taotlejale

Juriidilised alused

Nimetus Lisatud

Abiks taotlejale

Nimetus Lisatud

Toetuse nõuete rikkumise hindamise alused

Nimetus Lisatud

Lisainfo:

 • pindala- ja loomatoetuste infotelefon 737 7679
 • toetustega seotud info info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)